ተወከሱና

ሓፈሻዊ ሕቶታት ብዛዕባ ህዝባዊ ጥዕና ወይ ኢሜይል ናበይ ክትልእኹ ከምእትኽእሉ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም

ፍቃድ፣ ምሕዳስን ቅሬታታትን ዝምልከቱ ሕቶታት

ናይ ልደት፣ ሞት ወይ መርዓ ምስክር ወረቐት ምእዛዝ

ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን Department of Health

ተጠቀምቲ TTY

  • ን Washington Relay Service ናብ 711 ይደውሉ

ንናይ ቋንቋ ሓገዝ (ካብ ክፍሊት ነጻ)

ቴሌፎን፦ 1-800-525-0127

ምርኻብን ምእስሳርን

ርእይቶ Department of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) | ሰዓታትን ቦታታትን ቤት-ጽሕፈት (ብኢንግሊዘኛ)