WA smart app na nagbibigay ng notipikasyon sa pagkalantad

Ang WA Notify (Abiso sa WA) (na tinatawag ding Washington Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad ng Washington)) ay isang libreng tool na gumagana sa mga smartphone para alertuhin ang mga user kung maaaring nalantad sila sa COVID-19, nang hindi nagbabahagi ng anumang personal na impormasyon.  Ganap na pribado ito at hindi nito alam o tina-track kung sino ka o saan ka pumupunta.

Paano ko madadagdag ang WA Notify sa aking telepono?

Image
Apple logo

Sa iPhone, i-enable ang Exposure Notifications sa Mga Setting:

 • Pumunta sa Mga Setting
 • Mag-scroll pababa sa Exposure Notifications
 • I-click ang "I-on ang Exposure Notifications"
 • Piliin ang United States
 • Piliin ang Washington
Image
Android logo

Sa Android na telepono:

Sa Android o iPhone, i-scan ang QR code:

WA Notify QR code

Paano ito gumagana?

Kapag na-enable mo ang WA Notify, nakikipagpalitan ang telepono mo ng mga random at walang pagkakakilanlang code sa mga telepono ng mga taong malapit sa iyo na nag-enable din ng WA Notify. Gumagamit ang app ng Low Energy Bluetooth na teknolohiya na nagpapanatili ng privacy para makipagpalitan ng mga random na code na ito nang hindi nagbubunyag ng anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung ang ibang user ng WA Notify na naging malapit sa iyo sa nakaraang dalawang linggo ay masusuring positibo para sa COVID-19 sa kalaunan at susundin niya ang mga hakbang para abisuhan ang iba nang hindi nagpapakilala, makakakuha ka ng abisong walang impormasyon ng pagkakakilanlan na nagsasabing nagkaroon ka ng posibleng pagkakalantad. Nagbibigay-daan ito para makuha mo kaagad ang pangangalagang kailangan mo at pinipigilan ka nitong maikalat ang COVID-19 sa mga tao sa paligid mo.

Ginagawa ng isang algorithm ang matematika para tukuyin ang mga kaganapang maaaring magkalat ng COVID-19 mula sa mga taong nasa ligtas na distansiya o may sapat na tagal para hindi na kailanganing bigyan ka ng babala. Aalertuhin ka lang ng WA Notify kung posibleng nalantad ka. Kaya mabuting balita ang hindi makatanggap ng alerto.

Available ang WA Notify sa higit 30 wika para magamit ng maraming residente ng Washington hangga’t maaari ang tool na ito.

WA Notify Flow Chart in Tagalog - Click to Read as PDF

Paano humiling ng code sa pagberipika para sa mga positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na ginawa sa bahay

Ang mga user ng WA Notify (Pag-abiso ng Washington) na bibili ng mga over-the-counter na test kit at makakakuha ng positibong resulta ng COVID-19 ay maaari na ngayong humiling ng code sa pagberipika sa WA Notify.

Upang humiling ng code sa pagberipika sa device:

Android:

 • Buksan ang WA Notify at piliin ang “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (Ibahagi ang iyong resulta ng pagsusuri upang makatulong na pigilan ang pagkalat ng COVID-19).”
 • Piliin ang “Continue (Magpatuloy)” at pagkatapos ay piliin ang “I need a code (Kailangan ko ng code).”
 • Ilagay ang numero ng telepono ng device mo na gumagamit ng WA Notify at ang petsa ng iyong positibong pagsusuri sa COVID-19.
 • Piliin ang “Send Code (Ipadala ang Code).”

iPhone:

 • Pumunta sa Settings (Mga Setting) at buksan ang Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad).
 • Piliin ang “Share a COVID-19 Diagnosis (Magbahagi ng Diagnosis ng COVID-19).”
 • Piliin ang “Continue (Magpatuloy)” at pagkatapos ay piliin ang “Didn’t get a code? Visit WA State Dept. of Health Website (Hindi nakakuha ng code? Pumunta sa Website ng Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington).”
 • Ilagay ang numero ng telepono ng device mo na gumagamit ng WA Notify at ang petsa ng iyong positibong pagsusuri sa COVID-19.
 • Piliin ang “Continue (Magpatuloy).”

Makakatanggap ka ng pop-up na notipikasyon at text message na may link sa pagberipika. Kailangan mo lang i-tap ang notipikasyon o i-click ang link na nasa text message upang sundin ang mga hakbang sa WA Notify para maalertuhan ang iba pang user tungkol sa posibleng pagkakalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan. Pagkatapos hilingin ang iyong code sa pagberipika sa WA Notify, tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang #, upang iulat ang iyong positibong resulta sa Department of Health (DOH, Kagawaran ng Kalusugan).

Kung hindi ka makakahiling ng code sa pagberipika sa WA Notify, dapat kang tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang #, at ipaalam sa kawaning nasa hotline na ikaw ay user ng WA Notify. Makakapagbigay sa iyo ang kawaning nasa hotline ng link sa pagberipika na magagamit mo upang maalertuhan ang iba pang user ng WA Notify na maaaring nalantad sila.

Paano iulat ang iyong mga positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na ginawa sa bahay

Ang mga taong bibili ng mga over-the-counter na test kit at makakakuha ng positibong resulta ay dapat tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang # (pindutin ang 7 para sa wikang Spanish), sa oras na makuha nila ang mga resulta. Pumunta sa page na Contact Us (Makipag-ugnayan sa Amin) para sa mga oras ng hotline. Mayroong makukuhang tulong sa wika.

 Mangyaring tandaan: Ang WA Notify ay tool para sa notipikasyon sa pagkakalantad. Hindi ito ginawa para paglagyan ng mga resulta ng pagsusuri ng mga user nito.

Paano pinoprotektahan ang aking privacy?

Batay ang WA Notify sa teknolohiya ng Google Apple Exposure Notification, na idinisenyo para protektahan ang iyong privacy. Gumagana ito sa background nang hindi nagkokolekta o nagbubunyag ng anumang data sa lokasyon o personal na data, at hindi nito kailangang malaman kung sino ka o nasaan ka para epektibong gumana. Sa pamamagitan ng paggamit lamang ng paunti-unting Bluetooth, hindi nito naaapektuhan ang iyong baterya.

Ganap na boluntaryo ang pakikilahok. Puwedeng mag-opt in o mag-opt out ang mga user anumang oras. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano pinoprotektahan ang privacy ng user, tingnan ang patakaran sa privacy ng WA Exposure Notifications.

Ano ang hitsura ng mga notipikasyon?

Mayroong dalawang uri ng notipikasyon na maaaring matanggap mo. Makakatanggap ang mga masusuring positibo ng text message at/o pop-up na notipikasyon ng link sa pagberipika. Makakatanggap ng notipikasyon sa pagkakalantad ang mga user ng WA Notify na maaaring nalantad. Alamin ang higit pa tungkol sa mga notipikasyong ito at tingnan kung ano ang hitsura ng mga ito.

Paano ito makakatulong?

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral ngUniversity of Washington (Ingles lamang) na mas malaki ang benepisyo kapag mas maraming tao ang gumagamit ng notipikasyon sa pagkakalantad. Ipinakita ng mga resulta na nakapagligtas ang WA Notify ng tinatayang 40-115 buhay at maaaring nakapigil sa 5,500 kaso ng COVID-19 sa loob ng unang apat na buwan na ginamit ito. Ipinapakita ng mga modelo ng data na kahit ang kaunting bilang ng mga tao na gumagamit ng WA Notify ay makakabawas sa mga impeksiyon at pagkamatay dahil sa COVID-19, na pinapatunayan na napakahusay na tool ng WA Notify para pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Gusto mo bang tumulong sa pagkalat ng balita tungkol sa WA Notify (Pag-abiso ng WA)?

Tingnan ang aming toolkit sa WA Notify para sa pagmemensahe sa social media, mga poster, halimbawa ng patalastas sa radyo at TV, at higit pa.

Ibang madalas itanong

Nakatanggap ako ng notipikasyon mula sa Washington Department of Health (DOH, Departamento ng Kalusugan ng Washington). Bakit?

Nagpapadala ang DOH ng text message at/o pop-up na notipikasyon sa lahat ng tao na kamakailang nasuring positibo sa COVID-19 para maalertuhan ng mga user ng WA Notify ang ibang user tungkol sa posibleng pagkalantad, nang mabilis at hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan. Alamin ang higit pa tungkol sa mga notipikasyong ito at tingnan kung ano ang hitsura ng mga ito.

Kung matanggap mo ang pareho, kailangan mo lang i-tap ang notipikasyon o i-click ang link sa text message at sundin ang mga hakbang sa WA Notify para alertuhin tungkol sa posibleng pagkakalantad ang ibang mga user nang hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan.

Kailangan ko ba ang WA Notify kung nabakunahan na ako?

Oo. Kahit pagkatapos mong ganap na mabakunahan laban sa COVID-19, kailangan mo pa ring gawin ang mga karaniwang pag-iingat sa pandemya. Epektibong paraan ang mga bakuna para protektahan ang iyong sarili, pero may maliit na panganib pa rin na maaaring magkaroon ka ng impeksyon, o mahawahan mo ang ibang hindi pa nababakunahan.

Nakakuha ako ng notipikasyon tungkol sa pagbibigay ng aking data sa WA Notify sa pampublikong kalusugan. Bakit?

Nais malaman ng Washington State Department of Health kung gaano kahusay gumagana ang WA Notify upang makagawa kami ng mga kailangang pagpapahusay sa tool. Kung sumasang-ayon kang ibahagi ang iyong data sa WA Notify, ganap pa ring pinoprotektahan ang iyong privacy. Hindi nangongolekta o nagbabahagi ng personal na impormasyon at walang paraan para makilala ka. Ang DOH lamang ang maaaring maka-access sa data na ito at sa antas lamang ng estado.

Kung sasang-ayon ang mga user ng WA Notify na ibahagi ang kanilang data, ano ang kokolektahin?

Kung sumasang-ayon kang ibahagi ang iyong data, ganap pa ring pinoprotektahan ang iyong privacy. Hindi nangongolekta o nagbabahagi ng personal na impormasyon, kaya walang paraan para makilala ka. Ang Washington State Department of Health lamang ang makakakita ng data na ito sa antas ng estado, na kabilang ang:

 • Dami ng taong sumasang-ayong ibahagi ang kanilang data mula sa WA Notify. Nakakatulong ito para malaman namin kung gaano kabuti ang representasyon ng aming sample.
 • Dami ng mga Exposure Notification na natatanggap ng mga user ng WA Notify. Nakakatulong ito para makita namin ang mga trend sa pagkalat ng COVID-19.
 • Dami ng tao na nag-click sa isang notipikasyon sa pagkakalantad. Nakakatulong ito sa aming alamin kung gaano kahanda ang mga tao na isaalang-alang ang mga rekomendasyon sa pampublikong kalusugan.

Dami ng mga taong naging malapit sa taong nasuring positibo sa COVID-19, ngunit hindi ganoon kalapit o katagal na nakasalamuha para mabigyan ng notipikasyon sa pagkakalantad. Nakakatulong ito sa aming isaalang-alang kung dapat bang isaayos ang algorithm na nagtutukoy ng pagkakalantad sa WA Notify.

Kapag na-enable ko ang WA Notifysa aking iPhone, dapat bang naka-on o naka-off ang "Availability Alerts (Mga Alerto sa Pagiging Available)"?

Ok lang kapag naka-off ito. Ngunit inirererekomenda ang pag-on nito kung magbibiyahe ka sa labas ng estado ng Washington nang mahaba-habang panahon. Kapag naka-on ang Availability Alerts, makakatanggap ka ng notipikasyon kapag bumiyahe ka sa lokasyong may teknolohiya para sa notipikasyon sa pagkakalantad na iba sa WA Notify. Maaaring magdagdag ang mga user ng iPhone ng iba't ibang rehiyon ngunit maaari lamang magtalaga ng isang aktibong rehiyon sa isang panahon. Hindi mo kailangang tanggalin ang isang rehiyon para mag-activate ng bago. Maaari ding mag-install ang mga user ng Android ng mga app para sa notipikasyon sa pagkakalantad tulad ng WA Notify mula sa maraming estado ngunit isang app lamang na gumagamit ng teknolohiyang compatible sa WA Notify ang itinatakda bilang aktibo sa isang panahon.

Kailangan ko bang mag-opt in para magamit ang WA Notify?

Oo. Libre at boluntaryo ang paggamit sa WA Notify. Maaari kang mag-opt out anumang oras. I-off lamang ang feature o i-delete ang app. Ide-delete ang lahat ng mga random na code na na-store ng telepono mula sa ibang kalapit na user at hindi mababawi ang mga iyon.

Isa bang app para sa contact tracing (pagtukoy sa nakasalamuha) ang WA Notify?

Hindi. Hindi sinusubaybayan o hinahanap ng WA Notify ang impormasyon tungkol sa mga taong naging malapit sa iyo, kaya hindi ito gumagawa ng "contact tracing." Tinutukoy ng contact tracing ang sinumang maaaring nalantad sa sakit ng isang taong nasuring positibo sa COVID-19. Hindi nangongolekta o nakikipagpalitan ng anumang personal na impormasyon ang app, kaya hindi posible para sa sinuman na malaman kung sino ang nakasalamuha mo.

Ano ang isang "pagkakalantad"?

Nangyayari ang isang pagkakalantad kapag gumugol ka ng matagal na oras sa tabi ng isa pang user ng WA Notify na sa kalaunan ay nasuring positibo sa COVID-19. Sinusunod nito ang kasalukuyang gabay mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) (Ingles lamang) tungkol sa pagpapanatili ng pisikal na distansiya at pagkalat ng COVID-19. Para malaman kung nagkaroon ng pagkakalantad, gumagamit ang WA Notify ng algorithm na sumusunod sa paglalarawan ng CDC sa malapit na nakasalamuha – nasa loob ng 6 na talampakan (2 metro) na layo nang 15 minuto o higit pa sa oras na lubos na nakakahawa ito – at puwede itong isaayos ng mga opisyal ng pampublikong kalusugan.

Ano ang mangyayari kung sasabihin sa akin ng WA Notify na nalantad ako?

Kung natukoy ng WA Notify na maaaring nalantad ka, ididirekta ka ng isang notipikasyon sa iyong telepono sa isang website na may impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kasama rito ang kung paano at saan magpapasuri, impormasyon tungkol sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo, at mga mapagkukunan para sagutin ang iyong mga tanong. Mahalagang basahin at sundin ang mga direksiyon sa website nang mabuti.

Malalaman ba ng mga tao kung nasuri akong positibo sa COVID-19?

Hindi. Hindi nagbabahagi ang WA Notify ng anumang impormasyon tungkol sa iyo sa sinuman. Kapag nakatanggap ang isang tao ng notipikasyon tungkol sa posibleng pagkakalantad, malalaman lang nila na nasuring positibo sa COVID-19 ang isang taong naging malapit sa kanila sa loob ng nakaraang 14 na araw. Hindi nila malalaman kung sino ang taong iyon at kung saan naganap ang pagkakalantad.

Kailangan ko bang magbayad para magamit ang WA Notify?

Hindi. Libre ang WA Notify.

Paano matutulungan ng WA Notify ang estado ng Washington?

Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral ngUniversity of Washington (Ingles lamang) na mas malaki ang benepisyo kapag mas maraming tao ang gumagamit ng exposure notification. Ipinakita ng mga resulta na nakapagligtas ang WA Notify ng tinatayang 40 hanggang 115 buhay at maaaring nakapigil sa 5,500 kaso ng COVID-19 sa loob ng unang apat na buwan na ginamit ito. Ipinapakita ng mga modelo ng data na kahit ang kaunting bilang ng mga tao na gumagamit ng WA Notify ay makakabawas sa mga impeksiyon at pagkamatay dahil sa COVID-19, na pinapatunayan na napakabuting tool ng WA Notify para pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Gumagana ba angWA Notifykung bibiyahe ako sa labas ng estado?

Oo. Kung maglalakbay ka sa isang estadong may app na gumagamit ng teknolohiya ng Apple/Google, patuloy na makikipagpalitan ang iyong telepono ng mga random na code sa mga user sa estadong iyon. Walang kailangang baguhin sa mga setting ng iyong app. Kung lalabas ka sa Washington para sa mas mahabang panahon, dapat mong suriin ang mga opsiyon sa iyong bagong estado para makakuha ng lokal na suporta at mga alerto.

Bakit natin kailangan ang parehong contact tracing at WA Notify?

Ang contact tracing ay naging isang epektibong interbensiyon sa pampublikong kalusugan sa loob ng ilang dekada. Sinusuportahan ng WA Notify ang gawaing ito sa paraang hindi tinutukoy ang pagkakakilanlan. Narito ang isang halimbawa: Kung nasuri kang positibo sa COVID-19, maaaring tawagan ka ng mga opsiyal sa pampublikong kalusugan at hilingin sa iyo na ibahagi kung sino ang iyong mga malapit na nakasalamuha kamakailan. Hindi mo masasabi ang pangalan ng taong hindi mo kilala na nakatabi mo sa bus. Kung pareho ninyong ginagamit ang WA Notify, ang taong hindi mo kilala sa bus ay maaaring maabisuhan, nang hindi nagbibigay ng pagkakakilanlan, tungkol sa posibleng pagkakalantad. Dahil dito ay maaari siyang gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Gaya ng nagagawang tulong ng paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng mask laban sa pagkalat ng COVID-19, mas epektibo ang mga iyon kung magkasamang gagamitin.

Gaano katagal bago abisuhan ng WA Notify ang iba pang user?

Ang mga user na maaaring nalantad sa COVID-19 mula sa iba pang user ay makakatanggap ng notipikasyon sa loob ng 24 na oras pagkatapos sundin ng user na nasuring positibo sa COVID ang mga hakbang sa WA Notify para alertuhin, sa paraang hindi nagpapakilala, ang ibang user ng WA Notify.

 Posible bang makatanggap ng maraming alerto mula sa WA Notify?

Ang mga user na maaaring nalantad sa COVID-19 mula sa iba pang user ay makakatanggap ng notipikasyon sa loob ng 24 na oras pagkatapos sundin ng user na nasuring positibo sa COVID ang mga hakbang sa WA Notify para alertuhin, sa paraang hindi nagpapakilala, ang ibang user ng WA Notify.

Paano ko sasabihin saWA Notifykung nasuri akong positibo sa COVID?

Kung magpositibo ka at may makipag-ugnayan sa iyo mula sa Washington State Department of Health (DOH, Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington) o sa iyong lokal na kinauukulan sa pampublikong kalusugan, tatanungin nila kung gumagamit ka ng WA Notify. Kung oo, magpapadala sila sa iyo ng link sa pagberipika at/o notipikasyon at tutulungan ka nilang sundin ang mga hakbang kung paano ito ilagay sa WA Notify. Hindi nauugnay ang link o notipikasyon sa iyong personal na impormasyon. Walang paraan ang DOH para malaman kung sino ang aabisuhan gamit ang app tungkol sa pagkakalantad kapag sinunod mo ang mga hakbang. Ang notipikasyon sa pagkakalantad ay hindi magsasama ng anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung mas maraming tao ang magkukumpirma ng kanilang mga resulta sa WA Notify, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan, higit nating mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19. 

Kung nagpositibo ka at kailangan mo pang kumpirmahin ang iyong resulta sa WA Notify, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan, sumangguni sa seksyong “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Paano humiling ng code sa pagberipika para sa mga positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na ginawa sa bahay)” ng page na ito para sa mga hakbang kung paano humiling ng code sa pagberipika upang maabisuhan ang iba pang user ng WA Notify tungkol sa posibleng pagkakalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan.

Pagkatapos hilingin ang iyong code sa pagberipika sa WA Notify, tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang #, upang iulat ang iyong positibong resulta sa DOH.

Mayroon ba akong dapat gawin pagkatapos kong idagdag ang WA Notifysa aking telepono?

Kailangan lang ng karagdagang pagkilos kung:

 1. Nagpositibo ka sa COVID-19, o
 2. Nakatanggap ka ng notipikasyon na maaaring nalantad ka.

Kung magpositibo ka, at may makipag-ugnayan sa iyo mula sa Washington State Department of Health (DOH) o sa iyong lokal na kinauukulan sa pampublikong kalusugan, tatanungin nila kung gumagamit ka ng WA Notify. Kung oo, magpapadala sila sa iyo ng link sa pagberipika at/o notipikasyon at tutulungan ka nilang sundin ang mga hakbang kung paano ito ilagay sa WA Notify. Hindi nauugnay ang link o notipikasyon sa iyong personal na impormasyon. Walang paraan ang DOH para malaman kung sino ang aabisuhan ng app tungkol sa pagkakalantad. Ang notipikasyon sa pagkakalantad ay hindi magsasama ng anumang impormasyon tungkol sa iyo. Kung mas maraming tao ang magkukumpirma ng kanilang mga resulta sa WA Notify, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan, higit nating mapipigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Kung nagpositibo ka at kailangan mo ng code sa pagberipika, sumangguni sa seksyong “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Paano humiling ng code sa pagberipika para sa mga positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na ginawa sa bahay)” ng page na ito para sa mga hakbang kung paano humiling ng code sa pagberipika upang maabisuhan ang iba pang user ng WA Notify tungkol sa posibleng pagkakalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan.

Pagkatapos hilingin ang iyong code sa pagberipika sa WA Notify, tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang #, upang iulat ang iyong positibong resulta sa DOH.

Kung natukoy ng WA Notify na maaaring nalantad ka, ididirekta ka ng isang notipikasyon sa iyong telepono sa isang website na may impormasyon tungkol sa kung ano ang susunod na dapat mong gawin. Kasama rito ang kung paano at saan magpapasuri, impormasyon tungkol sa pagpapanatiling ligtas sa iyong sarili at sa mga malapit sa iyo, at mga mapagkukunan para sagutin ang iyong mga tanong. Mahalagang basahin at sundin ang mga direksiyon sa website nang mabuti. Hindi isasama sa notipikasyon ang impormasyon tungkol sa kung kanino at saan ka nalantad. Ganap na hindi ito tumutukoy ng pagkakakilanlan.

Kapag ginamit ko ang WA Notify, mauubos ba ang baterya ng telepono ko o gagamit ba ito ng maraming data?

Hindi. Idinisenyo ito para magkaroon ng kaunting epekto sa iyong data at tagal ng baterya sa pamamagitan ng paggamit ng Bluetooth Low Energy na teknolohiya.

Kailangan ko bang panatilihing naka-on ang Bluetooth para gumana ang WA Notify?

Oo. Gumagamit ang WA Notify ng Bluetooth Low Energy, kaya dapat na palaging aktibo ang Bluetooth para matukoy ng sistema ang iba pang user na malapit.

Kailangan ko bang buksan ang WA Notify sa aking telepono para gumana ito?

Hindi. Gagana ang WA Notify sa background.

Gumagana ba ang WA Notify sa mga lumang smartphone?

Magagamit ng mga user ng iPhone ang WA Notify kung ang iyong operating system ay:

 • iOS version 13.7 o mas bago (para sa iPhone 6s, 6s Plus, SE o mas bago)
 • iOS version 12.5 (para sa iPhone 6, 6 plus, 5s)

Magagamit ng mga user ng Android ang WA Notify kung sinusuportahan ng Android smartphone ang Bluetooth Low Energy at Android Version 6 (API 23) o mas bago.

Kailangan bang 18 o pataas ang edad ko para magamit ang WA Notify?

Hindi. Hindi alam at hindi sinusuri ng WA Notify ang iyong edad.

Gagana ba ang teknolohiyang ito kung may ibang taong gumagamit ng telepono ko?

Hindi matutukoy ng WA Notify kung sino ang gumagamit ng telepono sa panahon ng posibleng pagkakalantad. Kung may ibang gumagamit ng telepono mo, kailangang sundin ng lahat ng gumagamit ng telepono ang mga instruksiyon ng pampublikong kalusugan kung natukoy ng WA Notify ang posibleng pagkakalantad sa COVID-19.

Gumagana ba ang WA Notify sa mga device gaya ng mga iPad o smart watch?

Hindi. Partikular na idinisenyo ang balangkas ng Exposure Notification para sa mga smartphone at hindi ito suportado sa mga iPad o tablet.

Ano ang ginagawa ng estado ng Washington para magbigay ng access sa teknolohiyang ito para sa mga taong walang smart phone?

Ang WA Notify ay hindi ang nag-iisang paraan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. May pakinabang ang contact tracing at iba pang pagsisikap para sa bawat residente ng Washington, kahit na wala silang smartphone. Ang mga bakuna ang pinakamainam na paraan para pigilan ang pagkalat ng COVID-19, at ang pagsusuot ng mga mask, pagpapanatili ng pisikal na distansiya, at paglimita sa laki ng mga pagpupulong ay ang iba pang paraan kung saan makakatulong ang lahat na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Nagbibigay ang Lifeline program (Programang Lifeline) ng pederal na pamahalaan ng buwanang credit sa bill ng telepono para sa mga kwalipikado. Maaaring magbigay rin ng libreng smartphone ang ilang nakikilahok na wireless service provider. Alamin pa ang tungkol sa programa, sino ang kwalipikado, paano mag-apply, at mga nakikilahok na wireless provider (Ingles lamang).

Tandaan, ang pagkuha ng bakuna laban sa COVID-19 ang pinakamabuting paraan para pigilan ang pagkalat.

Bakit mukhang umuubos ng baterya ang WA Notify?

Sa katotohanan, malamang ay hindi. Ipinapakita ng paggamit ng baterya sa iyong device kung ilang porsiyento ng baterya ang nagagamit kada araw, kabilang ang mga app tulad ng WA Notify. Karamihan sa mga app ay hindi gumagana nang magdamag. Hindi rin ganito ang WA Notify, ngunit TINITINGNAN nito ang mga random na code kada ilang oras para sa mga match sa isang positibong user upang maalertuhan ka sa anumang posibleng pagkakalantad. Halimbawa, kung walang iba pang app na gumagana habang ikaw ay natutulog, lalabas na mataas ang porsiyento ng baterya na ginagamit ng WA Notify sa oras na iyon. Hindi ibig sabihin nito na gumagamit ng maraming baterya ang WA Notify – mataas lamang ang porsiyento sa kaunting dami ng nagamit na baterya.

Inilabas ng Washington ang WA Notify sa higit 30 wika, pero bakit nakikita ko lamang ito sa Ingles at Espanyol sa Google Play store?

Gumagana ang WA Notify ayon sa wikang nakatakda bilang default sa telepono ng user. Isa lamang ang bersiyon ng WA Notify, ngunit ang anumang pop-up – halimbawa, isang notipikasyon sa pagkakalantad – ay lalabas sa nais na wika ng user para sa higit 30 wika na ipinatupad ng estado ng Washington. 

Nakatanggap ako ng notipikasyon at/o text ngunit ang taong nasuri ay miyembro ng pamilya o sambahayan. Ano ang dapat kong gawin? 

Dapat sundin ng nagpositibong user ng WA Notify ang mga hakbang kung paano alertuhan ang ibang maaaring nalantad, nang walang ibinibigay na pagkakakilanlan, kaya dapat mong balewalain ang anumang text o notipikasyong hindi para sa iyo. 

Kung ang miyembro ng iyong pamilya o sambahayan ay user ng WA Notify, nagpositibo, at kailangan pang kumpirmahin ang kanyang resulta sa WA Notify, maaari niyang sundin ang mga hakbang na nasa seksyong “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Paano humiling ng code sa pagberipika para sa mga positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na ginawa sa bahay)” ng page na ito.

Ang mga taong bibili ng mga over-the-counter na test kit at makakakuha ng positibong resulta ay dapat tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang # (pindutin ang 7 para sa wikang Spanish), sa oras na makuha nila ang mga resulta. Pumunta sa page na Contact Us (Makipag-ugnayan sa Amin) para sa mga oras ng hotline. Mayroong makukuhang tulong sa wika.

Ilang oras ang mayroon ako para i-tap ang notipikasyon o i-activate ang verification link?

Mayroon kang 24 na oras pagkatapos matanggap ang notipikasyon o text message upang sundin ang mga hakbang kung paano abisuhan ang iba sa WA Notify. Kung hindi mo mata-tap ang notipikasyon o maki-click ang link sa pagberipika sa loob ng panahong iyon, maaari kang humiling ng code sa pagberipika sa WA Notify sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na nasa seksyong “How to request a verification code for positive at-home COVID-19 test results (Paano humiling ng code sa pagberipika para sa mga positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 na ginawa sa bahay)” ng page na ito. Pagkatapos hilingin ang iyong code sa pagberipika sa WA Notify, tumawag sa hotline para sa COVID-19 ng estado na 1-800-525-0127 at pagkatapos ay pindutin ang #, upang iulat ang iyong positibong result sa DOH. Maaari ka ring humiling ng link kapag may nakipag-ugnayan sa iyo mula sa DOH o sa iyong lokal na kinauukulan sa kalusugan tungkol sa mga resulta mo ng pagsusuri sa COVID-19.

Bakit pinili ng Washington ang solusyong ito?

Bumuo ang Washington ng grupo sa pangangasiwa ng estado, kasama ang mga eksperto sa seguridad at mga kalayaang sibil at mga miyembro ng iba't ibang komunidad, para suriin ang solusyon ng Apple/Google. Inirekomenda ng grupo ang paggamit nito batay sa napatunayang pagkamaaasahan, matatag na proteksiyon ng data, at paggamit ng plataporma ng iba pang estado.

Paano ko mahahanap ang aking petsa ng pagkakalantad sa WA Notify?

Sa iPhone:

 1. Pumunta sa Settings (Mga Setting)
 2. Piliin ang Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad) o ilagay ang Exposure Notifications (Mga Notipikasyon sa Pagkakalantad) sa Bar para sa Paghahanap
 3. Ipapakita ang iyong petsa ng posibleng pagkakalantad sa ilalim ng “You may have been exposed to COVID-19 (Maaaring nalantad ka sa COVID-19)”

Sa Android:

 1. Buksan ang WA Notify app
 2. Piliin ang See Details (Tingnan ang mga Detalye) sa ilalim ng “Possible exposure reported (Naiulat na posibleng pagkakalantad)”
 3. Ipapakita ang iyong petsa ng posibleng pagkakalantad sa ilalim ng “Possible Exposure Date (Petsa ng Posibleng Pagkakalantad)”