واکسین COVID-19

واکسین COVID-19 رایگان است و برای تمام افراد 5 ساله و بالاتر از آن بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت در دسترس است.

ما می خواهیم اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهیم. ما شما را مطلع می میکنیم تا بتوانید آگاهانه برای صحت خود انتخاب کنید.

17 دسمبر 2021 -Centers for Disease Control and Prevention ( CDC، مرکز کنترول و وقایع امراض) و Washington State Department of Health ( DOH، ریاست حفظ الصحه ایالت واشنگتن) افراد 18 ساله و کلان تر را توصیه کردند یکی از واکسین های COVID-19 بر پایه mRNA بشمول از (Pfizer یا Moderna) را در عوض واکسین COVID-19 Johnson & Johnson دریافت کنند بخاطریکه خطر وقوع عارضه thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS، سندروم ترومبوزیس همراه ترامبوسایتوپنیا) که بشمول از ایجاد خون لختگی ها و شمار قلیل پلاکت خون است و همچنان Guillain-Barré syndrome (GBS، سندروم گیلن-باره) که یک اختلال خود مصئونیتی مسبب صدمات اعصاب است در آنها نادر است.
اگر واکسین mRNA دریافت کرده نمی توانید یا مایل به دریافت آن نیستید، همچنان واکسین Johnson & Johnson برایتان موجود است. لطفاً در پیوند با گزینه های انتخابی خویش با یک ارائه دهنده خدمات صحی مشوره نمایید.

برای تطبیق واکسین COVID-19 من باید چه بدانم؟

چگونه واکسین را دریافت کنم؟

از Vaccine Locator برای یافتن و تعیین وقت ملاقات بازدید کنید.

همچنان می توانید کود پستی خود را برای محلات واکسین در نزدیکی خود به 438-829 (GET VAX) از طریق پیام بفرستید.

آیا در مورد واکسین COVID-19 سوالی دارید؟ آیا برای گرفتن وقت ملاقات برای واکسین به کمک نیاز دارید؟ با خط تیلیفون اطلاع رسانی COVID-19 با شماره 1-800-525-0127 تماس بگیرید، سپس #را فشار دهید. کمک زبانی هم مهیا می گردد

اگر در حال برنامه ریزی برای دوز دوم واکسین خود هستید (Moderna/Spikevax یا Pfizer/Comirnaty)، دوز دوم شما از نوع همان دوز اول خواهد بود.

اگر شما خود یا شخصی که می شناسید خانه نشین است، یک فورم آنلاین (انگلیسی) امن را پر کنید. جواب های شما به ما این امکان را می دهد که افراد را به تیم های واکسین سیار موجود در ولسوالی و/یا ایالت متصل کنیم.

برای سایر مسائل مربوط به COVID-19، مانند مسکن، کمک های آب و برق، بیمه صحی، با 211 تماس بگیرید یا از wa211.org بازدید کنید

برای اطلاعات بیشتر، واکسین های COVID-19 را ببینید: آنچه باید بدانید برگه حقایق.

آیا برای دریافت واکسین باید شهروند ایالات متحده باشم؟

نخیر، برای دریافت واکسین نیازی نیست شهروند ایالات متحده باشید. این بدان معناست که برای دریافت واکسین به شماره امنیت اجتماعی یا سایر اسناد با ثبوت مهاجرتی ضرورت ندارید. برخی از ارائه دهندگان واکسین ممکن است شماره امنیت اجتماعی را بخواهند، اما شما مجبور نیستید آن را ارائه دهید.

فرزند شما برای دریافت واکسین نیازی به شهروندی ایالات متحده ندارد. ارائه دهندگان خدمات صحی وضعیت مهاجرت هیچکس را از آنها نمی پرسند. در بیشتر موارد، والدین و سرپرستان باید برای واکسیناسیون جوانان زیر 18 سال رضایت دهند.

) Washington State Department of Healthریاست صحت عامه ایالت واشنگتن( توصیه می کند که همه افراد 5 ساله و بزرگتر از آن واکسین شوند.

آیا برای دریافت واکسین از من پول اخذ می شود؟

نخیر هنگام دریافت واکسین نباید از شما پول اخذ شود(فقط انگلیسی) یا دریافت صورتحساب از سوی ارائه دهنده شما یا از مرکز واکسیناسیون. این امر در مورد افرادی که بیمه خصوصی دارند، دارای Apple Health (Medicaid) هستند، Medicare دارند یا فاقد بیمه هستند صدق می کند.

اگر هنگام واکسیناسیون از ارائه دهنده خود خدمات دیگری دریافت می کنید، ممکن است بل ملاقات در دفتر را دریافت کنید. برای جلوگیری از این امر، می توانید از ارائه دهنده خود قبلاً در مورد هزینه سوال کنید.

اگر بیمه صحی ندارید، ارائه دهندگان نمی توانند مصرف واکسین را از شما بگیرند و ممکن است الزامات برنامه واکسین COVID-19 را نقض کنند. در صورت اخذ پول،لطفا به covid.vaccine@doh.wa.gov ایمیل کنید.

اگر بیمه صحی دارید و مصرفی دریافت کرده اید، ابتدا با ارائه کننده بیمه خود تماس بگیرید. اگر مشکل تان حل نشد، می توانید به دفتر رئیس بیمه شکایت (انگلیسی) کنید.

 • برای خدمات مترجم تیلیفونی (در بیش از 100 زبان بدون مصرف شما در دسترس است) با 800-562-6900 تماس بگیرید
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
اگر بیمه صحی نداشته باشم چطور کنم؟

اگر بیمه ندارید، به ارائه دهنده خود اطلاع دهید. شما همچنان واکسین را بدون هیچ مصرفی دریافت خواهید کرد. دولت فدرال یک برنامه (انگلیسی) دارد که به ارائه کننده برای واکسیناسیون شما پول می پردازد.

اگر هزینه واکسین از من دریافت نمی شود، چرا از من اطلاعات بیمه صحی من درخواست می شود؟

زمانی که واکسین را دریافت می کنید، ارائه دهنده واکسین ممکن است از شما بپرسد که کارت بیمه دارید یا خیر. این به این دلیل است که آنها می توانند بابت واکسین (مصرف تجویز واکسین) به شما، بازپرداخت شوند. اگر بیمه ندارید به ارائه دهنده خود اطلاع دهید. شما همچنان قادر خواهید بود واکسین را بدون هیچ مصرفی دریافت کنید.

مصرف تزریق واکسین چیست و چه کسی مصرف آن را پرداخت می کند؟

مصرف تزریق واکسین مصرفی است که ارائه دهنده خدمات صحی برای واکسین به شما می پردازد. این جدا از مصرف خود واکسین است.

مصرف کامل واکسین را دولت فدرال پرداخت می کند. اگر بیمه صحی عمومی یا خصوصی دارید، ارائه دهنده واکسین ممکن است به آنها صورت حساب بدهد تا هزینه تزریق واکسین بازپرداخت شود. اگر بیمه ندارید، دولت فدرال برنامه (انگلیسی) را ارائه می دهد که به ارائه دهنده برای واکسیناسیون شما پرداخت می کند.

نباید از جیب شما مصرفی دریافت شود یا بلی را برای ارائه مصرف واکسین COVID-19 از ارائه دهنده خود دریافت کنید. این امر در مورد افرادی که بیمه خصوصی دارند، دارای Apple Health (Medicaid) هستند، Medicare دارند یا فاقد بیمه هستند صدق می کند.

در حال حاضر در دسترس استند؟ COVID-19 کدام واکسین های

سه واکسین برای استفاده اضطراری یا به طور مکمل توسط U.S. Food and Drug Administration (FDA، سازمان غذا و ادویه ایالات متحده) تأیید شده اند. این واکسین ها در حال حاضر در ایالت واشنگتن ارائه می شوند. واکسین‌های Pfizer (Comirnaty) و Moderna/Spikevax در بدل واکسین Johnson & Johnson توصیه می شوند بخاطریکه خطر وقوع عوارض thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS، سندروم ترومبوزیس همراه ترامبوسایتوپنیا) و Guillain-Barré syndrome (GBS، سندروم گیلن-باره) در آنها نادر است.

واکسین COVID-19 Pfizer-BioNTech (Comirnaty):

این واکسین دو دوز دارد که با فاصله 21 روز تزریق می شوند، برعلاوه:

 • یک دوز اضافی (سوم) برای افرادی که دارای نقص مصئونیت استند
 • دوز تقویت کننده برای افراد 12 سال و بالاتر از آن، حداقل 5 ماه بعد از دوز دوم صورت گیرد.

شما تا حدود دو هفته بعد از دریافت دوز دوم، کاملاً محافظت شده در نظر گرفته نمی شوید. این واکسین به طور کامل برای افراد 16 ساله و کلان تر تحت اسم Comirnaty تأیید شده است. این واکسین برای استعمال ایمرجنسی برای نوجوانان 5 الی 15 ساله مجاز است. آزمایشات کلنیکی کدام عوارض جانبی عمده غیر متوقعه را نشان ندادند.

واکسین COVID-19 Moderna :(Spikevax)

این واکسین دو دوز دارد که با فاصله 28 روز تزریق می شوند، برعلاوه:

 • دوز اضافی (سوم) واکسین نیز برای افرادی که دارای نقص مصئونیت استند مجاز است.
 • دوز تقویت کننده برای افراد 18 سال و بالاتراز آن، حداقل 5 ماه بعد از دوز دوم صورت گیرد.

شما تا حدود دو هفته بعد از دریافت دوز دوم، کاملاً محافظت شده در نظر گرفته نمی شوید. آزمایشات کلنیکی کدام عوارض جانبی عمده غیر متوقعه را نشان ندادند.

واکسین COVID-19 Johnson & Johnson – Janssen:

این واکسین برای استعمال ایمرجنسی برای افراد 18 ساله و کلان تر مجاز است. این واکسین یک دوز (یک شات) است. شما تا یک الی دو هفته بعد از دریافت دوز دوم، کاملاً محافظت شده در نظر گرفته نمی شوید. افراد 18 ساله و کلان تر باید حداقل شش ماه پس از دوز دوم دوز بوستر را دریافت کنند. آزمایشات کلنیکی کدام عوارض جانبی عمده غیر متوقعه را نشان ندادند. واکسین های Pfizer و Moderna در بدل واکسین Johnson & Johnson توصیه می شوند.

آیا همه دوزهای واکسین COVID-19 را باید دریافت کنم؟

واکسین های Commirnaty/Pfizer و Moderna برای اکثر افراد دو دوز هستند. تعدادی از افرادی که در معرض خطر بالاتری برای مبتلا شدن به ویروس هستند یا ممکن است واکسین به خوبی پاسخ ندهد شاید به سه یا چهار دوز نیاز داشته باشند. اگر شما دریافت میکنید Commirnaty/Pfizer یا Moderna واکسین، باید همه دوز های توصیه شده را به اساس خطر و پاسخ ایمنی خود دریافت کنید تا حداکثر محافظت در برابر COVID-19 را داشته باشید.

این COVID-19 Johnson & Johnson-Janssen واکسین یک دوز به علاوه دوز تقویت کننده توصیه شده برای همه افراد 18 سال و بالاتر حداقل دو ماه بعد است.

اگر برای دوز دوم دیر رسیدم، آیا باید برنامه واکسین را دوباره آغاز کنم؟

نخیر. اگر برای دوز دوم خود دیر کردید، نیازی به شروع دوباره دوره های واکسین ندارید.

دوز دوم را در اسرع وقت پس از گذشت روزهای تجویز شده از اولین دوز، تزریق کنید (21 روز برای Comirnaty/Pfizer، 28 روز برای Spikevax/Moderna).

مهم است که هر دو دوز را دریافت کنید، فرق نمیکند که میان هر دو دوز چقدر وقت فاصله وجود دارد.

اگر از نظر ایمنی ضعیف هستید و واجد شرایط دوز اضافی هستید، باید حداقل 28 روز پس از دوز دوم خود منتظر بمانید.

آیا می توانم واکسین COVID-19 را در صورت حامله گی، شیردهی یا در زمانیکه قصد حامله شدن دارم، دریافت کنم؟

بلی، اطلاعات نشان می دهد که واکسین COVID-19 در دوران حامله گی بی خطر است. (مراکز کنترل و جلوگیری از مریضی،Centers for Disease Control and Prevention (CDC، American College of Obstetricians and Gynecologists (کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا، ACOG) و Society for Maternal-Fetal Medicine (انجمن طبی مادر و جنین، SMFM) (فقط انگلیسی) واکسین COVID-19 را برای افرادی که حامله، یا شیرده هستند توصیه می کنند. برخی از مطالعات نشان می دهد که در صورت واکسیناسیون، طفل شما حتی ممکن است در دوران حاملگی و شیردهی آنتی بادی علیه COVID-19 دریافت کند. افراد حامله واکسین نشده که به COVID-19 مبتلا می شوند در معرض خطر عوارض شدید مانند ولادت زودرس یا مرده زایی هستند. علاوه بر این، افرادی که در دوران حاملگی به COVID-19 مبتلا می شوند، دو تا سه برابر بیشتر به حمایت از زندگی و لوله تنفسی نیاز دارند.

اگر می خواهید در مورد دریافت واکسین COVID-19 در دوران حاملگی با شخصی صحبت کنید، لطفاً با MotherToBaby تماس بگیرید. کارشناسان MotherToBaby آماده جواب دهی به سوالات به زبان انگلیسی یا اسپانیایی از طریق تیلیفون یا چت هستند. خدمات رایگان و محرمانه از دوشنبه تا جمعه 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در دسترس است. برای دسترسی به MotherToBaby:

آیا می توانم واکسین COVID-19 را هنگام واکسیناسیون معمولی دریافت کنم؟

بله. ) Advisory Committee on Immunization Practicesکمیته مشورتی در مورد اقدامات ایمن سازی، ACIP) توصیه های خود را در 12 می 2021 تغییر داد. اکنون می توانید همزمان با دریافت واکسین های دیگر، واکسین COVID-19 را دریافت کنید.

نیازی به برنامه ریزی واکسیناسیون مورد نیاز مکتب (فقط انگلیسی) یا سایر واکسین های تجویز شده جدا از واکسیناسیون COVID-19 فرزند خود ندارید. تعین زمان ملاقات برای واکسین COVID-19 فرصتی دیگر است تا به طفل خود تمام واکسین های تجویز شده دیگر را تطبیق کنید.

یک کارت سوابق واکسیناسیون چیست؟

هنگام دریافت اولین دوز واکسین COVID-19 باید یک کارت کاغذی واکسیناسیون دریافت کنید. این کارت به شما می گوید که چه نوع واکسینی دریافت کرده اید (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, یا Johnson & Johnson) و تاریخی که آن را دریافت کردید.

اگر شما واکسین Comirnaty/Pfizer-BioNTech یا Moderna/Spikevax را دریافت کرده اید، ارائه دهنده باید در هنگام مصرف اولین دوز، زمان تطبیق دوز دوم را برای شما حفظ کند. این کارت را همرای خود داشته باشید تا ارائه دهنده واکسین شما بتواند بعد از دوز دوم شما آن را تکمیل کند.

اگر شما یک دوز اضافی یا یک دوز تقویت کننده دریافت کردید، شما باید کارت سوابق واکسیناسون خود را نیز در قرار ملاقات خود ببرید. ارائه دهنده واکسین شما دوز را ثبت خواهد کرد.

در اینجا چند نکته مفید وجود دارد که هنگام رسیدگی به کارت واکسیناسیون باید در نظر داشته باشید:

 • کارت واکسیناسیون خود را بین دوزها و بعد از آن نگه دارید.
 • از جلو و پشت کارت خود عکس بگیرید تا یک کاپی دیجیتالی در دست داشته باشید.
 • در نظر داشته باشید که آن را برای خود ایمیل کنید، یک آلبوم ایجاد کنید یا یک لیبل به عکس اضافه کنید تا بتوانید دوباره به راحتی آن را پیدا کنید.
 • اگر می خواهید یک کاپی آن را با خود انتقال دهید از آن یک فوتوکاپی بگیرید.

هنوز هم می توانید دوز دوم خود را دریافت کنید حتی اگر کارت واکسیناسیون خود را به وقت ملاقات نبرید. از ارائه دهنده خود بخواهید نوع (مارک) واکسینی که برای اولین دوز دریافت کرده اید را جستجو کند تا مطمئن شوید که دوباره همان نوع را دریافت کنید. اگر کارت واکسیناسیون خود را گم کردید، وارد MyIR شوید (My Immunization Registry) (فقط انگلیسی) تا پرونده واکسیناسیون COVID-19 خود را جستجو کنید و سپس از اطلاعات عکس بگیرید. اگر حساب کاربری ندارید، می توانید در هر زمان برای MyIR ثبت نام کنید.

لطفاً به خاطر داشته باشید که تأیید پرونده های شمااز طریق MyIR ممکن است عاجل نباشد و دسترسی در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی محدود می شود. همکاری تیلفونی زنده برای کمک به MyIRmobile یا سوالات مربوط به واکسیناسیون از طریق تماس با خط تیلیفونDepartment of Health (وزارت صحت عامه) COVID-19 به شماره 833-VAX-HELP یا تماس با ایمیل به آدرس waiisrecords@doh.wa.govدر دسترس است.

امنیت و موثریت

چرا باید واکسین COVID-19 را دریافت کنم؟

دریافت واکسین COVID-19 کاملاً انتخاب شما است، اما ما برای پایان دادن به این مریضی ساری به واکسین نمودن حداکثر افراد ممکن نیاز داریم. هنگامی که بسیاری از افراد در یک جامعه از طریق واکسیناسیون یا عفونت اخیر مصون هستند، گسترش ویروس COVID-19 مشکل تر است. هرچه میزان واکسیناسیون ما بیشتر باشد، میزان عفونت ما کمتر است.

واکسین های COVID-19 می تواند به طرق مختلف از شما محافظت کند:

 • آنها به خوبی در جلوگیری از COVID-19 کار می کنند
 • آنها در صورت ابتلا به COVID-19 امکان مریضی شدید شما را تا حد زیادی کاهش می دهند
 • واکسیناسیون کامل شانس بستری شدن شما را کاهش داده و خطر مرگ ناشی از COVID-19 را کاهش می دهد
 • واکسیناسیون تعداد افراد محافظت شده را در جامعه افزایش می دهد و گسترش مریضی را سخت تر می کند
 • کارشناسان به بررسی توانایی واکسین در جلوگیری از انتقال ویروس به دیگران می پردازند.

هنگامی که کاملاً واکسین شده اید، هنوز هم امکان ابتلا به COVID-19 وجود دارد، اما این احتمال بسیار کمتر از زمانی است که واکسین نشده بودید. در آزمایشات کلینیکی، هر یک از واکسین ها حداقل 85 فیصد در جلوگیری از مریضی شدید COVID-19 موثر بودند. واکسین ها همچنین بسیاری از افراد را از پیدا کردن علائم COVID-19 محافظت می کند:

 • Johnson & Johnson (Janssen)، 74 فیصد
 • Pfizer-BioNTech، 95 فیصد
 • Moderna، 94 فیصد

افرادی که واکسین نشده اند هنوز می توانند مبتلا به ویروس شده و به دیگران منتقل کنند. برخی از افراد نمی توانند واکسین را به دلایل طبی دریافت کنند، و این باعث می شود آنها به ویژه در برابر COVID-19 آسیب پذیر شوند. اگر واکسین نشده اید، در معرض خطر بیشتری برای بستری شدن یا مرگ در اثر (فقط انگلیسی) COVID-19 variantهستید. واکسیناسیون به محافظت از شما و خانواده تان، همسایگان و جامعه کمک می کند.

اگر بیشتر افراد از این مریضی نجات پیدا میکنند، پس من چرا باید واکسین COVID-19 را تزریق کنم؟

مرگ تنها خطر ابتلا به COVID-19 نیست. بسیاری از افرادی که به COVID-19 مبتلا می شوند فقط علائم خفیفی دارند. با این حال، ویروس بسیار غیرقابل پیش بینی است و ما بعضی از نوعیت های COVID-19 (فقط انگلیسی) را میشناسیم که به احتمال زیاد شما را واقعا مریض می کند. برخی از افراد ممکن است بر اثر COVID-19 بسیار مریض شوند یا بمیرند، حتی جوانانی که هیچ مریضی مزمن ندارند. برخی دیگر که به عنوان "مسافران طولانی مدت COVID " شناخته می شوند ممکن است علائمی را تجربه کنند که ماه ها طول می کشد و بر کیفیت زندگی آنها تأثیر می گذارد. ما هنوز از همه اثرات طولانی مدت COVID-19 مطلع نیستیم زیرا این یک ویروس جدید است. واکسیناسیون بهترین محافظ ما در برابر ویروس است. حتی اگر جوان و سالم هستید، باید واکسین COVID-19 دریافت کنید.

نوع COVID-19 چیست؟

ویروسها با انتشار از یک فرد به فرد دیگر تغییر شکل می دهند (تغییر می کنند). "variant" نوعی جهش یافته ویروس است. برخی از انواع با گذشت زمان ناپدید می شوند و برخی همچنان در جوامع گسترش می یابند.

مراکز کنترل و جلوگیری از مرض (CDC) (فقط انگلیسی) انواع ویروس های قابل تشویش را مشخص می کند. در حال حاضر، انواع مختلف نگران کننده هستند زیرا سریع و راحت تر گسترش می یابند و باعث عفونت بیشتر COVID-19 می شوند.

آیا واکسین COVID-19 در برابر انواع مختلف کار می کند؟

واکسینه شدن به کاهش سرعت انتشار ویروس کمک می کند و انتقال نوعیت های مختلف را کاهش می دهد. همچنان برای همه نوعیت های شناخته شده ویروس، شما را در برابر بستری شدن و مرگ محافظت می کند.

برخی از افراد واکسین شده ممکن است همچنان به گونه های مختلف آلوده شوند، اما تحقیقات نشان می دهد که آنها علائم خفیفی را تجربه می کنند. اگر واکسینی دریافت می کنید که به دو دوز نیاز دارد، مهم است که هر دو دوز را دریافت کنید تا حداکثر محافظت را در برابر انواع مختلف داشته باشید.

واکسیناسیون بهترین راه برای محافظت از شما، عزیزان شما و جامعه است. پوشش زیاد واکسیناسیون باعث کاهش شیوع ویروس و جلوگیری از ظهور انواع جدید ویروس می شود.

چگونه می دانیم که واکسین ها بی خطر هستند؟

دانشمندان از یک دهه تحقیقات علم واکسین برای کمک به تولید واکسین های COVID-19 استفاده کرده اند. از آنجا که ما در یک معرض یک مریضی ساری هستیم، تولید واکسین جدید می تواند سریعتر از حالت عادی پیش برود. هیچ مرحله ای نادیده گرفته نمی شود، اما برخی مراحل به طور همزمان اتفاق می افتد، مانند برنامه ها، آزمایشات و تولید.

هر نامزد واکسین چندین آزمایش کلینیکی را پشت سر می گذارد. ابتدا با گروه کوچکی از داوطلبان، سپس چند صد داوطلب، سپس هزاران نفر. پس از آزمایشات کلینیکی، متخصصان طبی نتایج و عوارض جانبی را بررسی می کنند. اگر واکسین نتیجه بدهد و ایمن باشد، برای ارسال به عموم مردم تأیید می شود.

چیست؟ Johnson & Johnson اخیرترین معلومات در پیوند با واکسین

از دسمبر 2021، Washington State Department of Health (DOH، ریاست حفظ الصحه ایالت واشنگتن) توصیه کردند یکی از واکسین های COVID-19 بر پایه mRNA ( Pfizer-BioNTech یا ‌Moderna) را در عوض واکسین Johnson & Johnson (J&J) تک-دوزه دریافت کنید.

این آپدیت به دنبال رهنمود Centers for Disease Control and Prevention (CDC، مرکز کنترول و وقایع امراض) پسانتر از نشر دیتای جدید در پیوند با دو عارضه نادر متعاقب واکسیناسیون با J&J ارائه می شود.

 • Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS): عارضه thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS، سندروم ترومبوزیس همراه ترامبوسایتوپنیا) یک عارضه نادر مگر خطرناک است که بشمول خون لختگی ها و شمار قلیل پلاکت خون در شماری اشخاص دریافت کننده واکسین J&J است. باآنهم، ریسک آن نادر است. در ایالات متحده، 54 فقره TTS در قریب 14 ملیون دوز واکسین تزریق شده ملاحظه شد.
 • Guillain-Barré Syndrome (GBS): همچنان Guillain-Barré syndrome (GBS، سندروم گیلن-باره) یک اختلال نورولوجیکی است که در آن سیستم مدافعه به حجرات عصبی را صدمه زده و سبب ضعف عضلات و بعض اوقات فلج می شود. همچنان خطر GBS نیز بسیار بلند است. از جولای 2021، شمار 100 فقره گزارش GBS متعاقب واکسیناسیون با J&J از میان قریب 12.5 ملیون دوز تزریق شده ارائه شد.

این عوارض صرف با واکسین J&J COVID-19 مرتبط بودند و در پیوند با واکسین های Moderna و Pfizer چنان عوارض دیده نشدند. DOH برای افرادی که هم اکنون در نظر دارند برای COVID-19 واکسینه شوند، واکسین های Moderna و Pfizer را توصیه می کند. باآنهم، اگر هیچ یک از این واکسین ها را دریافت کرده نمی توانید یا مایل به دریافت آنها نیستید، واکسین J&J همچنان برای شما موجود است. لطفاً در پیوند با گزینه های انتخابی خویش با یک ارائه دهنده خدمات صحی به تماس شوید.

اگر یک واکسین J&J COVID-19 را در سه هفته اخیر دریافت کرده یا در نظر دارید واکسین J&J COVID-19 را دریافت کنید، درباره علائم هشدار نوعیت خون لختگی ناشی از TTS معلومات داشته باشید. ممکن است بشمول از سردردی، شکم دردی، پا دردی و/یا نفس تنگی شدید باشند. اگر هر کدام از این تکالیف را تجربه کردید، لطفاً در اسرع وقت برای دریافت مراقبت طبی تماس بگیرید.

علائم خفیف تا متوسط بشمول از تب، سردردی، ماندگی و درد مفاصل/عضله در هفته اول متعاقب هر یک از واکسین های COVID-19 نورمال استند. این عوارض جنبی معمولاً ظرف سه روز از زرق واکسین آغاز شده و صرف چند روز دوام دارند.

وقتی یک واکسین دارای مجوز FDA است چی معنی میدهد؟

برای تأیید کامل، FDA سوابق را در مدت زمان طولانی تری نسبت به مجوز استفاده عاجل بررسی می کند. برای تأیید کامل واکسین، سوابق باید سطح بالایی از ایمنی، اثربخشی و کنترل کیفیت را در تولید واکسین نشان دهند.

مجوز استفاده عاجل (EUA) به FDA اجازه می دهد تا قبل از داشتن مجوز کامل، محصولی را در هنگام اعلام وضعیت اضطراری، در دسترس قرار دهد. هدف EUA این است تا اطمینان حاصل شود که مردم می توانند قبل از تجزیه و تحلیل طولانی مدت سوابق، واکسین های نجات بخش دریافت کنند. با این حال، EUA هنوز به بازبینی کامل سوابق کلینیکی نیاز دارد - فقط در مدت زمان کوتاه تری. هرگونه EUA اعطا شده توسط FDA توسط Scientific Safety Review Workgroup (گروه کاری بررسی علمی ایمنی)، بعنوان بخشی از (پیمان ایالات غربی) Western States Pact (فقط انگلیسی) مورد بررسی قرار می گیرد.

Western States Pact چیست؟

در اکتبر سال 2020 واشنگتن به اورگان (Oregon)، نوادا (Nevada)، کلرادو (Colorado) و کالیفرنیا پیوست تا گروه کاری بررسی علمی ایمنی ایالات غربی (پیمان ایالات غربی) را تشکیل دهد تا ایمنی و کارایی واکسین های COVID-19 را پس از تأیید FDA بررسی کند. این گروه کار سطح دیگری از بررسی تخصصی در مورد ایمنی واکسین را ارائه می دهد.

این هیئت شامل متخصصانی است که توسط همه کشورهای عضو منصوب شده اند و دانشمندان شناخته شده ملی دارای تخصص در زمینه ایمن سازی و صحت عامه هستند. هنگامی که FDA واکسینی را برای استفاده عاجل مجاز می کند، هیئت مدیره همه سوابق عمومی را به طور همزمان با بررسی های فدرال بررسی می کند و گزارشی ارائه می دهد. این پروسه برای سه واکسینی که در حال حاضر در ایالت واشنگتن در دسترس داریم انجام شد و در مورد همه واکسین های COVID-19 Emergency Use Authorization (EUA) دریافت می کنند، در آینده اتفاق خواهد افتاد. یافته های Western States Scientific Safety Review Workgroup کشورهای غربی را بخوانید:

واکسین COVID-19 چگونه در بدن من کار می کند؟

این ویدیو را در نحوه عملکرد واکسین ها در بدن شما (فقط انگلیسی) مشاهده کنید.

واکسین های mRNA (واکسین های COVID-19 Pfizer و Moderna)

دو واکسین موجود واکسین RNA پیام رسان (mRNA) نامیده می شود.

واکسین های mRNA به حجرات شما می آموزد که یک توته بی ضرر از پروتین متغیر (spike) ویروس کرونا بسازند. سیستم ایمنی بدن شما می بیند که پروتین متعلق به بدن نیست و بدن شما شروع به تولید آنتی بادی می کند. این آنتی بادی ها به یاد می آورند که اگر در آینده به ویروس مبتلا شده اید چگونه با COVID-19 مبارزه کنند. وقتی واکسین می کنید، بدون مریض شدن، در برابر COVID-19 مصونیت ایجاد می کنید. هنگامی که کار خود را انجام می دهد، mRNA به سرعت خراب می شود و بدن آن را طی چند روز پاک می کند.

واکسین های ناقل ویروس (واکسین COVID-19 Johnson & Johnson)

یکی از واکسین های COVID-19 واکسین ناقل ویروس نام دارد.

واکسین های ناقل با نسخه تضعیف شده یک ویروس (ویروسی متفاوت از ویروسی که باعث COVID-19 می شود) ساخته می شوند. این واکسین ها به حجرات شما می آموزند که یک توته ای بی ضرر از پروتین متغیر ویروس کرونا بسازند. سیستم ایمنی بدن شما می بیند که پروتین به آن تعلق ندارد و شروع به تولید آنتی بادی می کند. بدن شما یاد می گیرد که چگونه از شما در برابر عفونت های بعدی با COVID-19 محافظت کند، بدون اینکه مریض شوید.

واکسین ناقل که ما داریم یک دوز است. به طور معمول دو هفته طول می کشد تا دوز مصرف شود تا حداکثر محافظت را بدست آورید.

گاهی واکسیناسیون می تواند باعث تب خفیف یا علائم شبیه سرماخوردگی شود، اما اینها مضر نیستند.

برای اطلاعات بیشتر، به این منابع مراجعه کنید: عکس واکسین های COVID-19 و واکسین های COVID-19: آنچه باید بدانید.

وقتی افراد کافی در جامعه بتوانند با ویروس کرونا مبارزه کنند، دیگر راهی برای رفتن ندارد. این بدان معناست که می توانیم شیوع سریعتر را متوقف کرده و کمی به پایان این همه گیری نزدیک شویم.

واکسین COVID-19 چگونه ساخته می شود؟

این ویدیوی کوتاه نحوه ساخت واکسین های COVID (فقط انگلیسی) را توضیح می دهد.

واکسین mRNA چیست؟

واکسین RNA پیام رسان یا واکسین mRNA نوع جدیدی از واکسین است. واکسین های mRNA به حجرات شما می آموزد که چگونه یک توته بی ضرر از "پروتین متغیر" بسازند. پروتین متغیر چیزی است که در سطح ویروس کرونا مشاهده می کنید. سیستم ایمنی بدن شما می بیند که پروتین به آن تعلق ندارد و بدن شما شروع به ایجاد ایمنی و ساخت آنتی بادی می کند. این شبیه چیزی است که وقتی به طور طبیعی به عفونت COVID-19 مبتلا می شویم اتفاق می افتد. هنگامی که کار خود را انجام می دهد، mRNA به سرعت خراب می شود و بدن آن را طی چند روز پاک می کند.

اگرچه ما در گذشته از mRNA برای سایر انواع مراقبت های صحی و ویترنری استفاده کرده ایم، اما ایجاد واکسین با استفاده از این روش یک جهش بزرگ در علم است و ممکن است به این معنی باشد که واکسین های آینده را می توان به راحتی ایجاد کرد.

شما میتوانید درباره نحوه عملکرد واکسین های mRNA در وب سایت CDC (فقط انگلیسی) بیشتر بخوانید.

واکسین ناقل ویروس چیست؟

این نوع واکسین از نسخه ضعیف شده یک ویروس دیگر ("ناقل") استفاده می کند که دستورالعمل هایی به حجرات شما می دهد. ناقل وارد حجره می شود و با استفاده از تجهیزات حجره یک توته یی بی ضرر از پروتین متغیر COVID-19 ایجاد می کند. حجره پروتین متغیر را روی سطح خود نشان می دهد و سیستم ایمنی شما می بیند که به آن تعلق ندارد. سیستم ایمنی بدن شما شروع به ساخت آنتی بادی می کند و سایر حجرات ایمنی را فعال می کند تا با عفونت مقابله کند. بدن شما یاد می گیرد که چگونه از شما در برابر عفونت های بعدی با COVID-19 محافظت کند، بدون اینکه مریض شوید.

مواد تشکیل دهنده واکسین چیست؟

مواد تشکیل دهنده واکسین های COVID-19 بسیار معمول برای واکسین ها است. آنها حاوی ماده فعال mRNA یا آدنوویروس اصلاح شده به همراه سایر مواد مانند چربی، نمک ها و قندها هستند که از ماده فعال محافظت می کند، به عملکرد بهتر آن در بدن کمک می کند و از واکسین در جریان ذخیره سازی و حمل و نقل محافظت می کند.

واکسین های Pfizer، Moderna و Johnson and Johnson حاوی حجرات انسانی (از جمله حجرات جنین)، ویروس COVID-19، لاتکس، مواد نگهدارنده یا محصولات جانبی هیچ حیوانی ازجمله محصولات خوک یا ژلاتین نیستند. واکسین ها در تخم رشد نمی کنند و حاوی هیچ گونه محصول تخمی نیستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مواد تشکیل دهنده واکسین، این ویب سایت سوال و جواب را که مربوط شفاخانه اطفال Philadelphia میشود ببینید (انگلیسی). همچنین می توانید لیست کامل مواد لازم را در برگه حقایق(فقط انگلیسی) Pfizer، Moderna (فقط انگلیسی) و Johnson & Johnson (فقط انگلیسی) دریابید.

آیا واکسین Johnson & Johnson حاوی نسج جنین است؟

واکسین COVID-19 Johnson & Johnson با استفاده از تکنالوژی مشابه برای تولید بسیاری از واکسین های دیگر، ایجاد شده است. این شامل قسمتهایی از جنین یا حجرات جنین نیست. یک قطعه این واکسین در نسخه های لابراتواری حجرات ساخته شده است که در اصل از سقط های انتخابی ناشی از 35 سال پیش آمده است. از آن زمان به بعد، خطوط حجروی این واکسین ها در لابراتوار نگهداری می شود و هیچ منبع دیگری از حجرات جنین برای ساخت این واکسین ها استفاده نمی شود. این ممکن است اطلاعات جدیدی برای برخی از افراد باشد. با این حال، واکسین های آبله مرغان، سرخکان و هپاتیت A به همین روش ساخته می شوند.

آیا واکسین COVID-19 باعث ناباروری می شود؟

هیچ شواهد علمی وجود ندارد که نشان دهد واکسین باعث ناباروری یا ناتوانی جنسی می شود. هنگامی که واکسین وارد بدن شما می شود، با سیستم ایمنی بدن شما برای ایجاد آنتی بادی برای مبارزه با ویروس کرونا کار می کند. این پروسه با اعضای تناسلی شما تداخل ندارد.

این Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (فقط انگلیسی)، American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (انگلیسی)،Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (انگلیسی) واکسین COVID-19 را برای افرادی که حامله، شیرده یا در حال برنامه ریزی حامله شدن هستند توصیه می کند. بسیاری از افرادی که واکسین COVID-19 را تزریق کرده اند، بعد از آن حامله شده یا نوزادان سالم به دنیا آورده اند.

در حال حاضر هیچ شواهدی نشان نمی دهد که هر گونه واکسین، از جمله واکسین COVID-19، باعث مشکلات جنسی مردان می شود. مطالعه کوچک اخیر بر روی 45 مرد صحتمند (انگلیسی)، که واکسین mRNA COVID-19 دریافت کرده بودند (یعنی Pfizer-BioNTech یا Moderna) به مشخصات اسپرم خود مانند کمیت و حرکت، قبل و بعد از واکسیناسیون توجه کردند. محققان پس از واکسیناسیون تغییرات قابل توجهی در این ویژگی های اسپرم پیدا نکردند.

تب ناشی از مریضی با کاهش کوتاه مدت تولید اسپرم در مردان سالم همراه بوده است. اگرچه تب می تواند یک عارضه جانبی موقت واکسیناسیون COVID-19 باشد، اما هیچ شواهد فعلی وجود ندارد که تب بعد از واکسیناسیون COVID بر تولید اسپرم تأثیر بگذارد.

مشاهده CDC اطلاعات مربوط به واکسین های COVID-19 برای افرادی که مایل به بچه دار شدن هستند (فقط انگلیسی) برای اطلاعات بیشتر. همچنین می توانید CDC COVID-19 واکسین های صفحه(فقط انگلیسی) برای اطلاع از حقایق مربوط به واکسین ها.

بعد از دریافت واکسین کدام علائم طبیعی است؟

واکسین های COVID-19 Pfizer/Comirnaty، Spikevax/Moderna و Johnson & Johnson-Janssen

مانند سایر واکسین های معمول، شایع ترین عوارض جانبی عبارتند از: درد در بازو، خستگی، سردرد و درد عضلاتی.

این علائم نشانه کارکرد واکسین است. در آزمایش Pfizer و Moderna، این عوارض جانبی اغلب طی دو روز پس از دریافت واکسین رخ می دهد و حدود یک روز طول می کشد. عوارض جانبی بعد از دوز دوم بیشتر از دوز اول شایع بود. در آزمایشات کلینیکی Johnson & Johnson، عوارض جانبی به طور متوسط یک تا دو روز به طول انجامید.

برای هر سه واکسین، افراد بالای 55 سال کمتر از افراد جوان عوارض جانبی را گزارش کردند.

آزمایشات کلینیکی نشان داد که تقریباً:

Pfizer/Comirnaty

 • هشتاد فیصد از مردم درد را در محل تزریق گزارش کردند
 • پنجاه فیصد مردم خستگی و سردرد را گزارش کردند
 • سی فیصد مردم درد عضلاتی را گزارش کرده اند

Moderna/Spikevak

 • نود فیصد از مردم درد را در محل تزریق گزارش کردند
 • هفتاد فیصد مردم خستگی و سردرد را گزارش کردند
 • شصت فیصد مردم درد عضلاتی را گزارش کردند

Johnson & Johnson

 • شصت فیصد از مردم درد را در محل تزریق گزارش کردند
 • 45 فیصد مردم خستگی و سردرد را گزارش کرده اند
 • چهل فیصد مردم درد عضلاتی را گزارش کرده اند

ممکن است برخی شایعات در مورد عوارض جانبی غیرواقعی را بصورت آنلاین یا در رسانه های اجتماعی مشاهده کنید. هر زمان که ادعایی در مورد عارضه جانبی مشاهده کردید، منبع آن ادعا را بررسی کنید.

اگر بعد از دریافت واکسین COVID-19 مریض شوم، چه اتفاقی می افتد؟

مانند سایر واکسین های معمول، واکسیناسیون COVID-19 معمولاً عوارض جانبی دارد، مانند درد در بازو، تب، سردرد یا خستگی پس از واکسیناسیون. اینها نشانه کارکرد واکسین است.

اگر علائم بعد از دریافت واکسین دارید، ممکن است با خود فکر کنید که آیا کارکردن بی خطر است یا با خیال راحت به وظایف خود می پردازید. ممکن است کارفرمایان تعجب کنند که آیا بازگشت کارمند به محل کار مشکلی ندارد. پس از تکمیل سری واکسین (2 دوز Pfizer یا Moderna یا 1 دوز جانسون و جانسون) حدود 2 هفته طول می کشد تا کاملاً محافظت شده باشید، بنابراین اگر تا قبل از آن در معرض خطر قرار بگیرید، هنوز می توانید با COVID-19 روبرو شوید. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که سیستم ایمنی بدن هر فرد کمی متفاوت عمل می کند و واکسین برای تقریباً از هر 2500 نفر واکسین شده 1 کار نمی کند.

این نمودار (PDF) به شما کمک می کند بفهمید در حال واکنش به واکسین هستید یا در صورت نیاز به آزمایش
COVID-19 و ایزوله شدن. اگر علائمی در رده میانی دارید، ممکن است بخواهید به دنبال مراقبت های طبی باشید یا منتظر بمانید. اگر علائم شما در یکی دو روز از بین رفت، ممکن است فقط یک واکنش واکسین بوده باشد. اگر آنها ادامه پیدا کردند یا شما احساس کردید که باید این کار را انجام دهید، به دنبال مشاوره طبی باشید. اگر این احتمال وجود دارد که به COVID-19 مبتلا شده اید یا در معرض خطر قرار گرفته اید، لطفاً به عنوان احتیاط از دیگران دور بمانید. اگر پس از دریافت واکسین COVID-19 با اورژانس طبی مواجه شدید، فوراً با 9-1-1 تماس بگیرید.

اگر پس از دریافت واکسین مریض شدید، باید عارضه جانبی را به Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS،.سیستم گزارش عوارض جانبی واکسین) (فقط انگلیسی) گزارش دهید. "عوارض جانبی" هرگونه مشکل سلامتی یا عارضه جانبی است که پس از واکسیناسیون رخ می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد VAERS، به "VAERS چیست؟" در زیر

VAERS چیست؟

VAERS یک سیستم هشدار اولیه است که توسط مرکز کنترل و جلوگیری از مریضی ها (CDC) و سازمان غذا و دارو (FDA) رهبری می شود. VAERS می تواند به تشخیص مشکلاتی که ممکن است مربوط به واکسین باشد کمک کند.

هر کسی (ارائه دهنده مراقبت های صحتی، مریض، مراقب) می تواند واکنش های جانبی احتمالی را به VAERS گزارش دهد(فقط انگلیسی) .

محدودیت هایی برای سیستم وجود دارد. گزارش VAERS به این معنی نیست که واکسین واکنش یا نتیجه را ایجاد کرده است. این فقط بدان معنی است که واکسیناسیون ابتدا انجام شده است.

VAERS برای کمک به دانشمندان جهت مشاهده روندها یا دلایلی که باید در مورد یک مشکل احتمالی تحقیق کنند، راه اندازی شده است. این لیستی از نتایج تأیید شده واکسیناسیون نیست.

هنگامی که گزارشی به VAERS می دهید، به CDC و FDA کمک می کنید تا نگرانی های احتمالی سلامتی را شناسایی کرده و از سالم بودن واکسین ها مطمئن شوید. در صورت بروز هرگونه مشکلی، آنها اقدامات لازم را انجام می دهند و در مورد مسائل احتمالی به ارائه دهندگان خدمات درمانی اطلاع می دهند.

آیا می توانم واکسین COVID-19 را دریافت کنم اگر COVID-19 داشته باشم؟

بله، Advisory Committee on Inmunization Pratices (ACIP کمیته مشورتی اقدامات ایمن سازی ،) به همه افرادی که مبتلا به COVID-19 بوده اند توصیه می کند که واکسین را دریافت کنند.

داده ها نشان می دهد عفونت مجدد با COVID-19 در 90 روز پس از آلوده شدن غیر معمول نیست، بنابراین ممکن است از حفاظتی برخوردار باشید (ایمنی طبیعی نامیده می شود). با این حال، ما نمی دانیم ایمنی طبیعی چقدر می تواند دوام بیاورد.

افرادی که در حال حاضر COVID-19 دارند باید منتظر واکسیناسیون بمانند تا زمانی که احساس بهتری داشته باشند و دوره انزوا به پایان برسد.

افرادی که به تازگی در معرض COVID-19 قرار گرفته اند نیز باید منتظر دریافت واکسین تا بعد از دوران قرنطینه خود باشند، اگر بتوانند با خیال راحت دور از افراد دیگر قرنطینه کنند. اگر خطر زیادی وجود داشته باشد که بتوانند دیگران را آلوده کنند، ممکن است در دوران قرنطینه خود واکسین شوند تا از شیوع مریضی جلوگیری شود.

برای اسناد راهنمایی مربوط به انزوا و قرنطینه، لطفاً از برگه قرنطینه و جداسازی صفحه منابع و توصیه های COVID-19 (فقط انگلیسی) ما دیدن کنید.

اگر در گذشته واکنش آلرژیک به واکسین داشتم آیا می توانم واکسین COVID-19 را دریافت کنم؟

واکسین نباید به افرادی با سابقه شناخته شده واکنش آلرژیک شدید، مانند آنافیلاکسی، دوز قبلی mRNA یا واکسین ناقل ویروسی، یا هر ماده ای از Pfizer-BioNTech/Comirnaty (فقط انگلیسی)، Moderna/Spikevax (فقط انگلیسی) یاJohnson & Johnson – Janssen (فقط انگلیسی) COVID -19 واکسین

افرادی که واکنش آلرژیک شدید به واکسین های دیگر یا درمان های تزریقی داشته اند، ممکن است هنوز بتوانند واکسین را دریافت کنند. با این حال، ارائه دهندگان باید ارزیابی ریسک را انجام داده و در مورد خطرات احتمالی به آنها مشاوره دهند. اگر مریض تصمیم به دریافت واکسین گرفت، ارائه دهنده باید 30 دقیقه آنها را زیر نظر داشته باشد تا در صورت واکنشهای فوری تحت نظر باشد.

Advisory Committee on Inmunization Practices (ACIP) توصیه می کند که ارائه دهندگان پس از دریافت واکسین، حداقل 15 دقیقه دیگر مریضان را زیر نظر داشته باشند تا از نظر واکنش آلرژیک تحت نظر باشند. برای اطلاعات بیشتر به ملاحظات بالینی موقت برای واکسین های mRNA )انگلیسی) مراجعه کنید.

شرایط واکسین

آیا واکسین COVID-19 مورد نیاز است؟

انتخاب واکسین COVID-19 با شما است، اما برخی از کارفرمایان، کالج ها و دانشگاه ها به آن نیاز دارند.

واشنگتن در حال حاضر واکسین COVID-19 را برای موارد زیر نیاز دارد:

این کارمندان باید تا 18 اکتبر 2021 (حداقل دو هفته پس از اتمام سری واکسین) به طور کامل علیه COVID-19 واکسین شوند. این الزام شامل پیمانکاران، داوطلبان و هر موقعیت دیگری است که در این محیط ها کار می کند.

اگر در یکی از این گروه ها هستید یا کارفرما یا مدرسه شما نیاز به واکسیناسیون COVID-19 دارد، با بخش منابع انسانی، کارفرما یا مدرسه خود صحبت کنید تا بدانید چه کاری باید انجام دهید. وزارت صحت در سیاست کارفرما یا کالج/دانشگاه دخیل نیست.

واکسین به شما و اطرافیان شما در برابر ابتلا به COVID-19 کمک می کند و ما شما را تشویق می کنیم که در مورد مزایا با پزشک یا کلینیک خود صحبت کنید.

آیا فرزندم برای رفتن به مدرسه K-12 یا مراقبت از طفلان نیاز به دریافت واکسین COVID-19 دارد؟

خیر، واشنگتن در حال حاضر نیازی به واکسین COVID-19 برای حضور طفلان در مدرسه K-12 یا مراقبت از طفلان ندارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط فعلی صفحه ایمن سازی (انگلیسی) ما را ببینید.

اگر فرزند شما در برابر COVID-19 واکسین نشده است، نیازی به دریافت گواهی معافیت ندارید زیرا واکسین مورد نیاز نیست. Washington State Board of Health )شورای صحت ایالت واشنگتن( تعیین می کند که کدام واکسین برای مکاتب و مراقبت از طفلان مورد نیاز است.

واکسین COVID-19 برای کارکنان K-12 چقدر است؟

در 18 آگوست 2021، فرماندار Inslee دستورالعملی را اعلام کرد که از همه کارکنان مدرسه دولتی و خصوصی K-12 می خواهد تا در برابر COVID-19 واکسین شوند یا تا 18 اکتبر 2021 از معافیت مذهبی یا طبی برخوردار شوند.

این سفارش برای همه کارکنان در تنظیمات آموزشی(فقط انگلیسی) شامل موارد زیر اعمال می شود:

 • کارکنان و پیمانکاران شاغل در مکاتب خصوصی K-12، مکاتب دولتی K-12، مکاتب دولتی و مناطق آموزشی (این دستور در مورد مکاتب فشرده دولتی-قبیله ای یا دانش آموزان صدق نمی کند)،
 • ارائه دهندگان خدمات مراقبت از طفل و آموزش اولیه که به طفلان چند خانواده خدمت می کنند و
 • کارکنان تحصیلات عالی.

برای اطلاعات بیشتر، به شرایط واکسیناسیون COVID-19 برای کارکنان مدرسه K-12 مراجعه کنید: سوالات متداول (PDF) (انگلیسی) (دفتر سرپرست)

چگونه می توانم از شرایط واکسین معاف شوم؟

اگر کارفرما یا کالج/دانشگاه شما به واکسین COVID-19 احتیاج دارد، یا از شما خواسته می شود که به ازای هر دولت واکسین داشته باشید. Jay Inslee اعلامیه 9 آگوست (انگلیسی) یا اعلامیه 18 آگوست (انگلیسی)، شما باید با کارفرما یا کالج/دانشگاه خود تماس بگیرید تا بدانید که چگونه مدارک واکسیناسیون را جمع آوری می کنند، در صورت داشتن سیاست انصراف، و اینکه برای انصراف باید چه کار کنید. وزارت صحت در سیاست کارفرما یا کالج/دانشگاه دخیل نیست.

نیازی به دریافت فرم معافیت ازDepartment of Health (وزارت صحت، DOH) برای واکسین COVID-19 ندارید. DOH فرم معافیتی برای واکسین COVID-19 ندارد.) Certificate of Exemption گواهی معافیت ایالت واشنگتن، (COE فقط برای والدین/سرپرستان است که می خواهند فرزند خود را از واکسیناسیون مورد نیاز برای طفلان در مکاتب K-12، پیش دبستانی ها یا مراقبت از طفلان معاف کنند. در حال حاضر، واشنگتن نیازی به واکسین COVID-19 برای حضور طفلان در مدرسه یا مراقبت از طفلان ندارد، بنابراین در COE گنجانده نشده است.

مکتب و مراقبت طفل

آیا افراد زیر 18 سال می توانند واکسین دریافت کنند؟

بلی. جوانان 5 ساله و بالاتر می توانند Pfizer-BioNTech واکسین را دریافت کنند. جوانانی که زیر 17 سال سن دارند ممکن است برای دریافت واکسین نیاز به رضایت والدین یا سرپرست (فقظ انگلیسی) داشته باشند مگر اینکه از نظر قانونی آزاد شده باشند. برای معلومات بیشتر در مورد Vaccinating Youth (واکسیناسیون جوانان) صفحه ویب ما را ملاقات کنید

با کلینیک واکسین در مورد الزامات آنها برای نشان دادن رضایت والدین یا رهایی قانونی مشورت کنید.

آیا ایالت برای ورود به مکتب K-12 به واکسیناسیون COVID-19 نیاز دارد؟

State Board of Health (هیئت صحت ایالتی)، نه Department of Health، اختیار ایجاد شرایط ایمن سازی برای طفلان در مکاتب K-12 را دارد (RCW) Revised code of Washington 28A.210.140، کود اصلاح شدن واشنگتن).

هئیت در حال هماهنگی با ایالت Department of Health برای سازماندهی Technical Advisory Group يک (گروه مشورتی فنی) است. این گروه مشورتی در مورد اینکه آیا واکسین COVID-19 باید برخلاف معیارهای هیئت مدیره در نظر گرفته شود، و اینکه آیا باید توصیه ای برای اضافه کردن آن به فهرست ایالتی از ایمن سازی های مورد نیاز برای ورود به مکتب ارائه شود، بحث خواهد کرد. هئیت در نظر دارد در جلسه عمومی جنوری 2022 گزارشی در مورد پیشرفت گروه مشورتی برگزار کند.

آیا طفل من می تواند واکسیناسیون دیگری دریافت کند در حالی که واکسین COVID-19 را دریافت کرده است؟

مردم اکنون می توانند واکسین COVID-19 را ظرف 14 روز از سایر واکسین ها، از جمله در همان روز، دریافت کنند.

آیا با توجه به همه گیری COVID-19 در مورد شرایط ایمن سازی مکاتب برای سال تحصیلی 2021-2022 انعطاف پذیری وجود خواهد داشت؟

هیئت صحت ایالتی تعیین می کند که آیا باید تغییری در الزامات ایمن سازی مکاتب ایجاد شود یا خیر. در این مرحله، الزامات ایمن سازی مکاتب به همان صورت باقی می ماند. طفلان قبل از حضور در اولین روز مدرسه باید شرایط واکسیناسیون را رعایت کنند.

زندگی بعد از واکسین

واکسیناسیون کامل به چه معناست؟

اگر مجبور شدید دو دوز (Pfizer-BioNTech یا Moderna) یا دو هفته پس از دریافت واکسین تک دوز (Johnson and Johnson (J&J) دو هفته پس از تزریق دومین تزریق واکسین کاملاً برای COVID-19 واکسین شده اید/یانسن).

حالا که کاملاً واکسین شده ام باید چه کار کنم؟

پس از واکسیناسیون کامل، شما:

"اگر واکسین COVID-19 دریافت کنم، آیا هنوز باید اقدامات احتیاطی دیگری را انجام دهم؟" برای اطلاعات بیشتر، این ویدیو را تماشا کنید: بعد از دریافت واکسین COVID-19 چه انتظاری دارید(فقط انگلیسی) .

اگر کاملاً برای COVID-19 واکسین شده باشم، آیا هنوز باید اقدامات احتیاطی دیگری را انجام دهم؟

بلی. حتی اگر قسم مکمل واکسینه شده اید، در ساحات سرپوشیده باید ماسک استعمال کنید. واکسین های COVID-19 به خوبی عمل می کنند، مگر موثریت 100٪ ندارند. حتی در صورت واکسیناسیون ممکن است بعض اشخاص مصاب COVID-19 شوند. با افزایش نوعیت های با قابلیت انتقال بلندتر، مهم است که همه مردم اقدامات احتیاطی مانند استعمال ماسک را برای کاهش انتقال ویروس انجام دهند.

حتی اگر کاملاً واکسین شده اید، باز هم باید:

لطفا ببینید Face Coverings and Masks Guidance (فقط انگلیسی). برای معلومات آزمایش COVID-19 یا اسناد راهنمایی مشخص، لطفا ببیند Testing Information (فقط انگلیسی).

آیا هنوز باید در مکانهای عمومی ماسک بپوشم؟

استفاده از ماسک برای همه افراد بالای 2 سال در همه محیط های سرپوشیده عمومی ضروری است.

افراد واکسین نشده یا تا حدی واکسین شده باید همچنان از ماسک استفاده کنند و در تمام محیط های عمومی 2 فوت
(2 متر) فاصله داشته باشند.

اگر در معرض COVID-19 باشم و کاملاً واکسین شده باشم، آیا باید قرنطینه کنم؟

خیر، در صورت واکسیناسیون کامل، در صورتی که در معرض فردی مبتلا به COVID-19 قرار بگیرید، نیازی به قرنطینه یا تست شدن ندارید، تا زمانی که هیچ علایمی از مریضی را نشان ندهید. با این حال، شما باید 14 روز پس از قرار گرفتن در معرض علائم COVID-19 متوجه خود باشید.

در صورت بروز علائم، خود را منزوی کرده و با ارائه دهنده خدمات صحی خود تماس بگیرید. در صورت بروز علائم، خود را منزوی کرده و با ارائه دهنده خدمات صحی خود تماس بگیرید.

آیا افراد واکسین شده و واکسین نشده از خانواده های مختلف می توانند از یکدیگر دیدن کنند؟

بستگی دارد. اگر یکی از خانواده ها دارای افراد خطر بالای مریضی شدید COVID-19 (فقط انگلیسی) باشد، پس شما باید در خارج از منزل یا داخل خانه با پنجره های باز، ماسک های مناسب و رعایت فاصله فیزیکی (حداقل 6 فوت / 2 متر) بازدید کنید.

اگر افراد پرخطر در هیچ یک از خانواده ها وجود ندارد، بازدید از فضای باز یا در محیط خصوصی خصوصی بدون استفاده از ماسک خطر کمتری برای انتشار COVID-19 دارد.

اگر برخی از افراد خانواده من کاملاً واکسین شوند و برخی دیگر واکسین نزنند، چطور؟

اگر فقط برخی از افراد خانواده شما کاملاً واکسین شده اند، باید اقدامات احتیاطی را انجام دهید، گویی خانه شما واکسین نشده است. این بدان معناست که هنگام ملاقات با افراد دیگر خانواده های جزئی یا بدون واکسیناسیون باید ماسک بزنید و 6 پا (2 متر) از هم فاصله داشته باشید - و در صورت امکان از تجمعات خودداری کنید.

شما می توانید با افرادی از یک خانواده کاملاً واکسین شده در یک زمان ملاقات کنید تا زمانی که هیچ کس در خانواده شما در معرض خطر مریضی شدید COVID-19 نباشد.

آیا همه ما واکسین شده ایم آیا می توانم با یک گروه بزرگ جمع شوم؟

اجتماعات بین افراد واکسین شده کاملاً بی خطر است. DOH اکیداً توصیه می کند که همه افراد، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون، در مواقع پر جمعیت در خارج از منزل هنگامی که امکان رعایت فاصله کافی با دیگران در خارج از خانه وجود ندارد، از پوشش صورت استفاده کنند. در رویدادها یا گردهمایی هایی که 500 نفر یا بیشتر در آن شرکت می کنند، پوشش صورت مورد نیاز است.

اگر تجمع در یک فضای سرپوشیده عمومی است، همه افراد بالای 5 سال باید بدون توجه به وضعیت واکسیناسیون از ماسک استفاده کنند. طفلان زیر دو سال به دلیل خطر خفگی نباید از پوشش صورت استفاده کنند. به اطفال دو، سه، یا چهار ساله، با كمك و نظارت دقیق یك بزرگسال توصیه می شود كه در محیط های عمومی و در كنار اعضای غیرخانواده، همیشه از چهره خود استفاده كنند.

پس از واکسیناسیون، آیا می توانم فعالیت های عمومی مانند غذا خوردن در رستورانتت را از سر بگیرم؟

خطر عفونت COVID-19 در طول فعالیتهای اجتماعی عمومی-مانند خوردن غذا در داخل رستورانت یا رفتن به باشگاه ورزشی-برای افرادی که کاملاً واکسین شده اند کمتر است. افراد کاملاً واکسین شده می توانند بدون ماسک یا فاصله فیزیکی در برخی از محیط ها با یکدیگر جمع شوند. DOH ماسک را برای همه افراد، صرف نظر از وضعیت واکسیناسیون، در مناطق پر جمعیت یا اجتماعات بزرگ توصیه می کند، و ماسک برای همه افراد بالای 5 سال در فضاهای سرپوشیده ضروری است.

افرادی که واکسین نشده اند یا تا حدی واکسین شده اند باید از ماسک استفاده کنند و در تمام مکان های عمومی یا هنگام ملاقات با یکدیگر، دو متر فاصله داشته باشند.

آیا باید مدرک واکسیناسیون را نشان دهم؟

برخی از ولسوالی ها ممکن است برای دسترسی به مراکز خاص نیاز به اثبات واکسیناسیون داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش صحت ولسوالی تماس بگیرید.

برخی از مشاغل از شما می خواهند مدرک واکسیناسیون را نشان دهید، و بسیاری از مشاغل به افراد واکسین شده امتیاز می دهند. برای دسترسی به مراکز خاص، برخی از ولسوالی ها ممکن است نیاز به اثبات واکسیناسیون داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش صحت ولسوالی تماس بگیرید.

بنابراین با کارت کاغذ واکسیناسیون خود مانند شناسنامه یا سند رسمی دیگر رفتار کنید! از آن عکس بگیرید و سپس آن را در خانه ذخیره کنید. درباره کارتهای واکسیناسیون و سوابق ایمن سازی بیشتر بخوانید.

اگر تا حدی واکسین شده باشم چطور؟

در مورد واکسین های دو دوز (Pfizer-BioNTech یا Moderna)، اگر فقط یک دوز دریافت کرده اید یا اگر هنوز دو هفته از دوز دوم شما نگذشته است، "تا حدی واکسین" محسوب می شوید. برای واکسین یک دوز Johnson and) Johnson J&J)/Janssen))، اگر هنوز دو هفته از تزریق واکسین شما نگذشته باشد، "تا حدی واکسین" محسوب می شوید.

در حالی که منتظر هستید تا کاملاً واکسین شوید، باید به اقدامات احتیاطی ادامه دهید، گویی واکسین نشده اید. یعنی شما باید:

آیا می توانم بعد از واکسیناسیون همچنان به مریضی COVID-19 مبتلا شوم؟

بعید است، اما احتمال کمی وجود دارد. واکسین ها بسیار موثر هستند، اما 100 فیصد نیستند. اگر علائم مانند COVID-19 (فقط انگلیسی) دارید، باید از دیگران دوری کرده و با ارائهدهنده خدمات صحتی و درمانی. آنها ممکن است آزمایش COVID-19 را توصیه کنند.

برای معلومات در مورد آزمایش COVID-19، لطفا ببیند Testing Information (فقظ انگلیسی).

آیا می توانم COVID-19 را بعد از واکسیناسیون منتقل کنم؟

مگر عفونت ها حتی با وجود نوعیت های جدید صرف در شمار کمی از افرادی که کاملاً واکسین شده اند، واقع می شوند. باآنهم، شواهد اولیه اعلان می کنند (صرف انگلیسی) افرادی که کاملاً واکسینه شده و مصاب COVID-19 می شوند ویروس را گسترش داده می توانند.

چگونه می توانم استرس و اضطراب را در مورد COVID-19 مدیریت کنم؟

ما درک می کنیم که همه گیری می تواند هم بر سلامت جسمی و هم روانی شما تأثیر بگذارد. شما تنها نیستید. بسیاری از مردم واشنگتن با استرس و اضطراب مربوط به مشکلات مالی و شغلی، تعطیلی مکاتب، انزوای اجتماعی، نگرانی های مربوط به سلامتی، اندوه و فقدان و موارد دیگر روبرو هستند. این شامل اضطراب اضافی است که می تواند با بازگشت به فعالیت های عمومی ایجاد شود.

در اینجا چند منبع وجود دارد که می تواند به کنترل استرس و اضطراب شما کمک کند:

تقویت کننده واکسین و دوزهای اضافی

تفاوت دوز اضافی COVID-19 و تقویت کننده چیست؟

دوز اضافی (که به عنوان دوز سوم نیز شناخته می شود) برای افرادی است که دارای نقص ایمنی هستند. گاهی اوقات افرادی که دارای نقص ایمنی هستند، هنگام اولین واکسیناسیون کامل، حفاظت کافی ایجاد نمی کنند. هنگامی که این اتفاق می افتد، دریافت یک دوز دیگر از واکسین می تواند به آنها در ایجاد حفاظت بیشتر در برابر این مریضی کمک کند.

تقویت کننده به دوز واکسینی اطلاق می شود که به فردی داده می شود که پس از واکسیناسیون حفاظت کافی ایجاد کرده است، اما پس از مدتی این حفاظت کاهش یافت (به این می گویند کاهش ایمنی). این دلیل این است که شما هر 10 سال یکبار برای تقویت کننده کزاز هستید، زیرا محافظت از مجموعه واکسین کزاز دوران طفلی شما با گذشت زمان کاهش می یابد.

چه کسی باید یک دوز اضافی واکسین COVID-19 دریافت کند؟

U.S. Food and Drug Administration (FDA)، کمیته مشورتی ایمن سازی Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP)، و Western States Scientific Safety Review Workgroup (گروپ کاری بررسی ایمنی علمی ایالات غربی) دوز سوم واکسین را توصیه میکنند برای افراد با نقص ایمنی متوسط تا شدید (فقط انگلیسی). این دوز های اضافی واکسین به صورت رایگان داده میشود.

در صورت داشتن هر یک از شرایط طبی ذیل، شما دارای نقص ایمنی متوسط تا شدید هستید و ممکن دوز اضافی واکسین COVID-19 برای شما مفید واقع گردد. این شامل افرادی می شود که:

 • در حال درمان فعال سرطان برای تومورها یا سرطان خون هستند
 • پیوند عضو داشته اند و برای سرکوب سیستم ایمنی از دوا استفاده می کنند
 • در 2 سال گذشته پیوند حجره بنیادی دریافت کرده اند یا برای سرکوب سیستم ایمنی بدن از دوا استفاده می کنید
 • دارای نقص ایمنی اولیه متوسط یا شدید (مانند سندروم دی جورج، سندروم ویسکوت آلدریچ)
 • بیماری HIV پیشرفته یا درمان نشده داشته باشید
 • تحت درمان فعال با کورتیکواستروئیدها با دوز بالا یا سایر داروها که ممکن پاسخ ایمنی را سرکوب کند باشد.

در حالی که واکسین هایی که داریم 90 فیصد در برابر بسیاری از انواع ویروس ها موثر هستند، مطالعات نشان می دهد که افراد دارای نقص ایمنی همیشه ایمنی قوی ایجاد نمی کنند. دوز سوم به عنوان تقویت کننده در نظر گرفته نمی شود، اما یک دوز اضافی برای کسانی است که با مراحل دو-دوز مصئونیت کافی پیدا نکرده اند.

اگر واکسین mRNA (Moderna یا Pfizer) دریافت کرده اید و دارای نقص ایمنی متوسط تا شدید هستید:

 • شما باید دوز اضافی خود را حداقل 28 روز پس از دوز دوم تطبیق نمایید.
 • در صورت امکان، باید همان نام تجاری واکسین دو دوز اول خود را دریافت نمایید. اگر آن نام تجاری در دسترس نیست، ممکن نام تجاری واکسین mRNA دیگر را دریافت نمایید.
 • شما همچنین می توانید پس از تکمیل سومین دوز واکسین mRNA،  یک دوز تقویت کننده کووید-19 (Pfizer-BioNTech، Moderna یا Janssen) دریافت نمایید. دوز تقویت کننده شما باید 3 ماه بعد از دور سوم Pfizer یا 3 ماه بعد از دور سوم Moderna باشد. در این حالت، افرادی دارای کمبود ایمنی متوسط یا شدید می توانند مجموعاَ چهار دوز واکسین کووید-19 دریافت نمایند.

اگر واکسین (Johnson & Johnson (Janssen را دریافت کرده اید و بیماری نقص سیستم ایمنی متوسط تا شدید دارید:

 • شما باید یک واکسین تقویتی COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna یا Janssen) را حداقل 2 ماه (8 هفته) پس از دوز اولیه Janssen ابتدایی خود دریافت کنید.
 • شخصی که دوز اولیه واکسین COVID-19 Janssen را دریافت کرده است نباید بیش از دو دوز واکسین COVID-19 را دریافت کند.

اگر در مورد نیاز به دوز دیگر بر اساس وضعیت طبی خود سوالی دارید، لطفاً با ارائه دهنده مراقبت های صحتی خود تماس بگیرید.

چرا دوز های تقویت کننده مهم هستند؟

دوزهای تقویت کننده، میزان محافظت افرادی را که مبتلا به بیماری ها شدید هستند و در معرض خطر جدی کووید-19 قرار دارند، افزایش میدهد. دوز های تقویت کننده برای افزایش محافظت در برابر بیماری کووید-19 برای همه افراد 12 سال و بالاتر از آن توصیه میشود. این امر علیه انواع ویروس ساری کووید-19 که در سراسر ایالات متحده رو به افزایش مهم است.

واکسین​های Cکووید-19 مجاز یا تأیید شده در ایالات متحده واقعاً در کاهش خطر مریضی شدید، بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کووید-19، و حتی در برابر انواع مختلف این ویروس، به خوبی عمل می​کنند. با آن هم، واکسین هایی را که در اختیار داریم ممکن است در مرور زمان میزان محافظت خود را از دست بدهد. دوزهای تقویت کننده زمان محافظت در برابر کووید-19 را افزایش میدهد. برای اطلاعات بیشتر به صفحه دوز تقویت کننده مراجعه کنید.

منابع COVID-19

منابع COVID-19 برای گروه های خاص

اطفال و نوجوانان

تغذیه با شیر مادر و/یا افراد باردار

مهاجران و پناهندگان

بسوی خانه

منابع خاص دیگر انجمن را می توانید در Vaccine Equity and Engagement page (فقط انگلیسی) پیدا کنید

سوال من در اینجا جواب داده نشد. چگونه می توانم بیشتر بدانم؟

سوالات عمومی را می توان به covid.vaccine@doh.wa.gov ارسال کرد.