WA ነቲ ናይ ስማርትፎን ኣፕሊኬሽን ከም እተቓልዐ ዝሕብር ምልክታታት ኣፋለጠ

WA Notify (ዋሽንግተን ሓበረ) (ካልእ ኣጸዋውዕኡ Washington Exposure Notifications (ዋሽንግተን ናይ ምቅላዕ መተንባህታታት)) ብሕታዊ ሓበሬታ ከየካፈለ፡ ንተጠቀምቲ ተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ንኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክኾኑ ዝኽእሉ እንተ ኾይኖም መጠንቀቕታ ዝህብ ናጻ መሳርሒ እዩ። ምሉእ ብምሉእ ናይ ውልቂ እዩ፡ መን ምዃንኩም ወይ ናበይ ትኸይዱ ከምዘለኹም ኣይፈልጥን እዩ።

WA Notify ብኸመይ ናብ ተሌፎነይ ክጽዕኖ ይኽእል፧

Image
Apple logo

ኣብ ሓደ iPhone ዝኾነ ቴለፎን፡ ን Exposure Notifications ኣብ ሰቲንግስ ክፈትዎ፡

 • ናብ ሰቲንግስ ኪዱ
 • ናብ Exposure Notifications ውረዱ
 • ጠውቕ ኣብቲ “Exposure Notifications ወልዕ”
 • United States (ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) ምረጹ
 • Washington ምረጹ
Image
Android logo

ኣብ ሓደ Android ዝኾነ ቴለፎን፡

 • ናብ Google Play Store ኪዱ
 • ጸዓኑ ነቲ WA Notify ዝብል ኣፕሊኬሽን

ኣብ Android ወይ iPhone፡ ዓይን ነቲ QR ኮድ፡

WA Notify QR code

እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ዝሰርሕ፧

ን WA Notify ምስ ከፈትክምዎ፡ ቴለፎንኩም ሃንደበት ብሃውሪ ምስ ናይ ካልኦት ኣብ ጥቖኦም ዘለኹም ንሳቶም’ውን ን WA Notify ዝኸፈትዎ ሰባት ምስ ናቶም ቴለፎናት ስም ዘይብሉ ኮዳት ይቀያየር። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ነቲ ብሕትውና ንምዕቃብ ዝሕግዝ ናይ ትሑት ሓይሊ ብሉቱዝ ቴክኖሎጂ ተጠቒሙ’ዩ ብዛዕባኹም ምንም ሓበሬታ ከይገለጸ ነዚ ዘይስሩዕ ኮዳት ንምልዋጥ ይጥቀመሉ። ካልእ ተጠቃሚ WA Notify ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ኣብ ጥቓኹም እንተ ኔሩ’ሞ፡ ናይ ኮቪድ-19 ኣወንታዊ ውጽኢት እንተ ኣምጺኡ፡ መንነትካ ከይሓበርካ ካልኦት ሰባት ንምሕባር ዝውሰድ ስጉምቲ እንተ ስዒቡ፡ ተቓሊዕኹም ክትኮኑ ከምትኽእሉ፡ ስም ዘይገልጽ ሓበሬታ ክትረክቡ ኢኹም። እዚ ንዓኹም ቀልጢፍኩም ዘድልየኩም ክንክን ንክትረኽቡ ከምዘለኩም ክገብረኩም እዩ፡ ከምኡ ድማ ኮቪድ-19 ካብ ምስፍሕፋሕ ክትከላኸሉ ክሕግዘኩም እዩ።

ኣልጎሪዝም እቲ ናይ ቁጽሪ ሕሳብ ብምግባር ነቶም ኣብ ውሑስ ርሕቀት ወይ ኣብ ሓጺር ርሕቀት ዝነበሩ ኮቪድ-19 ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ምልክታት ንምልላይ እዩ እቲ መጠንቀቕታ ዘየድልየኩም። WA Notify እንተ ተቓሊዕኹም ጥራይ ኢኹም መጠንቀቕታ እትቕበሉ። ስለዚ፡ መጠንቀቕታ እንተዘይተቕቢልኩም፡ ብስራት እዩ።

WA Notify ኣብ ዋሽንግተን ዝነብሩ ሰባት ብእተኻእሎም መጠን ነዛ ንዋት እዚኣ መታን ኽጥቀሙላ ክኽእሉ፡ ብልዕሊ 30 ቋንቋታት ትርከብ እያ።

WA Notify Flow Chart in Tigrinya - Click to Read as PDF

ናይ COVID-19 ምርመራ ኣወንታዊ ዉጽኢታት ኣብ ገዛ ብምዃን መረጋገጺ ኮድ ከመይ ገይርካ ትሓትት?

WA Notify (WA ሓባሪ) ንተጠቐምቲ ነቲ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድለዮ ናይ መርመሪ መሳርሒታት ዝዓደጉ ከምኡዉን ኣወንታዊ ውጽኢት COVID-19 ዝተቐበሉ ሰባት ኣብ WA Notify can now request a verification code (ኮድ መርመራን ክሓትቱ ይኽእሉ ኢዮም)።

ናይ መረጋገጺ ኮድ ብመሳሪሒ ንምሕታት፦

ኣንድሮይድ፦

 • WA Notify ከፊትካ “Share your test result to help stop the spread of COVID-19” ("ናይ COVID-19 ምዝርጋህ ደው ንምባል ክህግዝ ምእንታን ምርመራ ውጽኢትካ ንካልኦት ኣካፍል") ዝብል ምርጫ ምረጽ።
 • “Continue" ("ቀጽል") ዝብል ምረጽ ቐጺልካ “I need a code.” ("ኮድ እደሊይ እየ።") ዝብል ” ምረጽ።
 • WA Notify ዝጥቐም ቑጽሪ ተሌፎንካ ናይ መሳሪሒኻ የእቱ ከምኡዉን ዕለት ናይ ኣወንታዊ ምርመራኻ ናይ COVID-19።
 • “Send Code” ("ኮድ ለኣኽ") ዝብል ምረጽ።

ኣይፎን፦

 • ናብ Settings (ኵነታት) ኪድ ከምኡዉንExposure Notifications (ምልክታታት ምቅላዕ)ዝብል ክፈት።
 • “Share a COVID-19 Diagnosis” (ናይ COVID-19 ምርመራ ኣካፍል) ዝብል ምረጽ።
 • “Continue” ("ቀጽል") ዝብል ምረጽ ቐጺልካ “Didn’t get a code? ("ኮድ ኣይበጽሓኒን?) Visit WA State Dept. of Health Website." (ኣብ WA ወብ ሳይት ሃገራዊ ኽፍሊ ውድብ ጥዕና ምብጻሕ ግበር።")ምረጽ።
 • WA Notify ዝጥቐም ቑጽሪ ተሌፎንካ ናይ መሳሪሒኻ የእቱ ከምኡዉን ዕለት ናይ ኣወንታዊ ምርመራኻ ናይ COVID-19።
 •  “Continue” ("ቀጽል") ዝብል ምረጽ።

ምስቲ ናይ ምርግጋጽ ሊንክካ ናይ ፖፕ-ኣፕ ምልክታ ከምኡውን ብሞባይል ዚለኣኽ መልእኽቲ ኽትቅበል ኢኻ። ነቲ ምልክታ ወይ ነቲ ኣብ መልእኽቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥዋቕ ነቲ ኣብ WA Notify ዘሎ ስጕምትታት ብምስዓብ ጥራይ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ኸይተቓልዑ ኽተጠንቅቖም ትኽእል ኣለካ። ኣብ WA Notify ናይ መረጋገጺ ኮድካ ድሕሪ ምሕታት ክካ፣ ንናይ መንግስቲ ቐጥታቐጥታ መስመር COVID-19፣1-800-525-0127, ደዉል ቐጺልካ ኣወንታዊ ናይ ምርመራ ዉጽኢታትካ ናብ Department Of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ንምንጋር፣ ነዚ ምልክት # ጠዉቖ።

ኣብ WA Notify ናይ መረጋገጺ ኮድ ክትሓትት ምስ ዘይትኽእል፣ ነቲ ናይ መንግስቲ ናይ COVID-19 ቐጥታቐጥታ መስመር ክትድዉል ኣለካ፣ 1-800-525-0127፣ ቐጺልካ ነዚ ምልክት # ብምጥዋቕ ነቶም ሰራትተኛታት ናይ ቐጥታ መሰመር ናይ WA Notify ተጠቓማይ ምዃንካ ሓብሮም። እቶም ናይ ቐጥታቐጥታ መስመር ሰራሕተኛታት ንኻልት ናይ WA Notify ተጠቐምቲ ተቓሊዖም ክኾኑ ዝኽእሉ ከተጠንቕቐሉ እትኽእል ናይ መረጋገጺ ሊንክ ክህብኹም እዮም።

ናይ-ቤት ናይ COVID-19 ምርመራ ዉጺኢትካ ብኸመይ ክትነግር ትኽእል

ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድልዮ መመርመሪ መሳሪሒ ዝዓደጉ ከምኡዉን ኣወንታዊ ዉጽኢት ዝለዎም፣ ነቲ መንግስታዊ ናይ COVID-19 ቐጥታቐጥታ መስመር ክድዉሉ ኣለዎም፣ 1-800-525-0127 ቐጺልካ ነዚ # ጥዉቖ (ንቛንቋ እስፓኛ 7 ጠዉቕ)፣ እቲ ዉጽኢት ምስ ተቐበልካዮ። ነቲ Contact Us (ንኣና ይርኸቡና) ዝብል ገጽ ቐጥታንቐጥታ ሰዓታት ብጽሓዮ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

 ብኽብረትኩም ኣስተውዕሉ:-WA Notify ናይ ምቅላዕ መሕበሪ መሳርሒ ኢዩ። ተጠቀምቲ ውጽኢት መርመራኦም ንክምዝግብሉ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ኣይኮነን።

ከመይ ኢሉ እዩ ናተይ ብሕታውነት ዝሕለው፧

WA Notify ኣብ ጉግል ኣፕል ኤክስፖዠር ኖቲፊኬሽን ቴክኖሎጂ እተመስረተ ኰይኑ፡ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንብሕታዊነትኩም ክዕቅብ እተዳለወ እዩ። ዝኾነ ቦታ ወይ ውልቃዊ ሓበሬታ ከይኣከበ ወይ ከይገለጸ ኣብ ድሕረባይታ እዩ ዝሰርሕ፡ መን ወይ ኣበይ ቦታ ብውጽኢታዊ መገዲ ክትሰርሕ ከምዘለኩም ምፍላጥ ኣየድልዪን እዩ። ውሑድ ዓቐን ብሉቱዝ ጥራይ ብምጥቃም፡ ንባተሪኹም ኣይጸልዎን እዩ።

ተሳታፍነት ጠቕላላ ወለንታዊ እዩ። ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክኣትዉ ወይ ክወጹ ክመርጹ ይኽእሉ። ብዛዕባ ተጠቃሚ ብሕትውና ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝከላኸል ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኹም፡ ተመልከት ኣብ WA Exposure Notifications ፖሊሲ ብሕትውና።

እቶም መተንባህታታት እንታይ ይመስሉ፧

ክልተ ዓይነት መተንባህታታት ኽወሃበካ ይኽእል እዩ። እቶም ኣወንታዊ መርመራ ዝገብሩ ናይ ጽሑፍ ጥብቆ መልእኽቲ መረጋገጺ ከምኡ’ውን/ወይ ሃንደበት ዝቕልቀል መተንባህታታት ይረኽቡ። WA Notify ተቓሊዕም ክዀኑ ንዝኽእሉ ተጠቀምቲ፡ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ይቕበሉ። ብዛዕባ እዚ መተንባህታታት ዝያዳ ንምፍላጥ ከምኡ’ውን እንታይ ከም ዝመስሉ ርአ

ከመይ ጌሩ እዩ ዝሕግዝ፧

ኣብዚ ቀረባ እዋን መጽናዕቲ ብ University of Washington (እንግሊዝኛ ጥራይ) እተገብረ ከም ዝሕብሮ፡ እቶም ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ዝጥቀሙ ሰባት ዝያዳ ጥቕሚ ይረኽቡ። ውጽኢት እዚ ድማ WA Notify ብገምጋም 40-115 ህይወት ኣድሒኑ እዩ፡ ኣብተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕል ድማ ኣስታት 5,500 ኮቪድ-19 ከልኪሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሞዴላት ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ፡ ዋላ ውሑዳት ሰባት WA Notify ምስ ዝጥቀሙ፡ መልከፍቲ ኮቪድ-19ን ሞትን ከም ዝንኪ፡ እዚ ድማ WA Notify ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝሕግዝ ብሉጽ መሳርሒ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።

​ብዛዕባ ናይ WA Notify (ሓበሬታ ዋሽንግተን) ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ክትሕግዙ ትደልዩዶ፧

ተመልከቱ ንናትና ከረጺት ናውቲ WA Notify ንናይ ማሕበራዊ ሜድያ መልእኽቲ ጽሑፍ፣ ፖስተራት፣ መርኣያታት ናይ ሬድዮን ቲቪን መወናወኒታት፣ ከምኡ’ውን ካልእ።

ካልኦት ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት፧

ኣነ መተንባህባ ተቐቢለ ከምኡ’ውን ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ካብ Washington State Department of Health (DOH, ክፍሊ ጥዕና ግዝኣት ዋሽንግተን)። ስለምንታይ

DOH ናይ ጽሑፍ መልእኽት ከምኡ’ውን/ወይ ሃንደበት ዝቕልቀል መተንባህታታት ንዅሎም እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ንኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ ዝገበሩ ሰባት ይሰደድ፡ እዚ ድማ ነቶም ናይ WA Notify ተጠቐምቲ ብቕልጡፍ ከምኡ’ውን ስም ብዘይጠቕስ መጠንቀቕታ ንኻልኦት ተጠቀምቲ ብዛዕባ ተኽእሎ ተቓላዕነት የጠንቅቕ። ብዛዕባ እዚ መተንባህታታት ዝያዳ ንምፍላጥ ከምኡ’ውን እንታይ ከም ዝመስሉ ርአ

ንኽልቲኡ እንተተቐቢልኩም፡ ነቲ መሐበሪ ክትጥውቕዎ ወይ ኣብቲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ዘሎ መላግቦ ክትጥውቕዎን ነቲ ኣብ WA Notify ዘሎ ስጕምትታት ክትስዕብዎን ስም ብዘይምግላጽ ንካልኦት ተጠቀምቲ ብዛዕባ ተኽእሎ ምቅላዕ ከተጠንቅቕዎም ኣሎኩም።

የድልየኒ ድዩ WA Notify ተኸቲበ እንተ ጸኒሐ፧

እወ። ኣንጻር ኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ ምስ ተኸተብኩም’ውን፡ ነቲ ልሙድ ናይ ለበዳ ጥንቃቐታት ከተተግብሩ ኣለኩም። ክታበታት ንገዛእ-ርእስኹም ንምክልኻል ዝሕግዝ ውጽኢታዊ መገዲ እዩ፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ በቲ ሕማም ክትጥቅዑ ትሑት ሓደጋ ወይ ካልኦት ዘይተኸትቡ ሰባት ከተጥቅዑ ትኽእሉ።

ሓበሬታ መጺኡኒ ብዛዕባ ምብርካት ናይ WA Notify ዳታይ ናብ ጥዕና ህዝቢ። ስለምንታይ፧

Washington State Department of Health (DOH) ክፈልጥ ደልዩ ኣሎ ክሳብ ክንደይ WA Notify ብጽቡቕ ይሰርሕ ምህላዉ፡ መታን ኣድላዪ እንተኾይኑ ዝኾነ ምምሕያሽ ንምግባር ኣብቲ መሳርሒ። እንድሕር ፍቓደኛ ኮይንካ ከተካፍል ናይ WA Notify ዳታኻ፡ ብሕትናኻ ብምሉእ ዝተሓለወ ኢዩ። ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ኣይእከብን ወይ ኣይመሓላለፍን ከምኡ’ውን መንነትኩም ክፈልጠልኩም ኣይክእልን። DOH ጥራይ ኢዮም በሪ ዘለዎም ናብቲ ዳታ ከምኡ`ውን ንሱ’ውን ኣብቲ ብደረጃ ክፍለሃገር ጥራይ ኢዩ።

እንድሕር ተጠቀምቲ WA Notify ናቶም ዳታ ክንከካፍሉ ኣፍቂዶም፡ እንታይ ኢዩ ዝኣከብ፧

እንድሕር ፍቓደኛ ኮይንካ ከተካፍል ዳታኻ፡ ብሕትናኻ ብምሉእ ዝተሓለወ ኢዩ። ዝኾነ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣይውሰድን ወይ ኣይካፈልን ኢዩ፡ ስለዚ ንስኻ ሙዃንካ እትልለየሉ መገዲ የለን። Washington State Department of Health ጥራይ ኢዮም ክርእይዎ ዝኽእሉ ነዚ ናይ ደረጃ ክፍለሃገር ዳታ፡ ንሱ ድማ ከጠቓልል ኢዩ፥

 • ቁጽሪ ሰባት ዘፍቅዱ ንከካፍሉ ናቶም ዳታ ካብ WA Notify። እዚ ድማ ይሕግዘና ኣብ ምፍላጥ ክሳብ ክንደይ ናትና ቅምሶ ወካሊ ሙዃኑ።
 • ብዝሒ ናይ Exposure Notifications ዝተቐበሉ ብ WA Notify ተጠቀምቲ። እዚ ድማ ይሕግዘና ንምርኣይ እቶም ቅድታት ምልባዕ ኮቪድ-19።
 • ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ሓበሬታ ተቓልዖ ዝጥውቑ ሰባት። እዚ ድማ ይሕግዘና ኣብ ምድህሳስ ክሳብ ክንድምንታይ ትምኒት ከምዘለዎም ሰባት ንምሕጽንታታት ጥዕና ህዝቢ ኣብ ግምት ንከእትዉ።

ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ጥቓ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ዝነበሩ፡ ግን ከኣ እኹል ቅርበት ዘይነበሮም ወይ ብዛዕባ`ቲ ተቓልዖ ንክሕበሩ እኹል ግዜ ኣብ ዘይነበረ። እዚ ድማ ይሕግዘና ኣብ ምምዝዛን እቲ ኣልጎሪዝም ዝውስን ተቓልዖ ኣብ WA Notify ክስተኻኸል ዘለዎን ዘይብሉን።

ምስ ኣስራሕክዎ WA Notify ኣብ iPhone ናተይ፡ ነቲ ናይ"Availability Alerts (ዘሎ መጠንቐቕታታት)" መልጎም ውሉዕ ወይ ጥፉእ ክገብሮ አለኒ ድዩ፧

ጥፉእ ክኸውን ጽቡቕ እዩ። ዋላኳ ካብ ግዝኣት ዋሽንግተን ወጻኢ ንነዊሕ እዋን እንተ ተጐዓዝኩም፡ ውሉዕ ክትገብርዎ/ክትቅይዎ እዩ ዝመዓድ። እቲ “መጠንቀቕታታት ቅሩብነት” ተወሊዑ ምስ ዝህሉ፡ ናብ WA Notify ዘይኮነ ካልእ ናይ ሓበሬታ ተቓልዖ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ቦታ ምስ እትገይሽ ሓበሬታ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። ተጠቀምቲ iPhone ክውስኹ ይኽእሉ ኢዮም ዝተፈላልዩ ዞባታት፡ ግን ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ዞባ ጥራይ ኢዮም ክመርጹ ዝኽእሉ። ሓደ ዞባ ክትድምስስ ኣየድልየካን ኢዩ ካልእ ዞባ ንምምራጽ። ተጠቀምቲ ኣንድሮይድ ከም WA Notify ዝኣመሰሉ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ኣፕሊኬሽናት ካብ ብዙሕ ግዝኣታት ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም፡ ግን ኣብ ሓደ እዋን ንጡፍ ኮይኑ ምስ WA Notify ዝቃዶ ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ኣፕሊኬሽን ጥራይ እዩ።

ኣነ WA Notify ክጥቀም ክመርጽ ክኣቱ ኣሎኒ ድዩ፧

እወ። WA Notify ናጻን ወለንታውን እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትወጹ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። ጥራይ ነቲ ፊቸር ኣጥፍእዎ ወይ ነቲ ኣፕ ደምስስዎ። ኩሎም እታ ቴለፎን ካብ ካልኦት ኣብ ጥቓኣ ዘለው ተጠቀምቲ ዝሓዘቶም ናይ ወዝቢ ኮዳት ክድምሰስ እዩ ከምኡ ድማ ክምለስ ኣይክእልን እዩ።

WA Notify ናይ ርክብ መድለዪ ኣፕ ድዩ፧

ኣይፋልን። WA Notify ብዛዕባ እቶም ዝቐረብካዮም ሰባት ሓበሬታ ኣይረክብን ወይ ኣይከታተልን እዩ፡ ስለዚ "ነቲ ሰብ ምከትታል" ኣይገብርን እዩ። ምከትታል ነቲ ሰብ ከም ዝኾነ ሰብ ምስ ናይ ኮቪድ-19 ኣወንታዊ ምርመራ ዘርኣየ ሰብ ዝተቓልዐ ጌሩ የርእይ። እቲ ኣፕሊኬሽን ዝኾነ ናይ ግሊ ሓበሬታ ኣይእክብን ወይ ኣይለዋወጥን እዩ፡ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ምስ መን ርክብ ከምዘለካ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ።

“ተቓላዕነት” እንታይ እዩ፧ተቓላዕነት፡

ብርክት ዝበለ ግዜ ምስ ካልእ ናይ WA Notify ተጠቃሚ ኮይኑ ድሓር ተመርሚሩ ኮቪድ-19 ዝተረኽቦ ግዜ ምስ ኣሕለፍኩም የጋጥም። እዚ ዝስዕብ እዋናዊ ሓበሬታ ካብ ናይ Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ማእከል ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማም) (እንግሊዝኛ ጥራይ) ብዛዕባ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ምትሕልላፍን ኮቪድ-19 እዩ። ምቅላዕ ንምውሳን WA Notify ኣልጎሪዝም ተጠቒሙ ብምምዕርራይ ምስ ናይ CDC መግለጺ ጥብቂ ርክብ - ኣብ ውሽጢ 6 ጫማ (2 ሜትሮ) ን15 ደቓይቕ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ግዜ ተላባዒ ሕማም - ከምኡ’ውን ብሰብ መዚ ህዝባዊ ጥዕና ምትዕርራይ ይከኣል።

WA Notify እንተድኣ ኣነ ከምዝተቓላዕኩ ነጊሩኒ እንታይ የጋጥም፧

እንተዳኣ WA Notify ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከይትኾኑ ኣለልይኩም፡ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ መሕበሪ ብዛዕባ ቀጺልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ክመርሓኩም እዩ። እዚ ኸኣ ከመይን ኣበይን ክትምርመሩ ኣለኩም፡ ብዛዕባ ምሕላው ገዛእርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉን ከምኡ ድማ ሕቶታኩም ንምምላስ ምንጭታት የጠቓልል። ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ መምርሒታት ከተንብብዎምን ክትክተልዎምን ኣገዳሲ እዩ።

እንተድኣ ኣነ ኮቪድ-19 ከምዘሎኒ ወይ ፖዝቲቭ ሙዃነይ ተመርሚረ ሰባት ክፈልጡ ድዮም፧

ኣይፋል። WA Notify ብዛዕባኹም ዝኾነ ሓበሬታ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ኣይህብን እዩ። እንተድኣ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ተኽእሎ ተቓላዕነት ሓበሬታ ተቐቢሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልትታት ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩዎ ሰብ ተመርሚሩ ብ ኮቪድ -19 ከምዝተለኽፈ ጥራይ እዮም ዝፈልጡ። እቲ ሰብ መን እዩ ወይ እቲ ተቓላዕነት ኣበይ ኣጋጢሙ ኣይክፈልጡን እዮም።

ን WA Notify ክኸፍል ኣሎኒ ድዩ፧

ኣይፋል። WA Notify ናጻ እዩ።

ከመይ ጌሩ እዩ WA Notify ንግዝኣት ዋሽንግተን ይሕግዛ፧

ኣብዚ ቀረባ እዋን መጽናዕቲ ብ University of Washington (እንግሊዝኛ ጥራይ) እተገብረ ከም ዝሕብሮ፡ እቶም ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ዝጥቀሙ ሰባት ዝያዳ ጥቕሚ ይረኽቡ። ውጽኢት ድማ WA Notify ብገምጋም 40-115 ህይወት ኣድሒኑ እዩ፡ ኣብተን ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣዋርሕ ኣብ ጥቕሚ ካብ ዝውዕል ድማ ኣስታት 5,500 ኮቪድ-19 ከልኪሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሞዴላት ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ፡ ዋላ ውሑዳት ሰባት WA Notify ምስ ዝጥቀሙ፡ መልከፍቲ ኮቪድ-19ን ሞትን ከም ዝንኪ፡ እዚ ድማ WA Notify ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝሕግዝ ብሉጽ መሳርሒ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።

ካብ ስተይት እንተድኣ ወጺኤ WA Notify ይሰርሕዶ፧

እወ። እንተድኣ ናብ’ቲ Apple/Google ተክኖሎጂ ትጥቀም ስተይት ተጓዒዝኩም፡ ናትኩም ቴለፎን ምስ ኣብ’ታ ስተይት ዘለው ተጠቀምቲ ናይ ወዝቢ ኮዳት ምልውዋጥ ክትቅጽል እያ። ኣብ ናትኩም ናይ ኣፕ ሰቲንግ ዝኾነ ነገር ምልዋጥ ኣየድልየኩምን እዩ። ንነዊሕ እዋን ካብ ዋሽንግተን እንተድኣ ወጺእኩም፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ ዘለኹሞ ስተይት ናይ’ቲ ቦታ ደገፍን መጠንቀቕታን ንምርካብ ኣማራጺታት ከተናድዩ ኣለኩም።

ንምንታይ እዮም ንክልቲኦም ናይ ርክባት መድለይን WA Notify ዘድልዩና፧

ናይ ርክባት መድለዪ ን ዓሰርተታት ዓመታት ውጺኢታዊ ህዝባዊ ናይ ጥዕና ሞንጎኛ ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ። WA Notify ነዚ ስራሕ ብስቱር ስም ይድግፍ። ኣብ’ዚ ኣብነት ኣሎ፡ እንተድኣ ተመርሚርኩም ብ ኮቪድ-19 ተለኺፍኩም ወይ ፖዝቲቭ ኮንኩም፡ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰብ መዚ ክጽውዕኹምን ከምኡ ድማ ናይ ቀረባ ግዜ ጥቡቕ ርክባትኩም ክሓትኹም ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ጥቑኡ ኮፍ ዝበልኩሞ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ስሙ ክትፈልጥዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ክልቴኹም ተጠቀምቲ WA Notify እንተ ድኣ ዄንኩም፡ እቲ ኣብ ኣውቶቡስ ዝነበረ ሰብ፡ ስም ብዘይ ምጥቃስ ብዛዕባ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ምቅላዕ መጠንቀቕታ ይረክብ ከምኡ’ውን ንፈተውቶምን ንስድራ ቤቶምን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ስጕምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ልክዕ ከም ኢድ ምሕጻብን ማስክ ምግባርን ነፍሲ-ወከፎም ንተላባዒ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ዝሕግዝ እዩ፡ ብሓባር እውን ዝያዳ ውጽኢታውያን እዮም።

WA Notify ንካልኦት ተጠቀምቲ ንክሕብር ክንደይ ግዜ ይወስደሉ፧

ብኻልእ ተጠቃሚ ንሕማም ኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክዀኑ ዝኽእሉ ተጠቀምቲ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ኮቪድ- ዘለዎ ተጠቃሚ ድሕሪ ስጉምታት WA Notify ምኽታሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መተንባህታ ክግበረሎም እዩ፡ ንኻልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ስም ብዘይ ምጥቃስ ንምጥንቃቕ።

ካብ WA Notify ብዙሕ መጠንቀቕታታት ክትቅበል ይክኣል ድዩ፧

ብኻልእ ተጠቃሚ ንሕማም ኮቪድ-19 ተቓሊዖም ክዀኑ ዝኽእሉ ተጠቀምቲ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ኮቪድ- ዘለዎ ተጠቃሚ ድሕሪ ስጉምታት WA Notify ምኽታሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት መተንባህታ ክግበረሎም እዩ፡ ንኻልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ስም ብዘይ ምጥቃስ ንምጥንቃቕ።

ን WA Notify ከመይ ጌረ እየ እንተድኣ ብ ኮቪድ- ከምዝተለኸፍኩ ዝሕብራ፧

ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ ከምኡዉን ዝኾነ ሰብ ካብ  Washington State Department of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና ዋሽንግተን (DOH))  ወይ ናይ ኣካባቢኻ ንናይ ጥዕና ሓላፊ  ምስ ዝድዉሉልካ፣ ነቲ  WA Notify ትጥቐመሉ ምህላዉካ ክሓቱኻ እዮም። ትጥቐመሉ ምስ ትህሉ፣ ናይ መረጋገጺ ሊንክ ከምኡ’ውን/ወይ መልእኽቲ ክልእኩልኩም እዮም፡ ናብ WA Notify ንምእታው ዘድሊ ስጕምትታት ንኽትክተሉ ድማ ክሕግዙኹም እዮም። እቲ ሊንክ ወይ መመልከቲ ሓበሬታ ምስ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ኣይተኣሳሰርን እዩ። እቲ DOH  ነቶም ስጉምትታት ምስ እትስዕብ በቲ ኣፕሊኬሽን ኣቢሉ መን ክሕበር ከምዝኽእል ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። እቲ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሓበሬታ ኣየጠቓልልን እዩ። ዝያዳ ሰባት ስሞም ከይጠቐሱ ውጽኢቶም ብ WA Notify እንተኣረጋጊጾም፣ ንምስፍሕፋሕ COVID-19 ብዝሓሸ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። 

ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ ከምኡዉን ገና ስምካ ከይተፈለጥካ ውጽኢት ኣብ WA Notify፣  ትተረጋግጽ ምስ እትደሊ ነቲ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results” (“ናይ ቤትካ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ COVID-19 ውጽኢት ፈተና ንምርካብ ኮድ መረጋገጺ ኽትሓትት እትኽእል ብኸመይ ኢኻ”) ዝብል ክፋል ናይዚ ገጽ እዚ ንኻልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ተቓሊዖም ክኾኑ ኸም ዝኽእሉ ንምሕባር ኮድ መረጋገጺ ንምሕታት ስጕምቲ ንምሕታት ዚሕግዝ ስጕምትታት ዚወስድ ክፋል እዛ ገጽ እዚኣ ተወከስ።

 ድሕሪ ናይ መረጋገጺ ኮድ ምሕታትካ ኣብ WA Notify, ነቲ መንግስታዊ COVID-19 ቐጥታቐጥታ መስመር፣ 1-800-525-0127፣  ደዉል፣ ቐጺልካ ነዚ # ጠዉቖ ናብ DOH ኣወንትታዊ ዉጺኢትካ ንምንጋር።

WA Notify ናብ ሞባይለይ ድሕሪ ምእታው ዝኾነ ክገብሮ ዘድልየኒ ኣሎ ድዩ፧

ተወሳኺ ስጉምቲ ዘድሊ እንተድኣ፡-

 1. ን COVID-19 ኣወንታዊ ዉጺኢት ምስ ዝህልወኩም፣ ወይ
 2. ተለኺፍኩም ክትኮኑ ከምትኽእሉ ዝሕብር ሓበሬታ እንተዳኣ ተቐቢልኩም።

ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ፣ ከምኡዉን ዝኾነ ሰብ ካብ Washington State Department of Health (DOH) ወይ ናይ ኣካባቢኻንናይ ጥዕና ሓላፊ ምስ ዝድዉሉልካ፣ ነቲ  WA Notify ትጥቐመሉ ምህላዉካ ክሓቱኻ እዮም። ምስ ትህሉ፣ ናይ መረጋገጺ ሊንክ ከምኡ’ውን/ወይ መልእኽቲ ክልእኩልኩም እዮም ናብ WA Notify ንምእታው ዘድሊ ስጕምትታት ንኽትክተሉ ድማ ክሕግዙኹም እዮም። እቲ ሊንክ ወይ መመልከቲ ሓበሬታ ምስ ውልቃዊ ሓበሬታኹም ኣይተኣሳሰርን እዩ። እቲ DOH ብዛዕባ ምቕላዕ በቲ ኣፕሊኬሽን ኣቢሉ መን ክሕበር ከምዝኽእል ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። እቲ ናይ ምቅላዕ መተንባህታ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሓበሬታ ኣየጠቓልልን እዩ። ዝያዳ ሰባት ሽሞም ከይጠቐሱ ውጽኢቶም ብ WA Notify እንተኣረጋጊጾም፣ ንምስፍሕፋሕ COVID-19 ብዝሓሸ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና።

ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምስ ዝህልወካ ከምኡዉን ናይ መረጋገጺ ኮድ ዘድልየካ ምስ ዝከዉን፣“How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results” (”ኣብ ቤትካ ፖዘቲቭ ውጽኢት መርመራ COVID-19 እንተጌርካ መረጋገጺ ኮድ ንምርካብ ብኸመይ ኽትሓትት ከምትኽእል”) ዝብል ክፋል ናይዚ ገጽ እዚ ንኻልኦት ተጠቀምቲ WA Notify ተቓሊዖም ክኾኑ ኸም ዝኽእሉ ንምሕባር ኮድ መረጋገጺ ንምሕታት ስጕምቲ ንምሕታት ዚሕግዝ ስጕምትታት ዚወስድ ክፋል እዛ ገጽ እዚኣ ተወከስ።

ድሕሪ ናይ መረጋገጺመረጋገጺ ኮድኩም ኣብ WA Notify ምሕታትኩም፣ ነቲ መንግስትዊ ናይ COVID-19 ቐጥታ መሰመር፣ 1-800-525-0127፣ ደዉሉ፣ ቐጺልኩም ፖዘቲቭ ዉጺኢትኩም ናብ DOH ንምሕባር ነዚ # ጠዉቑ።

እንተዳኣ WA Notify ተቓሊዕኩም ኔርኩም ከይትኾኑ ኣለልይኩም፡ ኣብ ሞባይልኩም ዘሎ መሕበሪ ብዛዕባ ቀጺልኩም እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ክመርሓኩም እዩ። እዚ ኸኣ ከመይን ኣበይን ክትምርመሩ ኣለኩም፡ ብዛዕባ ምሕላው ገዛእርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለዉን ከምኡ ድማ ሕቶታኩም ንምምላስ ምንጭታት የጠቓልል። ኣብ’ቲ መርበብ ሓበሬታ ዘለዉ መምርሒታት ከተንብብዎምን ክትክተልዎምን ኣገዳሲ እዩ። እቲ መሕበሪ ዝኾነ ብዛዕባ መን እዩ ኣቃሊዕኩም ወይ ኣበይ እዩ ሓበሬታ ኣየእቱን እዩ። እዚ ጠቕላላ ስም ኣይጠቅስን እዩ።

WA Notify ምጥቃም ናተይ ባተሪ ይውድኦ ድዩ ወይ ብዙሕ ዳታ ይወስድ ድዩ፧

ኣይፋል። Bluetooth Low Energy technology ብምጥቃም ኣብ ባተሪኹምን ዳታኹምን ውሑድ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኮይኑ እዩ ተሃንዲሱ።

WA Notify ንክሰርሕ ን Bluetooth ክኸፍቶ የድልየኒ ድዩ፧

እወ። WA Notify ንክሰርሕ ን ውሑድ ጽዓት ዘለዎ ናይ Bluetooth ተክኖሎጂ ይጥቀም፡ ስለዚ Bluetooth ንኻልኦት ኣብ ጥቓኩም ዘለው ተጠቀምቲ መታን ኣለልዩ ክረኽቦም ኩሉግዜ ክኽፈት ኣለዎ።

WA Notify ንክሰርሕ ኣብ ሞባይለይ ክኸፍቶ የድልየኒ ድዩ፧

ኣይፋል። WA Notify ኣብ ድሕረባይታ ክሰርሕ እዩ።

WA Notify ይድገፍ ዲዩ ብናይ ቅድም ምዕቡላት ተሌፎን፧

ተጠቀምቲ iPhone WA Notify ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እንድሕር፡ እንድሕር እቲ operating system (ስርዓተ-መመስርሒ) ኮይኑ፥

 • iOS ዓይነት 13.7 ወይ ልዕሊኡ (ንiPhone 6s፡ 6s Plus፡ SE ወይ ዝሓደሰት)
 • iOS ዓይነት 12.5 (ንiPhone 6፡ 6 plus፡ 5s)

እንተድኣ ናትኩም ናይ Android (ኣንድሮይድ) ምዕብልቲ ተሌፎን ንBluetooth Low Energy ከምኡ’ውን Android Version 6 (API 23) ወይ ልዕሊኡ ዝድግፍ ኮይኑ፡ ናይ Android (ኣንድሮይድ) ተጠቀምቲ WA Notify ክጥቀሙ ይኽእሉ፡

WA Notify ንምጥቃም 18 ዝዕድመይ ክኸውን ኣሎኒ ድዩ፧

ኣይፋል። WA Notify ዕድሜኹም ኣይፈልጦን ወይ ኣይፍትሾን እዩ።

ቴለፎን ምስ ካልእ ሰብ እንተድኣ ብሓባር ተጠቒመ እዚ ተክኖሎጂ ይሰርሕዶ፧

WA Notify ኣብ እዋን ከጋጥም ዝኽእል ተቓላዕነት መን እዩ ነታ ቴለፎን ዝጥቀመላ ኔሩ ክሕብር ኣይክእልን እዩ። ቴለፎን እንተድኣ ብሓባር ተጠቒምኩም፡ እሞ እንተድኣ WA Notify ክኸውን ዝክእል ምቅላዕ ናብ ኮቪድ-19 ኣመልኪቱ ዝኾነ ነታ ቴለፎን ዝጥቀም ናይ ህዝባዊ ጥዕና መምርሒታት ክኽተል የድሊ፡

WA Notify ኣብ ከም ኣይፓዳት ወይ ምዕቡላት ሰዓታት ዝኣመሰሉ መሳርሒታ ይሰርሕዶ፧

ኣይፋል። እቲ ናይ ተቓላዕነት መፍለጢ መሳርሒ ብፍሉይ ን ምዕቡላት ቴለፎናት እዩ ተሃንዲሱ እምበር ኣብ ኣይፓዳት ወይ ታብለታት ኣይሰርሕን እዩ።

ግዝኣት ዋሽንግተን ነቶም ምዕቡላት ቴለፎናት ዘይብሎም ነዚ ተክነሎጂ ክጥቀሙ ንክኽእሉ እንታይ ትገብር ኣላ፧

ምስፍሕፋሕ ኮቪድ -19 ንምክልኻል WA Notify እቲ እንኮ መሳርሒ ኣይኮነን። ናይ ርክብ ምድላይን ካልኦት ጻዕርታት ንነፍሲ-ወከፍ ተቐማጢ ዋሽንግተን የርብሑ፡ እዚ ከኣ ዋላ’ውን ምዕቡል ቴለፎን ኣይሃልዎም። ክታበታት ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ዝሕግዝ ዝበለጸ መገዲ እዩ፡ ማስክ ምግባርን፡ ኣካላዊ ምርሕሓቕ፡ ከምኡ’ውን ዓቐን ምትእኽኻብ ምውሳንን ካልእ ኩሉ ሰብ ንለበዳ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ዘኽእል መገዲ እዩ።

ናይ ፈደራል መንግስቲ Lifeline program (ናይ ህይወት መድሕን ፕሮግራም) ነቶም ዝበቕዑ ወርሓዊ ናይ ተሌፎን ክፍሊት ይህቦም እዩ። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ገመድ-ኣልቦ ወሃብቲ ኣገልግሎት’ውን ናጻ ተንቀሳቓሲ ተሌፎን ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ንምፍላጥ፡ መን ከምዝበቅዕ፡ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕልን ከም ዝሳተፍን ገመድ-ኣልቦ ወሃብቲ ኣገልግሎት (እንግሊዝኛ ጥራይ)።

ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ነቲ ዝርጋሐ ደው ንምባል ምዃኑ ኣይትረስዕ።

ስለምንታይ እዩ WA Notify ብዙሕ ዓቐን ባተሪ ዝጥቀም ዘሎ ዝመስል፧

ብልክዕ ከምኡ ኣይመስለንን። እቲ ኣብ መሳርሒኻ ዝርከብ ተጠቃምነት ባተሪ፡ ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ መተግበሪታት ከም በዓል WA Notify ክንደይ ሚእታዊት ናይ ባተሪ ከምዝተጠቀሙ የርኢ። ዝበዝሑ መተግበሪታት ብለይቲ ኣይሰርሑን ኢዮም። ዋላ WA Notify እውን ከምኡ ኢዩ፡ ግን ኣብ ውሑዳት ሰዓታት ብሃውሪ ኮዳት ይፍትሽ ኢዩ መታን ንከዛምድ ምስ ኣወንታ ዝኾነ ተጠቃሚ ከምኡ`ውን ክሕበረካ ብዛዕባ ዝኾነ ተኽእሎታት ተቓላዕነት። ስለዚ ንኣብነት፡ ዝኾነ ካልእ መተግበሪ እንድሕር ዘይሰርሕ ኮይኑ ንስኻ ኣብ እትድቅሰሉ፡ WA Notify ልዑል መጠን ሚእታዊት ናይቲ ኣብቲ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ባተሪ ከርኢ ኢዩ። እዚ ማለት ግን WA Notify ቡዙሕ ባተሪ ይጥቀም ኣሎ ማለት ኣይኮነን፡ ልዑል መጠን ካብቲ ውሑድ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ጥራይ ማለት ኢዩ።

ዋሽንግተን ን WA Notify ብልዕሊ 30 ቋንቋታት ይዝርግሕ፡ ስለዚ ስለምንታይ እየ ኣብ Google Play store ብእንግሊዝኛን ብስጳንኛን ጥራይ ዝርእዮ፧

ብመሰረት እቲ ተጠቃሚ ድሮ ኣብ ተሌፎኑ መሪጽዎ ዘሎ ቋንቋ ኢዩ WA Notify ዝዓዪ። ሓደ ዓይነት WA Notify ጥራይ እዩ ዘሎ፡ እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ሃንደበት ዝቕልቀል ናይ ምቅላዕ መተንባህታታት ንኣብነት - በቲ ናይቲ ተጠቃማይ ዝመረጾ ቋንቋ እዩ ዝመጽእ ማለት ንልዕሊ 30 ቋንቋታት ግዛኣት ዋሽንግተን ኣብ ግብሪ ዘውዓሎ።

ኣነ መተንባህታ ተቐቢለ ከምኡ’ውን ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እንተኾነ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት ዘርኣየ ቤተሰበይ ወይ ኣባል ቤተይ እዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ዘመዝገቡ ተጠቀምቲ WA Notify ነቶም ስጉምታት ናይ መንነትካ ከይተፈልጠ ንተቓሊዖም ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ምጥንቃቕ ክኽተሉ ኣለዎም፣ ስለዚ ዝኾነ ናባኹም ዘይኮነ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ሓበሬታ ክትግደስሉ የብልኩምን። 

ስድራቤክካ ወይ ምስኻ ተቐማጣይ ናይ WA Notify ተጠቓማይ ምስ ዝኸዉን፣ ኣወንታ ዉጺኢት ምስ ዝህልዎ፣  ከምኡዉን ገና ዉጺኢቶም ኣብ  WA Notify ከረጋግጽዎ ምስዝደልዩ፣ ኣብ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results” ("ንኣብ ገዛ ዝግበር ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምርመራ COVID-19 ከመይ ገይርካ መረጋገጺ ኮድ ትሓትት") ዝብል ክፋል ናያ ጋጽ ዘለዉ ስጉምትታት ክስዕቡ ይኽእሉ እዮም።

ናይ ሓኪም ትእዛዝ ዘየድልዮ መመርመሪ መሳሪሒ ዝዓደጉ ከምኡዉን ኣወንታዊ ዉጽኢት ዝለዎም፣ ነቲ መንግስታዊ ናይ COVID-19 ቐጥታቐጥታ መስመር ክድዉሉ ኣለዎም፣1-800-525-0127 ቐጺልካ ነዚ # ጥዉቖ (ንቛንቋ እስፓኛ 7 ጠዉቕ)፣ እቲ ዉጽኢት ምስ ተቐበልካዮ። Contact Us (ንኣና ይርኸቡና) ዝብል ገጽ ቐጥታንቐጥታ ሰዓታት ብጽሓዮ። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ።

ኣባል ስድራቤትካ ወይ ቤተሰብካ ተጠቃሚ WA Notify እንተኾይኑ፡ ኣወንታዊ ውጽኢት እንተሃልይዎ፡ ክሳዕ ሕጂ ከኣ ውጽኢቱ ኣብ WA Notify፣ ከረጋግጽ እንተኣድልዩ፡ ክድውሉ ይኽእሉ እዮም፡ ናብ ናይ ኮቪድ-19 ቀጥታዊ መስመር ብ 1-800-525-0127፡ ሽዑ # ጽቐጡ ከምኡ'ውን ነቲ መምርሒታት WA Notify ስዓቡ። እቲ ጻውዒት መልሲ ምስ ተዋህቦ፡ ናይ WA Notify ናይ ጽሑፍ ጥብቆ ሕተት።

ክንደይ ግዜ እዩ ዘለኒ ነቲ መተንባህታ ወይ ነቲ ናይ መረጋገጺ ጥብቆ ንጡፍ ንኽገብሮ፧

ድሕሪ ሓበሬታ ወይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምቕባልካ ነቶም ንካልኦት ሰባት ንምሕባር ክትክተሎም ዘለካ ስጉምታት ኣብ WA Notify ንምውሳድ 24 ሰዓታት ኣለካ። ኣብ ዉሽጢ እቲ ግዜ እቲ ነቲ ምልክት ወይ ነቲ ናይ መረጋገጺ ሊንክ ክትጥዉቖ ምስ ዘይትኽእል፣ ኣብ  WA Notify ነቶም ስጉምትታት ኣብ “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results” (“ናይ ገዛ ዝግበር ፖዘቲቭ ዉጺኢት ምርመራ COVID-19 ከመይ ገይርካ መረጋገጺ ኮድ ከምትሓትት”) ዝብል ክፋል ናይዛ ገጽ ብምኽታል፣ ናይ መረጋገጺ ኮድ ክትሓትት ትኽእል። ድሕሪ ኣብ WA Notify ናይ መረጋገጺ ኮድካ ምሕታትካ፣ ንነቲ መንግስታዊ ቐጥታ መሰመር COVID-19፣ 1-800-525-0127፣ ደዉል፣ ቑጺልካ ናብ DOH ኣወንታዊ ዉጺኢትካ ንምንጋር፣ ነዚ ምልክት # ጠዉቖ።  ተወሳኺ እዉን ዝኾነ ሰብ ካብDOH ወይ ናይ ከባቢኻ ናይ ጥዕና ሓላፊ ብዛዕባ ናይ ዉጺኢት COVID-19 ምርመራኻ ክረኽቡኻ ምስ ዝደልዩ፣ ሊንክ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ንምንታይ እያ ዋሽንግተን ነዚ ፍታሕ መሪጻ፧

ዋሽንግተን ነዚ Apple/Google solution ንምግምጋም ናይ ስተይት ጉጅለ ናይ ምክትታል ኣቑማ፡ እዚኣቶም ከኣ ናይ ጸጥታን ሲቪላዊ ናጽነት ኪኢላታትን ከምኡ’ውን ኣባላት ናይ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት የጠቓልል። እቲ ጉጅለ ኣብ’ቲ ናይ’ቲ መድርኽ ዝተረጋገጸ ኣተኣማማኒ፡ ሓያል ዳታ ናይ ምዕቃብን ከምኡ ድማ ብካልኦት ስተይታት ምጥቃም ዝተመስረተ ምርዓም ተማሕጺኑ።

ነታ እተቓላዕኩላ ዕለት ኣብ WA Notify ብኸመይ ክረኽባ እኽእል?

ኣብ iPhone፦

 1. ናብ Settings (ኵነታት) ኪድ
 2. Exposure Notifications (ምልክታታት ምቅላዕ) ምረጽ ወይ ናብቲ ናይ ኣለሻ ባር Exposure Notifications (ምልክታታት ምቅላዕ) ኢልካ ኣእቱ
 3. ክትቃላዕ እትኽእለሉ ዕለት ኣብ ትሕቲ "You may have been exposed to COVID-19" (ን COVID-19 ተቓሊዕኻ ክትኸውን ትክዕል ኢኻ") ኣብ ዝብል ይረአይ እዩ

ኣብ Android፦

 1. ነቲ ናይ WA Notify ኣፕሊከይሽን ክፈት
 2. ኣብ ትሕቲ "Possible exposure reported" ("ኽሕበር ዝከኣል ምቅላዕ") ዝርዝራት ርአይ ዝብል ምረጽ
 3. ክትቃላዕ እትኽእለሉ ዕለት ኣብ ትሕቲ “Possible Exposure Date" ("ክትቃላዕ እትኽእለሉ ዝከኣል ዕለት") ክርአይ እዩ