Liều Vắc-xin Tăng Cường

Nội dung cập nhật ngày 22 tháng 7 năm 2022

Các khuyến nghị của Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) và Western States Scientific Safety Review Workgroup (Nhóm Công Tác Đánh Giá An Toàn Khoa Học của Tây Hoa Kỳ) về liều tăng cường mới nhất như sau:

 • Trẻ em từ 5-11 tuổi cần phải nhận liều tăng cường sau 5 tháng kể từ khi đã nhận đủ các liều vắc-xin. Trẻ em bị suy giảm miễn dịch cần phải nhận liều vắc-xin tăng cường sau ít nhất 3 tháng kể từ khi nhận đủ các liều vắc-xin chính.
 • Tất cả những người từ 12 tuổi trở lên cần phải nhận liều tăng cường sau 5 tháng kể từ khi nhận đủ các liều vắc-xin chính là vắc-xin Pfizer hay Moderna hoặc 2 tháng sau khi nhận vắc-xin Johnson & Johnson (J&J) 1 mũi.
 • Tất cả những người từ 50 tuổi trở lên cần phải nhận liều tăng cường thứ 2 sau 4 tháng kể từ khi nhận liều tăng cường thứ nhất.
 • Người từ 12 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận liều tăng cường thứ 2 sau 4 tháng kể từ khi nhận liều tăng cường thứ nhất.
 • Người từ 18 tuổi trở lên đã nhận liều vắc-xin chính và liều tăng cường là vắc-xin J&J 4 tháng trước có thể nhận liều tăng cường thứ 2 bằng vắc-xin COVID-19 mRNA.
Nếu quý vị nhận được... Ai nên tiêm liều tăng cường Khi nào tiêm liều tăng cường Tiêm loại tăng cường nào Tôi có thể nhận một liều tăng cường thứ hai không?
Pfizer-BioNTech Những người từ 5 tuổi trở lên Ít nhất 5 tháng sau khi tiêm các liều chính

Pfizer hoặc Moderna được ưu tiên*

Những người từ 17 tuổi trở xuống chỉ có thể tiêm vắc-xin Pfizer

Người trên 50 tuổi và một số người bị suy giảm miễn dịch, hiện tại có thể nhận một liều tăng cường bổ sung của vắc-xin COVID-19 mRNA nếu họ đã nhận liều tăng cường cuối cùng từ 4 tháng trở lên.
Moderna Những người từ 18 tuổi trở lên Ít nhất 5 tháng sau khi tiêm các liều chính Pfizer hoặc Moderna được ưu tiên* Người trên 50 tuổi và một số người bị suy giảm miễn dịch, hiện tại có thể nhận một liều tăng cường bổ sung của vắc-xin COVID-19 mRNA nếu họ đã nhận liều tăng cường cuối cùng từ 4 tháng trở lên.
Johnson & Johnson Những người từ 18 tuổi trở lên Ít nhất 2 tháng sau khi tiêm các liều chính Pfizer hoặc Moderna được ưu tiên*

Người trên 50 tuổi và một số người bị suy giảm miễn dịch, hiện tại có thể nhận một liều tăng cường bổ sung của vắc-xin COVID-19 mRNA nếu họ đã nhận liều tăng cường cuối cùng từ 4 tháng trở lên.

Người trưởng thành đã nhận liều chính và liều tăng cường của vắc-xin Covid-19 Janssen của Johnson & Johnson ít nhất 4 tháng trước có thể nhận liều tăng cường thứ hai bằng vắc-xin COVID-19 mRNA.

*Ưu tiên vắc-xin mRNA, nhưng vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson vẫn có sẵn nếu quý vị không thể hoặc không sẵn sàng tiêm vắc-xin khác.

Các Liều cho Người Bị Suy Giảm Miễn Dịch

Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng, quý vị cần tuân theo các hướng dẫn khác nhau.

Nếu quý vị đã nhận...

Tôi có nên nhận liều bổ sung không?

Tôi có thể nhận 1 liều tăng cường không?

Tổng số liều

Pfizer: Đối với người từ 5 tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 21 ngày

Có, người từ 5 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận thêm liều bổ sung sau 28 ngày kể từ khi nhận liều thứ 2.

Có, khuyến nghị nhận liều tăng cường bằng vắc-xin Pfizer mRNA sau 3 tháng kể từ liều cuối cùng để nhận vắc-xin đúng hạn đối với người từ 5-11 tuổi.

Không khuyến nghị nhận liều tăng cường thứ 2 của vắc-xin mRNA đối với người từ 5-11 tuổi.

4

Có, khuyến nghị nhận liều tăng cường của vắc-xin mRNA sau 3 tháng kể từ liều cuối cùng để nhận vắc-xin đúng hạn đối với người từ 12 tuổi trở lên.

Người từ 12 tuổi trở lên cần phải nhận liều tăng cường thứ 2 của vắc-xin mRNA sau 4 tháng kể từ liều tăng cường thứ nhất.

Những người từ 17 tuổi trở xuống chỉ có thể nhận vắc-xin Pfizer.

5

Pfizer: 3 liều được dùng cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. 2 liều đầu tiên được nhận cách nhau 21 ngày và nhận liều thứ 3 cách 8 tuần sau liều thứ 2. Không, trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nghiêm trọng không nên nhận thêm liều chính vào lúc này. Không, liều tăng cường mRNA không được khuyến nghị sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi tại thời điểm này. 3

Moderna: Đối với người từ 6 tháng tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 28 ngày

Có, người từ 6 tháng tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận liều bổ sung sau 28 ngày kể từ liều thứ 2.

Không, liều tăng cường mRNA không được phép sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến 17 tuổi tại thời điểm này đối với những trẻ đã nhận Moderna cho liều chính. 3

Có, khuyến nghị nhận liều tăng cường của vắc-xin mRNA sau 3 tháng kể từ liều cuối cùng để nhận vắc-xin đúng hạn.

Người từ 18 tuổi trở lên cần phải nhận liều tăng cường thứ 2 của vắc-xin mRNA sau 4 tháng kể từ liều tăng cường thứ nhất.

5

Johnson & Johnson: Chỉ 1 liều, dành cho người từ 18 tuổi trở lên

Có, người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận liều bổ sung là vắc-xin mRNA sau 28 ngày kể từ khi nhận liều thứ nhất là vắc-xin J&J.

Có, khuyến nghị nhận liều tăng cường bằng vắc-xin mRNA sau ít nhất 2 tháng kể từ liều cuối cùng để nhận vắc-xin đúng hạn đối với người từ 18 tuổi trở lên.

Nếu quý vị đã nhận liều chính và liều tăng cường là vắc-xin J&J, quý vị cần nhận liều tăng cường thứ 2 bằng vắc-xin mRNA sau 4 tháng kể từ liều tăng cường thứ nhất.

4

Novavax: Đối với người từ 18 tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 21 ngày Không, những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng không nên nhận thêm 1 liều chính vào thời điểm này. Không, không được phép nhận liều tăng cường cho những người đã nhận vắc-xin Novavax cho các liều chính tại thời điểm này. 2

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có cần phải tiêm liều tăng cường với vắc-xin cùng loại không?

Quý vị có thể tiêm vắc-xin loại khác cho liều tăng cường so với vắc-xin mà quý vị đã tiêm hai liều trước đó. CDC đã quyết định theo dõi đánh giá cẩn thận dữ liệu mới nhất (Moderna, Johnson & Johnson, tiêm trộn và tiêm cùng loại), thảo luận mạnh mẽ và có quan sát xung quanh vấn đề tiêm tăng cường.

Những người từ 17 tuổi trở xuống chỉ có thể tiêm vắc-xin Pfizer cho liều tăng cường. Không được phép sử dụng vắc-xin COVID-19 Novavax cho liều tăng cường tại thời điểm này.

Tại sao các liều tăng cường lại quan trọng?

Liều tăng cường giúp bảo vệ liên tục chống lại các bệnh nặng đối với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng.

Liều tăng cường trước đây chỉ được khuyến nghị sử dụng cho nhóm người có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, nhưng khuyến nghị đã mở rộng bao gồm tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nhằm tăng khả năng bảo vệ chống lại COVID-19.

Điều này đặc biệt quan trọng với sự gia tăng nhiều biết thể lây nhiễm hơn và các ca nhiễm COVID-19 nagày càng tăng trên toàn Hoa Kỳ.

Các vắc-xin ngừa COVID-19 được cấp phép hoặc phê duyệt tại Hoa Kỳ vẫn rất có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19, thậm chí chống lại nhiều biến chủng. Tuy nhiên, các vắc-xin hiện tại có thể liên quan đến việc giảm khả năng bảo vệ theo thời gian. Các liều tăng cường sẽ làm tăng khả năng bảo vệ từ vắc-xin ngừa COVID-19 và giúp hệ miễn dịch kéo dài lâu hơn.

Mọi người vẫn đang nhận các liều chính phải không?

Có. Vẫn ưu tiên tiêm vắc-xin cho những người đủ điều kiện với các liều chính. Tỷ lệ nhập viện ở những người lớn chưa tiêm vắc-xin cao hơn 10 đến 22 lần so với những người lớn đã tiêm vắc-xin. Những người đã tiêm vắc-xin có ít nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng (hoặc ốm hoàn toàn) do COVID-19 so với những người chưa tiêm vắc-xin. Tiêm vắc-xin cũng có thể giúp mọi người không mắc bệnh hoặc phát triển những triệu chứng kéo dài được báo cáo lên đến 50% ở những người mắc bệnh do COVID-19.

Nếu chúng tôi cần liều tăng cường, có phải điều đó có nghĩa là vắc-xin không có tác dụng?

Không. Các vắc-xin ngừa COVID-19 chúng ta hiện có tại Hoa Kỳ đều có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa bệnh diễn biến nặng, nhập viện, và tử vong, thậm chí chống lại các biến chủng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng đang nhận thấy khả năng bảo vệ giảm sút khỏi bệnh nhẹ và vừa do COVID-19, nhất là ở nhóm cộng đồng có nguy cơ cao.

Nếu tôi không tiêm liều tăng cường, tôi vẫn được coi là bảo vệ (đã tiêm vắc-xin) đầy đủ phải không?
 • Người nhận đủ vắc-xin 2 tuần sau khi nhận tất cả các liều được khuyến cáo trong loạt vắc-xin COVID-19 chính của họ.
 • Người nhận vắc-xin COVID-19 đúng hạn nếu đã nhận tất cả các liều theo khuyến nghị trong loạt các liều chính và tất cả các liều tăng cường khi đủ điều kiện.
Cách để tôi chứng minh là tôi hội đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường?

Quý vị có thể tự báo cáo rằng quý vị hội đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường. Quý vị không cần phải xuất trình khuyến nghị của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Vui lòng mang theo thẻ chủng ngừa đến buổi hẹn tiêm liều tăng cường của quý vị để nhà cung cấp có thể xác nhận rằng quý vị đã tiêm đủ số mũi tiêm vắc-xin hai liều Pfizer. Nếu quý vị không có thẻ, nhà cung cấp có thể kiểm tra hồ sơ của quý vị.

Sự khác biệt giữa liều bổ sung và liều tăng cường là gì?
 • Liều bổ sung dành cho những bệnh nhân đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin mRNA (Pfizer hoặc Moderna) nhưng không có phản ứng miễn dịch đủ mạnh.
 • Liều tăng cường dành cho những bệnh nhân mà khả năng miễn dịch của họ có thể suy giảm theo thời gian sau liều tiêm vắc-xin ban đầu.

Các nhóm sau đây hiện được khuyến nghị tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 liều tăng cường.

  Đối tượng tiêm vắc-xin Thời gian tiêm
Liều bổ sung

Liều tăng cường trước đây chỉ được khuyến nghị sử dụng cho nhóm người có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, nhưng khuyến nghị đã mở rộng bao gồm tất cả mọi người từ 5 tuổi trở lên nhằm tăng khả năng bảo vệ chống lại COVID-19.

Í Ít nhất 28 ngày sau liều vắc-xin COVID-19 mRNA thứ hai hoặc sau liều vắc-xin Johnson & Johnson đầu tiên. Liều bổ sung sau J&J phải là vắc-xin mRNA.
Liều tăng cường Những người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 Johnson & Johnson cho các liều chính của mình.

Ít nhất hai tháng sau khi tiêm liều thứ nhất.

Đối với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng, ít nhất 2 tháng sau liều bổ sung (thứ 2).

Những người từ 5 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech cho các liều chính của mình.

Ít nhất năm tháng sau khi quý vị tiêm liều thứ hai vắc-xin mRNA.

Đối với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng, ít nhất 3 tháng sau liều bổ sung (thứ 3).

Những người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 Moderna cho các liều chính của mình.

Ít nhất năm tháng sau khi quý vị tiêm liều thứ hai vắc-xin mRNA.

Đối với những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nghiêm trọng, ít nhất 3 tháng sau liều bổ sung (thứ 3).

Người trên 50 tuổi và một số người bị suy giảm miễn dịch, hiện tại có thể nhận một liều tăng cường bổ sung của vắc-xin COVID-19 mRNA nếu họ đã nhận liều tăng cường cuối cùng từ 4 tháng trở lên. Theo hành động pháp lý của U.S. Food and Drug Administration (FDA, Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ) (chỉ Tiếng Anh), Western States Scientific Safety Review Workgroup (Nhóm Công Tác Đánh Giá An Toàn Khoa Học Tây Hoa Kỳ) đã cân nhắc để phù hợp với khuyến nghị mới nhất về liều tăng cường bổ sung của Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh) (chỉ Tiếng Anh).

Suy giảm miễn dịch nghĩa là gì?

Những người bị suy giảm miễn dịch và đã nhận 2 liều vắc-xin COVID-19 mRNA nên nhận thêm một liều chính.

Nếu quý vị có bất kỳ tình trạng bệnh lý nào sau đây, quý vị được xem là bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng và có thể sẽ có lợi cho quý vị nếu tiêm liều bổ sung của vắc-xin ngừa COVID-19. Điều này bao gồm những người:

 • Đang tiếp nhận điều trị tích cực ung thư đối với các khối u hoặc ung thư máu
 • Đã được cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc để ức chế chặn hệ thống miễn dịch
 • Đã được cấy ghép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua hoặc đang dùng thuốc để ức chế hệ miễn dịch
 • Suy giảm thể kháng miễn dịch nguyên phát trung bình hoặc nặng (như hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich)
 • Nhiễm HIV tiến triển nặng hoặc không được điều trị
 • Đang tiếp nhận điều trị tích cực bằng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ức chế chặn phản ứng miễn dịch

Dù các loại vắc-xin chúng ta có được đạt hiệu quả 90% chống lại hầu hết các biến thể vi-rút, các nghiên cứu cho thấy những người bị suy giảm miễn dịch trung bình đến nặng không phải lúc nào cũng có thể xây dựng được hệ miễn dịch mạnh mẽ. Liều tiêm thứ ba không được xem là liều tăng cường, nhưng là liều bổ sung dành cho những người không phát triển được đủ hệ miễn dịch với hai liều tiêm.

Bệnh nền là gì?

Những người ở bất kỳ độ tuổi nào mắc các bệnh lý được liệt kê dưới đây có nhiều khả năng mắc bệnh nặng do COVID-19. Bệnh nặng nghĩa là một người nhiễm COVID-19 có thể:

 • Nhập viện
 • Cần chăm sóc đặc biệt
 • Yêu cầu máy thở để giúp họ thở
 • Tử vong

Vắc-xin COVID-19 (hai liều đầu tiên và liều tăng cường) và những biện pháp phòng ngừa COVID-19 khác rất quan trọng, nhất là khi quý vị lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý hoặc bệnh lý nặng bao gồm những bệnh có trong danh sách này. Danh sách này không bao gồm tất cả các bệnh lý có khả năng xảy ra khiến quý vị có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn do COVID-19. Nếu quý vị có một bệnh lý không được liệt kê ở đây, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về cách kiểm soát bệnh lý và bảo vệ quý vị tốt nhất khỏi COVID-19.

 • Ung thư
 • Bệnh thận mạn tính
 • Bệnh gan mạn tính
 • Bệnh phổi mạn tính
 • Chứng mất trí hoặc bệnh thần kinh khác
 • Bệnh tiểu đường (loại 1 hoặc 2)
 • Hội chứng Down
 • Bệnh tim
 • Nhiễm HIV
 • Tình trạng suy giảm miễn dịch (hệ miễn dịch bị suy yếu)
 • Các tình trạng sức khỏe tâm thần
 • Thừa cân và béo phì
 • Mang thai
 • Bệnh hồng cầu lưỡi liềm hoặc bệnh tan máu bẩm sinh
 • Hút thuốc, hiện tại hoặc trước đây
 • Ghép nội tạng rắn hoặc tế bào gốc tạo máu
 • Đột quỵ hoặc bệnh mạch máu não làm ảnh hưởng đến dòng máu chảy đến não
 • Rối loạn sử dụng chất
 • Bệnh lao
Những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng và những người đã nhận được các liều vắc-xin COVID-19 ban đầu là vắc-xin mRNA thì cần nhận được tổng cộng bao nhiêu liều vắc-xin Pfizer-BioNTech hoặc Moderna (mRNA)?
 • Đối với vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19, liều thứ hai cho người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng sẽ nhận được sau liều thứ nhất 21 ngày (3 tuần), liều thứ ba nhận được sau liều thứ hai ít nhất 28 ngày (4 tuần) và liều thứ tư (liều tăng cường) hiện nay được khuyến cáo nhận được sau liều thứ ba ít nhất 3 tháng.
 • Đối với vắc-xin COVID-19 Moderna, liều thứ hai cho những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng nhận được sau liều thứ nhất 28 ngày, liều thứ ba nhận được sau liều thứ hai ít nhất 28 ngày và liều thứ tư (liều tăng cường) hiện nay được khuyến cáo nhận được sau liều thứ ba ít nhất 3 tháng.
 • Quý vị cũng có thể nhận liều tăng cường thứ hai của vắc-xin COVID-19 Pfizer-BioNTech nếu quý vị từ 12 tuổi trở lên, bị một số loại suy giảm miễn dịch và đã nhận liều tăng cường đầu tiên được ít nhất 4 tháng của bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào được ủy quyền hoặc phê duyệt. Quý vị cũng có thể nhận liều tăng cường thứ hai của vắc-xin COVID-19 Moderna nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, bị một số loại suy giảm miễn dịch và đã nhận liều tăng cường đầu tiên được ít nhất 4 tháng của bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào được ủy quyền hoặc phê duyệt.
Những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng đã nhận được liều vắc-xin COVID-19 ban đầu là J&J/Janssen thì được khuyến cáo nên nhận được bao nhiêu liều vắc-xin?
 • Liều bổ sung (thứ hai) nhận được sau liều J&J/Janssen ít nhất 28 ngày (4 tuần). Liều tăng cường (thứ ba) nhận được sau liều mRNA bổ sung ít nhất 2 tháng.
 • Liều bổ sung phải là vắc-xin COVID-19 mRNA và vắc-xin COVID-19 mRNA được ưu tiên sử dụng cho liều tăng cường do lo ngại về nguy cơ huyết khối tăng với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) khi sử dụng vắc-xin J&J/Janssen. TTS là một trường hợp bất lợi hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, gây ra cục máu đông hoặc các vấn đề về đông máu.
 • Người trưởng thành đã nhận liều chính và liều tăng cường của vắc-xin Covid-19 Janssen của Johnson & Johnson ít nhất 4 tháng trước có thể nhận liều tăng cường thứ hai bằng vắc-xin COVID-19 mRNA.
Cơ sở khoa học để giảm thời gian nhận được liều tăng cường— từ 5 tháng xuống 3 tháng — cho những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng là gì?

Những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng có thể không phát triển khả năng miễn dịch bảo vệ sau các liều chính, ngay cả khi họ nhận được 3 liều vắc-xin chính theo khuyến cáo là vắc-xin mRNA. Họ cũng có thể mất khả năng miễn dịch bảo vệ theo thời gian và có thể cần nhận được liều tăng cường sớm hơn. Dữ liệu ban đầu từ một số nghiên cứu nhỏ cho thấy những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng thường có lại sự gia tăng mức độ kháng thể sau một liều tăng cường nhận được trong khoảng thời gian ngắn hơn 5 tháng. Không có bằng chứng cho thấy có sự gia tăng lo ngại về vấn đề an toàn. Hiện tại, COVID-19 đang lây lan nhanh chóng ở Hoa Kỳ và việc phơi nhiễm với những người mắc bệnh là điều khó tránh khỏi. Do đó, việc nhận được một liều tăng cường càng sớm càng tốt là hợp lý với những người có nguy cơ cao nhất có thể gặp các biến chứng nặng.

Những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng có cần giấy ghi chú/đơn thuốc của bác sĩ hoặc các tài liệu khác để nhận được những liều vắc-xin này không?

Không, các cá nhân có thể tự nhận biết và nhận được tất cả các liều ở bất kỳ nơi nào có cung cấp vắc-xin. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có thêm rào cản nào trong việc tiếp cận vắc-xin của nhóm dân số này. Nếu những người bị suy giảm miễn dịch có thắc mắc về tình trạng y tế cụ thể của mình, họ có thể thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem xét liệu nhận được một liều bổ sung có phù hợp với họ hay không.