Tijaabada Laga helay COVID-19

Haddii baaritaanka lagaaga helo COVID-19, warka wanaagsan waxaa waaye inay jiraan tallaabooyin aad qaadi karto si aad ugu caawiso naftaada iyo kuwa kaleba u badqabkooda.

Waxa aad sameyneyso haddii lagaa helo cudurka

Joog guriga oo ka dheeroow dadka kale. Raac Tilmaamaha is karantiilka ee ugu dambeeyay (Ku qoran Af-Ingiriis) ee ka yimid Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha loogu talagalay Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) iyo Washington State Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington).Haddii aad u baahan tahay taageero inta aad isgo'doominta ku jirto, waxa laga yaabaa inaad awoodid inaad caawimaad ka hesho Care Connect Washington (Ku qoran Af-Ingiriis).

  • Iska sooc dadka kale ee jooga gurigaaga. Haddii aad awooddo, joog qol ka duwan oo ka fog dadka aad la nooshahay oo isticmaal musqul gooni ah.

Iska fiiri astaamahaaga xanuunka. Haddii calaamadahaagu ka sii daraan, ama aad leedahay calaamado cusub oo aad ka walaacsan tahay, la xiriir bixiyahaaga daryeelka caafimaadka. Wac lambarka 9–1–1 haddii aad isku aragto calaamadaha digniinta xaaladaha degdegga ah ee COVID-19 ee soosocda:

  • Neefta oo kugu adkaata/kudhibto
  • Xanuun ama cadaadis joogta ah oo kaa saaran xabadka
  • Wareer degdega ah
  • Awood la'aanta in wax laga jawaabo
  • Barax ah, maqaar midab buluug ah, ama bishimo, ama cidii jiifka, waxay ku xirantahay midabka maqaarka

Xiro maaskaro daboolaya sankaaga iyo afkaaga haddii aad u baahan tahay inaad dadka kale la joogto, xitaa guriga. Dadka kale ee ka tirsan qoyskaaga waa inay xirtaan maaskaro, sidoo kale.

Ogaysii kuwa kale si ay u joojiyaan faafinta. La xiriir xiriiradaada ka ag dhawaanshaha (Ku qoran Af-Ingiriis) oo ogaysii in laga yaabo inay u bayla noqdeen COVID-19. Qofka cudurka qaba wuu faafin karaa COVID-19 xitaa kahor inta aysan yeelan calaamadaha. Marka aad ogeysiiso dadka aad ka ag dhawaatay, waa la baari karaa oo karantiili ama go'doomin karaa haddii loo baahdo si looga hortago ku faafintaaanka fayraska dadka kale.

  • Haddii aad isticmaashey baaritaanka guriga, ku wargeli natiijadaada togan khadka tooska ah ee COVID-19 ee Washington 1-800-525-0127. Tani waxay taageertaa dadaallada raadinta xiriirka (Ku qoran Af-Ingiriis) waxayna ka hortagtaa inuu cudurka si dheeraad ah ugu sii faafo bulshooyinkeena dhexdooda. Khadka Caawimaada waxaa uu furan yahay Isniinta lagasoo bilaabo 6 subaxnimo illaa 10 galabnimo, iyo Talaadada ilaa Axada (iyo maalmaha fasaxa ciida lagu jiro) laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo Caawimaada luuqada ayaa la heli karaa.
  • Haddii aad isticmaashay isku tijaabinta guriga, codso koodka xaqiijinta ee WA Notify (Ogeysiiska WA) (Ku qoran Af-Ingiriis) si aad si qarsoodi ah ugu ogeysiiso isticmaalayaasha kale ee WA Notify ee laga yaabo in ay u bayla noqdeen.

La xiriir bixiyahaaga daryeelka caafimaadkaaga — haddii aad mid leedahay — ama rugta caafimaadka deegaanka wixii talo caafimaad ah. Waxay ku siin karaan tallooyin qaar oo ku saabsan sida aad u riyaaqsanaan lahayd inta aad ka soo caafimaadeyso. Waxay sidoo kale kuu sheegi doonaan calaamadaha xanuunka daran oo aad u baahan tahay inaad ka taxadarto, si aad u hesho daryeel dheeraad ah haddii aad u baahan tahay.

Hawo sii booskaaga illaa inta ugu badan ee aad awoodid. Haddii ay suurtagal tahay, fur daaqadaha, daar muraaxadda heerkulbeeggaaga sare, baddel shaandheeyahaaga HVAC, ama isticmaal hawo-sifeeyaha HEPA.

Xitaa haddii aad ka soo boogsootay COVID-19 oo aad dhamayn karto muddada isgo'doominta, waa muhiim inaad sii waddo inaad ilaaliso naftaada iyo kuwa kaleba. Waxa aad tan ku samayn kartaa adiga oo qaadanaaya tallaalka COVID-19 iyo xoojiye, xirashada maaskarada meel fagaare ah markaad joogta, ka fogaanshaha isku imaanshaha waaweyn, dhaqida gacmahaaga, oo u sahlaysa WA Notify (Ku qoran Af-Ingiriis) taleefankaaga casriga ah.