โดสเสริมวัคซีน

อัปเดตเนื้อหาล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2022

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) และ Western States Scientific Safety Review Workgroup (กลุ่มงานตรวจสอบความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ตะวันตก) ปรับปรุงคำแนะนำสำหรับการรับเข็มกระตุ้นเป็นดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุ 5-11 ปี ควรได้รับเข็มกระตุ้น 5 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มหลักยี่ห้อ ครบแล้ว เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องควรได้รับเข็มกระตุ้น 3 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มหลัก
 • ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับเข็มกระตุ้น 5 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มหลักยี่ห้อ Pfizer หรือ Moderna ครบถ้วน หรือ 2 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนยี่ห้อ Johnson & Johnson (J&J) แบบเข็มเดียว
 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 หลังได้รับเข็มกระตุ้นเข็มแรก 4 เดือน
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรงซึ่งอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 หลังได้รับเข็มกระตุ้นเข็มแรก 4 เดือน
 • ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งได้รับวัคซีนเข็มหลักและเข็มกระตุ้นของวัคซีน J&J มาแล้วอย่างน้อย 4 เดือนสามารถขอรับเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน mRNA สำหรับป้องกันโควิด-19 ได้
หากคุณได้รับวัคซีน... ใครควรได้รับวัคซีนโดสเสริม ควรได้รับวัคซีนโดสเสริมเมื่อใด ควรได้รับวัคซีนโดสเสริมยี่ห้อใด ฉันสามารถรับวัคซีนโดสเสริมเข็มที่สองได้ไหม
Pfizer-BioNTech ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 5 เดือนหลังจากฉีดครบโดสหลัก

Pfizer หรือ Moderna คือยี่ห้อที่แนะนำ*

ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปีอาจฉีดได้เฉพาะวัคซีน Pfizer เท่านั้น

ตอนนี้บุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปีและบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ในภาษาอังกฤษ) บางอย่างสามารถรับโดสเสริมอีกเข็มเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ได้หลังจากรับโดสเสริมเข็มล่าสุดไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน
Moderna ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 5 เดือนหลังจากฉีดครบโดสหลัก Pfizer หรือ Moderna คือยี่ห้อที่แนะนำ* ตอนนี้บุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปีและบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ในภาษาอังกฤษ) บางอย่างสามารถรับโดสเสริมอีกเข็มเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ได้หลังจากรับโดสเสริมเข็มล่าสุดไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน
Johnson & Johnson ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป อย่างน้อย 2 เดือนหลังจากฉีดครบโดสหลัก Pfizer หรือ Moderna คือยี่ห้อที่แนะนำ*

ตอนนี้บุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปีและบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ในภาษาอังกฤษ) บางอย่างสามารถรับโดสเสริมอีกเข็มเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ได้หลังจากรับโดสเสริมเข็มล่าสุดไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน

ไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือนมีสิทธิ์รับโดสเสริมแบบ mRNA อีกเข็มเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงจากโควิด-19 ตอนนี้ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มหลักและโดสเสริมยี่ห้อ Janssen อง Johnson & Johnson มาแล้วอย่างน้อย 4 เดือนจะสามารถรับโดสเสริมเข็มที่สองเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ได้

*เราแนะนำให้ฉีดวัคซีน mRNA แต่คุณยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Johnson & Johnson ได้หากไม่สามารถหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่น

การรับวัคซีนสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

หากคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง คำแนะนำจะแตกต่างกันไปตามกรณี

หากคุณได้รับ...

ฉันควรจะรับโดสเสริมหรือไม่

ฉันควรรับเข็มกระตุ้นหรือไม่

รวมจำนวนเข็ม

Pfizer: สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 21 วัน

ควร ผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรได้รับเข็มกระตุ้น 28 วันหลังจากได้รับเข็มที่ 2

ควร ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี ควรได้รับ Pfizer mRNA เข็มกระตุ้น 3 เดือนหลังจากเข็มล่าสุด

ไม่แนะนำให้ผู้ที่มีอายุ 5-11 ปี รับ mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 2

4

ควร ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับ mRNA เข็มกระตุ้น 3 เดือนหลังจากเข็มล่าสุด

ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับ mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับเข็มกระตุ้นเข็มแรก 4 เดือน

ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ฉีดได้เฉพาะวัคซีน Pfizer เท่านั้น

5

Pfizer: สามเข็มสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ควรฉีด 2 เข็มแรกห่างกัน 21 วัน และฉีดเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 8 สัปดาห์ ไม่ ในตอนนี้เด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงไม่ควรรับเข็มเสริมเพิ่มเติมจากเข็มหลัก ไม่ ในตอนนี้ไม่แนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นแบบ mRNA ให้กับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี 3

Moderna: สำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนถึง ปีขึ้นไป ที่ได้รับ 2 เข็มห่างกันเป็นเวลา 28 วัน

ควร ผู้ที่มีอายุ 6 เดือนถึง  ปีขึ้นไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรได้รับเข็มกระตุ้น 28 วันหลังจากได้รับเข็มที่ 2

ไม่ ในตอนนี้ไม่อนุญาตให้ฉีดเข็มกระตุ้นแบบ mRNA ให้กับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 17 ปีซึ่งได้รับวัคซีนเข็มหลักยี่ห้อ Moderna 3

ควร แนะนำให้รับ mRNA เข็มกระตุ้น 3 เดือนหลังจากได้รับเข็มล่าสุด

ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ควรได้รับ mRNA เข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับเข็มกระตุ้นเข็มแรก 4 เดือน

5

Johnson & Johnson: สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 1 เข็ม

ควร ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรได้รับเข็มกระตุ้นเป็นวัคซีน mRNA 28 วันหลังจากได้รับวัคซีน 1 เข็มของ J&J

ควร ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับ mRNA เข็มกระตุ้นอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากได้รับเข็มล่าสุด

หากคุณได้รับวัคซีน J&J เป็นเข็มหลักและเข็มกระตุ้น ควรได้รับวัคซีน mRNA เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 หลังจากได้รับเข็มกระตุ้นเข็มแรก 4 เดือน

4

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องรับวัคซีนโดสเสริมเป็นยี่ห้อเดิมหรือไม่

คุณสามารถรับวัคซีนโดสเสริมยี่ห้อต่างจากวัคซีนหลักได้ CDC ได้ทำการตัดสินใจหลังจากทบทวนข้อมูลล่าสุดอย่างละเอียด (Moderna, Johnson & Johnson และวัคซีนเสริมแบบผสม) และมีการอภิปรายปรึกษาหารือที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโดสเสริม

บุคคลที่อายุไม่เกิน 17 ปีอาจฉีดวัคซีน Pfizer เป็นโดสเสริมได้เท่านั้น

เหตุใดโดสเสริมจึงมีความสำคัญ

โดสเสริมจะช่วยป้องกันโรคร้ายแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโควิด-19  ก่อนหน้านี้เราแนะนำว่าเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ COVID-19 เท่านั้นที่ควรได้รับการฉีดเข็มกระตุ้น แต่ได้ขยายคำแนะนำให้ครอบคลุมทุกคนที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเพิ่มระดับการป้องกันการเจ็บป่วยจาก COVID-19

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกายังคงสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แม้ในกรณีติดเชื้อกลายพันธุ์ก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง วัคซีนโดสเสริมจะช่วยเพิ่มการป้องกันโควิด-19 และช่วยให้ภูมิคุ้นกันมีประสิทธิภาพยาวนานขึ้น

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกายังคงสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี แม้ในกรณีติดเชื้อกลายพันธุ์ก็ตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง วัคซีนโดสเสริมจะช่วยเพิ่มการป้องกันโควิด-19 และช่วยให้ภูมิคุ้นกันมีประสิทธิภาพยาวนานขึ้น

คุณยังฉีดวัคซีนเข็มหลักให้กับประชาชนอยู่หรือไม่

ฉีด การทำให้ทุกคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีนหลัก (วัคซีนโควิดของ Johnson & Johnson 1 โดสหรือ Pfizer หรือ Moderna 2 โดส) ยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับวัคซีนมีอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีน 10 ถึง 22 เท่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีแนวโน้มต่ำกว่าที่จะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง (หรืออาจไม่มีอาการเลย) จากโควิด-19 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้การฉีดวัคซีนยังช่วยป้องกันไม่ให้มีอาการป่วยและเกิดอาการระยะยาวที่ได้รับรายงานว่าเกิดในผู้ที่ป่วยจากโควิด-19 ถึง 50%

ถ้าเราต้องฉีดโดสเสริม นั่นหมายถึงวัคซีนไม่ได้ผลหรือเปล่า

ไม่ใช่ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ในปัจจุบันที่เรามีในสหรัฐฯ นั้นได้ผลดีในการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต รวมถึงการต้านเชื้อกลายพันธ์ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในปัจจุบันก็ยังเห็นว่ามีผลป้องกันที่ลดลงต่ออาการเจ็บป่วยจากโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากรที่มีความเสี่ยงสูง

ถ้าฉันไม่ได้รับโดสเสริม ฉันยังถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือไม่
 • บุคคลจะถือว่าได้รับวัคซีนครบหลังจากได้รับโดสที่แนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดหลักครบแล้ว 2 สัปดาห์
 • บุคคลจะถือว่าได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดปัจจุบันเมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสแนะนำในวัคซีนชุดหลักครบแล้วและได้รับโดสเสริม โดส เมื่อมีสิทธิ์
ฉันจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับโดสเสริม

คุณสามารถรายงานเองได้เลยว่าคุณคุณมีสิทธิ์ได้รับโดสเสริม คุณไม่จำเป็นต้องแสดงคำแนะนำจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

โปรดนำบัตรบันทึกการฉีดวัคซีน ไปที่การนัดหมายการฉีดโดสเสริม เพื่อที่ผู้ให้บริการจะสามารถยืนยันได้ว่า คุณได้รับชุดวัคซีนสองโดสแล้วของ Pfizer หากคุณไม่มีบัตร ผู้ให้บริการสามารถค้นหาประวัติการฉีดของคุณได้

การรับวัคซีนเพิ่มและการฉีดวัคซีนโดสเสริมต่างกันอย่างไร
 • การรับวัคซีนเพิ่มจะใช้สำหรับผู้ป่วนที่ได้รับวัคซีน mRNA แบบ 2 โดส (Pfizer หรือ Moderna) ครบแล้ว แต่ยังสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองไม่สูงพอ
 • จะถือว่าบุคคลหนึ่งได้รับการฉีควัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบถ้วน ต่อเมื่อได้รับเข็มหลักและเข็มกระตุ้นทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขตามที่แนะนำ

ปัจจุบันมีการแนะนำให้กลุ่มเหล่านี้รับวัคซีนโควิด-19 โดสเสริม

  ใครควรฉีด ฉีดเมื่อใด
โดสเพิ่ม

ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและได้รับวัคซีน mRNA ป้องกัน COVID-19 แบบ 2 เข็มแล้ว ควรได้รับเข็มเสริมเพิ่มเติมจากเข็มหลัก

อย่างน้อย 28 วันหลังจากรับวัคซีนโควิด-19 ขนิด mRNA โดสที่ 2 หรือวัคซีน Johnson & Johnson โดสแรก วัคซีนโดสเสริมหลังจาก J&J จะต้องเป็นวัคซีนแบบ mRNA
โดสเสริม ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ Johnson & Johnson เป็นวัคซีนหลัก

อย่างน้อย 2 เดือนหลังจากโดสแรก

สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางหรือรุนแรง ควรฉีดหลังจากได้รับวัคซีนโดสเสริม (โดสที่ 2) อย่างน้อย 2 เดือน

ผู้ที่อายุ 5 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech เป็นวัคซีนหลัก

อย่างน้อย 5 เดือนหลังจากรับวัคซีนโควิดชนิด mRNA โดสที่ 2

สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางหรือรุนแรง ควรฉีดหลังจากได้รับวัคซีนโดสเสริม (โดสที่ 3) อย่างน้อย 3 เดือน

ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna เป็นวัคซีนหลัก

อย่างน้อย 5 เดือนหลังจากรับวัคซีนโควิดชนิด mRNA โดสที่ 2

สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางหรือรุนแรง ควรฉีดหลังจากได้รับวัคซีนโดสเสริม (โดสที่ 3) อย่างน้อย 3 เดือน

ตอนนี้บุคคลที่มีอายุเกิน 50 ปีและบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ในภาษาอังกฤษ) บางอย่างสามารถรับโดสเสริมอีกเข็มเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ได้หลังจากรับโดสเสริมเข็มล่าสุดไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือน ตามการดำเนินการด้านกฎระเบียบของ Food and Drug Administration (FDA, องค์กรอาหารและยา) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) Western States Scientific Safety Review Workgroup (กลุ่มงานทบทวนความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ของรัฐทางตะวันตก) ได้ร่วมให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับคำแนะนำเกี่ยวกับการรับโดสเสริมอีกโดสของ Centers for Disease Control and Prevention (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ฉบับปรับปรุง

การมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหมายความว่าอย่างไร

ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและได้รับวัคซีน mRNA ป้องกัน COVID-19 แบบ 2 เข็มแล้ว ควรได้รับเข็มเสริมเพิ่มเติมจากเข็มหลัก

หากคุณมีโรคประจำตัวใดๆ ต่อไปนี้ ถือว่าคุณมีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางถึงรุนแรง และอาจได้รับประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 โดสเพิ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ที่:

 • กำลังรับการรักษามะเร็งแบบฉับไวสำหรับเนื้องอกหรือมะเร็งในเลือด
 • รับการปลูกถ่ายอวัยวะและกำลังทานยาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือกำลังรับประทานยาเพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในระดับปานกลางหรือรุนแรง (เช่น กลุ่มอาการ DiGeorge, กลุ่มอาการ Wiskott-Aldrich)
 • มีการติดเชื้อ HIV ขั้นสูงหรือไม่ได้รับการรักษา
 • กำลังได้รับการรักษาแบบฉับไวด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ขนาดสูงหรือยาอื่นๆ ที่อาจกดภูมิคุ้มกัน

แม้ว่าวัคซีนที่เรามีจะมีประสิทธิภาพ 90% ต่อไวรัสสายพันธุ์ส่วนใหญ่ แต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรงไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเสมอไป เข็มที่ 3 ไม่ถือว่าเป็นเข็มกระตุ้น แต่เป็นเข็มเสริมสำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอกับชุดวัคซีน 2 เข็ม

โรคประจำตัวคืออะไร

คนทุกวัยที่มีโรค/ภาวะในรายชื่อด้านล่าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 อาการเจ็บป่วยรุนแรงหมายถึงผู้มีติดเชื้อโควิด-19 อาจ:

 • ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
 • ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • เสียชีวิต

วัคซีนป้องกันโควิด-19 (โดสแรกและโดสเสริม) และมาตรการป้องกันอื่นๆ สำหรับโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวรุนแรงหรือหลายโรค รวมถึงโรคในรายการนี้ รายการนี้ไม่ได้รวมภาวะ/โรคทั้งหมดที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 หากคุณมีภาวะ/โรคที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ โปรดพูดคุยกับผู้ให้การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับวิธีจัดการภาวะของคุณและปกป้องตัวเองจากโควิด-19

 • มะเร็ง
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคตับเรื้อรัง
 • โรคปอดเรื้อรัง
 • โรคสมองเสื่อมหรือภาวะทางประสาทอื่นๆ
 • โรคเบาหวาน (ประเภท 1 หรือ 2)
 • ดาวน์ซินโดรม
 • ภาวะหัวใจ
 • การติดเชื้อ HIV
 • สภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ)
 • ภาวะสุขภาพจิต
 • น้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน
 • ตั้งครรภ์
 • โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวหรือทาลัสซีเมีย
 • สูบบุหรี่ทั้งในปัจจุบันหรือเคยสูบ
 • การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่มีโพรงหรือปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดสมองผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อการไหลของเลือดไปเลี้ยงสมอง
 • การใช้สารเสพติด
 • วัณโรค
บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงและบุคคลที่ฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA เป็นวัคซีนเข็มแรกเริ่มควรได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech หรือ Moderna (mRNA) กี่โดส
 • บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Pfizer-BioNTech ควรรับโดสที่ 2 ในช่วง 21 วัน (3 สัปดาห์) หลังจากโดสแรก ส่วนโดสที่ 3 ควรได้รับการฉีดอย่างน้อย 28 วัน (4 สัปดาห์) หลังจากโดสที่ 2 และโดสที่ 4 (โดสกระตุ้น) ได้รับคำแนะนำให้ฉีด 3 เดือนหลังจากโดสที่ 3
 • บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก Moderna ควรรับโดสที่ 2 ในช่วง 28 วัน (3 สัปดาห์) หลังจากโดสแรก ส่วนโดสที่ 3 ควรได้รับการฉีดอย่างน้อย 28 วันหลังจากโดสที่ 2 และโดสที่ 4 (โดสกระตุ้น) ได้รับคำแนะนำให้ฉีด 3 เดือนหลังจากโดสที่ 3
 • คุณสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสเสริมเข็มที่สองยี่ห้อ Pfizer-BioNTech ได้เช่นกันหากคุณมีอายุ 12 ปีขึ้นไปและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบางอย่าง โดยต้องผ่านไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือนหลังจากที่รับวัคซันป้องกันโควิด-19 โดสเสริมเข็มแรกที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติ คุณสามารถรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสเสริมเข็มที่สองยี่ห้อ Moderna ได้เช่นกันหากคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องบางอย่าง โดยต้องผ่านไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือนหลังจากที่รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสเสริมเข็มแรกที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติ
บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงซึ่งได้รับวัคซีน J&J/Janssen เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ควรได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมดกี่โดส
 • ควรรับโดสเสริม (โดสที่ 2) 28 วัน (4 สัปดาห์) หลังจากโดส J&J/Janssen และควรรับโดสกระตุ้น (โดสที่ 3) อย่างน้อย 2 วันหลังจากฉีดวัคซีนแบบ mRNA เข็มเสริม
 • โดสเสริมต้องเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ส่วนโดสกระตุ้นก็ควรเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA เช่นกันเนื่องด้วยข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อ Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome (TTS, ลิ่มเลือดเพราะกลุ่มอาการภาวะเกล็ดเลือดต่ำ) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อฉีดวัคซีน J&J/Janssen TTS เป็นอาการที่พบได้ยากแต่ร้ายแรง โดยจะก่อให้เกิดลิ่มเลือดอุตตันหรือปัญหาเกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือด
 • ไปแล้วอย่างน้อย 4 เดือนมีสิทธิ์รับโดสเสริมแบบ mRNA อีกเข็มเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงจากโควิด-19 ตอนนี้ผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มหลักและโดสเสริมยี่ห้อ Janssen ของ Johnson & Johnson มาแล้วอย่างน้อย 4 เดือนจะสามารถรับโดสเสริมเข็มที่สองเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบ mRNA ได้
อะไรคือเหตุผลในการลดระยะเวลาที่เว้นรอสำหรับการฉีดโดสกระตุ้นสำหรับบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรง จาก 5 เดือนเหลือ 3 เดือน

บุคคลที่มีภูมิคุ้นกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงอาจไม่ได้พัฒนาภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนชุดหลัก แม้ว่าจะรับวัคซีนชุดหลักแบบ mRNA ครบ 3 โดสตามที่แนะนำแล้วก็ตาม บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะสูญเสียภูมิคุ้มกันเมื่อเวลาผ่านไป และอาจต้องรับวัคซีนโดสกระตุ้นเร็วขึ้น ข้อมูลระยะแรกจากการศึกษาวิจัยย่อยๆ จำนวนมากเผยว่าบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงมักจะมีแอนติบอดี้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากฉีดวัคซีนโดสกระตุ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน และยังไม่มีหลักฐานซึ่งบ่งชี้ถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ไวรัสโควิด-19 มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา และการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อก็อาจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นการให้บริการฉีดโดสกระตุ้นโดยเร็วที่สุดจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่ออาการแทรกซ้อนรุนแรง

บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางหรือรุนแรงจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์/ใบสั่งแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ เพื่อรับโดสกระตุ้นเหล่านี้หรือไม่

ไม่ บุคคลสามารถระบุข้อมูลด้วยตนเองและรับวัคซีนทุกโดสได้ในสถานที่ที่พร้อมให้บริการ มาตรการนี้จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงวัคซีนสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ หากบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เจาะจง ก็สามารถพูดคุยเรื่องความเหมาะสมในการเข้ารับวัคซีนโดสเสริมกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้