ติดต่อเรา

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขหรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับที่อยู่อีเมลที่ต้องส่งถึง

คำถามเกี่ยวกับใบอนุญาต การต่ออายุ และข้อร้องเรียน

การขอสูติบัตร มรณบัตร หรือใบจดทะเบียนสมรส

โปรแกรมและบริการของ Department of Health

ผู้ใช้ TTY

  • โทร 711 เพื่อรับบริการของ Washington Relay

ความช่วยเหลือด้านภาษา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โทรศัพท์ 1-800-525-0127

พูดคุยและติดต่อ

ฝ่ายรับความคิดเห็นของ Department of Health (DOH, กรมอนามัย) | ช่วงเวลาและสถานที่ทำการ (ในภาษาอังกฤษ)