Mga Text ng WA Notify

Nakakuha ka ba ng notipikasyon sa text o telepono mula sa Washington state Department of Health (DOH, Kagawaran ng Kalusugan ng estado ng Washington)?

Dalawang uri ng mensahe/notipikasyon sa text ang maaari mong matanggap sa pamamagitan ng telepono.

Notipikasyon tungkol sa positibong pagsusuri sa COVID-19

Nagpapadala ang DOH ng notipikasyon at/o text message na may verification link sa lahat ng numero ng telepono na nauugnay sa isang positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na iniulat sa DOH. Nagbibigay ang notipikasyong ito ng impormasyon kung paano aabisuhan ang iba pang user ng WA Notify na maaaring nalantad sila sa COVID-19, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan.

Kung user ka ng WA Notify, kailangan mo lang i-tap ang notipikasyon o i-click ang link sa text message at sundin ang lahat ng hakbang sa WA Notify upang maalertuhan ang iba pang user tungkol sa posibleng pagkalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan.

Kung hindi ka user ng WA Notify, maaari mong balewalain ang text. Kung gusto mong alamin pa ang tungkol sa WA Notify, tulad ng kung paano ito idaragdag sa iyong telepono, pumunta sa WANotify.org

Ang mga user ng WA Notify na gumamit ng self-test (na tinatawag ding pagsusuri sa bahay) at nagpositibo sa COVID-19 ay maaaring humiling ng verification code upang maabisuhan ang iba pang user ng WA Notify na maaaring nalantad sila sa COVID-19, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan. Pumunta sa seksiyong “Paano aabisuhan ang iba kung nagpositibo ka sa COVID-19 gamit ang self-test” sa WANotify.org.

Notipikasyon tungkol sa posibleng pagkalantad sa COVID-19

Makakatanggap ng notipikasyon sa pagkalantad ang mga user ng WA Notify na maaaring nalantad.

Ano ang hitsura ng mga text at notipikasyon?

Notipikasyon ng positibong pagsusuri sa COVID-19

Larawan ng text at notipikasyon

pop up notification screenshot

 

Nilalaman ng notipikasyon at text

Ibahagi ang Iyong Diagnosis sa COVID-19

Mag-tap dito para maabisuhan nang anonymous ang ibang tao na maaaring nalantad sila sa COVID-19. Sundin ang mga hakbang para tumulong na panatilihing ligtas ang iyong komunidad. Hindi ibabahagi ang iyong personal na impormasyon.

Larawan ng text at notipikasyon

text message screenshot

 

Nilalaman ng notipikasyon at text

Message from (Mensaje del) WA Dept. of Health:

This number was given for a recent COVID-19 test. If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=8w5io5c38ipo24fc

Se dio este numéro para una prueba reciente de COVID-19. Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos para alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto

Larawan ng text at notipikasyon

text message screenshot

 

Nilalaman ng notipikasyon at text

Message from WA Dept. of Health:

If this phone uses WANotify AND belongs to the person tested, please click the link within 24 hours. Follow the steps to anonymously alert others who may have been exposed.

https://us-wa.en.expressly/v?c=5b56h13n80q9onll

NOT the person tested? Need more information? Visit wanotify.org/text.

Larawan ng text at notipikasyon

text message screenshot

 

Nilalaman ng notipikasyon at text

Mensaje del Departamento de Salud del Estado de Washington:

Si este teléfono usa WANotify Y es de quien se hizo la prueba, haga clic en el enlace en las próximas 24 horas. Siga los pasos alertar anónimamente a quienes tal vez hayan sido expuestos.

https://us-wa.en.expressly/v?c=dvo8iije3v33saoj

¿NO es quien se hizo la prueba? ¿Desea más información? Visite notificawa.org/texto.

Notipikasyon ng posibleng pagkakalantad sa COVID-19

Larawan ng text at notipikasyon

exposure notification screenshot

Nilalaman ng notipikasyon at text

Maaaring nalantad ka sa COVID-19

Naging malapit ka sa isang taong kamakailan lang ay nagpositibo sa pagsusuri sa COVID-19. Mahalaga ang susunod mong gagawin at narito kami para tumulong. Mag-tap para matuto pa.

Ano ang dapat kong gawin kung nakatanggap ako ng text o notipikasyon?

Dapat i-click ng mga gumagamit ng WA Notify ang link sa text o i-tap ang notipikasyon at sundin ang lahat ng hakbang para makumpirma ang kanilang resulta sa app, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan. Sa tulong nito, maaalertuhan ang iba pang gumagamit ng WA Notify na naging malapit sa kanila kamakailan tungkol sa posibleng pagkakalantad sa COVID-19, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan. Sa pagbibigay-daan sa mga gumagamit ng WA Notify na kumpirmahin ang kanilang resulta nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan, mas mabilis na napipigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ang pampublikong kalusugan ay maaari pa ring makipag-ugnayan at mag-alok ng link o code sa pagberipika sa panahon ng proseso ng imbestigasyon ng kaso.

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong doktor ng pangangalaga o provider ng pagsusuri kung:

  • nakatanggap ka ng text at/o notipikasyon, ngunit hindi mo natanggap ang iyong mga opisyal na resulta ng pagsusuri, o
  • mayroon kang mga tanong tungkol sa iyong mga resulta ng pagsusuri

Mga karaniwang tanong

Kung hindi alam ng WA Notify kung sino ako, paano ako nakakuha ng text at/o notipikasyon?

Ang mga text at notipikasyon ay ipinapadala ng DOH, hindi ng WA Notify. Nagpapadala ang DOH ng text at/o notipikasyon sa lahat ng nasusuring positibo sa COVID-19 dahil hindi namin alam kung sino ang gumagamit ng WA Notify. Kung hindi ka gumagamit ng WA Notify, maaari mong ipagsawalang-bahala ang text at notipikasyon.

Paano nalalaman ng DOH kung kanino magpapadala ng text o notipikasyon?

Ayon sa batas, kailangang iulat sa estado ang mga positibong resulta ng pagsusuri sa maraming nakakahawang sakit, nang may kasamang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Ginagamit ng DOH ang impormasyong ito sa pagsasagawa ng mga imbestigasyon ng kaso at pagtunton sa mga nakasalamuha (nasa wikang Ingles lang) upang mapigilin ang pagkalat ng sakit. Sa pamamagitan ng pag-abiso sa lahat ng nagpopositibo, mabilis na nakakakilos ang mga gumagamit ng WA Notify at naaalertuhan nila ang iba tungkol sa posibleng pagkakalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan.

Hindi ako gumagamit ng WA Notify. Bakit kayo nag-text sa akin?

Nagpapadala ang DOH ng text message at/o pop-up na notipikasyon sa mga numero ng telepono na ginagamit ng mga taong kamakailang nasuring positibo sa COVID-19.

Ang DOH lang ang nakakaalam kung sino ang nasuring positibo – hindi namin alam kung sino ang gumagamit ng WA Notify. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga text sa lahat, makakatulong kami sa mga gumagamit ng WA Notify na mas mabilis na alertuhin ang iba tungkol sa posibleng pagkakalantad nang hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan at posibleng makapagligtas ng mga buhay.

Kung hindi ka gumagamit ng WA Notify, walang kinakailangang aksiyon. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa WA Notify, kabilang ang kung paano idagdag ito sa iyong telepono, bisitahin ang WANotify.org

Sa anong numero ng telepono manggagaling ang text?

Ang numerong gagamitin ng DOH para sa pagpapadala ay 1-844-986-3040.

Nakatanggap ako ng notipikasyon at/o text ngunit ang taong nasuri ay miyembro ng pamilya o sambahayan. Ano ang dapat kong gawin?

Ang gumagamit ng WA Notify na nagpositibo ay dapat sumunod sa mga hakbang kung paano alertuhan ang ibang maaaring nalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan, kaya balewalain mo lang ang anumang text o notipikasyong hindi para sa iyo.

Kung ang miyembro ng iyong pamilya o sambahayan ay gumagamit ng WA Notify, nagpositibo, at kailangan pang kumpirmahin ang kanyang resulta sa WA Notify, maaari niyang sundin ang mga hakbang na nasa seksiyong “Paano abisuhan ang iba kung nagpositibo ka sa COVID-19 gamit ang sariling pagsusuri” sa WANotify.org.

Ilang oras ang mayroon ako para i-tap ang notipikasyon o i-activate ang link sa pagberipika?

Mayroon kang 24 na oras pagkatapos matanggap ang notipikasyon o text message upang sundin ang mga hakbang kung paano abisuhan ang iba sa WA Notify. Kung hindi mo mata-tap ang notipikasyon o maki-click ang link sa pagberipika sa loob ng panahong iyon, maaari kang humiling ng code sa pagberipika sa WA Notify sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nasa seksiyong “Paano abisuhan ang iba kung nagpositibo ka sa COVID-19 gamit ang sariling pagsusuri” sa WANotify.org.

Maaari bang higit sa isang tao ang gumamit sa text o notipikasyon para mag-activate ng link sa pagberipika sa WA Notify?

Hindi. Kung ang miyembro ng iyong pamilya o sambahayan ay gumagamit ng WA Notify, nagpositibo, at kailangan pang kumpirmahin ang kanyang resulta sa WA Notify, maaari niyang sundin ang mga hakbang na nasa seksiyong “Paano abisuhan ang iba kung nagpositibo ka sa COVID-19 gamit ang sariling pagsusuri” sa WANotify.org.

Paano ko mahahanap ang aking petsa ng pagkakalantad sa WA Notify?

Sa iPhone:

  1. Pumunta sa Settings (Mga Setting)
  2. Piliin ang Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad) o ilagay ang Exposure Notifications sa Bar para sa Paghahanap
  3. Ipapakita ang tinatayang petsa ng iyong posibleng pagkakalantad sa ilalim ng “You may have been exposed to COVID-19 (Maaaring nalantad ka sa COVID-19)”

Sa Android:

  1. Buksan ang WA Notify app
  2. Piliin ang See Details (Tingnan ang mga Detalye) sa ilalim ng “Possible exposure reported (Naiulat na posibleng pagkakalantad)”
  3. Ipapakita ang tinatayang petsa ng iyong posibleng pagkakalantad sa ilalim ng “Possible Exposure Date (Petsa ng Posibleng Pagkakalantad)”