Mga Booster na Dosis ng Bakuna

Na-update ang nilalaman noong Hunyo 27, 2022

Ang sumusunod ay ang mga updated na rekomendasyon ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) at ng Western States Scientific Safety Review Workgroup (Grupo sa Paggawa ng Siyentipikong Pagsusuri ng Kaligtasan ng mga Estado sa Kanluran):

 • Ang mga batang 5-11 taong gulang ay dapat makatanggap ng booster na dosis, 5 buwan pagkakumpleto ng kanilang serye ng pangunahing bakuna ng. Ang mga batang immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system) ay dapat makatanggap ng booster nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng kanilang pangunahing serye.
 • Ang lahat ng 12 taong gulang pataas ay dapat makatanggap ng booster na dosis, 5 buwan pagkakumpleto ng kanilang pangunahing serye ng bakuna ng Pfizer o Moderna, o 2 buwan pagkatanggap ng bakuna ng Johnson & Johnson (J&J) na may isang iniksyon.
 • Ang lahat ng 50 taong gulang pataas ay dapat makatanggap ng ikalawang booster na dosis, 4 na buwan pagkatanggap ng kanilang unang booster na dosis.
 • Ang mga indibidwal na 12 taong gulang pataas na katamtaman o malubhang immunocompromised ay dapat makatanggap ng ikalawang booster na dosis, 4 na buwan pagkatanggap ng kanilang unang booster na dosis.
 • Ang mga 18 taong gulang pataas na nakatanggap ng pangunahing dosis ng bakuna at booster na bakuna ng J&J, 4 na buwan na ang nakalipas, ay maaaring makatanggap ng ikalawang booster na dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19.
Kung nakatanggap ka ng… Sino ang dapat kumuha ng booster Kailan dapat kumuha ng booster Anong booster ang kukunin Puwede ba akong makakuha ng ikalawang booster na dosis?
Pfizer-BioNTech Mga taong may edad na 5 pataas Hindi bababa sa 5 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing serye ng bakuna

Pfizer o Moderna ang pinipili*

Pfizer lang ang maaaring kuning bakuna ng mga taong may edad na 17 pababa

Ang mga taong may edad na mahigit 50, at ang ilang indibidwal na immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system) (nasa wikang Ingles), ay maaari nang makatanggap ng karagdagang booster na dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19 kung 4 na buwan na o higit pa ang nakalipas mula nang matanggap nila ang kanilang huling booster na dosis.
Moderna Mga taong may edad na 18 pataas Hindi bababa sa 5 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing serye ng bakuna Pfizer o Moderna ang pinipili* Ang mga taong may edad na mahigit 50, at ang ilang indibidwal na immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system) (nasa wikang Ingles), ay maaari nang makatanggap ng karagdagang booster na dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19 kung 4 na buwan na o higit pa ang nakalipas mula nang matanggap nila ang kanilang huling booster na dosis.
Johnson & Johnson Mga taong may edad na 18 pataas Hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos makumpleto ang pangunahing serye ng bakuna Pfizer o Moderna ang pinipili*

Ang mga taong may edad na mahigit 50, at ang ilang indibidwal na immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system) (nasa wikang Ingles), ay maaari nang makatanggap ng karagdagang booster na dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19 kung 4 na buwan na o higit pa ang nakalipas mula nang matanggap nila ang kanilang huling booster na dosis.

Ang mga taong nasa hustong gulang na nakatanggap ng pangunahing dosis ng bakuna at booster na bakuna sa COVID-19 ng Janssen ng Johnson & Johnson, 4 na buwan na o higit pa ang nakalipas, ay maaari nang makatanggap ng ikalawang booster na dosis gamit ang mRNA na bakuna sa COVID-19.

*Ang mga mRNA na bakuna ang pinipili, ngunit mayroon pa ring bakuna sa COVID-19 ng Johnson & Johnson kung hindi ka makakakuha o hindi ka handang kumuha ng ibang bakuna.

Mga Dosis para sa Immunocompromised

Kung ikaw ay katamtaman o malubhang immunocompromised, mag-iiba ang mga alituntunin.

Kung nakakuha ka ng…

Dapat ba akong kumuha ng karagdagang dosis?

Puwede ba akong magpa-booster?

Kabuuang bilang ng dosis

Pfizer: 2 dosis na ibinigay nang may 21 araw na pagitan, sa mga 5 taong gulang pataas

Oo, ang mga taong may edad na 5 pataas na katamtaman o malubhang immunocompromised ay dapat kumuha ng karagdagang dosis, 28 araw pagkatapos ng kanilang ika-2 iniksyon.

Oo, inirerekomenda ang mRNA na booster ng Pfizer, 3 buwan pagkatapos ng huling dosis upang maituring na updated, para sa mga 5-11 taong gulang.

Hindi inirerekomenda ang ika-2 mRNA na booster para sa mga 5-11 taong gulang.

4

Oo, inirerekomenda ang mRNA na booster, 3 buwan pagkatapos ng huling dosis upang maituring na updated, para sa mga 12 taong gulang pataas.

Dapat makatanggap ng ika-2 mRNA na booster, 4 na buwan pagkatapos ng ika-1 booster, ang mga 12 taong gulang pataas.

Pfizer lang ang maaaring kuning bakuna ng mga taong may edad na 17 pababa.

5

Pfizer: 3 dosis ang ibinibigay sa mga batang 6 buwan hanggang 4 taong gulang. Dapat ibigay ang unang 2 dosis nang may 21 araw na agwat at ang ikatlong dosis 8 linggo pagkatapos ng ikalawang dosis. Hindi, ang mga batang 6 buwan hanggang 4 taong gulang na katamtaman o malubhang immunocompromised ay hindi dapat makatanggap ng karagdagang pangunahing dosis sa ngayon. Hindi, hindi inirerekomenda ang mRNA na booster para sa mga batang 6 buwan hanggang 4 taong gulang sa ngayon. 3

Moderna: 2 dosis na ibinigay nang may 28 araw na pagitan, sa mga 6 buwan gulang pataas

Oo, ang mga taong may edad na 6 buwan  pataas na katamtaman o malubhang immunocompromised ay dapat kumuha ng karagdagang dosis, 28 araw pagkatapos ng kanilang ika-2 iniksyon.

Hindi, hindi awtorisado sa ngayon ang mRNA na booster para sa mga batang 6 buwan hanggang 17 taong gulang na nakatanggap ng Moderna bilang pangunahing serye. 3

Oo, inirerekomenda ang mRNA na booster, 3 buwan pagkatapos ng huling dosis upang maituring na updated.

Dapat makatanggap ng ika-2 mRNA na booster, 4 na buwan pagkatapos ng ika-1 booster, ang mga 18 taong gulang pataas.

5

Johnson & Johnson: Isang dosis, na awtorisado para sa mga 18 taong gulang pataas

Oo, ang mga taong may edad na 18 pataas na katamtaman o malubhang immunocompromised ay dapat kumuha ng karagdagang dosis ng mRNA na bakuna, 28 araw pagkatapos ng ika-1 dosis ng J&J.

Oo, inirerekomenda ang mRNA na booster nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng huling dosis para sa mga 18 taong gulang pataas, upang maituring na updated.

Kung nakatanggap ka ng pangunahin at booster na dosis ng J&J, dapat kang makatanggap ng ika-2 booster ng mRNA na bakuna, 4 na buwan pagkatapos ng ika-1 booster.

4

Mga Madalas Itanong

Kailangan ko bang kunin ang kaparehong brand ng bakuna para sa aking booster na dosis?

Maaari kang kumuha ng ibang bakuna para sa booster na dosis bukod sa bakunang nakuha mo para sa iyong pangunahing serye ng bakuna. Isinagawa ng CDC ang pagpapasya nito kasunod ng isang maingat na pagsusuri sa pinakabagong data (mga booster na Moderna, Johnson & Johnson, "mix and match" (pinaghahalo at pinagtutugma)), at ng masigasig at masusing talakayan tungkol sa mga booster shot.

Bakuna lang ng Pfizer ang maaaring kunin ng mga taong may edad na 12 at 17 para sa kanilang booster na dosis.

Bakit mahalaga ang mga booster na dosis?

Nakakatulong ang mga booster na dosis na magbigay ng tuloy-tuloy na proteksyon laban sa malubhang sakit para sa mga taong may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-19. Inirerekomenda lang dati ang mga booster na dosis sa mga populasyong lubos na nanganganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, ngunit pinalawak ang rekomendasyon para maisali ang lahat ng 5 taong gulang pataas upang madagdagan ang kanilang proteksiyon laban sa sakit na COVID-19.

Mahalaga ito lalo na ngayong dumarami ang mga variant na higit na nakakahawa at ang mga kaso ng COVID-19 sa buong Estados Unidos.

Ang mga bakuna sa COVID-19 na inawtorisahan o inaprubahan sa Estados Unidos ay tunay na mabisa sa pagpapababa ng panganib na magkaroon ka ng malubhang sakit, ma-ospital, at mamatay nang dahil sa COVID-19, kahit na laban pa sa delta variant. Gayunman, ang mga bakunang mayroon tayo ay maaaring mawalan ng kaunting bisa sa pagdaan ng panahon. Tumutulong ang mga booster na dosis na tumagal ang proteksiyon laban sa COVID-19.

Nagbibigay pa rin ba kayo sa mga tao ng pangunahing serye ng bakuna?

Oo. Ang pagbabakuna sa lahat ng taong kwalipikado sa pangunahing serye ay nananatiling pangunahing priyoridad. Ang bilang ng pagpapaospital sa mga hindi pa nababakunahang taong nasa hustong gulang ay 10 hanggang 22 beses na mas mataas kaysa sa mga nabakunahan na. Lubos na mas mababa ang posibilidad na magkasakit nang malubha (o basta magkasakit) dahil sa COVID-19 ang mga taong nabakunahan na kaysa sa mga hindi pa nababakunahan. Makakatulong din ang pagpapabakuna sa mga indibidwal na makaiwas sa pagkakasakit at pagdanas ng mga matagalang sintomas na iniulat ng hanggang sa 50% ng mga taong nagkasakit dahil sa COVID-19.

Kung kailangan natin ng mga booster shot, ibig bang sabihin nito na hindi gumagana ang mga bakuna?

Hindi. Ang mga kasalukuyang bakuna sa COVID-19 na mayroon tayo sa Estados Unidos ay mabisang gumagana para pigilan ang malubhang pagkakasakit, pagpapaospital, at pagkamatay, kahit na pa laban sa mga variant. Gayunpaman, napansin ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan na nabawasan ang proteksyon laban sa banayad at katamtamang sakit na COVID-19, lalo na sa mga populasyong may mataas na panganib.

Kung hindi ako kukuha ng booster na dosis, ganap pa rin ba akong nabakunahan?
 • Ituturing na ganap nang nabakunahan ang isang tao 2 linggo pagkatanggap niya ng lahat ng inirerekomendang dosis sa pangunahing serye ng kanyang pagpapabakuna sa COVID-19.
 • Ituturing na updated ang isang tao sa kanyang pagpapabakuna sa COVID-19 kung natanggap na niya ang lahat ng inirerekomendang dosis sa pangunahing serye at nakatanggap na siya ng isang booster kung siya ay kwalipikado.
Paano ko ipapakita na kwalipikado ako para sa booster na dosis?

Maaari kang sariling mag-ulat na kwalipikado ka para sa booster na dosis. Hindi mo kailangang magpakita ng rekomendasyon mula sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan.

Pakidala ang iyong kard sa pagpapabakuna sa iyong appointment para sa booster na dosis para makumpirma ng provider na nakuha mo ang serye ng bakuna ng Pfizer na may dalawang dosis. Kung hindi mo dala ang iyong kard, maaaring hanapin ng provider ang iyong rekord.

Ano ang pinagkaiba ng karagdagang dosis ng bakuna at booster na dosis ng bakuna?
 • Ang karagdagang dosis ay para sa mga pasyenteng nakakumpleto na ng 2 dosis na serye ng mRNA na bakuna (Pfizer o Moderna) ngunit may hindi sapat na malakas na immune response.
 • Ituturing na updated ang isang tao sa kanyang pagpapabakuna sa COVID-19 kung natanggap na niya ang lahat ng inirerekomendang dosis sa pangunahing serye at lahat ng booster kung kuwalipikado.

Sa kasalukuyan, inirerekomenda ang mga sumusunod na grupo na kumuha ng booster na dosis ng bakuna sa COVID-19.

  Sino ang Kukuha Nito Kailan Ito Kukunin

Karagdagang dosis

Ang mga taong immunocompromised at nakakuha ng mRNA na bakuna sa COVID-19 na may 2 dosis ay dapat makatanggap ng karagdagang pangunahing dosis.

Hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng iyong ikalawang dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19 o ng iyong unang dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson. Dapat ay mRNA na bakuna ang karagdagang dosis pagkatapos ng J&J.
Booster na dosis Mga taong may edad na 18 pataas na nakakuha ng bakuna sa COVID-19 ng Johnson & Johnson bilang kanilang pangunahing serye ng bakuna.

Hindi bababa sa dalawang buwan pagkatapos ng iyong unang dosis.

Para sa mga pasyenteng katamtaman hanggang sa malubhang immunocompromised, hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng iyong karagdagang (ika-2) dosis.

Mga taong may edad na 5 pataas na nakakuha ng bakuna sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech bilang kanilang pangunahing serye ng bakuna.

Hindi bababa sa anim na buwan pagkatapos ng iyong ikalawang dosis ng mRNA na bakuna.

Para sa mga pasyenteng katamtaman hanggang sa malubhang immunocompromised, hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng iyong karagdagang (ika-3) dosis.

Mga taong may edad na 18 pataas na nakakuha ng bakuna sa COVID-19 ng Moderna bilang kanilang pangunahing serye ng bakuna.

Hindi bababa sa anim na buwan pagkatapos ng iyong ikalawang dosis ng mRNA na bakuna.

Para sa mga pasyenteng katamtaman hanggang sa malubhang immunocompromised, hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng iyong karagdagang (ika-3) dosis.

Ang mga taong may edad na mahigit 50, at ang ilang indibidwal na immunocompromised (may kondisyong nagpapahina ng immune system) (nasa wikang Ingles), ay maaari nang makatanggap ng karagdagang booster na dosis ng mRNA na bakuna sa COVID-19 kung 4 na buwan na o higit pa ang nakalipas mula nang matanggap nila ang kanilang huling booster na dosis. Alinsunod sa pangregulasyong aksiyon ng Food and Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot) (nasa wikang Ingles lang), pinag-aralan ng Western States Scientific Safety Review Workgroup (Grupo sa Paggawa ng Siyentipikong Pagsusuri ng Kaligtasan ng mga Estado sa Kanluran) ang pag-ayon sa na-update na Mga rekomendasyon tungkol sa mga karagdagang booster na dosis ng Centers for Disease Control and Prevention (Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) (nasa wikang Ingles lang).

Ano ang ibig sabihin ng immunocompromised?

Ang mga taong immunocompromised at nakakuha ng mRNA na bakuna sa COVID-19 na may 2 dosis ay dapat makatanggap ng karagdagang pangunahing dosis.

Kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na medikal na kondisyon, itinuturing ka bilang katamtaman hanggang malubhang immunocompromised at maaaring makabuti sa iyo ang karagdagang dosis ng bakuna sa COVID-19. Kasama rito ang mga taong:

 • Tumatanggap ng aktibong paggamot sa kanser para sa mga tumor o kanser sa dugo
 • Nakatanggap ng organ transplant o gumagamit ng gamot para pigilan ang immune system
 • Nakatanggap ng stem cell transplant sa loob ng nakaraang 2 taon o gumagamit ng gamot para pigilan ang immune system
 • May katamtaman hangang malubhang primary immunodeficiency (tulad ng DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • May advanced o hindi nagagamot na impeksyong HIV
 • Tumatanggap ng aktibong paggamot gamit ang corticosteroids na may mataas na dosis o iba pang gamot na maaaring makapigil sa immune response.

Kahit na 90% ang bisa ng mga bakunang mayroon tayo laban sa karamihan ng variant ng virus, ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi palaging nakakabuo ng malakas na immunity ang mga indibidwal na katamtaman hanggang sa malubhang immunocompromised. Ang ikatlong dosis ay hindi itinuturing na booster, ngunit bilang karagdagang dosis para sa mga hindi nakabuo ng sapat na immunity mula sa dalawang dosis na serye.

Ano ang mga umiiral na medikal na kondisyon?

Ang mga taong may anumang edad na may mga kondisyong nakalista sa ibaba (nasa wikang Ingles lang) ay may mas malaking posibilidad na magkasakit nang malubha dahil sa COVID-19. Ang ibig sabihin ng malubhang karamdaman ay maaaring mangyari sa isang taong may COVID-19 ang mga sumusunod:

 • Maospital
 • Mangailangan ng intensive care (masinsinang pangangalaga)
 • Mangailangan ng ventilator para matulungan siyang makahinga
 • Mamatay

Mahalaga ang mga bakuna (mga inisyal na dosis at booster) sa COVID-19 at ang iba pang mga hakbang para makaiwas sa COVID-19, lalo na kung ikaw ay nakakatanda o may marami o malubhang kondisyon sa kalusugan kasama na ang mga nasa listahang ito. Hindi kasama sa listahang ito ang lahat ng posibleng kondisyong naglalagay sa iyo sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman dahil sa COVID-19. Kung mayroon kang kondisyong hindi nakalista rito, makipag-usap sa provider (tagapagbigay) ng iyong pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kung paano pinakamainam na mapangangasiwaan ang iyong kondisyon at mapoprotektahan ang iyong sarili laban sa COVID-19.

 • Kanser
 • Pangmatagalang sakit sa bato
 • Pangmatagalang sakit sa atay
 • Pangmatagalang sakit sa baga
 • Dementia o iba pang kondisyong neurological
 • Diabetes (type 1 o 2)
 • Down syndrome
 • Mga kondisyon sa puso
 • Impeksyong HIV
 • Kalagayang immunocompromised (mahinang immune system)
 • Mga kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip
 • Labis na timbang at katabaan
 • Pagbubuntis
 • Sickle cell disease o thalassemia
 • Paninigarilyo, sa kasalukuyan o sa nakaraan
 • Solid organ o blood stem cell transplant
 • Stroke o cerebrovascular disease, na nakakaapekto sa pagdaloy ng dugo sa utak
 • Mga sakit na dulot ng pagkalulong sa alak o gamot
 • Tuberculosis
Ilang dosis ng bakuna ng Pfizer-BioNTech o Moderna (mRNA) ang kailangan ng mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised at nakatanggap ng mRNA na bakuna sa inisyal na serye ng bakuna sa COVID-19?
 • Para sa bakuna sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech, ang ikawalang dosis ng mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ay ibinibigay 21 araw (3 linggo) pagkatapos ng unang dosis, ibinibigay ang ikatlong dosis nang hindi bababa sa 28 araw (4 na linggo) pagkatapos ng ikalawang dosis, at inirerekomenda na ngayong ibigay ang ikaapat na dosis (booster na dosis) nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng ikatlong dosis.
 • Para sa bakuna sa COVID-19 ng Moderna, ang ikawalang dosis ng mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ay ibinibigay 28 araw pagkatapos ng unang dosis, ibinibigay ang ikatlong dosis nang hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng ikalawang dosis, at inirerekomenda na ngayong ibigay ang ikaapat na dosis (booster na dosis) nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng ikatlong dosis.
 • Maaari ka ring makatanggap ng ikalawang booster na dosis ng bakuna sa COVID-19 ng Pfizer-BioNTech kung ikaw ay 12 taong gulang pataas na may partikular na uri ng pagka-immunocompromise, pagkaraan ng 4 na buwan o higit pa matapos matanggap ang unang booster na dosis ng anumang awtorisado o aprubadong bakuna sa COVID-19. Maaari ka ring makatanggap ng ikalawang booster na dosis ng bakuna sa COVID-19 ng Moderna kung ikaw ay 18 taong gulang pataas na may partikular na uri ng pagka-immunocompromise, pagkaraan ng 4 na buwan o higit pa matapos matanggap ang unang booster na dosis ng anumang awtorisado o aprubadong bakuna sa COVID-19.
Ilang bakuna ang inirerekomenda para sa mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised na nakatanggap ng bakuna ng J&J/Janssen bilang inisyal na bakuna sa COVID-19?
 • Ibinibigay ang karagdagang (ikalawang) dosis nang hindi bababa sa 28 araw (4 na linggo) pagkatapos ng dosis ng J&J/Janssen. Ibinibigay ang booster na dosis (ikatlong dosis) nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng karagdagang dosis ng mRNA.
 • Dapat ay mRNA na bakuna sa COVID-19 ang karagdagang dosis, at mas mainam kung mRNA na bakuna sa COVID-19 ang kukuning booster na dosis dahil sa mga alalahanin tungkol sa mas mataas na panganib na magkaroon ng thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, kalipunan ng mga sintomas na pamumuo ng dugo at mababang bilang ng platelet) kapag gumamit ng bakuna ng J&J/Janssen. Bihira lang ang TTS ngunit ito ay malalang pangyayaring nagdudulot ng pamumuo ng dugo o mga problemang may kinalaman sa pamumuo.
 • Ang mga taong nasa hustong gulang na nakatanggap ng pangunahing dosis ng bakuna at booster na bakuna sa COVID-19 ng Janssen ng Johnson & Johnson, 4 na buwan na o higit pa ang nakalipas, ay maaari nang makatanggap ng ikalawang booster na dosis gamit ang mRNA na bakuna sa COVID-19.
Ano ang batayan ng pagbawas sa agwat ng panahon para sa booster—mula sa dating 5 buwan na naging 3 buwan na lang—para sa mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised?

Ang mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ay maaaring hindi makabuo ng pamprotektang immunity pagkatapos ng pangunahing serye, kahit na ang inirerekomendang pangunahing serye ng mRNA na bakunang may 3 dosis pa ang ginamit. Sila ay may mas malaki ring posibilidad na mawalan ng pamprotektang immunity sa paglipas ng panahon at maaaring mangailangan ng booster na dosis nang mas maaga. Ayon sa datos na maagang inilabas mula sa maraming maliliit na pag-aaral, ang mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ay madalas na nakakabuong muli ng mas mataas na antas ng antibody matapos bigyan ng booster na dosis nang may agwat ng panahon na mas maikli sa 5 buwan. Walang ebidensyang nagkaroon ng mas mataas na alalahanin sa kaligtasan. Sa kasalukuyan, mabilis na kumakalat ang COVID-19 sa Estados Unidos, at mahirap hindi malantad sa mga taong nahawahan. Kaya naman, ang pagbibigay ng booster na dosis sa lalong madaling panahon ay may saysay para sa mga taong may pinakamataas na panganib na magkaroon ng malulubhang kumplikasyon.

Kailangan ba ng mga taong katamtaman o malubhang immunocompromised ng tala/reseta ng doktor o iba pang dokumentasyon para matanggap ang mga dosis na ito?

Hindi, maaaring magpakilalang mag-isa ang indibidwal at matatanggap na niya ang lahat ng dosis sa kahit saang lugar na nag-aalok ng bakuna. Makakatulong itong tiyaking hindi na madaragdagan pa ang mga humahadlang sa populasyong ito na makakuha ng bakuna. Kung may tanong ang mga immunocompromised na indibidwal tungkol sa kanilang partikular na medikal na kondisyon, maaari nilang talakayin kasama ng kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan kung angkop o hindi ang pagkuha ng karagdagang dosis.