ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ

ਸਮੱਗਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ Western States Scientific Safety Review Workgroup (ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:

 • ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਬੂਸਟਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਟ Johnson & Johnson (J&J) ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1 ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ J&J ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ... ਬੂਸਟਰ ਕਿਸਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੂਸਟਰ ਕਦੋਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
Pfizer-BioNTech 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ

Pfizer ਜਾਂ Moderna ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ*

17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ Pfizer ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣ

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਹੁਣ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Moderna 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ* 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਹੁਣ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Johnson & Johnson 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ*

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਹੁਣ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ Johnson & Johnson ਦੀ Janssen ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*mRNA ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ Johnson & Johnson ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ...

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕਾਂ

Pfizer: 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ, ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ 5+ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 1 ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Pfizer mRNA ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ mRNA ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

4

ਹਾਂ, ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, mRNA ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ mRNA ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ਼ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5

Pfizer: 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ mRNA ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3

Moderna: 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਹਾਂ, ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ + ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 1 ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ mRNA ਬੂਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ Moderna ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3

ਹਾਂ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, mRNA ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਜਾ mRNA ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5

Johnson & Johnson: ਇਕੱਲੀ ਖੁਰਾਕ, 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ

ਹਾਂ, ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ 18+ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ J&J ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, mRNA ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ J&J ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੂਸਟਰ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੂਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4

Novavax: 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ Novavax ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। CDC ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ (Moderna, Johnson & Johnson, ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਚ ਬੂਸਟਰਸ) ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

17 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ Pfizer ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। Novavax COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ COVID-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੌਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ (Johnson & Johnson ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ) ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 10 ਤੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ (ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?

ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਰੀਐਨਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ।

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ/ਗਈ ਹਾਂ?
 • ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • COVID-19 ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਲਵੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ-ਖੁਰਾਕ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
 • ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ (Pfizer ਜਾਂ Moderna) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 • ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2-ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ Johnson & Johnson ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। J&J ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ Johnson & Johnson ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ।

ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਦੂਜੀ (2nd) ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ Pfizer-BioNTech ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ mRNA ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਤੀਜੀ(3rd) ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ Moderna ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ mRNA ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਤੀਜੀ(3rd) ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਹੁਣ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਏ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Food and Drug Administration (FDA, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Western States Scientific Safety Review Workgroup (ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਜਸਮੂਹ) ਨੇ Centers for Disease Control and Prevention (ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਦੀਆਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ mRNA COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2-ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ:

 • ਟਿਉਮਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਮਯੂਨ ਕਮੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ DiGeorge ਸਿੰਡਰੋਮ, Wiskott-Aldrich ਸਿੰਡਰੋਮ) ਹੈ
 • ਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ HIV ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ
 • ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਉਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 90% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ(ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ:

 • ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਇਨਟੇਨਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ) ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਦੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ।

 • ਕੈਂਸਰ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
 • ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਰੋਲਾਜਿਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ (ਟਾਈਪ 1 ਜਾਂ 2)
 • ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • HIV ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ
 • ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਸਥਿਤੀ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ)
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ
 • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
 • ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਜਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ
 • ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ
 • ਠੋਸ ਅੰਗ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
 • ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸੈਰਿਬ੍ਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ
 • ਟਿਊਬਰਕੁਲੋਸਿਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਇੱਕ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Pfizer-BioNTech ਜਾਂ Moderna (mRNA) ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ?
 • Pfizer-BioNTech ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 21 ਦਿਨ (3 ਹਫ਼ਤੇ) ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਦਿਨ (4 ਹਫ਼ਤੇ) ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ (ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ) ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 • Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ (ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ) ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ Pfizer-BioNTech ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ J&J/Janssen ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ?
 • ਵਾਧੂ (ਦੂਜੀ) ਖੁਰਾਕ J&J/Janssen ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾਂ (4 ਹਫ਼ਤੇ) ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ (ਤੀਜੀ) ਖੁਰਾਕ) ਵਾਧੂ mRNA ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ J&J/Janssen ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ (TTS) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। TTS ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 • ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ Johnson & Johnson ਦੀ Janssen ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੱਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨੋਟ/ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।