Pangkalkula ng Pagbukod at Pag-quarantine

Pagbukod at Pag-quarantine para sa COVID-19 :: Departamento ng Kalusugan ng Estado ng Washington (nasa wikang Ingles lang)

Mangyaring tingnan sa ibaba kung paano kinakalkula ang iyong panahon ng pagbukod o pag-quarantine. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang gagawin sa panahon ng pagbukod, mangyaring tingnan ang Ano ang gagawin kung nagpositibo ka sa pagsusuri sa COVID-19 (PDF). Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang gagawin kung malapit kang nakasalamuha ng isang taong may COVID-19, mangyaring tingnan ang Ano ang gagawin kung posibleng nalantad ka sa isang taong may COVID-19 (PDF).

Kung ikaw ay immunocompromised o may malubhang sakit na COVID-19, posibleng hindi angkop ang mga pangkalkulang ito sa iyong sitwasyon. Mangyaring tingnan ang Ano ang gagawin kung nagpositibo ka sa pagsusuri sa COVID-19 (PDF) para sa karagdagang impormasyon.

Kung ikaw ay nananatili o nagtatrabaho sa lugar na may mas mataas na panganib, maaaring hindi angkop ang mga pangkalkulang ito sa iyong sitwasyon. Kasama sa mga lugar na may mas mataas na panganib ang: mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, bilangguan, piitan, kubkuban para sa mga walang tirahan, transitional housing (pansamantalang pabahay bago makalipat), pangkomersiyong sasakyang pandagat (hal., pangkomersiyong barko/bangka para sa pagkaing-dagat, cargo ship, cruise ship), pansamantalang pabahay para sa mga manggagawa, o matataong lugar ng trabaho kung saan hindi posibleng magpanatili ng pisikal na distansiya dahil sa katangian ng trabaho (hal., bodega, pabrika, at pasilidad sa pagpapakete ng pagkain at pagproseso ng karne). Mangyaring tingnan ang Ano ang gagawin kung nagpositibo ka sa pagsusuri sa COVID-19 (PDF) para sa impormasyon tungkol sa panahon ng pagbukod at Ano ang gagawin kung posibleng nalantad ka sa isang taong may COVID-19 (PDF) para sa impormasyon tungkol sa panahon ng pag-quarantine.

Ako ay nagpositibo sa pagsusuri at mayroon o nagkaroon ng mga sintomas: kalkulahin ang haba ng panahon ng aking pagbukod

Pagbukod sa Loob ng 5 Araw

Angkop ang pagbukod sa loob ng 5 araw kung:

  • Bumuti na ang lagay ng iyong mga sintomas, AT
  • 24 na oras na ang lumipas mula nang nagkaroon ka ng lagnat o uminom ng gamot na nagpapababa ng lagnat, AT
  • Makakapagsuot ka ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa iyong paligid

Kung angkop ang mga pamantayang ito, ang iyong huling BUONG araw ng pagbukod ay sa:
MATATAPOS ang iyong pagbukod sa:

Siguruhing magsusuot ka ng mask kapag may ibang tao sa paligid mo sa loob ng 5 pang araw (hanggang sa ) at iiwas ka sa mga aktibidad kung saan hindi ka makakapagsuot ng mask. Dapat mo ring iwasang makihalubilo sa mga taong may mataas na panganib hanggang sa . Tingnan ang Pagbiyahe | CDC (nasa wikang Ingles lang) para sa impormasyon tungkol sa pagbiyahe.

Kung makakakuha ka ng antigen na pagsusuri, lalo mong mapapababa ang panganib na makapanghawa ng iba sa pamamagitan ng pagsusuri sa ika-5 araw ng pagbukod. Kung negatibo ang iyong pagsusuri, maaari mong tapusin ang pagbukod pagkatapos ng ika-5 araw, ngunit patuloy na magsuot ng mask kapag may ibang tao sa paligid mo sa loob ng 5 pang araw (hanggang sa ). Kung positibo ang iyong pagsusuri, dapat ay patuloy kang bumukod hanggang sa .

Pagbukod sa Loob ng 10 Araw

Kung hindi angkop sa iyo ang mga pamantayang nasa itaas, dapat kang bumukod sa loob ng 10 araw.

Kung bubukod ka sa loob ng 10 araw, ang iyong huling BUONG araw ng pagbukod ay sa:
MATATAPOS ang iyong pagbukod sa:

Kung hindi bumuti ang lagay ng mga sintomas mo o magpatuloy ang iyong lagnat (o kailangan ng gamot na nagpapababa ng lagnat) sa , maghintay bago tapusin ang iyong pagbukod hanggang sa bumuti ang lagay ng mga sintomas mo at hindi ka na lagnatin sa loob ng 24 na oras nang hindi umiinom ng gamot na nagpapababa ng lagnat.

Nagpositibo ako ngunit hindi ako kailanman nagkaroon ng mga sintomas: kalkulahin ang haba ng panahon ng aking pagbukod

Pagbukod sa Loob ng 5 Araw

Angkop ang pagbukod sa loob ng 5 araw kung:

  • Makakapagsuot ka ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa iyong paligid

Kung hindi ka kailanman nagkaroon ng mga sintomas at makakapagsuot ka ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa paligid mo, ang iyong huling BUONG araw ng pagbukod ay sa:
MATATAPOS ang iyong pagbukod sa:

Siguruhing magsusuot ka ng mask kapag may ibang tao sa paligid mo sa loob ng 5 pang araw (hanggang sa ) at iiwas ka sa mga aktibidad kung saan hindi ka makakapagsuot ng mask. Dapat mo ring iwasang makihalubilo sa mga taong may mataas na panganib hanggang sa . Tingnan ang Pagbiyahe | CDC (nasa wikang Ingles lang) para sa impormasyon tungkol sa pagbiyahe.

If you have access to an antigen test, you can further decrease your risk of infecting others by taking a test on day 5 of isolation. If your test is negative, you can end isolation after day 5, but continue wearing a mask when around other people for 5 more days (until ). If your test is positive, you should continue to isolate until .

Pagbukod sa Loob ng 10 Araw

Kung hindi angkop sa iyo ang mga pamantayang nasa itaas, dapat kang bumukod sa loob ng 10 araw.

Kung bubukod ka sa loob ng 10 araw, ang iyong huling BUONG araw ng pagbukod ay sa:
MATATAPOS ang iyong pagbukod sa:

Nalantad ako sa COVID-19 (kinilala bilang malapit na nakasalamuha): kalkulahin ang haba ng panahon ng aking pag-quarantine

Malapit mong nakasalamuha ang isang taong nagpositibo sa COVID-19, ngunit wala kang anumang sintomas.

Tingnan ang patnubay ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) (nasa wikang Ingles lang) upang malaman kung updated ka sa pagpapabakuna sa COVID-19. Kung hindi ka updated sa pagpapabakuna sa COVID-19, dapat kang manatili sa bahay at mag-quarantine.

Pag-quarantine sa Loob ng 5 Araw

Angkop ang pag-quarantine sa loob ng 5 araw kung:

  • Hindi ka updated sa pagpapabakuna sa COVID-19, AT
  • Makakapagsuot ka ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa iyong paligid

Dapat kang manatili sa bahay at mag-quarantine sa loob ng hindi bababa sa 5 buong araw (kahit na magnegatibo ka sa pagsusuri sa panahong ito). Ang iyong huling BUONG araw ng Pag-quarantine ay sa:
MATATAPOS ang iyong pag-quarantine sa:

Magsuot ng mask na maayos na nakalapat (nasa wikang Ingles lang) kapag may ibang tao sa paligid mo, iwasan ang mga aktibidad kung saan hindi ka makakapagsuot ng mask, at iwasang makihalubilo sa mga taong may mataas na panganib na magkasakit nang malubha, sa loob ng 5 pang araw (hanggang sa ). Tingnan ang Pagbiyahe | CDC (nasa wikang Ingles lang) para sa impormasyon tungkol sa pagbiyahe.

Dapat ka ring magpasuri, kahit na hindi ka magkaroon ng mga sintomas. Magpasuri nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng iyong huling malapitang pakikisalamuha sa isang taong may COVID-19 (sa o pagkatapos ng ). Kung positibo ang iyong pagsusuri, dapat kang manatili sa bahay at bumukod sa iba (para sa iba pang impormasyon tungkol sa pagbukod, mangyaring tingnan ang Ano ang gagawin kung nagpositibo ka sa pagsusuri sa COVID-19 (PDF)).

Pag-quarantine sa Loob ng 10 Araw

Angkop ang pag-quarantine sa loob ng 10 araw kung:

  • Hindi ka updated sa pagpapabakuna sa COVID-19, AT
  • Hindi ka makakapagsuot ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa iyong paligid

Dapat kang manatili sa bahay at mag-quarantine sa loob ng hindi bababa sa 10 buong araw (kahit na magnegatibo ka sa pagsusuri sa panahong ito). Ang iyong huling BUONG araw ng Pag-quarantine ay sa:
MATATAPOS ang iyong pag-quarantine sa:

Sa petsang ito, maaari mo nang ipagpatuloy ang iyong mga karaniwang gawain ngunit dapat ka pa ring gumawa ng mga hakbang para mabawasan ang panganib sa iyong sarili (halimbawa, manatiling updated (nasa wikang Ingles lang) sa mga bakuna sa COVID-19, magsuot ng mask ayon sa mga rekomendasyon at/o kinakailangan, umiwas sa mga espasyong may hindi maayos na bentilasyon, at maghugas ng mga kamay nang madalas; tingnan ang Paano Mapoprotektahan ang Iyong Sarili at ang Ibang Tao | CDC (nasa wikang Ingles lang) para sa iba pang impormasyon).

Hindi Kailangang Mag-quarantine

Kung updated (nasa wikang Ingles lang) ka sa pagpapabakuna sa COVID-19, hindi mo kailangang manatili sa bahay maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas. Dapat ka ring magsuot ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa paligid mo hanggang sa at magpasuri, kahit na hindi ka magkaroon ng mga sintomas. Magpasuri nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng iyong huling malapitang pakikisalamuha sa isang taong may COVID-19 (sa o pagkatapos ng ).

Kung nagkaroon ka ng COVID-19 sa loob ng nakaraang 90 araw (nagpositibo ka sa viral na pagsusuri (nasa wikang Ingles lang)), hindi mo kailangang manatili sa bahay maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas. Dapat ka pa ring magsuot ng mask na maayos na nakalapat kapag may ibang tao sa paligid mo hanggang sa at magpasuri gamit ang antigen na pagsusuri (hindi PCR na pagsusuri) nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng iyong huling malapitang pakikisalamuha sa isang taong may COVID-19 (sa o pagkatapos ng ).

Kung malapit mong nakasalamuha ang isang taong nagpositibo sa COVID-19 at mayroon kang mga sintomas, mangyaring tingnan ang Ano ang gagawin kung posibleng nalantad ka sa isang taong may COVID-19 (PDF).