தடுப்பூசி பூஸ்டர் டோஸ்கள்

உள்ளடக்கம் கடைசியாக மே 20, 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

மே 20, 2022 – Center for Disease Control and Prevention (CDC, நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம்) மற்றும் Western States Scientific Safety Review Workgroup (மேற்கத்திய மாகாணங்களின் அறிவியல் பாதுகாப்பு மதிப்பாய்வு பணிக்குழு) இன் புதுப்பிக்கப்பட்ட பூஸ்டர் டோஸ் பரிந்துரைகள் பின்வருமாறு:

 • 5-11 வயதுள்ள குழந்தைகள் Pfizer-BioNTech தடுப்பூசியின் முதன்மை தடுப்பூசித் தொடரை நிறைவுசெய்த பிறகு 5 மாதத்தில் பூஸ்டர் டோஸ் பெறவேண்டும். நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் தங்கள் முதன்மைத் தொடரை நிறைவுசெய்த பின் குறைந்தது 3 மாதங்களுக்குள் பூஸ்டர் டோஸைப் பெறவேண்டும்.
 • 12 மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட வயதுடைய அனைவரும் Pfizer அல்லது Moderna முதன்மை தடுப்பூசித் தொடரை நிறைவுசெய்த 5 மாதங்களுக்குப் பின் அல்லது ஒற்றை டோஸ் Johnson & Johnson (J&J) தடுப்பூசி பெற்று 2 மாதங்களுக்குப் பின்னும் ஒரு பூஸ்டர் டோஸைப் பெறவேண்டும்.
 • 50 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய அனைவரும் 1 ஆவது பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 2 ஆம் பூஸ்டர் டோஸ் பெற வேண்டும்.
 • மிதமான முதல் தீவிரமான நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ள 12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய அனைவரும் 1 ஆவது பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 2 ஆம் பூஸ்டர் டோஸ் பெற வேண்டும்.
 •  4 மாதங்களுக்கு முன்பு J&J தடுப்பூசியின் முதன்மை மற்றும் பூஸ்டர் டோஸ் பெற்ற 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையோர் mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் 2 ஆம் பூஸ்டர் டோஸ் பெற முடியும்.
உங்களுக்கு கீழ்கண்ட தடுப்பூசிகள் செலுத்தப் பட்டிருந்தால்… யார் பூஸ்டர் டோஸைப் பெற வேண்டும் எப்பொழுது பூஸ்டர் டோஸைப் பெறவேண்டும் எந்த பூஸ்டர் டோஸைப் பெற வேண்டும் நான் இரண்டாவது பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்திக் கொள்ளலாமா?
Pfizer-BioNTech 5 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் முதன்மை தடுப்பூசி செலுத்திய பிறகு குறைந்தது 5 மாதங்கள் ஆகி இருக்க வேண்டும்

Pfizer அல்லது Moderna க்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றன*

17 வயது மற்றும் அதற்கு இளையவர்கள் Pfizer தடுப்பூசியை மட்டுமே பெறமுடியும்

கடைசி பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று 4 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாகிவிட்டால், 50 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் சில நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் ஒரு கூடுதல் பூஸ்டர் டோஸ் வழங்கப்படும்.
Moderna 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் முதன்மை தடுப்பூசி செலுத்திய பிறகு குறைந்தது 5 மாதங்கள் ஆகி இருக்க வேண்டும் Pfizer அல்லது Moderna க்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றன* கடைசி பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று 4 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாகிவிட்டால், 50 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் சில நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் ஒரு கூடுதல் பூஸ்டர் டோஸ் வழங்கப்படும்.
Johnson & Johnson 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் முதன்மை தடுப்பூசி செலுத்திய பிறகு குறைந்தது 2 மாதங்கள் ஆகி இருக்க வேண்டும் Pfizer அல்லது Moderna க்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றன*

கடைசி பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று 4 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாகிவிட்டால், 50 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் சில நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் ஒரு கூடுதல் பூஸ்டர் டோஸ் வழங்கப்படும்.

குறைந்தது 4 மாதங்களுக்கு முன்பு Johnson & Johnson இன் Janssen கோவிட்-19 முதன்மை தடுப்பூசி மற்றும் பூஸ்டர் டோஸ் பெற்ற வயது வந்தவர்கள் இப்பொழுது mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசி மூலம் இரண்டாவது பூஸ்டர் டோஸைப் பெறலாம்.

*mRNA தடுப்பூசிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் மற்றொரு தடுப்பூசியைப் பெற முடியாமலோ அல்லது செலுத்திக் கொள்ள விருப்பமில்லாமல் இருந்தாலோ Johnson & Johnson கோவிட்-19 தடுப்பூசி இன்னும் கிடைக்கிறது.

நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடு கொண்டவர்களுக்கான டோஸ்கள்

நீங்கள் மிதமான அல்லது தீவிர நோயெதிர்ப்பு பாதிப்பு கொண்டவர் என்றால், வழிகாட்டுதல்கள் மாறுபடும்.

நீங்கள் பின்வரும் டோஸ்களைப் பெற்றிருந்தால்...

3 ஆவது டோஸை நான் பெற வேண்டுமா?

நான் பூஸ்டர் டோஸைப் பெறலாமா?

மொத்த டோஸ்கள்

Pfizer: 5 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதினருக்கு 21 நாட்கள் இடைவெளியில் 2  டோஸ்கள் செலுத்தப்படும்

ஆமாம், 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட மிதமான அல்லது தீவிர நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள் தங்களது 2 ஆம் ஊசிக்கு 28 நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு கூடுதல் டோஸ் பெற வேண்டும்.

ஆமாம், 5-11 வயதுடையவர்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட கடைசி டோஸை நிறைவுசெய்த 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு Pfizer mRNA பூஸ்டர் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

5-11 வயதுடையவர்களுக்கு 2 ஆம் mRNA பூஸ்டர் பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.

4

ஆமாம், 12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட கடைசி டோஸை நிறைவுசெய்த 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒரு mRNA பூஸ்டர் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் 1 பூஸ்டர் டோஸை நிறைவுசெய்த 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 2 ஆம் mRNA பூஸ்டரைப் பெறவேண்டும்.

17 வயது மற்றும் அதற்கு இளையவர்கள் Pfizer தடுப்பூசியை மட்டுமே பெறமுடியும்

5

Moderna: 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதினருக்கு 28 நாட்கள் இடைவெளியில் இரண்டு டோஸ்கள் செலுத்தப்படும்

ஆமாம், 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மிதமான அல்லது தீவிர நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள் தங்களது 2 ஆம் ஊசிக்கு 28 நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு கூடுதல் டோஸைப் பெற வேண்டும்.

ஆமாம், கடைசி டோஸ் நிறைவுசெய்த 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒரு mRNA பூஸ்டர் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் 1 ஆவது பூஸ்டரை நிறைவுசெய்து 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 2 ஆம் mRNA பூஸ்டரைப் பெறவேண்டும்.

5

Johnson & Johnson: ஒரு டோஸ், 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டது

ஆமாம், 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட மிதமான அல்லது தீவிர நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்கள் தங்களது 1 ஆவது டோஸ் J&J ஐப் பெற்ற 28 நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு கூடுதல் டோஸ் பெற வேண்டும்.

ஆமாம், 18 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்குப் புதுப்பிக்கப்பட்ட கடைசி டோஸை நிறைவுசெய்த 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒரு mRNA பூஸ்டர் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நீங்கள் J&J இன் முதன்மை மற்றும் பூஸ்டர் டோஸ் பெற்றிருந்தால், 1 ஆவது பூஸ்டர் பெற்று 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு 2 ஆம் பூஸ்டர் mRNA தடுப்பூசியைப் பெற வேண்டும்.

 

 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நான் எடுத்துக்கொண்ட அதே தடுப்பூசி பிராண்ட்டைதான் பூஸ்டர் டோஸுக்காக பயன்படுத்த வேண்டுமா?

உங்கள் முதன்மைத் தொடருக்கு நீங்கள் பெற்ற தடுப்பூசி அல்லாமல் பூஸ்டர் டோஸுக்கு வேறு தடுப்பூசியைப் பெறலாம். CDC ஆனது சமீபத்திய தரவுகளை (Moderna, Johnson & Johnson, mix and match boosters), கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்து மற்றும் பூஸ்டர் ஷாட்கள் பற்றிய வலுவான மற்றும் தர்க்க ரீதியான விவாதத்தை மேற்கொண்டபின் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது.

17 வயது மற்றும் அதற்கு இளையவர்கள் தங்கள் பூஸ்டர் டோஸாக Pfizer தடுப்பூசியை மட்டுமே பெறலாம்.

பூஸ்டர் ஊசிகள் ஏன் முக்கியமானவை?

தீவிரமான கோவிட்-19 நோய்க்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் கடுமையான நோய்களுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பாதுகாப்பு அளிக்க பூஸ்டர் டோஸ் உதவுகிறது. பூஸ்டர் டோஸ்கள் தீவிரமான கோவிட்-19 நோய்க்கான அதிக ஆபத்தில் உள்ள மக்களுக்கு மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்பட்டன, ஆனால் கோவிட்-19 நோய்க்கு எதிரான பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் வகையில் 5 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அனைவரையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை விரிவாக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா முழுவதும் தீவிரமாக பரவும் அதிக தொற்றுத்தன்மையுடைய திரிபுகளாலும் கோவிட்-19 நோயாளிகள் அதிகரித்து வருவதாலும் இது மிகவும் முக்கியமானதாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கோவிட் -19 தடுப்பூசிகள் கோவிட்-19 வைரஸால் ஏற்படும் நோயின் தீவிரத்தைக் குறைக்கிறது, மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றின் அபாயத்தைக் குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் வைரஸ் திரிபுகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதில் இன்னும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. இருப்பினும், தற்போது உள்ள தடுப்பூசிகள் காலப்போக்கில் அதன் பாதுகாப்பு வீழ்ச்சியுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். பூஸ்டர் டோஸ்கள் கோவிட்-19 க்கு எதிராக, தடுப்பூசியால் தூண்டப்பட்ட பாதுகாப்பை அதிகரித்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நீண்ட காலத்திற்கு நீட்டிக்க உதவும்.

நீங்கள் இன்னும் முதல் மற்றும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசி அளிக்கிறீர்களா?

ஆம். முதன்மை தொடர்கள் (Johnson & Johnson-இன் கோவிட் vaccine முதல் கோவிட் தடுப்பூசி அல்லது Pfizer-இன் அல்லது Moderna-இன் இரண்டு தடுப்பூசிகள்) போட்டு முடித்த அனைவரும் இதற்கு தகுதியுள்ள முதன்மையானவர்கள். தடுப்பூசி போடப்பட்ட பெரியவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, தடுப்பூசி போடப்படாத பெரியவர்களில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் விகிதம் 10 முதல் 22 மடங்கு அதிகமாகும். தடுப்பூசி போடப்படாதவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் கோவிட்-19 இலிருந்து தீவிரமாக நோய்வாய்ப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாகக் குறைவு.தடுப்பூசிகள் தனிநபர்கள் நோய்வாய்ப்படுவதைத் தடுக்கவும் மற்றும் கோவிட்-19 இலிருந்து நோய்வாய்ப்பட்டவர்களில் 50% பேர் வரை நீண்ட கால அறிகுறிகளை உருவாக்குவதைத் தடுக்கவும் உதவும்.

எங்களுக்கு பூஸ்டர் ஷாட்கள் தேவைப்படுகிறது எனில், தடுப்பூசிகள் வேலை செய்யவில்லை என்று அர்த்தமா?

இல்லை. அமெரிக்காவில் நம்மிடம் உள்ள தற்போதைய கோவிட்-19 தடுப்பூசிகள், கடுமையான நோய் பாதிப்புகள், மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல், மரணம், மற்றும் மாறுபட்ட கொரோனா வகைகளுக்கு எதிராகவும் சிறப்பாகச் செயல்படுகின்றன. இருப்பினும், பொது சுகாதார வல்லுநர்கள் குறிப்பாக அதிக ஆபத்துள்ள மக்களிடையே கோவிட்-19 இன் லேசான மற்றும் மிதமான நோய்க்கு எதிரான பாதுகாப்பு குறைந்துவருவதை பார்க்கிறார்கள்.

பூஸ்டர் டோஸ் போடவில்லை என்றாலும், நான் முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவனாக கருதப்படுவேனா?
 • ஒரு நபர் தனது கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதன்மைத் தொடரில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைத்து டோஸ்களையும் செலுத்திக் கொண்ட 2 வாரங்களுக்குப் பிறகு அவர் முழுமையாகத் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர் ஆவார்.
 • ஒருவர் முதன்மைத் தொடரில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைத்து டோஸ்களையும் மேலும் தகுதியடைந்த போது ஒரு பூஸ்டரையும் பெற்றிருந்தால், கோவிட்-19 தடுப்பூசி தொடர்பாக அவர், பூஸ்டர் உட்பட எல்லா டோஸ்களையும் செலுத்திக்கொண்டவர் ஆவார்.
நான் பூஸ்டர் டோஸ் பெறத் தகுதியானவன் என்பதை எப்படி தெரிவிப்பது?

நீங்கள் பூஸ்டர் டோஸ் பெறத் தகுதியானவர் என்பதை சுயமாக அறிக்கை செய்யலாம். அதற்கு நீங்கள் ஒரு சுகாதார வழங்குநரின் பரிந்துரையை காண்பிக்க தேவையில்லை.

உங்கள் பூஸ்டர் டோஸ் நியமனத்திற்கு தயவுசெய்து உங்கள் தடுப்பூசி அட்டையை எடுத்துக்கொள்ளவும். அதன் மூலம் தடுப்பூசி வழங்குபவர் நீங்கள் இரண்டு டோஸ் கொண்ட தடுப்பூசியைப் பெற்றுள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியும்.Pfizer உங்கள் அட்டை உங்களிடம் இல்லையென்றால், வழங்குநர் உங்கள் பதிவைத் தேடிப் பார்க்கலாம்.

கூடுதல் தடுப்பூசி டோஸுக்கும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி டோஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
 • இரண்டாவது டோஸ் mRNA தடுப்பூசி தொடரை (Pfizer அல்லது Moderna) போட்டிருந்தும் போதுமான வலுவான நோய் எதிர்ப்புசக்தி இல்லாத நோயாளிகளுக்கு கூடுதல் டோஸ் போடலாம்.
 • ஆரம்ப தடுப்பூசித் தொடருக்குப் பிறகு, காலப்போக்கில் நோய் எதிர்ப்புசக்தி குறைந்துவிடும் நோயாளிகளுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் போடலாம்.

கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் டோஸைப் பெறுவதற்கு பின்வரும் குழுக்கள் தற்போது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

  யாரெல்லாம் பெற வேண்டும் எப்பொழுது பெற வேண்டும்
கூடுதல் டோஸ்

நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுடையவர்கள் (ஆங்கிலம் மட்டும்) மற்றும் mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியைப் பெற்றவர்கள். 

mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் 2 ஆவது டோஸ் அல்லது Johnson & Johnson தடுப்பூசியின் 1 ஆவது டோஸ் செலுத்திக் குறைந்தது 28 நாட்களுக்குப் பிறகு. J&J க்குப் பிறகு செலுத்தும் கூடுதல் டோஸ் ஒரு mRNA தடுப்பூசியாக இருக்க வேண்டும்.
பூஸ்டர் டோஸ் Johnson & Johnson கோவிட்-19 தடுப்பூசியை முதன்மைத் தொடராகப் பெற்ற 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள். 

உங்கள் முதல் டோஸுக்கு பின் குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்குப்பிறகு.

மிதமான மற்றும் கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ள நோயாளிகளுக்கு, கூடுதல் (2 ஆவது) டோஸ் செலுத்திய 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு.

Pfizer-BioNTech கோவிட்-19 தடுப்பூசியை முதன்மைத் தொடராகப் பெற்ற 5 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள். 

குறைந்தது உங்களின் mRNA தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் செலுத்திக்கொண்ட ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு.

மிதமான மற்றும் கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ள நோயாளிகளுக்கு, கூடுதல் (3 ஆவது) டோஸ் செலுத்திய 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு.

Moderna கோவிட்-19 தடுப்பூசியை முதன்மைத் தொடராகப் பெற்ற 18 வயது மற்றும் அதற்குமேற்பட்டவர்கள். 

குறைந்தது உங்களின் mRNA தடுப்பூசியின் இரண்டாவது டோஸ் செலுத்திக்கொண்ட ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகு.

மிதமான மற்றும் கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ள நோயாளிகளுக்கு, கூடுதல் (3 ஆவது) டோஸ் செலுத்திய 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு.

கடைசி பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று 4 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாகிவிட்டால், 50 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் சில நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் ஒரு கூடுதல் பூஸ்டர் டோஸ் வழங்கப்படும். Food and Drug Administration (FDA, உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்தின்) ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்), Western States Scientific Safety Review Workgroup (மேற்கு மாகாணங்கள் அறிவியல் பாதுகாப்பு மதிப்பாய்வு பணிக்குழு) ஆனது புதுப்பிக்கப்பட்ட கூடுதல் பூஸ்டர் டோஸ்களைப் பற்றி Centers for Disease Control and Prevention (நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்கள்) வழங்கிய பரிந்துரைகளுக்கு (ஆங்கிலத்தில் மட்டும்) இணங்க மதிப்பாய்வு செய்துள்ளது.

நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு என்றால் என்ன?

U.S. Food and Drug Administration (FDA, உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம் ), Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP, நோய்த்தடுப்பு நடைமுறைகளுக்கான ஆலோசனைக் குழு ), மற்றும் Western States Scientific Safety Review Workgroup (மேற்கத்திய மாநிலங்கள் அறிவியல் பாதுகாப்பு மீள்பார்வை பணிக்குழு) 5 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய மிதமானது முதல் கடுமையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு(ஆங்கிலம்மட்டும்) மூன்றாவது டோஸ் தடுப்பூசியை பரிந்துரைக்கின்றன.

பின்வரும் மருத்துவ நிலைகளில் ஏதேனும் உங்களுக்கு இருந்தால், நீங்கள் மிதமானது முதல் கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுடையவராகக் கருதப்படுவீர்கள், மேலும் கோவிட் -19 தடுப்பூசியின் கூடுதல் டோஸிலிருந்து பயனடையலாம். இதில் உள்ளடங்கும் நபர்கள்:

 • கட்டிகள் அல்லது இரத்தப் புற்றுநோய்களுக்கான புற்றுநோய் சிகிச்சையைப் பெறுபவர்.
 • உறுப்புமாற்று அறுவைசிகிச்சை பெற்ற மற்றும் நோயெதிர்ப்புமண்டலத்தை அடக்க மருந்து எடுத்துக் கொள்பவர்
 • கடந்த 2 ஆண்டுகளில் ஒரு ஸ்டெம் செல்மாற்று அறுவைசிகிச்சை பெற்றவர் அல்லது நோய்எதிர்ப்பு சக்தியை அடக்க மருந்து எடுத்துக்கொள்பவர்
 • மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு (DiGeorge நோய்க்குறி, Wiskott-Aldrich நோய்க்குறி போன்றவை)
 • தீவிர அல்லது சிகிச்சையளிக்கப்படாத HIV தொற்று
 • அதிக அளவு கார்டி கோஸ்டீராய்டுகள் அல்லது நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அடக்கும் பிற மருந்துகளுடன் சிகிச்சை பெறுபவர்.

எங்களிடம் உள்ள தடுப்பூசிகள் பெரும்பாலான வைரஸ் மாறுபாடுகளுக்கு எதிராக 90% பயனுள்ளதாக இருந்த போதிலும், மிதமான மற்றும் கடுமையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட நபர்கள் எப்போதும் வலுவான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவதில்லை என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. மூன்றாவது டோஸ் ஒரு பூஸ்டராக கருதப்படுவதில்லை, ஆனால் இரண்டு டோஸ் மூலம் போதுமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்காதவர்களுக்கு கூடுதல் டோஸ் என கருதப்பபடுகிறது.

அடிப்படை உடல் நலப்பிரச்சனைகள்?

கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள உடல்நலப் பிரச்சனைகளைக் கொண்ட(ஆங்கிலம் மட்டும்) எந்த வயதினரும் கோவிட்-19 ஆல் கடுமையாக நோய்வாய்ப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். கடுமையான நோய்பாதிப்பு என்றால், கோவிட்-19 உள்ள ஒருவர்:

 • மருத்துவமனையில் இருக்கவேண்டி வரலாம்.
 • தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படும்
 • சுவாசிப்பதற்கு வென்டிலேட்டர் தேவைப்படும்
 • இறக்க நேரிடும்

நீங்கள் வயதானவராக இருந்தாலோ அல்லது இந்தப்பட்டியலில் உள்ளவை உட்பட, வேறுபல கடுமையான உடல்நலப்பிரச்சினைகள் உள்ளவராக இருந்தாலோ கோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் (ஆரம்ப டோஸ்கள் மற்றும் பூஸ்டர்கள்) மற்றும் கோவிட்-19 க்கான பிற தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். கோவிட்-19 நோயினால் கடுமையான நோய்பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ள அனைத்து சாத்தியமான உடல்நல பிரச்சனைகளை இந்தப்பட்டியலில் சேர்க்கவில்லை. உங்களுக்கு இங்கே சொல்லப்படாத உடல்நல பிரச்சனைகள் இருந்தால், அதை எவ்வாறு சிறப்பாக கையாள்வது மற்றும் கோவிட்-19 இலிருந்து எவ்வாறு உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது குறித்து உங்களது உடல் நலப்பாதுகாப்பு வழங்குநரிடம் பேசுங்கள்.

 • புற்றுநோய்
 • நாள்பட்ட சிறுநீரகநோய்
 • நாள்பட்ட கல்லீரல்நோய்
 • நாள்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள்
 • டிமென்ஷியா அல்லது பிறநரம்பியல் பிரச்சனைகள்
 • நீரிழிவுநோய் (வகை 1 அல்லது 2)
 • டவுன் சிண்ட்ரோம்
 • இதய நோய்கள்
 • எச்.ஐ.வி தொற்று
 • நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளநிலை (பலவீனமான நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு)
 • மனநல பிரச்சனைகள்
 • அதிகஎடை மற்றும் உடல்பருமன்
 • கர்ப்பம்
 • வளைந்த உயிரணு அல்லது இரத்த அழிவுச்சோகை (தலசீமியா)
 • புகைபிடித்தல், தற்போதைய அல்லது முந்தையது
 • திடஉறுப்பு அல்லது இரத்தஸ்டெம் செல்மாற்று அறுவைசிகிச்சை
 • பக்கவாதம் அல்லது செரிப்ரோவாஸ்குலர்நோய், இது மூளைக்கு இரத்த ஓட்டத்தைப் பாதிக்கிறது
 • பொருள் பயன்பாட்டு கோளாறுகள்
 • காசநோய்
எத்தனை டோஸ் Pfizer-BioNTech அல்லது Moderna (mRNA) தடுப்பூசிகள் மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுள்ளவர்களுக்குத் தேவைப்படுகிறது, மேலும் யாருடைய ஆரம்ப கோவிட்-19 தடுப்பூசி தொடர் mRNA தடுப்பூசியாக இருந்தது?
 • Pfizer-BioNTech கோவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு, மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு 1 ஆவது டோஸுக்கு 21 நாட்களுக்கு (3 வாரங்கள்) பிறகு 2 ஆவது டோஸ் செலுத்தப்படுகிறது, 2 ஆவது டோஸுக்கு குறைந்தது 28 நாட்களுக்கு (4 வாரங்கள்) பிறகு 3 வது டோஸ் செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் தற்போது 3 வது டோஸுக்கு குறைந்தது 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு 4 வது டோஸ் (பூஸ்டர் டோஸ்) செலுத்தப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 • Moderna கோவிட்-19 தடுப்பூசிக்கு, மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு 1 ஆவது டோஸுக்கு 28 நாட்களுக்குப் பிறகு 2 ஆவது டோஸ் செலுத்தப்படுகிறது, 2 ஆவது டோஸுக்கு குறைந்தது 28 நாட்களுக்குப் பிறகு 3 ஆவது டோஸ் செலுத்தப்படுகிறது மற்றும் தற்போது 3 ஆவது டோஸுக்கு குறைந்தது 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு 4 ஆவது டோஸ் (பூஸ்டர் டோஸ்) செலுத்தப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
 • நீங்கள் 12 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர் மற்றும் சில வகையான நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர் என்றால், எந்த வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது ஒப்புதல் பெற்ற கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதல் பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று குறைந்தது 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு, Pfizer-BioNTech கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் இரண்டாவது பூஸ்டர் டோஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நீங்கள் 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர் மற்றும் சில வகையான நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடுள்ளவர் என்றால், எந்த வகையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது ஒப்புதல் பெற்ற கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதல் பூஸ்டர் டோஸ் பெற்று குறைந்தது 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு, Moderna கோவிட்-19 தடுப்பூசியின் இரண்டாவது பூஸ்டர் டோஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
ஆரம்ப கோவிட்-19 தடுப்பூசியாக J&J/Janssen தடுப்பூசியைப் பெற்ற மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு எத்தனை தடுப்பூசி டோஸ்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன?
 • J&J/Janssen டோஸ் செலுத்திய பிறகு குறைந்தபட்சம் 28 நாட்களுக்குப் (4 வாரங்கள்) பிறகு கூடுதல் (2 ஆவது) டோஸ் செலுத்தப்படுகிறது. கூடுதல் mRNA டோஸுக்குப் பிறகு குறைந்தது 2 மாதங்களுக்குப் பிறகு பூஸ்டர் டோஸ் (3 ஆவது) செலுத்தப்படுகிறது.
 • கூடுதல் டோஸ் ஒரு mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசியாக இருக்க வேண்டும், மேலும் J&J/Janssen தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ளும் போது Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS, த்ரோம்போசைட்டோபீனியா சிண்ட்ரோம்) உடன் கூடிய இரத்த உறைவு ஏற்படும் அபாயம் அதிகமாக இருப்பதால், பூஸ்டர் டோஸுக்கு mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. TTS என்பது ஒரு அரிதான ஆனால் தீவிரமான எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு நோயாகும், இது இரத்த உறைவு அல்லது இரத்த உறைதலில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது.
 • குறைந்தது 4 மாதங்களுக்கு முன்பு Johnson & Johnson இன் Janssen கோவிட்-19 முதன்மை தடுப்பூசி மற்றும் பூஸ்டர் டோஸ் பெற்ற வயது வந்தவர்கள் இப்பொழுது mRNA கோவிட்-19 தடுப்பூசி மூலம் இரண்டாவது பூஸ்டர் டோஸைப் பெறலாம்.
மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு, பூஸ்டர் தடுப்பூசியின் இடைவெளியை 5 மாதங்களில் இருந்து 3 மாதங்கள் வரை குறைப்பதற்கான காரணம் என்ன?

மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுள்ளவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 3-டோஸ் mRNA தடுப்பூசி முதன்மைத் தொடரை செலுத்திக்கொண்டாலும், முதன்மைத் தொடருக்குப் பிறகு இது அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்காது. காலப்போக்கில் அவர்கள் பாதுகாப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இழப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது மேலும் அவர்கள் விரைவில் ஒரு பூஸ்டர் டோஸைப் செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும். பல சிறிய ஆய்வுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆரம்பகட்டத்  தரவுகள், மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுள்ளவர்கள் 5 மாதங்களுக்கும் குறைவான இடைவெளியில் ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்திக்கொண்டால் மீண்டும் அதிக ஆன்டிபாடி அளவை உருவாகுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. பாதுகாப்புப் பிரச்சனைகள் அதிகரித்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. தற்போது, அமெரிக்காவில் கோவிட்-19 வேகமாகப் பரவி வருகிறது, மேலும் தொற்றுப் பாதித்தவர்களின் வெளிப்பாடைத் தவிர்ப்பதும் கடினமாக உள்ளது. எனவே, மிக விரைவில் ஒரு பூஸ்டர் டோஸை அளிப்பது, தீவிர நோய் பிரச்சனைக்கு அதிக அபாயத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்கும்.

மிதமான அல்லது கடுமையான நோயெதிர்ப்பு குறைபாடுள்ளவர்கள் இந்த டோஸ்களைப் பெற மருத்துவரின் குறிப்பு/மருந்துச் சீட்டு அல்லது பிற ஆவணங்கள் தேவைப்படுமா?

இல்லை, தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் அனைத்து இடங்களிலும் தனிநபர்கள் தங்களது சுய அடையாளத்தைக் காண்பித்து அனைத்து தடுப்பூசி டோஸ்களையும் செலுத்திக் கொள்ளலாம். இவ்வளவு மக்கள்தொகையும் தடுப்பூசியை அணுக கூடுதல் தடைகள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த இது உதவும். நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடுள்ள நபர்களுக்கு அவர்களின் குறிப்பட்ட மருத்துவ நிலை குறித்து எதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், கூடுதல் டோஸ் எடுப்பது அவர்களுக்குப் பொருந்துமா என்பதைப் பற்றி தங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் கலந்தாலோசிக்கலாம்.