Liên Hệ Với Chúng Tôi

Đường dây nóng cung cấp thông tin về COVID-19 của Tiểu Bang: Gọi 1-800-525-0127, sau đó nhấn #. Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.

  • 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai
  • 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ Thứ Ba đến Chủ Nhật và các ngày lễ của tiểu bang (chỉ tiếng Anh)

Vui lòng lưu ý: Tổng đài không thể truy cập kết quả xét nghiệm COVID-19. Đối với các thắc mắc hay kết quả xét nghiệm, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Gửi tin nhắn “Coronavirus” đến số 211211 để nhận thông tin và cập nhật trên điện thoại của quý vị mọi lúc mọi nơi. Quý vị sẽ nhận được các liên kết đến thông tin mới nhất về COVID-19, bao gồm các thông tin cập nhật cấp quận cũng như các tài nguyên dành cho gia đình, doanh nghiệp, học sinh và các thông tin khác.

Gửi tin nhắn mã ZIP của quý vị đến số 438-829 (GET VAX) để biết địa điểm có vắc-xin ở gần quý vị.