Washington Fakahā Fetu’utaki Vāofi - WA Notify

WA Notify (ʻoku toe ʻiloa ko e Fakahā Fetuʻutaki Vāofi ʻa Washington) ko ha meʻangāue taʻetotongi teke lava ʻo tānaki atu ki he telefoní ke fakatokanga kia nautolu ʻe malava ke ʻi ai haʻanau fetuʻutaki COVID-19. ʻOku matuʻaki fakafoʻituitui pē ia, ʻoku ʻikai tānaki mo vahevahe ha ngaahi fakamatala fakatāutaha, pea ʻikai tala ʻa e feituʻu ʻokú ke ʻalu ki aí.

Te u ‘ai fēfē e WA Notify ki he’eku telefoni?

Apple logo

Ki ha iPhone, fakaʻatā ke lava ʻo Exposure Notifications ʻi he Settings:

 • 'Alu ki he Settings
 • ‘Alu hifo ki lalo ki he Exposure Notifications (Fakahā Fetu’utaki Vāofi)
 • Lomi’i e “Turn On Exposure Notifications (Fakamo'ui e Fakahā Fetu’utaki Vāofi)”
 • Fili e United States
 • Fili e Washington
Android logo

‘I he telefoni toʻotoʻo Android:

 • ’Alu ki he Google Play Store (Lea Faka-Pilitania pē)
 • Taunilouti e polokalama WA Notify

Ki he Telefoni Toʻotoʻo Android pe iPhone, fakaʻata ʻa e kouti QR pe tānaki ʻa e WA Notify ki hoʻo telefoní ʻo kapau ʻokú ke ngāueʻaki ha telefoni toʻotoʻo.

WA Notify QR code

‘Oku ngāue fēfē?

‘I he taimi te ke fakamo’ui ai e WA Notify, ‘e lava ho telefoni ‘o fakafetongi ha kouti pē mo e telefoni e kakai ‘oku ofi atu ‘a ia kuo nau fakamo’ui mo e WA Notify. ʻOku ngāueʻaki ʻe he sisitemí a e tekinolosia tauhi-meʻa fakafoʻituitui ʻa e Siʻi e Mālohi ʻo e Pulūtoofí ke fefefakafetongiʻaki hingoa fakapulipuli ʻo ʻikai fakahā ha fakamatala fekauʻaki mo koe. Ka ʻi ai taha ʻokú ne ngāueʻaki ʻa e WA Notify naʻá ke ofi ki ai ka naʻe sivi ʻo positivi ʻi he COVID-19 pea muimui ʻi he ngaahi sitepu ke fakaʻilo tauʻatāina ia ki he kakaí, te ke maʻu ha fakatokanga. ‘Oku tokoni’i heni koe ke ke ma’u e tokanga ‘okú ke fiema’u he vave taha pea mo tokoni’i koe ke ‘oua te ke fakamafola e COVID-19 ki he kakai ‘oku ofi atu kia koé.

Kuo hanga ‘e he taha mataotao he fika ‘o fika’i e ngaahi me’a te ne lava ‘o ‘ave e mahaki COVID-19 mei he fa’ahinga ne nau ‘i ha feitu’u malu pe nounou fe’unga ‘a ia ‘oku ‘ikai fiema’u ke toe fai ha fakatokanga kia koe. ‘E toki fakatokanga atu pē kia koe e WA Notify kapau ne ngalingali ne ke fetu’utaki vāofi mo ha taha ne ‘osi ma’u. ‘A ia kapau ‘oku ‘ikai ke ke ma’u ha fakatokanga ko e ongoongo lelei ia.

ʻOku toe maʻu atu foki ʻa e WA Notify ʻi ha ngaahi lea fakafonua ʻe 30.

WA Notify Flow Chart in Tongan - Click to Read as PDF

‘Oku malu’i fēfē ‘eku ngaahi fakamatala ‘oku ‘ikai fiema’u ke fakahāhā holó?

‘Oku makatu’unga ‘a e WA Notify ‘i he tekinolosia ‘a e Google Apple he Fakahā Fetu’utaki Vāofi, ‘a ia ne fa’u ke ne malu’i ho’o ngaahi fakamatala ʻoku ‘ikai fiema’u ke fakahāhā holó. ʻOku ngāue pē ia ʻi he puipuituʻá ʻo ʻikai tānaki pe fakahā ha feituʻu pē ko ha fakamatala fakatāutaha. ʻOku ʻikai fiemaʻu ke ʻilo ʻe he WA Notifype ko hai koe pe feituʻu ʻoku ngāue lelei aí. ‘I hono ngāue’aki pē ha ki’i konga Bluetooth si’isi’i, ‘e ‘ikai uesia ho’o maka.

Ko ‘ete kau ki ai ‘oku fai pē ki he’ete loto ki ai. ‘E lava pē ke ke ‘alu ki loto pe tu’a ‘i ha fa’ahinga taimi pē. Ki ha toe fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e founga ʻoku maluʻi ai ʻa e fakamatala ʻikai loto ke fakahā ʻa e tokotaha ngāueʻai e polokalamá, vakai ki he WA Notify privacy policy.

‘Oku ‘asi fēfē e ‘ū fakahaá?

‘Oku kalasi ‘e ua e ‘ū fakahā te ke ma’ú. Ko kinautolu ne positivi ‘enau sivi te nau ma’u e tohi he telefoni ‘oku ‘i ai e link fakapapau’i mo e/pe ko e fakahā ‘oku ‘asi hake he telefoní. Ko kinautolu ‘oku nau ngāue’aki e WA Notify ngali ne nau fetu’utaki vāofi mo ha taha ne ma’u te nau ma’u ha fakahā fekau’aki mo e fetu’utaki vāofí. Ako lahi ange ki he ngaahi fakahā ko eni mo e sio pe 'oku nau 'asi fēfē.

'Oku tokoni fēfē ʻa e WA Notify?

Kuo fakahā ʻe he ngaahi akó ko e tokolahi ange e kakai ʻoku nau tuku atu ha fakamatala ʻo ha fetuʻutaki, ko ʻene sai ange ia ʻa hono leleí. Ko e ngaahi sīpingá ʻoku fakatefito ʻi ha ngaahi feituʻu ʻe tolu ʻi e vahefonua Uasingatoní ʻoku hā ai ʻoku tatau pē mo ha kakai tokosiʻi ʻi ai te nau ngāueʻaki ʻa e WA Notify te ne fakasiʻisiʻi ʻa e pipihí mo e maté. ʻI he taimi ʻoku huhu ai tautolú pea tui mo e meʻa maluʻi fofongá, te tau lava ʻo fakahaofi ha moʻui. ʻI he hoko atu ʻetau ngaahi ngāue feohí, ʻoku hoko ʻa e WA Notify ko ha maluʻi tānaki atu. Ko ha meʻa ʻe taha te ke lava ʻo fai ke tauhi koe ke ke malu pehē ki he niʻihi kehé.

Founga ke fakahā ai ki he niʻihi kehé ʻa hoʻo sivi COVID-19 positiví ʻaki ha sivi-fakafoʻituitui

Ko e niʻihi ʻoku nau ngāueʻaki ʻa e WA Notify ʻa ia ʻoku nau ngāueʻaki ha meʻa sivi fakatāutahá (ʻoku toe ui ko e meʻa sivi ʻi ʻapí) mo e sivi positivi ki he COVID-19 te nau lava ʻo kole ha foʻi lea fakapulipuli ʻikai ʻasi ʻa e hingoá ke fakahā ki he niʻihi kehe ʻoku nau ngāueʻaki ʻa e WA Notify ne nau ala fetuʻutaki mo e COVID-19.

Apple logo

'I ha iPhone:

 • ‘Alu ki he Settings pea fakaava e Exposure Notifications (Fakahā Fetu’utaki Vāofi).
 • Fili e “Share a COVID-19 Diagnosis (Vahevahe e Fakafuofua ki he COVID-19).”
 • Fili e “Continue (Hoko Atu).”
 • Ka ʻoka ke ka sio ki ha meʻa ke fili ka e fakahū ha hingoa fakapulipuli, fili ʻa e ““Didn’t get a code? Visit WA State Dept. of Health Website.”bilingual as it is green highlighted.” (“ʻIkai maʻu ha hingoa fakapulipuli? ‘A’ahi ki he uepisaiti ‘a e WA State Dept. of Health Website.)” ʻOka ʻikai ke ke sio ki ha meʻa ke fili kae fakahū ha hingoa fakapulipuli, hoko atu ki he sitepu hokó.
 • Fakahū e fika telefoni ‘o ho telefoni ‘oku ngāue’aki ki he WA Notify mo e ‘aho ne ke positivi ai he sivi COVID-19.
 • Fili e “Continue (Hoko Atu).”
Android logo

‘I he telefoni toʻotoʻo Android:

 • Fakaava e WA Notify pea fili e “Share your test result to help stop the spread of COVID-19 (Vahevahe ho’o ola sivi ke tokoni ki hono ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19)”.
 • Fili e “Continue (Hoko Atu)” pea fili e “I need a code (’Oku ou fiema’u ha Kouti).”
 • Fakahū e fika telefoni ‘o ho telefoni ‘oku ngāue’aki ki he WA Notify mo e ‘aho ne ke positivi ai he sivi COVID-19.
 • Fili e “Send Code (’Ave e Kouti)”.

Ki he Telefoni Toʻotoʻo Android pe iPhone, fakaʻata ʻa e kouti QR pe kole ha fakamoʻoni lea fakapulipuli kapau ʻokú ke ngāueʻaki ha telefoni toʻotoʻo.

Image
For Android or iPhone, scan the QR code to notify others if you test positive for COVID-19 with a self-test

Te ke ma’u ha fo’i fakahā ‘e ‘asi hake he telefoni pea mo e tohi he telefoní ‘o ‘omai e fo’i link ki hono fakapapau’i e ma’u e mahaki. Ko ho’o me’a pē ‘oku fiema’u ke ke faí ko ho’o lomi he fakahaá pe lomi ‘i he link ne hā mai he tohi he telefoni ke muimui he ngaahi sitepu ‘i he WA Notify ke fakatokanga ki he ni’ihi kehe ‘oku nau ngāue’aki e WA Notify ‘o ‘ikai fakahaa’i atu koe.

Kapau ‘ikai ke ke lava ‘o likuesi e kouti fakapapau’i ‘i he WA Notify, ‘oku totonu ke ke tā ki he fika fakapule’anga ki he COVID-19, 1-800-525-0127, pea lomi’I e #, pea fakahā ange ki he kau ngāue ‘i he telefoni houa makehe ‘okú ke ngāue’aki e WA Notify. ‘E lava ‘e he kau ngāue he telefoni houa makehe ‘o ‘oatu ha fo’i link fakapapau’i te ke lava ‘o ngāue’aki ke fakatokanga ki he ni’ihi ‘oku nau ngāue’aki e WA Notify ngalingali ne nau fetu’utaki vāofi mo ha ni’ihi ne ma’u he mahaki.

Ko e hā e founga ke lipooti ai ʻa e ola hoʻo sivi COVID-19 fakafoʻitutui

Ko e kakai ʻoku nau ngāueʻaki ʻa e meʻasivi fakafoʻituituí (ʻoku to e ui ko e sivi fai ʻi ʻapí) mo e sivi COVID-19 positiví te nau lava ʻo lipooti ʻa e ngaahi ola positiví ki he Department of Health (DOH, Vaʻa ʻo e Moʻui Leleí), ʻi tuʻa meí he polokalama WA Notify. Ki he fakahinohono lolotonga ki hono lipooti ʻo ha sivi ʻoku ola positivi, vakai ki he DOH Siviʻi ʻo e COVID-19 peesi (FakaPilitānia pē)

ʻOku maʻu atu ha ngaahi meʻasivi taʻetotongi meí he Say Yes! COVID Test (Lea ʻIo! SIVI COVID) (FakaPilitānia pē)

ʻE maʻu atu ha fakahinohino makehe meí he DOH Ko e hā e meʻa te ke faí ʻoka ke ka positivi ʻi he sivi COVID-19 maʻuʻanga tokoni. (FakaPilitānia pē)

Kataki ʻo fakatokanga’i: Ko e WA Notify ko e me’a ngāue ki he fakahā e fetu’utaki vāofí. Ne ‘ikai faʻu ia ma’á e ni’ihi ‘oku nau ngāue’akí ke fakahū ‘a e ola ‘enau siví ki he DOH. Ko hono lipooti ʻo e olá ki he DOH ʻoku ʻikai ʻasi ia ʻi he sisitemi ʻo e polokalama WA Notify.

Ko e hā ‘oku tau fiema’u ai lōua ʻa e fakatotolo fetu’utaki mo e WA Notify?

Kuo hoko ‘a e fakatotolo fetu’utaki ko e me’angāue lelei ‘aupito ki he mo’ui lelei ‘a e kakai ‘i ha ngaahi ta’u lahi. ‘Oku poupou lahi ‘a e WA Notify ki he ngāue ko ení ‘oku ‘ikai fakahaa’i. Ko e fakatātā eni: Kapau ‘oku positivi ho sivi COVID-19, ‘e ala tā atu e kau ngāue ki he mo’ui lelei ‘a e kakai ‘o ‘eke atu ke ke vahevahe e kakai ne ke toki fetu’utaki vāofi mo iá. ‘E ‘ikai te ke lava ‘o fakahingoa ha taha ‘ikai ke ke ‘ilo ne ke nofo ofi ki ai he pasí. Kapau ‘okú mo fakatou ngāue’aki e WA Notify, ʻe lava ke fakahā ki he tokotaha kehe ʻi he pasí ʻo kau ki ha faingamālie ʻe ala feohi pea mo fakahoko ha ngaahi meʻa ke taʻofi ʻaki ʻa e mafola ʻo e COVID-19 ki honau kaungāmeʻá pea mo e fāmilí. Hangē ko e huhu maluʻí pea mo hono tui ʻo e meʻa maluʻi fofongá ʻe tokoni ke taʻofi ʻa e mafola ʻo e COVID-19, ʻokú na ngāue leleʻi ʻi heʻena fakatahá.

ʻOku fiemaʻu nai ke u hokohoko ngāue ʻaki ʻa e WA Notify pe te u lava ʻo tamateʻi ia he taimí ni.

ʻOku mau poupouʻi atu ʻa e taha kotoa pē ke tauhi moʻui ʻa e WA Notify ʻi heʻenau telefoní pea ʻoua naʻa tamateʻi ia. ʻI he ngaloku ʻa e ngaahi fakataputapuí pea kamata mo e ngaahi ngāué, ʻoku hoko ʻa e WA Notify ko ha founga faingōfua ia ke hoko ko ha toe paletuʻa ʻo e moʻuí kia koe.

‘Oku ou fiema’u nai ‘a e WA Notify kapau kuo ‘osi huhu malu’i au?

‘Io. ʻE ngāue pē ʻa e vahefonua Washington mo e COVID-19 ʻi ha ngaahi taimi. ʻOku mau kei ako pē ki ha ngaahi meʻa lalahi fekauʻaki mo e vailasí, ʻo hangē ko e loloa ʻo e ngāue ʻa e huhu maluʻí pea mo e founga lelei ʻe maluʻi ai ʻe he huhu maluʻi ʻa e liuanga ʻo e COVID-19. Tatau ai pē pe ʻoku siʻisiʻi ʻa e pole ki he kakai kuo huhu maluʻí, ʻoku mau ʻilo ko e niʻihi kuo huhu maluʻí kakató ʻe kei malava pē ke maʻu kinautolu mo tufaki ʻa e COVID-19. ʻOku mau ʻilo foki, ʻoku ʻi ai ha niʻihi ʻoku teʻeki ke nau huhu maluʻi. Ko e hā pē ʻa e ngaahi ʻuhingá, ʻoku mau poupou atu ki he kakai ʻo Washington ke fakamoʻui WA Notify ʻi heʻenau ngaahi telefoní- ke tokoni ki hono taʻofi ʻo hono tufaki ʻo e COVID-19.

Fiema’u ke ke tokoni hono tu’uaki e WA Notify?

Vakai’i ‘emau WA Notify tuku'anga me'angāue ki he ngaahi fakamatala he mitia fakasosialé, ngaahi pousitā, ngaahi fakatātā ‘o e tu’uaki he letiō mo e TV, mo e ngaahi me’a kehe. Toe, tala ki ho ngaahi kaungāmeʻa mo e fāmilí. Ko e tokolahi ange ʻa e kakai ʻoku nau ngāueʻaki ʻa e WA Notify, ko e lelei ange ia ʻa e tokoni ke maluʻi koe pea mo hoʻo komiunitií.

Ngaahi fehu’i fa’a toutou ‘eke

Teu kumi fēfē 'a e 'ahó 'o fetu'utaki vāofi 'i he WA Notify?

'I ha iPhone:

 1. ’Alu ki he Settings (Tūkunga)
 2. Fili 'a e Exposure Notifications (Fakahā Fetu'utaki Vāofi) pe taipe’i e Exposure Notifications (Fakahā Fetu'utaki Vāofi) 'i he Pā Fekumi
 3. 'E 'asi 'a e 'aho totonu ‘oku fakafuofua na'e hoko ai e fetu'utaki vāofi 'i he “You may have been exposed to COVID-19 (’Oku mahalo’i na’a ke fetu’utaki vā ofi mo ha tokotaha ‘oku COVID-19)”

'I ha Android:

 1. Fakaava 'a e polokalama WA Notify
 2. Fili 'a e See Details (Vakai ki he Fakaikiiki) 'i he “Possible exposure reported (Fetu’utaki Vāofi ngali ne hoko pea na’e lipooti)”
 3. 'E 'asi 'a e 'aho ‘oku fakafuofua na'e fetu'utaki vāofi ai 'i he “Possible Exposure Date (’Aho Fakafuofua ‘o e Fetu’utaki Vā Ofi)”
Ne u ma’u ha fakahā mo e/pe tohi he telefoni mei he Washington State Department of Health (DOH). Ko e hā hono ‘uhinga?

‘E ‘oatu mei he Department of Health (DOH, Potungāue Mo'ui) ‘a e tohi he telefoni mo e/pe ko e fo’i fakahā ‘e ‘asi hake he telefoni ki he taha kotoa ne toki ma’u ku positivi ‘ene sivi COVID-19 koe’uhi ke lava ‘e kinautolu ‘oku nau ngāue’aki ‘a e WA Notify ‘o fakatokanga vave pea ‘ikai fakahaa’i pe ko e ‘oatu meia hai e kaungā ngāue’aki ha fetu’utaki vāofi ne ngali hoko. Ako lahi ange ki he ngaahi fakahā ko eni mo e sio pe 'oku nau 'asi fēfē.

Kapau te ke ma’u lōua ha pōpoaki ʻi he telefoní pe ko ha fakahā, ko e me’a pē ‘oku fiema’u ke ke fai ko ho’o lomi e fakahaá pe lomi ʻa e link ‘i he fo’i tohi he telefoni pea muimui ‘i he ngaahi sitepu ‘i he WA Notify ke fakatokanga ‘ikai fakahaa’i atu koe ki he kaungā ngāue’aki ‘o ha fetu’utaki vāofi ne ngali hoko.

Ne u ma’u e fakahā fekau’aki mo e tokoni ‘eku fakamatala he WA Notify ki he mo’ui ‘a e kakai fakalūkufua. Ko e hā hono ‘uhinga?

‘Oku fiema’u ‘e he DOH ke ‘ilo pe ‘oku fēfē e lele ‘a e WA Notify ke tau ‘ilo pe ko e hā e ngaahi me’a ‘oku fiema’u ke fakalelei’i ‘i he me’angāue. Kapau te ke loto ke vahevahe ho’o fakamatala he WA Notify, ‘oku kei malu’i kakato pe ho’o fakamatala ‘ikai fiema’u ke fakahāhā holo. ‘Oku ‘ikai ha fakamatala fakataautaha ‘e tanaki pe vahevahe pea ‘ikai pē ha founga ‘e ‘ilo’i ai koe. Ko e Tafa’aki ki he Washington State Department of Health (DOH) pē ‘oku nau lava ke ma’u e fakamatala ko ia pea ‘i he levolo fakasiteiti pē.

Kapau ‘oku loto e kakai ‘oku nau ngāue’aki e WA Notify ke vahevahe ‘enau fakamatala fakataautaha, ko e ā e me’a ‘oku tānaki?

Kapau ‘okú ke loto ke vahevahe ho’o fakamatala, ‘oku kei malu’i kakato pē ho’o fakamatala ‘ikai fiema’u ke fakahāhā holo. ‘Oku ‘ikai ha fakamatala fakataautaha ‘e tanaki pe vahevahe pea ‘ikai pē ha founga ‘e ‘ilo’i ai koe. Ko e Washington DOH pē ‘e taha ‘oku nau lava ‘o sio ki he fakamatala he levolo e siteiti, ‘a ia ‘oku kau ki ai e:

 • Ko e tokolahi e kakai ‘oku nau loto ke vahevahe ‘enau fakamatala mei he WA Notify. ‘Oku tokoni eni kiate kitautolu ke tau ‘ilo pe ko e hā fua e me’a ‘oku fakafofonga’i ‘e he fakamatala kuo tau tānakí.
 • Ko e lahi e fakahā ‘o e fetu’utaki vāofí ‘oku ma’u ‘e kinautolu ‘oku nau ngāue’aki e WA Notify. ‘Oku tokoni eni kia kitautolu ke tau sio ki he kalafi ‘o e mafola ‘o e COVID-19.
 • Ko e tokolahi e kakai ‘oku nau lomi’i ‘o ‘alu ki he fakahā ‘o e fetu’utaki vāofí. ‘Oku tokoni eni kia kitautolu ke tau fakatotolo ki he kakai ‘oku nau loto mo fakakaukau ke ngāue’aki ‘a e ngaahi fale’i ki he mo’ui lelei ‘a e kakai.
 • Ko e tokolahi e kakai ne nau ofi ki ha tokotaha ne sivi positivi he COVID-19, ka ne ‘ikai fu’u vāofi pe fuoloa fe’unga ke fakahā ko ha fetu’utaki vāofi. ‘Oku tokoni eni kia kitautolu ke tau fakakaukau pe ko e tokotaha fika ‘oku ne fakapapau’i pe ku ai ha fetu’utaki vāofi ‘i he WA Notify ku tonu ke fakatonutonu.
‘I he taimi ‘oku ou fakamo’ui ai e WA Notify ‘i he’eku iPhone, te u fakamo’ui nai e “Availability Alerts (Fakatokanga 'oku Ma'u)”?

Ka tamate’i ‘e sai pē ia. Neongo ‘oku fale’i ke ke fakamo’ui kapau ‘okú ke folau ki tu’a ‘i he siteiti Washington ‘i ha vaha’a taimi lōloa. ‘I he taimi ‘oku mo’ui ai e Availability Alerts (Fakatokanga 'oku Ma'u), ‘e malava ke ke ma’u ha fakahā he taimi ke folau ai ki ha feitu’u ‘oku ai ha tekinolosia fetu’utaki vāofí kehe mei he WA Notify. Kapau ʻoku ʻi ai hao iPhone, te ke lava ʻo tānaki ha ngaahi vahefonua lahi ka ko e vahefonua pē ʻe taha ʻe lava ʻo fakamoʻui ʻi he taimí. ‘Oku ‘ikai fiema’u ke ke to’o ha feitu’u ke fakamo’ui ha feitu’u fo’ou. Kapau ʻoku ʻi ai haʻo telefoni Android, te ke lava ʻo fokotuʻu ha polokalama fakahā ʻo e feohi ʻo hangē ko e WA Notify meí he ngaahi siteiti lahi, ka ko e polokalama pē ʻe taha ʻe ngāueʻaki ʻa e tekinolosia ngāue lelei mo e WA Notify ʻe lava ʻo moʻui ʻi he taimi.

‘Oku lava pē ke u fili ke ngāue’aki e WA Notify?

‘Io. Ko e WA Notify ‘oku ta’etotongi pea ʻoku ngāueʻaki tauʻatāina pe. ‘Oku lava pē ke ke fili ke ‘oua te ke ngāue’aki ha fa’ahinga taimi pē. Ke fai ʻení, tamateʻi pe fakamoʻui ʻa e polokalamá ʻi ha iPhone pe tamateʻi ʻa e polokalamá meí ha telefoni Android. ʻI he taimi pē te ke fili ai ke ke hū ki tuʻá, ʻe tamateʻi katoa ʻa e ngaahi lea fakapulipuli ne tānaki meí he niʻihi kehe ne nau ngāueʻakí pea ʻe ʻikai toe lava ʻo fakamoʻuí.

Ko e polokalama fakatotolo fetu’utaki e WA Notify?

‘Ikai. ‘Oku ‘ikai ke fakatotolo pe muimui’i ‘e he WA Notify ‘a e fakamatala fekau’aki mo e kakai kuo ke vāofi mo ia, ko ia ai ‘oku ‘ikai ke ne “muimuiʻi e fetu’utaki”. Ko e fakatotolo fetu’utaki ‘okú ne ma’u ‘e ia e tokotaha kuo sivi positivi he COVID-19 pea ne fai ha fetu’utaki vāofi mo ia. ‘Oku ‘ikai tānaki ‘e he polokalama pe fakafetongi ha ngaahi fakamatala fakataautaha, ko ia ai ‘oku ‘ikai malava ia ki ha taha ke ne ‘ilo ko hai kuó ke fetu’utaki vāofi mo iá.

Ko e hā e "fetu’utaki vāofi"?

‘Oku hoko e fetu’utaki vāofí he taimi kuó ke nofo ofi ‘o ki’i fuoloa ki ha taha ‘okú ne ngāue’aki e WA Notify pea toki sivi ‘o positivi ki mui he COVID-19. Ke fakapapauʻi ha fakafetuʻutaki, WA Notify fakaha ha algorithm ke ʻiloʻi ai e ngaahi meʻa ʻe lava ke ne ʻave COVID-19 mei he niʻihi naʻe mamaʻo pe nounou feʻunga pea ʻoku ʻikai fie maʻu ke fakatokanga atu kiate koe. ʻE ʻoatu pe ʻe he WA Notify ha fanongonongo ʻoku ʻiloʻi kapau ʻoku ofi feʻunga hoʻo fengaueʻaki mo ha tokotaha ngaue kehe pea loloa feʻunga ke ne aʻusia ʻa e ngaahi tuʻunga ʻoku tui ai DOH ʻoku ʻi ai ha fakatuʻutamaki lahi ʻo e feʻaveʻaki COVID-19. Ko hono fikaʻi ko ʻení ʻe lava pē ʻo liliu ʻe he kau ʻofisa moʻuí.

Ko e hā e me’a ‘e hoko kapau ‘e talamai ‘e WA Notify ne mahalo ne u fetu’utaki vāofi mo ha taha ‘oku ma’u?

Kapau ‘e ‘ilo’i ‘e he WA Notify ngali ne ke fetu’utaki vāofi mo ha taha ne ma’u, ‘e ‘i ai e fakahā ho’o telefoni ke fakahinohino koe ki ha uepisaiti ‘oku ‘i ai e ngaahi fakamatala ‘o e me’a ‘oku totonu ke ke faí. ‘Oku kau heni ‘a e founga mo e feitu’u ku fai ai e sivi, fakamatala ki hono malu’i koe mo e ni’ihi ofi kia koe, mo e ngaahi ma’u’anga tokoni ke tali ho’o ngaahi fehu’i. ‘Oku mahu’inga ke ke lau pea muimui tokanga ki he ngaahi fakahinohino ‘i he uepisaiti.

‘E ‘ilo ‘e he kakai kapau ne u sivi positivi he COVID-19?

‘Ikai. ‘Oku ‘ikai vahevahe ‘e he WA Notify ha fakamatala fekau’aki mo koe ki ha taha kehe. ‘I he taimi ‘oku ma’u ai ‘e ha taha ha fakahā ngalingali ne fai ha feohi vāofi mo ha taha ‘oku ma’u, ko e me’a pē ‘oku nau ‘ilo ne nau ofi ki ha taha ne sivi positivi he COVID-19 ‘i he ‘aho 14 kimuí ni mai.. ‘E ‘ikai ke nau ‘ilo ko hai e tokotaha ko ia pe ko fē e feitu’u ne hoko aí.

Te u totongi ‘a e WA Notify?

‘Ikai. ‘Oku ta’etotongi pē ‘a e WA Notify.

‘E anga fēfē e tokoni ‘a e WA Notify ki he siteiti Washington?

‘I he fakamuimuitaha e fekumi mei he University of Washington (Lea Faka-Pilitania pē) ne ma’u ai ko e tokolahi ange e kakai ‘oku nau ngāue’aki e fakahā fetu’utaki vāofí, toe lelei ange ia hono ‘aonga. Ne hā mei he ngaahi olá ‘oku fakahaofi ‘e he WA Notify fakafuofua ki he mo’ui ‘e 40 ki he 115 pea ngalingali ta’ofi e keisi COVID-19 ‘e 5,500 lolotonga e ‘uluaki mahina ‘e faá ne ngāue’aki aí. Ne hā mei he ngaahi fakamatala ne tānakí neongo ha tokosi’i ha ni’ihi ‘oku nau ngāue’aki e WA Notify ‘e fakasi’isi’i e ma’u ‘o e COVID-19 mo e maté, ‘o fakamo’oni’i ko e me’angāue lelei ‘aupito e WA Notify ke ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19.

‘E ngāue e WA Notify kapau te u folau ki tu’a mei he siteiti?

‘Io. Kapau te ke fononga ki ha siteiti ʻoku ʻi ai ha polokalama ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e Google/Apple tekinolosia (faka-Pilitania pe), ʻe kei hokohoko atu pe hono fakafetongi ʻe hoʻo telefoni ʻa e ngaahi kouti noaʻia mo e kau fakaʻaongaʻi ʻi he tuʻunga ko ia. ‘Oku ‘ikai fiema’u ke liliu ha me’a ‘i he setting ho’o polokalama. Kapau te ke hiki mei Washington ‘i ha taimi loloa, ‘oku totonu ke ke toe vakai’i e ‘u me’a ke ke fili mei ai ‘i he siteiti fo’ou ke ke ma’u e poupou ‘a e ni’ihi ai mo e ngaahi fakatokanga.

Ko e hā e loloa pea fakahā ‘e he WA Notify ki he ni’ihi ‘oku nau ngāue’aki kapau ku ai ha fetu’utaki vāofi?

Ko kinautolu nau ngāue’aki e polokalama ne ngalingali ne nau fetu’utaki vāofi mo he ni’ihi ne ma’u he COVID-19 ka ‘oku nau ngāue’aki e polokalama te nau ma’u ha fakahā ‘i he telefoni ‘i loto he houa ‘e 24 hili ha muimui e tokotaha ne ma’u he ngaahi sitepu ‘i he WA Notify ke fakatokanga ki he ni’ihi kehe ‘oku nau kaungā ngāue’aki e WA Notify ‘o ‘ikai fakahaa’i ia.

‘Oku malava ke ma’u ha ngaahi fakatokanga lahi mei he WA Notify?

‘Oku malava ke ma’u ‘e he ni’ihi ‘oku nau ngāue’aki lōua e fakahā ku ‘asi hake he telefoni mo e tohi he telefoni. Ko e ni’ihi ‘oku nau ngāue’aki ‘a ia ne ngalingali ne nau fetu’utaki vāofi tu’o lahi ‘e fakahā kia kinautolu ‘a e fo’i fetu’utaki vāofi fo’ou kotoa pē.

Te u tala fēfē ki he WA Notify kapau ku sivi positivi au he COVID?

Kapau ke sivi positivi pea ai ha taha mei he DOH pe ko e ma’u mafai ki he mo’ui lelei ‘a e kakai fakalotofonua ’oku nau fetu’utaki atu kia koe, te nau ‘eke atu pe ‘okú ke ngāue’aki e WA Notify. Kapau ‘okú ke pehē, te nau ‘ave atu ha link fakapapau’i mo e/pe fakahā pea tokoni’i koe ke ke muimui he ngaahi sitepu ke fakahū ki he WA Notify. ‘Oku ‘ikai felāve’i e link pe fakahaá ki ho’o fakamatala fakataautaha. ‘Oku ma’u e tohi mei he DOH mo e /pe ko ha fakahā ‘e ‘asi hake he telefoni ki he ngaahi fika telefoni ngāue’aki ‘e he kakai ne toki ma’u mai ‘oku nau positivi ki he COVID-19.

‘Oku ‘ikai ha founga ia ke ‘ilo ai ‘e he DOH ko hai ‘e fakatokanga ki ai e polokalama fekau’aki mo ha fetu’utaki vāofi he taimi ke muimui ai ki he ngaahi sitepu. ‘E ‘ikai fakakau ‘e he fakahā fetu’utaki vāofí ha fakamatala fekau’aki mo koe. Ko e tokolahi ange e kakai ‘oku nau fakapapau’i ‘enau ola ta’e fakahaa’i mai kinautolu ‘i he WA Notify, ko e lelei ange ia ‘etau lava ke ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19.

Kapau na’á ke sivi positivi pea kei feima’u ke ’ikai fakahaa’i koe fakapapau’i ho’o ola ‘i he WA Notify, ’alu ki he “ Founga hono likuesi ha kouti fakapapau’i k ihe positive ‘i-‘api he ola sivi COVID-19” konga ‘o e peesi ko ia ki he ngaahi sitepu ke likuesi ha kouti fakapapau’i ke fakahā ki he ni’ihi kehe nau ngāue’aki e WA Notify ki ha fetu’utaki vāofi ne ngali hoko ‘o ‘ikai fakahaa’i koe.

‘Oku toe ai mo ha me’a kehe ‘oku fiema’u ke u fai hili hono ‘ai e WA Notify ki he’eku telefoni?

Ko e toe ngāue tānaki mai ‘oku fiema’u pē kapau:

 1. Ne positivi ho’o sivi COVID-19, pe
 2. Ke ma’u ha fakahā ne ngali ne ke fetu’utaki vāofi mo ha taha ‘oku ma’u.

Kapau naʻá ke sivi positivi pea ai ha taha mei he DOH pe ko e ma’u mafai ki he mo’ui lelei ‘a e kakai fakalotofonua ’oku nau fetu’utaki atu kia koe, te nau ‘eke atu pe ‘okú ke ngāue’aki e WA Notify. Kapau ‘okú ke pehē, te nau ‘ave atu ha link fakapapau’i mo e/pe fakahā pea tokoni’i koe ke ke muimui he ngaahi sitepu ke fakahū ki he WA Notify. ‘Oku ‘ikai felāve’i e link pe fakahaá ki ho’o fakamatala fakataautaha. ‘Oku ‘ikai ha founga ia ke ‘ilo ai ‘e he DOH ko hai ‘e fakatokanga ki ai e polokalama fekau’aki mo ha fetu’utaki vāofi he taimi ke muimui ai ki he ngaahi sitepu. ‘E ‘ikai fakakau ‘e he fakahā fetu’utaki vāofí ha fakamatala fekau’aki mo koe. Ko e tokolahi ange e kakai ‘oku nau fakapapau’i ‘enau ola ta’e fakahaa’i mai kinautolu ‘i he WA Notify, ko e lelei ange ia ‘etau lava ke ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19.

Kapau na’á ke sivi positivi pea kei feima’u ke ’ikai fakahaa’i koe fakapapau’i ho’o ola ‘i he WA Notify, ’alu ki he “Founga hono likuesi ha kouti fakapapau’i k ihe positive ‘i-‘api he ola sivi COVID-19” konga ‘o e peesi ko ia ki he ngaahi sitepu ke likuesi ha kouti fakapapau’i ke fakahā ki he ni’ihi kehe nau ngāue’aki e WA Notify ki ha fetu’utaki vāofi ne ngali hoko ‘o ‘ikai fakahaa’i koe.

‘E lava ‘e hono ngāue’aki e WA Notify ‘o kai ‘eku maka pe ngāue’aki ‘a e data lahi?

‘Ikai. ‘Oku fa’u ia ke si’isi’i pe ‘ene uesia ho’o data mo e mo’ui ho’o maka ‘i hono ngāue’aki e Bluetooth Low Energy tekinolosia.

Ko e hā ‘oku hangē ai ‘oku ngāue’aki ‘e he WA Notify e lahi ‘o e mo’ui ‘a e maka?

Ko hono mo’oni, mahalo ‘oku ‘ikai. Ko e lahi hono ngāue’aki e maka ‘i ho’o telefoni ‘okú ne fakahaa’i mai e peseti ‘o e maka kuo ngāue’aki he ‘aho kotoa ‘o kau ai e ‘u polokalama hangē ko e WA Notify. Ko e ngaahi polokalama mo e meʻangāue lahi ʻoku ʻikai ke lele ʻi he poʻulí. ‘Oku pehē pē mo e WA Notify, ka ‘okú ne toutou vakai’i e ‘u kouti kehekehe he hili ha ngaahi houa si’i ke fakahoa ki ha tokotaha he kau ngāue’aki e polokalama ‘oku positivi ‘a ia ‘oku lava ke fakatokanga atu kia koe kapau ‘oku ngali ai ha fetu’utaki vāofi. ‘A ia, hangē ko eni, kapau ‘oku ‘ikai lele ha toe polokalama lolotonga ho’o mohe, ‘oku fakafofonga’i ‘e he WA Notify ‘a e peseti lahi taha hono ngāue’aki ‘o e maka he taimi ko ia. Ka ‘oku ‘ikai ‘uhinga ia kuo ngāue’aki ‘e he WA Notify ha maka lahi – ko e peseti ma’olunga pē ‘o e ki’i lahi ‘o e maka ne ngāue’aki.

‘E fiema’u ke u tuku pe ke mo’ui e Bluetooth ke lava ‘o ngāue e WA Notify?

‘Io. ‘Oku ngāue’aki ‘e he WA Notify e Bluetooth Low Energy, ko ia ai ‘oku pau ke mo’ui ma’u pē e Bluetooth ke lava ke ‘ilo’i e ni’ihi ‘oku nau ngāue’aki e polokalama pea ‘oku nau ofi mai.

‘Oku fiema’u ke u fakaava ‘a e WA Notify heku telefoni ke lava ‘o ngāue?

‘Ikai. ‘E ngāue pē e WA Notify ia ‘i loto pē he telefoni.

‘Oku lava e WA Notify ke ngāue he ngaahi telefoni motu’a?

‘E lava ‘e he ni’ihi nau ngāue’aki e iPhone ‘o ngāue’aki e WA Notify kapau ko ho’o sisitemi ngāue ‘oku:

 • iOS version 13.7 pe kimui ange (ki he iPhone 6s, 6s Plus, SE pe fo'ou ange)
 • iOS version 12.5 (ki he iPhone 6, 6 plus, 5s)

‘E lava ‘e he ni’ihi nau ngāue’aki e Android ‘o ngāue’aki e WA Notify kapau ‘oku poupou’i ‘e ho’o telefoni Android e Bluetooth Low Enery mo e Android Version 6 (API 23) pe kimui ni ange ai.

Kuo pau nai ke u ta’u 18 ke u ngāue’aki e WA Notify?

‘Ikai. ‘Oku ‘ikai ‘ilo pe vakai’i ‘e he WA Notify ho ta’u motu’a.

‘E ngāue e tekinolosia ko eni kapau te u ngāue’aki e telefoni mo ha taha?

‘E ‘ikai lava ‘e he WA Notify ‘o tala ko hai na’á ne ngāue’aki ha telefoni ‘i he taimi ‘o ha fetu’utaki vāofi ne ngali hoko. Kapau ‘okú ke ngāue’aki mo ha ni’ihi kehe ho’o telefoni, tokotaha kotoa pē ‘okú ne ngāue’aki e telefoni ‘oku fiema’u ke nau muimui ki he ngaahi fakahinohino ki he mo’ui ‘a e kakai kapau kuo fakamahino mai ‘e he WA Notify ‘oku ngalingali ke ai ha fetu’utaki vāofi ki he COVID-19.

Ne u ma’u ha fakahā mo e/pe ha tohi he telefoni, ka ko e tokotaha ne sivi positivi ko e memipa e fāmili pe nofo he fale taha. Ko e hā ‘eku me’a ‘e fai?

Ko e tokotaha ‘okú ne ngāue’aki e WA Notify pea sivi positivi ‘oku totonu ke ne muimui ki he ngaahi sitepu ke fakatokanga ‘o ‘ikai fakahaa’i atu ia ki he ni’ihi kehe ne ngali ne nau fetu’utaki vāofi, ko ia tukunoa’i pe ‘e koe e ngaahi tohi he telefoni pe fakahā ne ‘ikai fakataumu’a kia koe.

Kapau ‘oku ai ha memipa ho famili pe taha ‘oku mou nofo fakataha ‘okú ne ngāue’aki e WA Notify, pea sivi ‘oku positivi, pea kei fiema’u ke fakapapau’i ‘enau ola ‘i he WA Notify, ‘e lava ke nau muimui he ngaahi sitepu ‘i he “Founga hono likuesi ha kouti fakapapau’i k ihe positive ‘i-‘api he ola sivi COVID-19” konga ‘o e peesi ko eni.

‘Oku ngāue ‘a e WA Notify he ‘ū me’angāue faka’ilekitulonika hangē ko e iPads pe smart watches?

‘Ikai. Ko e fo’i polokalama ki hono Fakahā ‘o ha Fetu’utaki Vāofi ne fa’u tāfataha pē ia ki he smartphones pea ‘oku ‘ikai poupou’i ia ‘i he iPad pe tablets.

Ko e hā e me’a ‘a e siteiti Washington ‘oku fai ke tokoni ki he kakai ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha’anau smart phones ke nau ngāue’aki e tekinolosia ko eni?

‘Oku ‘ikai ko e me’angāué pē e WA Notify ‘e tokoni ki hono ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19. Ko e fakatotolo ki he fetu’utaki mo e ngaahi feinga kehekehe ‘oku ta’imālie ai e tokotaha nofo Washington kotoa, neongo kapau ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha’anau smartphone. Ko e huhu malu’i e founga lelei taha ki hono ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19, mo e tui e me’a malu’i, tauhi e vāmama’o e sinó, pea mo e fakasi’isi’i e tokolahi ‘o ha fakataha’anga ko e ngaahi founga kehe ia ‘e lava ‘e he taha kotoa ‘o ta’ofi e mafola ‘a e COVID-19.

Ko e tafa’aki Fakahaofi Mo’ui Fakakominiueli ‘a e pule’anga ‘okú ne ‘omai ha credit telefoni fakamāhina kia kinautolu ‘oku nau fe’unga ke ma’u. ‘Oku ai mo e ngaahi kautaha ‘oku nau ‘omai e ngaahi tokoni fakawireless te nau lava ke ‘omai mo ha ngaahi smartphone ta’etotongi. Ako lahi ange ki he polokalama, ko hai ‘e lava kau ki ai, anga e kole ki ai mo e fakakau e ni’ihi nau ‘omai e tokoni fakawireless (Lea Faka-Pilitania pē).

Kuo tuku atu ‘e Washington ‘a e WA Notify ‘i he lea lahi hake ‘i he 30, ka ko e hā kuó u sio ai pē au ki he lea faka-Pilitania mo e faka-Sipeini ‘i he Google Play store?

‘Oku ngāue’aki pē ‘e he WA Notify ‘o fakatatau ki he lea fakafonua kuo seti ko e default ‘i he telefoni e tokotaha ‘okú ne ngāue’aki. ‘Oku taha pē e liliu ‘o e WA Notify, ka ko e ngaahi me’a kehe ku ‘asi hake – ha fakahā ‘o ha fetu’utaki vāofi, fakatātā – ‘e ‘asi he lea ‘oku fiema’u ‘e he tokanga ‘okú ne ngāue’aki e polokalama he ‘oku lahi hake he lea fakafonua ‘e 30 ne ‘ai ki ai ‘e he siteiti Uasingatoni.

Ko e hā e lahi e taimi ‘oku ou ma’u ke lomi’i e fakahaá pe fakamo’ui e link fakapapu’i?

‘Okú ke ma’u e houa ‘e 24 he hili ho’o ma’u ha fakahā pe tohi he telefoni ke muimui he ngaahi sitepu ke fakahā ki he ni’ihi kehe ‘i he WA Notify. Kapau ‘oku ‘ikai ke ke lava ke lomi’i ‘a e fakahaá pe lomi he link fakapapau’i he fo’i taimi ko ia, te ke lava ‘o likuesi e kouti fakapapau’i ‘i he WA Notify ‘i ho’o muimui he ngaahi sitepu ko eni ’i he “Founga hono likuesi ha kouti fakapapau’i k ihe positive ‘i-‘api he ola sivi COVID-19” konga ‘o e peesi ko eni. ‘E lava foki ke ke likuesi ha link he taimi ‘oku ai ha tokotaha mei he DOH pe ma’umafai ki he mo’ui fakalotofonua ‘oku fetu’utaki atu fekau’aki mo ho’o ola sivi COVID-19.

Ko e hā ne fili ai ‘e Washington e fo’i solova’anga ko eni?

Ne fokotu’u ‘e Washington ha kulupu ke nau vakai’i fakalukufua e siteiti, ‘o kau ai e kau malu’i mo e kau mataotao he tau’ataina fakalao mo e memipa e ngaahi komiunitī ‘e ni’ihi, ke vakai’i e solova’anga he Apple/Google. Ne fokotu’u mai ‘e he kulupu ke ngāue’aki ‘o makatu’unga he fakamo’oni’i ‘oku falala’anga hono fakava’e, kaumālohi pea pau e malu’i e fakamatala pea ngāue’aki he ngaahi siteiti kehe.