Contact Us - Vietnamese

Washington State Department of Health (Sở  Y tế Tiểu bang Washington) vui mừng bắt đầu cung cấp dịch vụ khách hàng trực tiếp được điều chỉnh cho các hồ sơ quan trong (chỉ Tiếng Anh) và cấp phép chăm sóc sức khỏe (chỉ Tiếng Anh). Vui lòng lưu ý: Dịch vụ trực tiếp có thể thay đổi khi tiểu bang yêu cầu mở rộng và được điều chỉnh.

Câu hỏi chung về sức khỏe cộng đồng hoặc nếu quý vị có câu hỏi về nơi gửi thư

  • 360-236-4501 hoặc
  • 800-525-0127
  • Email

Câu hỏi về cấp phép, gia hạn và khiếu nại

Yêu cầu làm giấy chứng khai sinh, giấy chứng tử hoặc giấy đăng ký kết hôn

Các chương trình và dịch vụ của Department of Health

Người dùng TTY

  • Quay số 711 để sử dụng Dịch vụ Washington Relay

Hỗ trợ ngôn ngữ (miễn phí)

Điện thoại: 1-800-525-0127

Liên hệ và kết nối

Phản hồi Department of Health (DOH, Sở Y tế) | Giờ làm việc và địa điểm (bằng tiếng Anh)