Biswal na Gabay sa Opisyal na Katibayan ng Pagpapabakuna sa COVID-19 sa Estado ng Washington

Kinakailangan ang pagpapabakuna sa COVID-19 ng maraming negosyo, kaganapan at employer. Tinatanggap sa Washington ang mga sumusunod na uri ng katibayan. Maaaring isang partikular na uri lamang mula sa listahang ito sa ibaba ang tatanggapin ng ilang lokasyon.

Card ng Rekord ng Pagpapabakuna sa COVID-19 ng CDC

Tinatanggap ang mga orihinal na kopya, kopya o litratro sa mobile device.

COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Sertipiko ng Pagpapabakuna sa COVID-19 o Mga QR Code

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Sample A:
Sertipiko ng Pagpapabakuna sa COVID-19. Available mula sa MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Sample B:
QR Code mula sa WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Sample C:
QR Code na ipinapakita sa mobile app ng isang ineendorsong kaakibat (Maaaring mag-iba-iba ang mga app)

Printout ng Immunization Information System (Sistema ng Impormasyon sa Pagpapabakuna) ng Estado ng WA

  • Mga form ng Certificate of Immunization Status (CIS, Sertipiko ng Katayuan sa Pagbabakuna) na na-print mula sa Immunization Information System (Sistema ng Impormasyon sa Pagpapabakuna) ng Estado ng Washington.
  • Hindi itinuturing na may bisa ang mga entry na sulat-kamay maliban kung pinirmahan ito ng medikal na provider.
Certificate of Immunization - Sample

Ano pa ang itinuturing na opisyal na rekord ng pagpapabakuna sa COVID-19?

  • Naberipikang printout ng elektronikong medikal na rekord mula sa medikal na provider

Para sa mga tanong tungkol sa mga rekord ng pagpapabakuna, tumawag sa 1-800-525-0127, at pagkatapos ay pindutin ang #