Kuni ní nasaa kivi koo jika ní ji kindasi ní

This page is being reviewed for updates. The Washington State Department of Health has updated its guidance for what to do if you are sick with COVID-19 or were exposed to COVID-19. This page may have content that is inconsistent with the new guidance.

Ja koo jika ji ja kindasi ja siki COVID-19 :: Ve’e nuu jito tiñu ja satatan ini ñuu Washington (vachi ni nuu yu’u Inglés)

Kunde’e ní nasa kuni nasaa kivi koo jika ní axi kindasi ní. Tágua ni’in ní tu’un siki naguá sa’a ní iini yindasi ní, kunde’e ní nuu Naguá sa’a ní tú ni kee positivo nuu prueba COVID-19 ní (PDF). Tágua ni’in ní tu’un siki naguá sa’a ní tuu kuu ní in ñayiví ja ni iyo ñati nuu kue’e COVID-19, kunde’e ní nuu Naguá sa’a ní tú ni iyo ñati tuni ni nuu in ñayiví ja ndo’o COVID-19 (PDF).

Tú nduu satiñu va’a yiki kuñu ní axi sanaa xeen tuni ni ndo’o ní COVID-19, sanaa tu’un ya’a ma chindeé nuu ní. Kunde’e ní nuu Naguá sa’a ní tú ni kee positivo nuu prueba COVID-19 (PDF) tágua ni’in ka ní tu’un.

Tú satiñu ní axi ndee ní nuu yika tuni iyo, sanaa tu’un ya’a ma chindeé nuu ní. Nda nuu yika tuni iyo kuu: nuu satatan, nda vekaa, nuu kindoo ñayiví ja ni sa’a kuachi nuu kuya’vi, nuu kindoo nda ñayiví ja nduu na ve’e ji nda ñayiví ja ndukú nuu kusun, nda ja satiñu ji nuu ndute mar (tanu kuu, nda barco ja tíin tiaka, nda barco ja ndíso ndatiñu, nda crucero), nda ve’e nuu kindoo nda ñayiví ja satiñu axi nuu nda nuu satñu nuu nduu kuu koo jika siki tiñu ja sa’a, (tanu kuu, nuu tava’a ndatiñu, nda fabrica ji nuu chuva’a kuñu ji ja kaji yo). Kunde’e ní nuu Naguá sa’a ní tú ni kee positivo nuu prueba COVID-19 (PDF) tágua ni’in ka ní tu’un siki nasaa kivi koo jika ní ji Naguá sa’a ní tú ni iyo ñati tuni ni nuu in ñayiví ja ndo’o COVID-19 (PDF) tágua ni’in ka ní tu’un siki nasaa kivi kindasi ní.

Ni kee positivo nuu prueba sa de ndo’o sa axi ni ndo’o kue’e: Nasaa kivi koo jika sa

Koo jika ní 5 kivi

Iyo va’a ja koo jika ní 5 kivi tú:

  • Ñati nduva’a ní kue’e ja ndo’o ní, DE
  • Ja ni ya’a 24 hora ja nduka chi’in ka’ní ní axi nduka jatiñu ní tatan tágua nuu ka’ni ní, DE
  • Kuu kasi va’a ní yu’u ní tú iyo ñati ní nuu inka ñayiví

Tú sukua kuu, kivi sandi’i ja kindasi ní NÍNDUU kuu:
Kivi ja MA koo jika ka ní kuu:

Kasi va’a ní yu’u ní ta iyo ní nuu iyo inka ñayiví 5 ka kivi (nde kivi ) de ma sa’a ní tiñu nuu ma kuu ja kasi ní yu’u ní. Suni jiniñu’un ja ma koo ní nuu iyo nda ñayiví ja sanaa kuu kundo’o xeen ji kue’e nde jinu kivi . Kunde’e ní Tiñu ja kee jika | CDC (vachi ni nuu yu’u Inglés) tágua ni’in ka ní tu’un.

Tú kuu ni’in ní in prueba antígeno, kuu chindeé ni ja ma kutenuu ka kue’e tú sa’a ní in prueba maa ní nuu 5 kivi ja yindasi ní. Tú ni kee negativo nuu prueba ní, kuu jini kivi ja yindasi ní kivi 5, de kuatiñu ní in ja kasiní yu’u ní tú iyo ñati ní nuuinka ñayiví 5 ka kivi (nde kivi ). Tú ni kee positivo nuu prueba ní, jiniñu’un ja kindasiní nde jinu kivi .

Koo jika ní 10 kivi

Tú nduu ni’in tiñu nda tu’un ya’ nuu n, jiniñu’un kindasi ní 10 kivi.

Tú kindasi ní 10 kivi, kivi sandi’i ja kindasi ní NÍNDUU kuu:
Kivi ja MA koo jika ka ní kuu:

Tú nduu kuni jenkuiñi kue’e ní axi chi’in ii ka’ní ní (axi jiniñu’un ní tatan tágua nuu ka’ani ní) kivi , jiniñu’un ja kundetu ní ja nduka sa’a xeen kue’e ní de ja ni ya’a 24 hora ja nduka jatiñu ní tatan tágua nuu ka’ni ní.

Ni kee positivo nuu prueba sa de nduu ni xtuu kue’e sa: Nasaa kivi koo jika sa

Koo jika ní 5 kivi

Iyo va’a ja koo jika ní 5 kivi tú:

  • Kuu kasi va’a ní yu’u ní tú iyo ñati ní nuu inka ñayiví

Tú nduu ni xtuu kue’e ní de kuu kasi va’a ní yu’u ní túiyo ní nuuiyo inka ñayiví, kivi sandi’i ja kindasi ní NÍNDUU kuu:
Kivi ja MA koo jika ka ní kuu:

Kasi va’a ní yu’u ní ta iyo ní nuu iyo inka ñayiví 5 ka kivi (nde kivi ) de ma sa’a ní tiñu nuu ma kuu ja kasi ní yu’u ní. Suni jiniñu’un ja ma koo ní nuu iyo nda ñayiví ja sanaa kuu kundo’o xeen ji kue’e nde jinu kivi . Kunde’e ní Tiñu ja kee jika | CDC (vachi ni nuu yu’u Inglés) tágua ni’in ka ní tu’un.

Tú kuu ni’in ní in prueba antígeno, kuu chindeé ni ja ma kutenuu ka kue’e tú sa’a ní in prueba maa ní nuu 5 kivi ja yindasi ní. Tú ni kee negativo nuu prueba ní, kuu jini kivi ja yindasi ní kivi 5, de kuatiñu ní in ja kasiní yu’u ní tú iyo ñati ní nuuinka ñayiví 5 ka kivi (nde kivi ). Tú ni kee positivo nuu prueba ní, jiniñu’un ja kindasiní nde jinu kivi .

Koo jika ní 10 kivi

Tú nduu ni’in tiñu nda tu’un ya’ nuu n, jiniñu’un kindasi ní 10 kivi.

Tú kindasi ní 10 kivi, kivi sandi’i ja kindasi ní NÍNDUU kuu:
Kivi ja MA koo jika ka ní kuu:

Ni iyo ñati sa nuu COVID-19 (kuu sa in ñayiví ja ni iyo ñati nuu kue’e): nasaa kivi kindasi sa

Ni iyo ñati ní nuu in ñayiví ja ni kee ja ndo’o ji COVID-19, de nduu ni xtuu kue’e ní..

Kunde’e ní nuu tutu ja tatuni Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ve’e nuu jito ji jekani nda kue’e) tágua kuni ní tú ja ni kani ndi’i vacuna COVID-19 ní. Tú nduu ni kani ndi’i vacuna COVID-19 ní, jiniñu’un ja kindoo ní ve’e ní de kindasi ní.

Kindasi ní 5 kivi

Iyo va’a ja kindasi ní 5 kivi tú

  • Nduu ni kani ndi’i vacuna COVID-19 ní, DE
  • Kuu kasi va’a ní yu’u ní tú iyo ñati ní nuu inka ñayiví

Jiniñu’un ja kindoo ní ve’e ní de kindasi ní 5 kivi (vese ni kee negativo nuu prueba ní jiniñu’un ja kindasi ní nda kivi ñukua). Kivi sandi’i ja kindasi ní NÍNDUU kuu:
Kivi ja MA kindasi ka ní kuu:

Kuatiñu ní in ja kasi va’a ní yu’u ní tú iyo ní nuuinka ñayiví, ma sa’a ní tiñu nuu ma kuu ja kasi ní yu’u ní de ma koo ñati ní nuu nda ñayiví ja sanaa kuu kundoo xeen ji kue’e nuu 5 ka kivi (nde kivi ). Kunde’e ní Tiñu ja kee jika | CDC (vachi ni nuu yu’u Inglés) tágua ni’in ka ní tu’un.

Suni jiniñu’un ja sa’a ní in prueba, vese nduu ni xtuu kue’e ní. Sa’a ní prueba maa ní vese nuu 5 kivi ja ni jikuta’an ní jín ñayiví ja ndo’o kue’e COVID-19 (kivi axi ichi nuu ka). Tú ni kee positivo nuu prueba ní, jiniñu’un ja kindoo ní ve’e ní de koo jika ní nuu inka ñayiví, (kunde’e ní nuu Naguá sa’a ní tú ni kee positivo nuu prueba COVID-19 ní (PDF)).

Kindasi ní 10 kivi

Iyo va’a ja kindasi ní 10 kivi tú:

  • Nduu ni kani ndi’i vacuna COVID-19 ní, DE
  • Ma kuu ja kasi va’a ní yu’u ní ta iyo ní nuu iiyo inka ñayiví

Jiniñu’un ja kindoo ní ve’e ní de kindasiní vese 10 kivi (vese ni kee negativo nuu prueba ní jiniñu’un ja kindasi ní nda kivi ñukua). Kivi sandi’i ja kindasi ní NÍNDUU kuu:
Kivi ja MA kindasi ka ní kuu:

Kivi ya’a, kuu ndikoo ní nuu tiñu ní, vese saa jiniñu’un ja koto ní maa ní (tanu kuu, Tú ja ni ndukú ní tu’un jee ka (vachi ni nuu yu’u Inglés) siki nda vacuna COVID-19, suni kasi ní yu’u ní tanu jika ja sa’a ní ji/axi tu’un ja kachi nasa kundasi yu’u yo, ma koo ní nuu nduu jinu va’a tachi ji sanuu tuni nakete ní nda’a ní, kunde’e ní Nasa Koto ní Maa ní ji inka ka Ñayiví | CDC (vachi ni nuu yu’u Inglés) tágua ni’in ní ka tu’un.

Ma kindasi ní

Tú ja ni kani ndi’i (vachi ni nuu yu’u Inglés) vacuna COVID-19 ní, nduu jiniñu’un ja kindasi ní sa ní de tú nduu ni xtuu kue’e ní. Jiniñu’un ja ku’un ii ní ja kasi va’a ní yu’u ní ta iyo ní nuu iyoinka ñayiví nde kivi de sa’a ní in prueba, vese nduu ni xtuu kue’e ní. Sa’a ní prueba maa ní vese nuu 5 kivi ja ni jikuta’an ní jín ñayiví ja ndo’o kue’e COVID-19 (kivi axi ichi nuu ka).

Tú ni ndo’o ní COVID-19 nuu 90 kivi ichi yata (ni kee positivo nuu in using a prueba viral (vachi ni nuu yu’u Inglés)) nduu jiniñu’un ja kindoo ní ve’e ní sa ní de tú nduu ni xtuu kue’e ní. Jiniñu’un ja ku’un ii ní ja kasi va’a ní yu’u ní ta iyo ní nuu iyo nka ñayiví nde kivi de sa’a ní in prueba maa ní jín in prueba antígeno (ma sú in prueba PCR) nuu 5 kivi ja ni jikuta’an ní jín in ñayiví ja ndo’o COVID-19 (kivi axi ichi nuu ka).

Tú ni iyo ñati ní nuu in ñayiví ja ni kee ja ndo’o ji COVID-19 de ni xtuu kue’e ní, kunde’e ní nuu Naguá sa’a ní tú ni iyo ñati tuni ni nuu in ñayiví ja ndo’o COVID-19 (PDF).