Liều Vắc-xin Tăng Cường

Nội dung được cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 12 năm 2022

Tiếp tục nhận các liều tăng cường ngay khi quý vị đủ điều kiện là phương pháp bảo vệ tốt nhất giúp ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) đã cập nhật các khuyến nghị về liều tăng cường như sau:

 • Trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi đã nhận vắc-xin ngừa COVID-19 đơn trị ban đầu của Moderna hiện đủ điều kiện để nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất hai tháng sau khi hoàn thành các liều vắc-xin chính. 
 • Vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi hiện sẽ bao gồm hai liều Pfizer đơn trị và một liều Pfizer lưỡng trị.
  • Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi chưa nhận các liều chính gồm 3 liều của Pfizer hoặc những trẻ chưa nhận liều thứ ba trong chuỗi các liều chính giờ đây sẽ nhận được các liều Pfizer mới nhất
  • Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi đã hoàn thành chuỗi 3 liều chính của Pfizer sẽ không đủ điều kiện nhận liều bổ sung hoặc liều tăng cường vào thời điểm này
 • Liều tăng cường Novavax ngừa COVID-19 dùng được cho người lớn nếu họ đã hoàn thành các liều chính nhưng trước đó chưa được nhận liều tăng cường ngừa COVID-19 — và nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận được liều tăng cường mRNA mới nhất. 
Nếu quý vị nhận được... Ai nên tiêm liều tăng cường Tiêm loại tăng cường nào Khi nào tiêm liều tăng cường
Pfizer-BioNTech Những người từ 5 tuổi trở lên

Trẻ từ 5 tuổi đã nhận vắc-xin Pfizer chỉ có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer.

Những người từ 6 tuổi trở lên nên nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer hoặc Moderna bất kể vắc-xin gì cho chuỗi các liều chính.

Ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành các liều chính hoặc liều tăng cường trước đó
Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất. Novavax: Ít nhất 6 tháng sau khi nhận các liều chính
Moderna Người từ 6 tháng tuổi trở lên

Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi nên nhận liều vắc-xin lưỡng trị mới nhất có cùng nhãn hiệu với chuỗi các liều chính đã nhận.

Những người từ 5 tuổi trở lên nên nhận liều tăng cường hóa trị hai lần mới nhất của Pfizer hoặc Moderna

Ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành các liều chính hoặc liều tăng cường trước đó
Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất. Novavax: Ít nhất 6 tháng sau khi nhận các liều chính
Novavax Những người từ 12 tuổi trở lên Những người từ 12 tuổi trở lên nên nhận liều tăng cường hóa trị hai lần mới nhất của Pfizer hoặc Moderna Ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành các liều chính hoặc liều tăng cường trước đó
Những người từ 18 tuổi trở lên cần phải nhận liều tăng cường lưỡng trị Pfizer hoặc Moderna mới nhất Novavax: Ít nhất 6 tháng sau khi nhận các liều chính
Johnson & Johnson* Những người từ 18 tuổi trở lên Những người từ 18 tuổi trở lên cần phải nhận liều tăng cường lưỡng trị Pfizer hoặc Moderna mới nhất Ít nhất 2 tháng sau khi hoàn thành các liều chính hoặc liều tăng cường trước đó
Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất. Novavax: Ít nhất 6 tháng sau khi nhận các liều chính

*Ưu tiên vắc-xin mRNA, nhưng vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson vẫn có sẵn nếu quý vị không thể hoặc không sẵn sàng tiêm vắc-xin khác.

Các Liều cho Người Bị Suy Giảm Miễn Dịch

Nếu quý vị bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng, quý vị cần tuân theo các hướng dẫn khác nhau.

Nếu quý vị đã nhận...  Tôi có nên nhận liều bổ sung không? Tôi có thể nhận 1 liều tăng cường không?
Pfizer: Đối với người từ 5 tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 21 ngày Có, người từ 5 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận thêm liều bổ sung sau 28 ngày kể từ khi nhận liều thứ 2.

Có, liều tăng cường mRNA lưỡng trị mới nhất được khuyến nghị 2 tháng sau liều cuối cùng để nhận đúng hạn cho những trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Trẻ từ 5 tuổi đã nhận vắc-xin Pfizer chỉ có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer.

Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax 6 tháng sau khi tiêm các liều chính nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất.

Pfizer: 3 liều được dùng cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. 2 liều đầu tiên được nhận cách nhau 21 ngày và nhận liều thứ 3 cách 8 tuần sau liều thứ 2. Không, trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nghiêm trọng không nên nhận thêm liều chính vào lúc này. Không, liều tăng cường mRNA không được khuyến nghị sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi đã hoàn thành loạt thuốc cơ bản của Pfizer tại thời điểm này.
Moderna: Đối với người từ 6 tháng tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 28 ngày Có, người từ 6 tháng tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận liều bổ sung sau 28 ngày kể từ liều thứ 2.

Có, liều tăng cường mRNA lưỡng trị mới nhất được khuyến nghị 2 tháng sau liều cuối cùng để nhận đúng hạn cho những trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi nên nhận liều vắc-xin lưỡng trị mới nhất có cùng nhãn hiệu với chuỗi các liều chính đã nhận.

Những người từ 5 tuổi trở lên nên nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer hoặc Moderna bất kể vắc-xin gì cho chuỗi các liều chính.

Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax 6 tháng sau khi tiêm các liều chính nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất.

Johnson & Johnson: Chỉ 1 liều, dành cho người từ 18 tuổi trở lên* Có, người từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng cần phải nhận liều bổ sung là vắc-xin mRNA sau 28 ngày kể từ khi nhận liều thứ nhất là vắc-xin J&J.

Có, khuyến nghị nhận liều tăng cường mRNA lưỡng trị mới nhất sau 2 tháng kể từ liều cuối cùng để nhận vắc-xin đúng hạn đối với người từ 18 tuổi trở lên.

Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax 6 tháng sau khi tiêm các liều chính nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất.

Novavax: Đối với người từ 12 tuổi trở lên, nhận 2 liều cách nhau 21 ngày Không, những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng không nên nhận thêm 1 liều chính vào thời điểm này.

Có, liều tăng cường mRNA hóa trị hai mới nhất được khuyến nghị 2 tháng sau liều cuối cùng để nhận kịp thời cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Những người từ 18 tuổi trở lên cũng có thể chọn nhận liều tăng cường Novavax 6 tháng sau khi tiêm các liều chính nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận liều tăng cường mRNA mới nhất.

*Ưu tiên vắc-xin mRNA, nhưng vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson vẫn có sẵn nếu quý vị không thể hoặc không sẵn sàng tiêm vắc-xin khác.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có cần phải tiêm liều tăng cường với vắc-xin cùng loại không?

Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi nên nhận liều vắc-xin lưỡng trị mới nhất có cùng nhãn hiệu với chuỗi các liều chính đã nhận. Trẻ từ 5 tuổi đã nhận vắc-xin Pfizer chỉ có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer. Trẻ từ 5 tuổi đã nhận vắc-xin Moderna có thể nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Moderna hoặc Pfizer. Những người từ 6 tuổi trở lên nên nhận liều tăng cường lưỡng trị mới nhất của Pfizer hoặc Moderna bất kể vắc-xin gì cho chuỗi các liều chính. Liều tăng cường Novavax ngừa COVID-19 dùng được cho người lớn nếu họ đã hoàn thành các liều chính nhưng trước đó chưa được nhận liều tăng cường ngừa COVID-19 — và nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận được liều tăng cường mRNA mới nhất. 

Tại sao các liều tăng cường lại quan trọng?

Liều tăng cường giúp bảo vệ liên tục chống lại các bệnh nặng đối với những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng. Liều tăng cường trước đây chỉ được khuyến nghị cho những người có nguy cơ cao bị nhiễm COVID-19 nghiêm trọng, nhưng kể từ đó, các khuyến nghị đã được mở rộng cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên để tăng khả năng bảo vệ chống lại COVID-19.

Điều này đặc biệt quan trọng với sự gia tăng nhiều biết thể lây nhiễm hơn và các ca nhiễm COVID-19 nagày càng tăng trên toàn Hoa Kỳ.

Các vắc-xin ngừa COVID-19 được cấp phép hoặc phê duyệt tại Hoa Kỳ vẫn rất có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19, thậm chí chống lại nhiều biến chủng. Tuy nhiên, các vắc-xin hiện tại có thể liên quan đến việc giảm khả năng bảo vệ theo thời gian. Các liều tăng cường sẽ làm tăng khả năng bảo vệ từ vắc-xin ngừa COVID-19 và giúp hệ miễn dịch kéo dài lâu hơn.

Mọi người vẫn đang nhận các liều chính phải không?

Có. Vẫn ưu tiên tiêm vắc-xin cho những người đủ điều kiện với các liều chính. Tỷ lệ nhập viện ở những người lớn chưa tiêm vắc-xin cao hơn 10 đến 22 lần so với những người lớn đã tiêm vắc-xin. Những người đã tiêm vắc-xin có ít nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng (hoặc ốm hoàn toàn) do COVID-19 so với những người chưa tiêm vắc-xin.  Tiêm vắc-xin cũng có thể giúp mọi người không mắc bệnh hoặc phát triển những triệu chứng kéo dài được báo cáo lên đến 50% ở những người mắc bệnh do COVID-19.

Nếu chúng tôi cần liều tăng cường, có phải điều đó có nghĩa là vắc-xin không có tác dụng?

Không. Các vắc-xin ngừa COVID-19 chúng ta hiện có tại Hoa Kỳ đều có tác dụng tốt trong việc phòng ngừa bệnh diễn biến nặng, nhập viện, và tử vong, thậm chí chống lại các biến chủng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng đang nhận thấy khả năng bảo vệ giảm sút khỏi bệnh nhẹ và vừa do COVID-19, nhất là ở nhóm cộng đồng có nguy cơ cao.

Các liều tăng cường mới nhất được phát triển để giúp tăng miễn dịch và bảo vệ chúng ta tốt hơn khỏi biến thể omicron. Điều quan trọng là phải nhận tất cả các liều được khuyến cáo có sẵn để có được sự bảo vệ tốt nhất.

Nếu tôi không tiêm liều tăng cường, tôi vẫn được coi là bảo vệ (đã tiêm vắc-xin) đầy đủ phải không?

Quý vị đã nhận các liều vắc-xin ngừa COVID-19 mới nhất nếu đã hoàn thành các liều vắc-xin chính ngừa COVID-19 và nhận các liều tăng cường gần đây nhất được khuyến cáo cho quý vị bởi CDC.

Cách để tôi chứng minh là tôi hội đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường?

Quý vị có thể tự báo cáo rằng quý vị hội đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường. Quý vị không cần phải xuất trình khuyến nghị của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Vui lòng mang theo thẻ chủng ngừa đến buổi hẹn tiêm liều tăng cường của quý vị để nhà cung cấp có thể xác nhận rằng quý vị đã tiêm đủ số mũi tiêm vắc-xin hai liều Pfizer. Nếu quý vị không có thẻ, nhà cung cấp có thể kiểm tra hồ sơ của quý vị.

Sự khác biệt giữa liều bổ sung và liều tăng cường là gì?
 • Liều bổ sung dành cho một số bệnh nhân (xem bảng bên trên) đã hoàn thành chuỗi các liều chính nhưng không có phản ứng miễn dịch đủ mạnh.
 • Liều tăng cường dành cho những bệnh nhân mà khả năng miễn dịch của họ có thể suy giảm theo thời gian sau liều tiêm vắc-xin ban đầu.
Suy giảm miễn dịch nghĩa là gì?

Những người có hệ miễn dịch bị suy giảm và đã nhận 2 liều vắc-xin ngừa COVID-19 mRNA hoặc 1 liều vắc-xin J&J.

Nếu quý vị có bất kỳ tình trạng bệnh lý nào sau đây, quý vị được xem là bị suy giảm miễn dịch từ trung bình đến nặng và có thể sẽ có lợi cho quý vị nếu tiêm liều bổ sung của vắc-xin ngừa COVID-19. Điều này bao gồm những người:

 • Đang tiếp nhận điều trị tích cực ung thư đối với các khối u hoặc ung thư máu
 • Đã được cấy ghép nội tạng và đang dùng thuốc để ức chế chặn hệ thống miễn dịch
 • Đã được cấy ghép tế bào gốc trong vòng 2 năm qua hoặc đang dùng thuốc để ức chế hệ miễn dịch
 • Suy giảm thể kháng miễn dịch nguyên phát trung bình hoặc nặng (như hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich)
 • Nhiễm HIV tiến triển nặng hoặc không được điều trị
 • Đang tiếp nhận điều trị tích cực bằng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ức chế chặn phản ứng miễn dịch

Dù các loại vắc-xin chúng ta có được đạt hiệu quả 90% chống lại hầu hết các biến thể vi-rút, các nghiên cứu cho thấy những người bị suy giảm miễn dịch trung bình đến nặng không phải lúc nào cũng có thể xây dựng được hệ miễn dịch mạnh mẽ. Liều tiêm thứ ba không được xem là liều tăng cường, nhưng là liều bổ sung dành cho những người không phát triển được đủ hệ miễn dịch với hai liều tiêm.

Bệnh nền là gì?

Những người ở bất kỳ độ tuổi nào mắc các bệnh lý được liệt kê dưới đây có nhiều khả năng mắc bệnh nặng do COVID-19. Bệnh nặng nghĩa là một người nhiễm COVID-19 có thể:

 • Nhập viện
 • Cần chăm sóc đặc biệt
 • Yêu cầu máy thở để giúp họ thở
 • Tử vong

Vắc-xin COVID-19 (hai liều đầu tiên và liều tăng cường) và những biện pháp phòng ngừa COVID-19 khác rất quan trọng, nhất là khi quý vị lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý hoặc bệnh lý nặng bao gồm những bệnh có trong danh sách này. Danh sách này không bao gồm tất cả các bệnh lý có khả năng xảy ra khiến quý vị có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn do COVID-19. Nếu quý vị có một bệnh lý không được liệt kê ở đây, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị về cách kiểm soát bệnh lý và bảo vệ quý vị tốt nhất khỏi COVID-19.

 • Ung thư
 • Bệnh thận mạn tính
 • Bệnh gan mạn tính
 • Bệnh phổi mạn tính
 • Chứng mất trí hoặc bệnh thần kinh khác
 • Bệnh tiểu đường (loại 1 hoặc 2)
 • Hội chứng Down
 • Bệnh tim
 • Nhiễm HIV
 • Tình trạng suy giảm miễn dịch (hệ miễn dịch bị suy yếu)
 • Các tình trạng sức khỏe tâm thần
 • Thừa cân và béo phì
 • Mang thai
 • Bệnh hồng cầu lưỡi liềm hoặc bệnh tan máu bẩm sinh
 • Hút thuốc, hiện tại hoặc trước đây
 • Ghép nội tạng rắn hoặc tế bào gốc tạo máu
 • Đột quỵ hoặc bệnh mạch máu não làm ảnh hưởng đến dòng máu chảy đến não
 • Rối loạn sử dụng chất
 • Bệnh lao
Những người bị suy giảm miễn dịch trung bình hoặc nghiêm trọng có cần giấy ghi chú/đơn thuốc của bác sĩ hoặc các tài liệu khác để nhận được những liều vắc-xin này không?

Không, các cá nhân có thể tự nhận biết và nhận được tất cả các liều ở bất kỳ nơi nào có cung cấp vắc-xin. Điều này sẽ đảm bảo rằng không có thêm rào cản nào trong việc tiếp cận vắc-xin của nhóm dân số này. Nếu những người bị suy giảm miễn dịch có thắc mắc về tình trạng y tế cụ thể của mình, họ có thể thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xem xét liệu nhận được một liều bổ sung có phù hợp với họ hay không.