Fariimaha qoraalka ee WA Notify

Qoraal ama ogeysiis taleefan ah ma ka heshay Washington state De-partment of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka ee gobolka Washing-ton)?

Waxa jira laba nooc oo fariimo qoraal ah/digniin ah oo laga yaabo inaad taleefanka ku hesho.

Ogeysiinta baaritaan COVID-19 oo boositif ah

DOH ayaa ogeysiiska iyo/ama farriin qoraal ah oo wadata lifaaqa xaqiijinta u direysa dhammaan taleefan lambarada la xiriira qofka laga helay caabuqa COVID-19 ee loo gudbiyey DOH. Ogaysiiskani waxa uu bixiyaa macluumaad ku saabsan sida qarsoodiga ah ee loogu ogaysiiyo isticmaalayaasha kale ee WA Notify in laga yaabo inay u bayla noqdeen COVID-19.

Haddii aad tahay qof isticmaala WA Notify, kaliya waxaad u baahan tahay inaad taabato ogeysiiska ama inaad gujiso linkiga fariinta qoraalka isla markaana aad raacdo dhammaan tillaabooyinka WA Notify si aad si qarsoodi ah ugu digto isticmaaleyaasha kale ee laga yaabo inay u bayla noqdeen caabuqa.

Haddii aadan isticmaalin WA Notify, waad iska dhaafi kartaa qoraalka. Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato WA Notify, oo ay kamid tahay sida loogu darsado taleefankaaga, booqo WANotify.org

Isticmaalayaasha WA Notify kuwaas oo isticmaala qalabka is-baaritaanka (sidoo kale loo yaqaan qalabka baaritaanka guriga) isla markaana laga helo COVID-19 waxay codsan karaan koodhka xaqiijinta si ay si qarsoodi ah ugu ogeysiiyaan isticmaalayaasha kale ee WA Notify in laga yaabo inay u bayla noqdeen COVID -19. Booqo qeybta “Sida loo ogeysiiyo dadka kale haddii aad iska baarto oo lagaa helo COVID-19” ee WANotify.org.

Ogeysiinta suurtagalnimada udhawaanshaha COVID-19

Isticmaalayaasha WA Notify kuwaas oo udhawaaday waxay heli doonaan ogeysiinta udhawaanshaha caabuqa.

Maxay u egyihiin farriimaha qoraalka iyo ogeysiimaha?

Ogeysiinta baaritaan COVID-19 oo boositif ah

Sawirka farriinta qoraalka iyo ogeysiinta

pop up notification screenshot

 

Waxa kujiro ogeysiinta iyo farriinta qoraalka

La Wadaag Natiijada Baaritaanka COVID-19

Taabo Halkaan si aad si qarsoodi ah dadka kale ugu sheegto in laga yaabo inay qaadeen COVID-19. Raac tilmaamaha si aad gacan oga geysato badqabka bulshada. Macluumaadkaaga gaarka ah cidna lalama wadaagi doono.

Sawirka farriinta qoraalka iyo ogeysiinta

text message screenshot

 

Waxa kujiro ogeysiinta iyo farriinta qoraalka

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

Sawirka farriinta qoraalka iyo ogeysiinta

text message screenshot

 

Waxa kujiro ogeysiinta iyo farriinta qoraalka

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

Sawirka farriinta qoraalka iyo ogeysiinta

text message screenshot

 

Waxa kujiro ogeysiinta iyo farriinta qoraalka

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

Ogeysiinta suurtagalnimada udhawaanshaha COVID-19

Sawirka farriinta qoraalka iyo ogeysiinta

exposure notification screenshot

Waxa kujiro ogeysiinta iyo farriinta qoraalka

Waxaad qaadi kartaa COVID-19

Waxaad u dhawaatay qof dhawaan laga helay COVID-19. Tallaabada xiggta ee aad sameynayso waa muhiim waxaana halkaan u joognaa inaan ku caawino. Taabo si aad xog badan u ogaato.

Maxaan sameeyaa haddii aan helo qoraal ama ogeysiis?

Isticmaalayaasha WA Notify waa inay gujiyaan linkiga qoraalka ama taabtaan ogeysiiska isla markaana waa inay raacaan dhammaan tillaabooyinka si ay markaa si qarsoodi ah ugu xaqiijiyaan natiijooyinkooda iyagoo isticmaalaya abka. Tani waxay si qarsoodi ah uga digaysaa isticmaalayaasha kale ee WA Notify inay dhowaanahan u bayla noqdeen COVID-19. Oggolaanshaha adeegsadayaasha WA Notify in si qarsoodi ah u xaqiijiyaan natiijada baaritaankooda waxay oga hortageysaa faafitaanka cudurka COVID-19 si dhaqso ah. Caafimaadka dadweynaha ayaa wali lagayaabaa inuu gaaro oo uu bixiyo lifaaqa xaqiiqsashada ama koodhka inta lagu gudajiro baaritaanka kiiska.

Fadlan la xiriir dhaqtarkaada daryeelka aasaasiga ama bixiyaha baaritaanka haddii:

  • aad heshay farriin qoraal iyo/ama ogeysiin, laakiin aadan helin natiijada baaritaankaada rasmiga ah, ama
  • aad qabto su'aalo ku saabsan natiijada baaritaankaada

Suáalaha guud

Haddii WA Notify aysan ogeyn qofkaan ahay, sidee ku helayaa farriin qoraal iyo/ama ogeysiinta?

Farriimaha qoraalka iyo ogeysiimaha waxaa soodira DOH, ee ma ahan WA Notify. DOH waxay udirtaa farriin qoraal iyo/ama ogeysiis qofkasta oo laga helo COVID-19 sababtoo ah ma ogin cidda isticmaasho WA Notify. Haddii aadan isticmaalin WA Notify, waxaa iska dhaafi kartaa farriinta qoraalka ama ogeysiinta.

Sidee DOH ku ogaanaysaa cidda ay u direyso qoraal ama ogaysiis?

Sharci ahaan, natiijooyinka baaritaanka boositifka laga helay oo kayimid caabuqyada cuduro badan waa in loo gudbiyaa gobolka, oo ay wehliso macluumaadka halka lagala xiriirayo. DOH waxay u isticmaashaa macluumaadkan si ay u samayso baaritaano kiis iyo raadraacida xiriirada (Ingiriis Keliya) si loo joojiyo faafitaanka cudurka. Ogeysiinta qofkasta kaasoo boositif laga helay waxay u ogolaaneysaa adeegsadayaasha WA Notify iney si dhaqso ah wax oga qabtaan oo ay si qarsoodi ah ugu digaan kuwa kale suurtagalnimada udhawaanshaha cudurka.

Ma isticmaali WA Notify. Maxaa farriinta iigusoo dirtay?

DOH waxay farriin qoraal ah iyo/ama ogeysiinta shaashada kaaga soobaxeyso udirtaa nambarada taleefanada ay adeegsadeen dadki dhawaan laga helay COVID-19.

DOH kaliya waxay ogtahay qofka laga helay cudurka – ma ogin qofka isticmaalo WA Notify. Udiritaanka qofkasta farriimaha qoraalka, waxaan ka caawin karnaa adeegsadayaasha WA Notify iney si qarsoodi ah ugu digaan kuwa kale suurtagalnimada udhawaanshaha cudurka si dhaqsa ah oo lagu awoodi karo badbaadinta nolosha.

Haddii aadan isticmaaleyn WA Notify, wax tallaabo ah looma baahno. Haddii aad rabto in aad ogaato waxbadan oo kusaabsan WA Notify, oo ay kujirto sida loogu daro taleefoonkaada, booqo WANotify.org

Nambar see ah ayey farriinta ka imaanaysaa?

Nambarka DOH lagasoo dirayo ayaa ah 1-844-986-3040.

Waxaan helay ogeysiin iyo/ama farriin qoraal ah laakiin qofka laga helay cudurka waa xubin qoyska ama guriga ah. Maxay tahay inaan sameeyo?

WA Notify isticmaalaha laga helay cudurka waa inuu raacaa tillaabooyinka si qarsoodi ah ugu digo dadka kale ee laga yaabo in ay soo qaadeen, markaa waa in aad iska indho tirtaa qoraal kasta ama ogeysiisyada aan adiga lagugu talagalin.

Haddii qoyskaaga ama xubin ka tirsan qoyskaaga uu yahay mid isticmaala aalada WA Notify, uuna baaritaankiisa noqdo mid togan, oo ay welina u baahan yihiin inay xaqiijiyaan natiijadooda WA Notify, waxay raaci karaan tallaabooyinka qeybta “Sida dadka kale loo ogeysiiyo haddii aad iska baarto iskana hesho COVID-19 adigoo isticmaalaya qalabka is-baaritaanka” ee WANotify.org.

Waqti intee le'eg ayaan haystaa si aan ugalo ogeysiinta ama ushaqeysiiyo lifaaqa xaqiijinta?

Waxaad haysataa 24 saacadood kadib markii aad hesho ogeysiiska ama farriin qoraalka si aad u raacdo tallaabooyinka lagu ogeysiinayo dadka kale ee WA Notify. Haddii aadan awoodin inaad taabato ogeysiiska ama aad gujiso linkiga xaqiijinta wakhtigaas, waxaad codsan kartaa koodhka xaqiijinta ee WA Notify adiga oo raacaya tillaabooyinka ku jira qeybta “Sida dadka kale loo ogeysiiyo haddii aad iska baarto iskana hesho COVID-19 adigoo isticmaalaya qalabka is-baaritaanka” ee WANotify.org

Miyuu hal qof kabadan adeegsan karaa farriinta qoraalka si uu oga shaqeysiiyo lifaaqa xaqiijinta ee WA Notify?

Maya. Haddii qoyskaaga ama xubin ka tirsan qoyskaaga uu yahay mid isticmaala aalada WA Notify, uuna baaritaankiisa noqdo mid togan, oo ay welina u baahan yihiin inay xaqiijiyaan natiijadooda WA Notify, waxay raaci karaan tallaabooyinka qeybta “Sida dadka kale loo ogeysiiyo haddii aad iska baarto iskana hesho COVID-19 adigoo isticmaalaya qalabka is-baaritaanka” ee WANotify.org

Sidee ayaan WA Notify ugu ogaadaa taarikhda u-bayla noqoshadayda?

Markaan adeegsanaayo iPhone:

  1. Aad Settings (Setinada)
  2. Dooro Exposure Notifications (Ogeysisyada U-bayla noqoshada) ama geli Exposure Notifications gudaha Badhanka Raadinta
  3. Saadaasha/qiyaasta taariikhdaada suurtogalka ah ee laga yaabo in caabuqu uu ku soo gaaray ayaa lagu muujin doonaa qeybta "You may have been exposed to COVID-19 (Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay COVID-19)" hoosteeda

Markaan adeegsanayo Android:

  1. Fur barnaamijka WA Notify
  2. Dooro See Details (Faahfaahinta arag ) hoosta “Possible exposure reported (U-bayla noqoshada suurtagalka ah ee la soo wargeliyey)”
  3. Saadaasha/qiyaasta taariikhdaada suurtogalka ah ee laga yaabo inaad qaaday caabuqa ayaa lagu muujin doonaa qeybta “Possible Exposure Date” (Taariikhda Suurtogalka ah ee Soo-gaarista Caabuqa) hoosteeda