WA Notify Tu’utu’uni Ngāue ki he Malu’i Fakamatala

'Oku ‘uhinga ‘a e tu'utu'uni malu'i fakamatala ko ‘eni ki he WA Notify (Fakatokanga WA), ko e tekinolosia faka'ofisiale ma'a e Siteiti Washington. Na'e fa'u 'a e WA Notify 'aki e vakai mo e fakangofua 'a e Washington State Department of Health (DOH, Potungaue Mo'ui).

Ko e ha 'a e ngaahi fakamatala 'oku mau tānaki mo ngāue'aki?

ʻE lava ke tānaki ha fakamatala ʻoku ʻikai ʻilo ki ai ʻi he WA Notify Fakahā fekauʻaki mo e ngaahi meʻa ko ʻení:

 • Downloading pe fakangofua ngāue'aki WA Notify.
 • Ma'u ha fakatokanga na'e ai ha feohi va ofi.
 • Fakahu ha kouti fakapapau'i pe link ki he fakapapau'i.
 • Fakahu 'a e ngaahi kouti kehekehe ki he kakai na'e positivi pea na'a nau fili ke fakatokanga ki he kakai kehe.
 • Fehangahangai mo ha ngaahi meʻa fakatekinikale mo e tohi kole (diagnostic fakamatala, kau ai ʻa e fakamatala fakasitetisitika ki he ngaue).

DOH 'a e ngaahi fakamatala 'o e ngaahi me'a 'oku hoko 'i 'olunga ke mahino kiate kinautolu 'a e founga 'oku ngaue'aki 'a e WA Notify. 'E ala vahevahe 'a e ngaahi fakamatala ni mo e DOH, ngaahi va'a ngaue ki tu'a ki he mo'uilelei, pe ngaahi mafai kehe fakamo'uilelei. ʻE lava foki ke fakaʻaongaʻi ia ʻi ha foomu 'o fakataumu'a ki he fakasitetisitika pe fakasaienisi. ʻOku ʻikai ke kau ʻi he fakamatala ko ʻení ha fakamatala fakatāutaha pe feituʻu pe ʻe fakaʻaongaʻi ke ʻiloʻi ʻaki ha taha ʻokú ne ngāue ʻaki e polokalamá WA Notify.

ʻOku fakataumuʻa ʻa e WA Notify fakaha ke maluʻi ʻa e totonu fakafoʻituitui ʻa e tokotaha fakaʻaongaʻi ko e meʻa mahuʻinga taha ia, ʻa ia ʻoku fenapasi mo e taumuʻa ʻa e Google mo e Apple. ʻOku ʻomi ʻe WA Notify fetuʻutaki ʻa e ngaahi ʻelemeniti ko ʻeni ʻo e fakamatala, ʻa ia ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha fakamatala te ne lava ʻo ʻiloʻi ha taha ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e meʻangaue:

Kouti Kehekehe

 • Ko e ngaahi Kouti Kehekehe ko eni 'oku vahvevahe ia 'i he Bluetooth 'o e ngaahi telefoni 'o kinautolu 'oku nau ngaue'aki 'a e WA Notify 'i he taimi va ofi ai.
 • 'Oku fa'u mo tauhi 'a e ngaai kouti Kehekehe ko eni 'i he telefoni, 'o 'ikai ko e WA Notify.
 • 'Oku ngaue'aki 'a e ngaahi kouti Kehekehe ke ne fakangofua 'a e WA Notify mo ho'o telefoni ke ne vakai'i pe na'e ai ha fetu'utaki va ofi mo ha COVID-19.
 • Ko e ngaahi kouti kehekehe ni 'oku tauhi ia 'o a'u ki he 'aho 'e 14.

Ngaahi kouti mo e links fakapapau'i

 • Ke fakatokanga vave mo ʻikai ʻiloʻi WA Notify ki he kau fakaʻaongaʻi mahalo kuo nau fetaulaki mo e COVID-19, DOH ʻave ha fanongonongo mo/pe text ʻaki ha fehokotakiʻanga fakapapauʻi ki he ngaahi fika telefoni kotoa pe ʻoku fekauʻaki mo ha ola lelei COVID-19 ʻo e sivi ʻoku lipooti ki he DOH.
  • ʻOku hanga ʻe hoʻo lomiʻi ʻi he fanongonongo pe lomiʻi ʻi he fehokotakiʻanga fakapapauʻi ʻo fakaʻata hoʻo ngaahi kouti noaʻia pe ke vahevahe, ʻa ia ʻoku ne fakatokangaʻi fakapulipuli ʻa e niʻihi kehe WA Notify fakaha ki he kau fakaʻaongaʻi naʻa ke ofi ki ai mahalo kuo nau fetaulaki.
  • 'Oku 'oatu 'e he DOH 'a e text mo e link fakapapau'i ki he tokotaha kotoa na'e sivi positivi ki he COVID-19 koe'uhi he 'oku 'ikai ke tau 'ilo ko hai 'oku ne ngaue'aki 'a e WA Notify. Kapau ʻoku ʻikai ke ke fakaʻaongaʻi ʻa e WA Notify, te ke lava ʻo tānaki atu ʻa e WA Notify ki hoʻo telefoní pe tukunoaʻi ʻa e fakamatalá.
  • 'Oku ke pule pe koe ke ke lomi 'a e fakatokanga pe ko e link fakapapau'i ke ne fakatokanga ia ki he kau ngaue'aki WA Notify kehe.
 • Kapau te ke siviʻi ha lelei ki he COVID-19, ʻe lava ke ala atu ha taha mei ho mafai moʻui lelei fakalotofonua ʻo ʻeke ange pe ʻoku ke fakaʻaongaʻi WA Notify fakaha. Kapau ʻoku ke ʻi ai pea kuo teʻeki ai ke ke maʻu ha popoaki text fakapapauʻi, te nau ʻoatu ha kouti fakapapauʻi pe fehokotakiʻanga ke ke fakahu ki WA Notify Fetuʻutaki

Fakamatala Ngāueʻaki (Usage Logs)

 • Hangē pe ko ha ngaahi app pe sevesi 'initaneti, 'oku tauhi 'e he WA Notify 'a e ngaahi fakamatala 'o e taim na'a ke ngaue'aki 'a e sevesi ko ia. 'Oku 'i he ngaahi fakamatala ko ia fekau'aki mo ho'o telefoni. 'Oku mau ngaue'aki 'a e ngaahi fakamatala ko ia ke fakalelei'i 'aki e WA Notify.
 • 'Oku 'ikai ke kau 'i he ngaahi fakamatala ko 'eni 'a e ngaahi kouti kehekehe pe link fakapapau'i 'o 'ikai ke malava ke ne tala ai 'a e ngaahi fakamatala fekau'aki mo koe pe ko ho'o telefoni.
 • 'Oku tamate'i pe 'a e ngaahi fakamatala ngaue'aki ko 'eni hili ha 'aho 'e 14 hono fa'u.

Ngaahi fakamatala Fakamā'opo'opo

 • Kapau te ke fili ke faka'aonga'i 'a e Ngaahi Fakamatala Fakamā'opo'opo, ko e ngaahi fakamatala fakangatangata pē 'e vahevahe mo e DOH ke tokoni ke fakalelei'i 'a e app.
 • 'Oku kau ki he ngaahi fakamatala ko 'eni 'a e ngaahi fika 'o e founga na'e ngaue'aki 'a e app. ʻOku ʻikai kau ai ha faʻahinga fakamatala ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ke ʻiloʻi ai koe.
 • Te ke lava ʻo fili ke ʻoua naʻa ke vahevahe ʻa e fakamatala ko ʻeni ʻaki hono tamateʻi 'a e vahevahe analytics ʻi he app.
 • 'I hono fa'u, 'oku 'ikai ke tānaki 'e he WA Notify 'a e ngaahi fakamatala mei ho'o telefoni pea 'oku 'ikai ke tānaki pe vahevahe fakamatala 'e felava'i ai koe pe ko ho'o telefoni mo e ngaahi kouti kehekehe pe kouti fakapapau'i.

Fakamatala Diagnostic

 • Hange ko ha meimei faʻahinga app pe tokoni ʻInitaneti, WA Notify fakaha he taimi pe ko ia ʻa e fakamatala diagnostic ʻi he taimi ʻoku ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e ouau.
 • ʻOku faʻufaʻu ʻa e Android WA Notify app ʻe he Google, ʻo hange ko e ngaahi polokalama fanongonongo kehe ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e tekinolosia tatau ʻi he Apple/Google.
 • ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he Google ʻa e fakamatala ko ʻeni ke fulifulihi ʻaki ʻa e ngaahi palopalema mo WA Notify fakaha mo e ngaahi polokalama fanongonongo kehe ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e tekinolosia tatau ʻo e Apple/Google.
 • ʻOku ʻikai ke kau ʻi he fakamatala diagnostic ko ʻeni ha fakamatala fakatautaha pe feituʻu pe ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ke ʻiloʻi ha taha ʻoku ne fakaʻaongaʻi e WA Notify.

Ko e ha e me'a 'oku hoko 'i he taimi 'oku ke kole ai ha kouti fakapapau'i?

WA Notify fakaha ki he kau fakaʻaongaʻi ʻoku nau siviʻi ʻa e lelei ki he COVID-19 ʻi hono fakaʻaongaʻi ha sivi pe ʻaʻana, ʻe lava ke kole ha kouti fakapapauʻi ʻi WA Notify fakaha ke ʻiloʻi fakapulipuli ʻa e niʻihi kehe ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻe ala hoko. Ke ma'u atu ha'o kouti fakapapau'i ko kinautolu 'oku ngaue'aki 'a e, WA Notify kuopau ke nau fakahu 'a e 'aho na'a nau sivi positivi ai mo 'enau fika telefoni to'oto'o. Ko e me'a ngaue tatau pe na'e ngaue'aki ke kole 'a e koutí ko ia pē 'e ngaue'aki ke lomi 'a e link fakapapau'i ke 'ave ki he kau ngaue'aki kehe 'o e WA Notify ke fakatokanga na'e malava ke ai ha fetu'utaki va ofi.

Ke taʻofi ha tatau ʻo e ngaahi lipooti ʻo e ola tatau ʻo e sivi, WA Notify fakaha fakataimi ki he ngaahi falekoloa ha founga ʻo e fika telefoni ʻoku fakaʻaongaʻi ke kole ʻaki ʻa e kouti ʻo aʻu ki he ʻaho ʻe 30. ʻOku ʻikai ke kau ʻi he fakamatala ko ʻení ha fakamatala fakatāutaha pe feituʻu pe ʻe fakaʻaongaʻi ke ʻiloʻi ʻaki ha taha ʻokú ne ngāue ʻaki e polokalamá WA Notify.

'Oku mau vahevahe ho'o ngaahi fakamatala 'i he taimi fē?

He ʻikai ke mau tānaki noa pē pe vahevahe ha taha hoʻo fakamatalá mo ha taha, kae ʻoua kuó ke fili ke fakahū ha kouti fakapapauʻi pe lomiʻi ʻi ha link fakapapauʻi. Ka 'o kapau te ke fili ki ai, 'e vahevahe 'e he WA Notify 'a e kouti kehekehe mo e ngaahi telefoni kehe na'e va ofi mo ho'o telefoni. He ʻikai lava ke fakafehokotaki ʻa e kouti fakapapauʻí pe link kiate koe ʻe ha taha ʻoku ʻikai ke ne lava ʻo hū ki hoʻo telefoni. Vakai ki he konga ki 'olunga 'o e peesi ko 'eni 'i he "Ko e ha e Ngaahi Fakamatala 'oku mau Tanaki mo Ngaue'aki?" ke 'ilo lahi ange ki he ngaahi fakamatala 'oku tanaki mo ngaue'aki 'i he WA Notify.

'Oku mau malu'i fēfē ho'o ngaahi fakamatala?

'Oku malu'i 'e he WA Notify 'a e ngaahi kouti kehekehe 'o ngaue'aki 'a e Google mo e Apple Exposure Notification Framework, 'oku 'i ai 'a e ngaahi fiema'u fakaikiiki ki hono founga fe'ave'akí. 'Oku 'ikai ke tauhi 'e he WA Notify 'a e ngaahi kouti kehekehe — 'oku tauhi ia 'i ho'o telefoni.

Ko ho'o totonu ki ho'o ngaahi fakamatala

Koe'uhi ko ho'o ngaahi kouti fakapapau'i mo e ngaahi fakamtala ngaue'aki 'e 'ikai lava 'o fakapatonu kiate koe 'o 'ikai fakafou 'i ho'o telefoni, 'oku 'ikai ke malava 'a e DOH 'o ma'u 'a e ngaahi fakamatala ko ia. Koe'uhi ko eni, 'oku 'ikai ke malava 'e he DOH ke ne 'oatu pe te ne lava 'o tamate'i 'a e ngaahi fakamatala 'o kapau te ke kole ki ai. Ko koe pē 'oku ke pule'i 'a e ngaue'aki 'o e WA Notify. 'Oku totonu ke faka'ataa koe 'e ho'o telefoni ke ke tamate'i 'a e ngaahi fakatokanga pe tamate'i 'a e ngaahi fakamatala tauhi mei ho'o telefoni 'i ha fa'ahinga taimi pē. Pea, 'oku ke lava pē 'o to'o (uninstall) 'a e WA Notify 'i ha fa'ahinga taimi pē. Kapau te ke fakahoko ia, 'e tamate'i kotoa 'a e ngaahi kouti kehekehe.