Hướng Dẫn Trực Quan về Bằng Chứng Tiêm Vắc-xin COVID-19 Chính Thức của Tiểu Bang Washington

Nhiều doanh nghiệp, sự kiện và chủ lao động yêu cầu người đến tại địa điểm của họ phải tiêm vắc-xin COVID-19. Các loại bằng chứng sau đây được chấp nhận tại Washington. Một số địa điểm có thể chỉ chấp nhận một loại bằng chứng cụ thể từ danh sách bên dưới đây.
Hãy tôn trọng quy tắc của địa điểm và chuẩn bị trước để xuất trình loại bằng chứng được yêu cầu.

Thẻ Hồ Sơ Tiêm Vắc-xin COVID-19 của CDC

 • Chấp nhận bản gốc, bản sao hoặc ảnh chụp trên thiết bị di động.
 • Việc tiêm vắc-xin đầy đủ được công nhận khi hồ sơ cho thấy đã qua hai tuần kể từ khi tiêm liều cuối cùng:
  • Johnson & Johnson: Chỉ 1 liều, dành cho người từ 18 tuổi trở lên
  • Moderna: Đối với người từ 6 tháng tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 28 ngày
  • Novavax: Đối với người từ 12 tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 21 ngày
  • Pfizer: 3 liều được dùng cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. 2 liều đầu tiên được nhận cách nhau 21 ngày và nhận liều thứ 3 cách 8 tuần sau liều thứ 2.
  • Pfizer: Đối với người từ 5 tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 21 ngày
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Sau đây là một số lời khuyên hữu ích cần ghi nhớ khi giữ gìn thẻ tiêm vắc-xin của quý vị:

Xác Nhận Tiêm Vắc-xin COVID-19 hoặc Mã QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Ví dụ A
Xác Nhận Tiêm Vắc-xin COVID-19. Có thể tải xuống từ MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Ví dụ B
Mã QR WAverify.org
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Ví dụ C
Mã QR hiển thị trên ứng dụng trên điện thoại của bên đối tác được chứng thực. (Ứng dụng có thể khác nhau)

Bản in từ Hệ Thống Thông Tin Chủng Ngừa của Tiểu Bang WA

 • Biểu mẫu Certificate of Immunization Status (CIS, Giấy Chứng Nhận Tình Trạng Chủng Ngừa) được in từ Washington Immunization Information System.
 • Các thông tin viết tay không có giá trị trừ khi có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ y tế.
Certificate of Immunization - Sample

Còn loại giấy tờ nào được coi là hồ sơ tiêm vắc-xin COVID-19 chính thức?

 • Bản in hồ sơ y tế điện tử đã được xác nhận từ nhà cung cấp dịch vụ y tế

Nếu quý vị có câu hỏi về hồ sơ tiêm chủng, hãy gọi số 1-800-525-0127, sau đó nhấn phím #