Makipag-ugnayan sa Amin

Hotline para sa Impormasyon sa COVID-19 ng Estado: I-dial ang 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang #. Mayroong makukuhang tulong sa wika.

Mangyaring tandaan: Hindi makukuha ng call center ang mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19. Para sa mga tanong o resulta ng pagsusuri, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan.

I-text ang salitang “Coronavirus” sa 211211 upang makatanggap ng impormasyon at update sa iyong telepono kahit nasaan ka man. Makakatanggap ka ng mga link sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19, kasama na ang mga update at dulugan sa county para sa mga pamilya, negosyo, mag-aaral at marami pang iba.

I-text ang iyong zip code sa 438-829 (GET VAX) para sa mga bakunahang malapit sa iyo.