Patakaran sa Privacy ng WA Notify

Nasasaklaw ng patakaran sa privacy na ito ang WA Notify (Pag-abiso ng Washington), na opisyal na teknolohiya ng notipikasyon sa pagkakalantad para sa Estado ng Washington. Ang WA Notify ay ginawa sa pangangasiwa at pag-endorso ng Department of Health (DOH, Kagawaran ng Kalusugan) ng Estado ng Washington.

Anong impormasyon ang kinokolekta at ginagamit namin?

Maaaring kolektahin ang mga anonymous na data sa WA Notify sa mga sumusunod na kaganapan

 • Pag-download o pag-enable ng WA Notify.
 • Pagtanggap ng notipikasyon sa pagkalantad.
 • Pagsumite ng code sa pagberipika o link sa pagberipika.
 • Pag-upload sa mga random na code para sa mga nagpositibong user na piniling mag-abiso sa iba.
 • Nakararanas ng mga teknikal na isyu sa app (data ng diagnostic, kasama ang performance statistic ng app)

Ginagamit ng DOH ang nasa itaas na impormasyon upang maunawaan kung paano ginagamit ang WA Notify. Maaaring ibahagi ang data na ito sa DOH, mga entidad sa pampublikong kalusugan, o mga awtorisadong kinauukulan sa kalusugan. Maaari rin itong gamitin nang magkakasama para sa mga layuning pang-istatistika o pang-agham. Ang impormasyong ito ay walang kasamang anumang personal na impormasyon o tungkol sa lokasyon at hindi rin ito magagamit upang makilala ang sinumang user ng WA Notify.

Ang WA Notify ay dinisenyo upang protektahan ang privacy ng user bilang pangunahing priyoridad nito, na nakaayon sa layunin ng Google at Apple. Lumilika ang WA Notify ng mga sumusunod na mga elemento ng data, na hindi naglalaman ng data na maaaring tumukoy sa sinumang gumagamit ng tool:

Mga Random na Code

 • Gamit ang Bluetooth, ibinabahagi ang mga random na code sa mga smartphone ng mga user ng WA Notify kapag malapit sila sa isa't isa.
 • Ginagawa at inii-store ang mga random na code sa iyong smartphone, hindi sa WA Notify.
 • Ginagamit lang ang mga random na code upang bigyang-daan ang WA Notify at ang iyong smartphone na alamin kung may mga posibleng pagkakalantad sa COVID-19.
 • Iniimbak ang mga random na code hanggang sa 14 na araw.

Mga code at link sa pagberipika

 • Upang maalertuhan ang mga user ng WA Notify na maaaring nalantad sila sa COVID-19, nang mas mabilis at walang ibinibigay na pagkakakilanlan, nagpapadala ang DOH ng notipikasyon at/o text message na may verification link sa lahat ng numero ng telepono na nauugnay sa isang positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na iniulat sa DOH.
  • Pag-tap sa notipikasyon o pag-pindot sa link sa pagberipika upang maibabahagi ang iyong mga random na code, na maaalertuhan ang iba pang user ng WA Notify na malapit sa iyo tungkol sa posibleng pagkakalantad.
  • Nagpapadala ang DOH ng text message na may link sa pagberipika sa lahat ng nagpositibo sa COVID-19 dahil hindi namin alam kung sino lang ang gumagamit ng WA Notify. Kung hindi ka gumagamit ng WA Notify, maaari mong idagdag sa iyong telepono ang WA Notify o balewalain ang text.
  • Ikaw ang magpapasiya kung ita-tap mo ang notipikasyon o pipindutin ang link sa pagberipika upang maalertuhan ang iba pang user ng WA Notify.
 • Kung nagpositibo ka sa COVID-19, isang tao mula sa lokal na kinauukulan sa pampublikong kalusugan ang makikipag-ugnayan sa iyo, tatanungin ka nila kung gumagamit ka ng WA Notify. Kung hindi ka pa nakatatanggap ng text message sa pagberipika, maglalaan sila ng code sa pagberipika o ng link upang makapasok ka sa WA Notify.

Mga Log ng Paggamit

 • Tulad ng halos ng anumang app o serbisyo sa internet, awtomatikong gumagawa ng mga log ang WA Notify kapag ginagamit mo ang serbisyo. Kasama sa mga log na ito ang ilang impormasyon tungkol sa iyong smartphone. Ginagamit namin ang impormasyong ito para lutasin ang mga isyu sa WA Notify.
 • Hindi kasama sa mga log na ito ang mga random na code o mga link o code sa pagberipika, at hindi magagamit ang mga ito upang iugnay ang alinmang uri ng code pabalik sa iyo o sa iyong smartphone.
 • Awtomatikong binubura ang mga ganitong log pagkalipas ng 14 na araw mula nang ginawa ito.

Mga Data ng Analitika

 • Kung pipiliin mong i-enable ang dagdag na mga analitika, ibabahagi ang limitadong pinagsama-samang data sa DOH upang mapahusay ang app.
 • Kasama sa data na ito ang istatistika tungkol sa kung paano ginagamit ang app. Wala itong anumang impormasyon na magagamit upang makilala ka.
 • Maaari mong piliing huwag ibahagi ang data na ito sa pamamagitan ng pag-off sa pagbabahagi ng analitika sa app.
 • Bilang disenyo, ang WA Notify ay hindi nangongolekta ng data ng lokasyon mula sa iyong smartphone, at hindi rin nangongolekta o nagbabahagi ng impormasyong nag-uugnay sa iyo o sa iyong smartphone sa mga random na code o mga code sa pagberipika.

Mga Data ng Diagnostic

 • Tulad ng halos ng anumang app o serbisyo sa internet, ang WA ay awtomatikong gumagawa ng mga data ng diagnostic kapag gumagamit ka ng serbisyo.
 • Ang Android ng WA Notify app ay binuo ng Google, gaya ng ibang inilabas na app ng notipikasyon gamit ang kaparehong teknolohiya ng Apple/Google.
 • Ginagamit ng Google ang impormasyong ito upang masuri ang mga isyu sa WA Notify at sa iba pang inilabas na app ng notipikasyon, gamit ang kaparehong teknolohiya ng Apple/Google.
 • Hindi kasama sa impormasyong ito sa diagnostic ang anumang personal na impormasyon o tungkol sa lokasyon ni hindi rin maaaring gamitin upang makilala ang sinumang user ng WA Notify.

Ano ang mangyayari kapag humiling ka ng code sa pagberipika:

Ang mga user ng WA Notify na nagpositibo sa COVID-19 gamit ang self-test ay maaaring humiling ng code sa pagberipika sa WA Notify upang maalertuhan ang iba pang user ng WA Notify tungkol sa posibleng pagkakalantad. Upang makatanggap ng code sa pagberipika, dapat ilagay ng mga user ng WA Notify ang petsa ng kanilang positibong resulta sa pagsusuri at ang numero ng kanilang mobile phone. Ang device na ginamit upang humiling ng code ay ang dapat ding gamiting device para ilagay ang code sa pagberipika o pindutin ang link sa pagberipika para maalertuhan ang iba pang user ng WA Notify tungkol sa posibleng pagkakalantad.

Upang maiwasan ang pagkakaulit na ulat ng parehong resulta ng pagsusuri, pansamantalang iniimbak ng WA Notify ang numero ng telepono, sa bersyong naka-encrypt (nakatagong data) sa loob ng hanggang 30 araw. Ang impormasyong ito ay hindi magsasama ng anumang personal na impormasyon o tungkol sa lokasyon ni hindi rin ito ginagamit upang makilala ang sinumang user ng WA Notify.

Kailan namin ibinabahagi ang iyong impormasyon?

Hindi namin boluntaryong kokolektahin o ibabahagi sa kaninuman ang alinman sa iyong impormasyon, maliban na lamang kung pipiliin mong maglagay ng code sa pagberipika o pindutin ang isang link sa pagberipika. Kung gagawin mo ito, ibabahagi ng WA Notify ang iyong mga random na code sa ibang smartphone na naging malapit sa smartphone mo. Ang code o link sa pagberipika ay hindi maiuugnay pabalik sa iyo ng sinumang walang access sa iyong smartphone. Tingnan ang seksyong "Anong Impormasyon ang Kinokolekta at Ginagamit Namin?" sa itaas ng page na ito upang malaman kung anong impormasyon ang kinokolekta at ginagamit sa WA Notify.

Paano namin pinoprotektahan ang iyong impormasyon?

Pinoprotektahan ng WA Notify ang mga random na code gamit ang Exposure Notification Framework (Balangkas ng Notipikasyon sa Pagkakalantad) ng Google at Apple, na may mga espisipikong kahilingan tungkol sa kung paano ma-encrypt at malipat ang mga ito. Hindi nag-iimbak o gumagawa ng iyong mga random na code ang WA Notify — ang smartphone mo ang gumagawa nito.

Ang mga karapatan mo sa iyong impormasyon

Dahil hindi maaaring iugnay sa iyo ang mga code sa pagberipika at mga log sa application aplikasyon nang walang access sa smartphone mo, walang paraan ang DOH upang ima-access ang impormasyong ito. Dahil dito, hindi siguradong maibibigay o mabubura ng DOH ang impormasyong ito kung hihilingin mo. Ikaw ang may kontrol sa paggamit ng WA Notify. Ang smartphone mo ay dapat magpahintulot sa iyo na Dapat ay maaari mong i-off ang mga notipikasyon sa pagkakalantad o burahin ang mga log sa pagkakalantad sa iyong smartphone anumang oras. Karagdagan paBukod pa rito, maaari mong i-uninstall ang WA Notify anumang oras. Kung gagawin mo ito, mabubura ang lahat ng nakaimbak-store na mga random na code.