ብተደጋጋሚ ዚሕተቱ ሕቶታት | ናይ COVID-19 መርመራ

ናይ መርመራ መሳርሒታት ምርካብ

ናይ COVID-19 መርመራ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

በጃኻ ነዚኦም ዚስዕቡ ኣማራጺታት ፈትኖም፦

ኣብ ጥቓካ ንዝርከብ መመርመሪ ቦታ ንምርካብ ሓገዝ ምስ ትደሊ፣ ኣብ ናትካ ናይ ከባቢ ክፍሊ ጥዕና (ብቋንቋ እንግሊዝ) አረጋግጽ። ንብ 1-800-525-0127 ብምድዋል ን # ምጽቓጥ እውን ትክእል ኢኻ። ክምልሱልኹም ኸለዉ፣ ኣገልግሎት ትርጉም ምእንቲ ኽትረክቡ ቛንቋኹም ተዛረቡ።

ኢንተርነት የብለይን / እቲ መርበብ ሓበሬታ ብቛንቋይ ኣይርከብን እዩ። ካብ WA ብናጻ ኣቑሑት ዝእዝዝ ዝኽእል ብኸመይ እየ?

ብጃኹም ናብ 1-800-525-0127 ብምድዋል ብድሕሪኡ ድማ ን # ጠውቑ። ሓገዝ ቋንቋ ኣሎ። እቲ መደወሊ ማእከል ኣብ-መስመር ብናይ ዋሽንግተን ከምኡ'ውን ብፌደራላዊ ፖርታላትን ኣቢሉ ኣብ ክንዳኻ ትእዛዝ ኪህበልካ ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ Say Yes! COVID Test ኦንላይን ፖርታል ክፈልጦ ዘለኒ እንታይ እዩ?

እዚ መደብ ኣብ መንጎ ክፍለ ሃገር ዋሺንግተን፣ National Institutes of Health (ሃገራዊ ትካላት ጥዕና) ከምኡውን Centers for Disease Control and Prevention (ማእከላት ቁጽጽርን ምክልኻልን ሕማም) ብዝተገበረ ናይ ምትሕብባር ጻዕሪ እዩ። ክሳብ ቀረባት ዝቐጸሉ፣ ኣብ ዋሺንግቶን ዝርከቡ ሰባት ክልተ ቅልጡፋት ናይ COVID-19 መመርመሪ ኣቑሑት ክእዝዙ ይኽእሉ እዮም፣ ብቐጥታ ናብ ገዝኦም ብ Amazon ክመጾም እዩ።

ክልተ ትእዛዛት ጥራይ ኣብ ስድራ ቤት/መንበሪ ኣድራሻ ይፍቀድ፣ ኣብ ሓደ ወርሒ፣ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ምስ 5 ቅልጡፋት ምርመራታት እዩ ዝመጽእ። ኩሎም ትእዛዛትን ምጉዕዓዛትን ካብ ክፍሊት ነጻ እዮም።

ብዛዕባ እቲ ምርመራ ባዕሉ ወይ ከመይ ከም ዝግበር ዝተሓሓዙ ሕቶታት፣ ናብ Say Yes! COVID Test ዲጂታል ደገፍ ይብጽሑ ወይ ናብዚ ይደውሉ l 1-833-784-2588።

ክልቲኡ ናይ Say Yes! COVID Test ካብ DOH ከምኡ እውን ፌደራል ናይ ምርመራ ኣቕሓ ክትእዝዝ ትኽእል’ዶ?

እወ፣ ኣብ ሃገር ዋሺንግቶን ትነብሩ እንተድኣ ኾይንኩም፣ ትእዛዝ ኣብ ክልቲኡ Say Yes! COVID Test ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ፌደራል መርበብ ሓበሬታ ቅልጡፍ ናይ ገዛ COVID-19 መርመራ ኣቑሑት ንምቕባል ክትእዙዙ ትኽእሉ ኢኹም።

ተወሳኺ ሕቶታት ምስ ዝህልወኒ ናበይ ክኸይድ ይኽእል?

ብዛዕባ ናይ Department of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) Say Yes! COVID Test program (መደብ ሕራይ በል! መርመራ ኮቪድ) ተወሳኺ ሕቶታት ምስ ዝህልወካ፣ ን ገጽ ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት  ብጻሕ ወይ ናይ DOH COVID-19 ናይ ህጹጽ መስመር ብ 1-800-525-0127 ይደውሉ (ናይ ቋንቋ ደገፍ ኣሎ)። ብዛዕባ ናይ ፌደራል ናይ ምርመራ መደብ፣ ናታቶም ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ገጻት ይጎብንዩ።

ናይ ነጻ መፈኣተኒ መዓስ ክቕበል እኽእል?

ብኽልቲኡ ፕሮግራም ዝቐረበ መርመራታት (Say YES! COVID Test (ሕራይ በል! ናይ COVID መርመራ) ወይ Federal Program (ናይ ፌደራል ፕሮግራም)) መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ተኣዝዝ ኣብ ውሽጢ 1-2 ሰሙን እዩ ዚለኣኽ።

ንዅሉ እቲ ዝምኸር ኣማራጺታት መርመራ ድሕሪ ምስዓበይ፣ ኣብ ዝዀነ ይኹን ቦታ መርመራ ኽረክብ ኣይከኣልኩን። COVID-19 ዘሎኒ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑኒ እንታይ እየ ዝገብር?

ናይ COVID-19 መርመራ ንምርካብ ኣጸጋሚ ዅነታት የጋጥመካ ምህላዉ የጕህየካ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ቐረብ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ድሩት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና።

ምልክታት ሕማም COVID-19 የጋጥመካ እንተ ኣልዩ ወይ ከኣ ን COVID-19 እተቓልዐ እንተ ዄንካ ክትሕዘካ ትኽእል ኢኻ፣ ነዚኦም ዚስዕቡ ንመክር ኢና፦

ኣብ ስድራ ቤተይ ካብ ኣርባዕተ ዝዛይዱ ሰባት ኣለዉ። ከመይ ገይረ ንኹሎም ኣባላት ናይቲ ስድራ መርመራ ከባጽሕ ይኽእል?
  • ኣብ ወርሒ ናይ ክልተ መመርመሪ ኣቕሓታት (ክሳብ 5 መርመራታት ዝሓዘ) ካብ ዋሽንግተን Say YES! COVID Test ዌብሳይት ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ክልተ ተወሳኺ ናይ መመርመሪ ኣቕሓታት (ክሳብ 4 መርመራታት ዝሓዘ) ካብ መደብ ፌደራል ካብ COVIDtests.gov ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ተወሰኽቲ መርመራ ኣብ ገዛ ኣብ ውሽጢ ወይ ኣብ መስመር ሸርሻሮ ወይ ቤት-መሸጣ መድሃኒታት ክትዕድጉ ትኽእሉ ኢኹም።
  • ኣብ ቀረባኹም ዝርከብ መመርመሪ ቦታ ናይ PCR መርመራ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሓደ ኣብዚ ይርከቡ
ናይ መመርመሪ ኣቕሓይ ከመይ ገይረ ይጥቀመሉ?

ንዝበለጸ ቅኑዕ ውጽኢታት ኣብ ውሽጢ ቅልጡፍ ናይ ገዛ መመርመሪ ኣቑሑታት ዝርከቡ መምርሒታት ምኽታል ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ናይ መርምራ መፍረዪ (ሓበሬተኦም ኣብ እቲ ሳንዱቕ ይርከብ እዩ) ብዛዕባ ዝኾኑ ሕቶታት ንምሕታት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ቅልጡፋት መርመራታ ናይ ሓሶት ነጋቲቭ ውጽኢት ክርከብ ይከኣል እዩ። ሓደሓደ ናይ መመርመሪ ኣቑሑት ክልተ መርመራታት ክሕዙ ይኽእሉ እዮም (መዓስ ከም እትምርመር ንዝብል ኣብቲ ሳንዱቕ ዘሎ መምርሒታት ክትኽተሉ ኣለኩም)።

ሓፈሻዊ መፈተኒ

መን እዩ መርመራ ክገብር ዘለዎ?

ሕማም ምስ ዝስምዓኩም ተመርመሩ። COVID-19 ኣዝዮም ብዙሓት ምልክታት እዮም ዘለዉዎ፣ ስለዚ ጽቡቕ ዘይስመዓኩም እንተድኣ ሃልዩ፣ ብዝተከኣለ ብቕልጡፍ ክትምርመሩ ዝበለጸ እዩ።

ናይ COVID-19 ናይ መርመራ ውጽኢቱ ፖዘቲቭ ምስ ዝነበረ ሰብ ተቓሊዕኩም እንተድኣ ነይርኩም ተመርመሩ። ምልክታት ተርእዩ እንተድኣ ሃሊኹም ብቕልጡፍ ተመርመሩ። ምልክታት ዘይተርእዩ እንተድኣ ሃሊኹም፣ ድሕሪ እቲ ምቅላዕ ሓሙሽተ መዓልቲ ተጸበዩን ካብኡ ተመርመሩ።

ኣብ ዋሺንግቶን ዝርከቡ ትካላት ከምኡውን ናይ ፍጻመ ቦታታት ቅድሚ ናብ ፍጻመታት ወይ ስርዓታት ምእታው ናይ መርመራ ከምኡ እውን/ወይ ክታበት ጠለባት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ቅድሚ ምብጻሕኩም ደውሉ ወይ መርበብ ሓበሬትኦም ፈትሹ።

ቅድሚ ከምኡውን/ወይ ድሕሪ ጉዕዞ ክትምርመሩ ኣለኩም። ናይ Centers for Disease Control and Prevention (CDC፣ ማእከል ቍጽጽርን ምክልኻልን ሕማም) እዋናዊ ናይ ጉዕዞ መምርሒ  ፈትሹ።

ምስ እኩባት ሰባት ክትሓብሩ ኣብ ትኽእልሉ ግዜ፣ ብፍላይ ኣብ ናይ ብርቱዕ ሕማም ሓደጋ ዘለዉ ወይ ኣብ ናይ ኮቪድ- 19 ክታበታቶም እዋናዊ ዘይኮኑ።

እንተድኣ ኣነ ፖዝቲቭ እንተኾይነ እንታይ ይኸውን?

ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተዋህበ መምርሒ Centers for Disease Control & Prevention (CDC፣ ማእከል ቍጽጽርን ምክልኻልን ሕማም) ከምኡ'ውን DOH መምርሒታት ብምስዓብ ኣብ ገዛ ጽናሕ፣ ካብ ካልኦት ብምርሓቕ። ኵሎም ጥብቂ ርክብ ዘለዎም ሰባት ንበይኖም ኪዕቈቡ ኣለዎም።

ብዛዕባ እቲ ኣብ ቤትካ ዚርከብ ውጽኢት ናይ COVID-19 መርመራ ንምምዝጋብን ኣገልግሎት ክንክን ንምርካብ፣ በጃኻ ነቲ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዚርከብ ናይ COVID ህጹጽ-መስመር ኣብ 1-800-525-0127 ደውል። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

WA Notify (WA ሓባሪ) እንተ ኣልዩካ ወይ ኣብ ስማርትፎንካ ኽትጥቀም ትኽእል እንተ ዄንካ፣ ነዛ ንዋት እዚኣ ተጠቒምካ ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ ጸብጻብ ክትህብ ትኽእል ኢኻ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ፦ ናይ ፖዘቲቭ መርመራ ምስ ዝህልወካ እንታይ ከምትገብር ኣሎካ

ድሕሪ ምቅላዕ፣ መዓዝ እዩ ሰብ ውጽኢት መርመርኡ ፖዘቲቭ ዝኸዉን?

ሓንሳብ ሓደ ሰብ ብ COVID-19 ምስ ተትሓዘ፣ ድሕሪ ምቅላዕ ንሓሙሽተ መዓልቲ እቲ ናይ PCR መርመራ እቲ ቫይረስ ምህላው ዘይከርእይ ይኽእል እዩ። ክህልወኩም ይኽእል እዩ፣ ግና እቲ መርመራ ንቑሩብ እዋን ዘይከርእየኩም ይኽእል እዩ። ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ ንምርካብ ግዜ ምምራጽ እቲ ቐንዲ ኣማራጺ እዩ። ብዝለዓለ ዕድል ናብ COVID-19 ተቓሊዕኩም እንተነይርኩም ግን ድማ እንተዘየሓሚምኩም፣ ድሕሪ እቲ ዝተቓላዕኹምሉ ናይ መወዳእታ ድሕሪ 5 መዓልትታት ምምርማር እቲ ዝበለጸ እዩ። ሰባት ምልክታት ክህልዎም ከሎ ናይ ጸረ-ጂን መርመራታት ብሓፈሻ ኣዝዮም ቅኑዓት ኣይኮኑን ግን ድማ ኣብ ሓደሓደ ኣጋጣምታት ንምልክታት ዘየብሎም ሰባት ክጥቀም ይከኣል እዩ።

ውጽኢታት ክንደይ ግዜ ይወስዱ?

ኣብቲ ዓይነት መርመራ፣ ከምኡውን እቲ ሳምፕል ንምርመራ ዝተሰደደሉ ይምርኮስ። ውጽኢት ናይ ጸረ-ጂን መርመራታ ብቕልጡፍ ክሳብ 10 ደቓይቕ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ንናይ PCR መርመራታት፣ ብዙሓት መዓልትታት ክወስድ ይኽእል እዩ።

ኣየናይ መርመራ ምውሳድ እዩ እቲ ዝበለጸ?

እቲ ዝበለጸ ዝበሃል ንስኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዩ። እዚ ማለት ናይ ገዛ መርመራ እንተሃልይኩም፣ ንሱ ተጠቐሙ። ዝከኣል ናይ መመርመሪ ቦታ ቆጸራ እንተርኢኹም፣ ሕዝዎ። ሓደ ዝተፈለየ ነገር ግን ዝኾነ መርመራ ንዝኾነ ተርእዮ እንተተደልዩ (ንኣብነት ንጉዕዞ) እዩ።

መመርመሪታት ክዕቅብ ኣለኒ ዶ?

ዉሑድ መመርመሪታት ኣብ ኢድ ምሓዝ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። መመርመሪታት ብናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ ኣዝዙ። ንክትዕድጉ እንተደኣወጺኹምን መርመራታት ከም ዝርከቡ እንተርኢኹም፣ ሒደት ዓድጉ። ግና ጽቡቕ ጎረቤት ኩኑን ናይ ገዛእ ርእስኹም ዝበለጸ ውሳነ ተጠቐሙን። ብዙሓት መርመራታት ምሓዝ ንኣዝዮም ዘድልዮም ካልኦት ሰባት ክኽውል ይኽእል ከምኡውን ቅድሚ ምጥቃምኩም እቶም መርመራታት ግዚኦም ክሓልፎም ይኽእል።