Nda tu’un jikatu’un ka | Nda prueba COVID-19

Nasa kuu ni'in nda kit nda prueba

Ndenu kuu ni'in sa in prueba COVID-19

Sa'an ní nde ni in nda tiñu ya'a:

Tú jiniñu ní ja chindeé nuu ní tágua ndani'in ní nuu sa'a nda prueba, kunde'e ní nuu ve'e nuu satatan ini ñuu ní (vachi ni nuu yu'u Inglés). Suni kuu ka'an ní nuu 1-800-525-0127 ñukua de kuaxin #. Tú ni ka'an de, kachi ní na yu'u ka'an ní tágua ndukú de ñayiví ka'an yu'u ní.

Nduu neva'a sa Internet/Página internet nduu iyo nuu yu'u ka'an sa. Nasa kakan sa in kit nuu WA

Ka'an ní nuu 1-800-525-0127 ñukua de kuaxin #. Iyo nuu ke'en yu'u. Nda ñayiví ja ka'an ní jín yokaa kuu kakan ji ja jiniñu'un ní nuu WA ji nuu nda página internet ñuu.

Naguá jiniñu’un kuni sa siki Say Yes! Covid Test ja iyo nuu internet.

Programa ya’a sa’a siki ja satiñu ka’nu ñuu Washington, jín nda National Institutes of Health (NIH, Ve’e Na’nu ja Satatan ini Ñuu) ji Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ve’e nuu jito ji jekani nda kue’e). Nde ndi’i nda ndatiñu ya’a, nda ñayiví ja ndee ji ini ñuu Washington kuu kakan ji uu nda kit nda prueba COVID-19 ya’a ja sa’a ñama, de kenda nde ve’e ji sa’a Amazon.

Vachi ni kuu kakan uu jichi ndaká ve’e/dirección residencial, ja yoo, de ta in ta in vaji jín 5 prueba ja ñama sa’a. Ma ke’en xu’un nuu ndi’i ja kakan ní ji ja tetiñu.

Tú iyo ka tu’un jikatu’un ní siki nda prueba axi siki nasa sa’a ní kunde’e ní nuu Say Yes! Covid Test nuu Asistente Digital axi ka’an ní nuu 1-833-784-2588.

A kuu kakan ní nda prueba Say Yes! Covid Test kuenta Department of Health (DOH, Ve’e nuu jito ja Sa’a tátan) ji nda prueba Federal

Tú, ndee ní ini ñuu Washington, kuu kakan ní nda prueba ya’a nuu página Say Yes! Covid Test ji nuu Página Federal tágua ni’in ní nda kit nda prueba COVID-19 ja sa’a ini ve’e.

Ndenu kuu ki’in sa tú iyo ka tu’un jikatu’un sa

Tú iyo ka tu’un jikatu’un ní siki programa Department of Health (DOH, Ve’e nuu jito ja Sa’a tátan) Say Yes! COVID (¡Kachi ní ja Kuu! Nuu nda Prueba COVID), kunde’e ní nuu  Página nda Tu’un Jikatu’un ka axi ka’an ní nuu yokaa COVID-19 DOH nuu 1-800-525-0127 (iyo nuu ke’en yu’u). Tú iyo tu’un jikatu’un ní siki programa Federal nda prueba, kunde’e ní nuu Página nda Tu’un Jikatu’un ka.

Na kivi kenda nuu sa nda pruba ja ni jikan sa

Nda prueba ja ni jikan ní nuu programa (Say YES! COVID Test (Kachi ní ja kuu nuu nda prueba COVID-19) axi Federal Program (Programa Federal)) kuu tetiñu nuu 1-2 semana ja ni jika.

Ja ni sa'a sa ja kachi ndi'i nda tu'un ya'a de, ncha'a ni'in sa in prueba nuu ni in nuu. Naguá sa'a sa tú jani ini sa ja ndo'o sa COVID-19

Nda'vi ní ja nduu kuu ni'in ní in prueba COVID-19, jini sa ja nduu iyo kua'a nda ndatiñu ya'a in ñuu yo.

Tú ndo'o ní nda kue'e ja sa'a COVID-19 axi ni iyo ñati ni nuu kue'e COVID-19 de jani ini ní ja sanaa ndo'o ní, kanuu sa'a ní tiñu ya'a:

Iyo vi’i ka kumi ñayiví ini ve’e sa. Nasa kuu ni’in sa nda prueba ja jiniñu’un ndi’i ndayiví ve’e sa
  • Kuu kakan ní uu kit nda prueba ja yoo (ñu’un nde 5 prueba ini) nuu página internet Say Yes! Covid Test ñuu Washington.
  • Kuu kakan ní uu ka kit nda prueba (ja ñu’un 4 prueba ini) nuu Programa Federal nuu COVIDtests.gov.
  • Kuu kuen ní nda prueba ja jiniñu’un ka ní nuu nda tienda ji nuu nda farmacia ja iyo ini ñuu ní axi suni kuu kue’en ní nuu internet.
  • Kuu ni’in ni’in ní in prueba PCR ja iyo ñati nuu iyo ní. Nandukú ni in ya’a.
Nasa kuatiñu sa kit prueba sa

Kanuu ja sa’a ní tanu kachi tutu ja ñu’un ini nuu ñu’un nda kit nda prueba ya’a tágua kee va’a nuu nda prueba ja sa’a ní ini ve’e ní. Ka’an ní jín ñayiví ja ni sa’a (ndee tu’un siki de yika kaja) tú iyo in tu’un jikatu’un ní.

Suni kuu ja ma kee nda nuu nda prueba ya’a ja sa’a ñama. Sanaa nda kit nda prueba kuu ku’un uu prueba (jiniñu’un ja ka’vi ní tu’un ja ndee yika kaja tágua kuni ní na kivi sa’a ní prueba ya’a).

Nda prueba ja sa'a ndi'i ñayiví maa ji

Ndekuu ja kuu sa’a prueba ya’a

Sa’a ní tú ku’u ní. Kue’e COVID-19 sa’a ji ke’en kue’e, siki ñukua kuu ja tú nduu iyo va’a ní, jiniñu’un ja ñama sa’a ní prueba.

Sa’a ní prueba tú ni iyo ñati ní nuu in ñayiví ja ni kee ja ndo’o COVID-19. Ñama sa’a ní prueba tú ni xtuu kue’e ní. Tú nduu xtuu kue’e ní, kundetu ní ja ya’a u’un kivi ñukua de sa’a ní prueba.

Nda empresa ji nda nuu ndututu kua’a ñayiví ini nuu Washington sanaa kakan ji ja sa’a ní in prueba ji/axi ja kani ní vacuna maa ní tágua kuu kivi ní. Ka’an ní yokaa axi kunde’e ní nuu página internet ji tágua katu’un ní naguá jiniñu’un ji tágua kuu kivi ní.

Sanaa jiniñu’un ja sa’a ní in prueba ta ncha’a ki’in ní ji/axi ta ja ndikoo ní ve’e ní. Kunde’e ní nuu tutu Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ve’e nuu jito ji jekani nda kue’e) Tu’un jéé siki nda ñayiví ja kéé jika.

Ta ndututu ní jín nda ñayiví, vi’i ka nda ja yika ji ja kundo’o xeen ji kue’e axi ja nduu ni kani ndi’i vacuna COVID-⁠-19 ji.

Naguá kuu tú ni kee ja ndo'o sa kue'e

Kundiki ní ja kachi Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ve'e nuu jito ji jekani nda kue'e) ji DOH nuu nda tu'un jee ja tava ji siki ja kindasi ní ini ve'e ní, de koo jika ní nuu inka ñayiví. Ndi'i nda ñayiví ja ni iyo ñati ji nuu kue'e jiniñu'un ja kindasi jí.

Tágua chu'un ní tu'un ja ni kee ja ndo'o ní COVID-19 nuu prueba ja ni sa'a ní ini ve'e ní de sukua ni'in ní ja chindeé nuu ní, ka'an ní nuu yokaa COVID-19 ja iyo ini ñuu Washington nuu 1-800-525-0127. Iyo nuu ke'en yu'u ñayiví.

Tú ja ni xuun ní axi ja ni naxtíin ní WA Notify (Tu'un ja kachi WA) nuu yokaa ní, suni kuu kuetiñu ní ndatiñu ya'a tágua tetiñu ní tu'un ja ni kee ja ndo'o ní ni kue'e nuu prueba ní.

Kuu ndani'in ka ní tu'un ya'a Naguá sa'a ní tú ni kee nuu prueba ní ja ndo'o ní kue'e.

Tú ni iyo ñati in ñayiví nuu kue’e, nasaa kivi ya’a tágua kee positivo nuu prueba ji

Tú in ñayiví ni jikin kue’e COVID-19 ji, sanaa nuu prueba PCR ma kee ja yi’i virus ji tú ncha’a ya’a u’un kivi ja ni iyo ñati ji nuu kue’e. Siki ñukua kuu ja, sanaa yi’i ke’e ji, vese ma kee sukua nuu prueba ji. Kanuu ja ya’a ke’en kivi tágua kee va’a nuu prueba ji. Tú ni iyo ñati ni nuu COVID-19 de nduu ku’u ní, va’a ka kuu tú sa’a ní prueba ní ta ja ji ya’a 5 nde kivi ja ni jikuta’an ní jín kue’e. Va’a ka kee nuu nda prueba antígeno tú ja ni xtuu kue’e in ñayiví, vese saa suni iyo jichi ja kuu ni’in tiñu nuu nda ñayiví ja nduu ni xtuu kue’e ji.

Nasaa kivi de nenda tu’un ja ni kee nuu nda prueba

Nde kivi ja ni sa’a prueba ji ndenu tetiñu ja kunde’e nasa ni kee ji. Nda prueba antígeno kee ji nuu 10 minuto. Nda prueba PCR, chi kuu ja ya’a ke’en kivi tágua kee ji.

Nde in prueba kuu ja va’a ka

Va’a satiñu nduu, kuu kuetiñu ní nde ni in. Ya’a kuni ka’an ja tú neva’a ní in prueba ini ve’e ní, kuetiñu ní. Tú ni jini ní ja kuu ni’in ní in nuu in página internet, kakan ní. Síin ka kuu tú jika ja sa’a ní in prueba axi inka (tanu kuu, ta kee jika ní).

A jiniñu’un ja kuneva’a nda prueba ini ve’e sa

Iyo va’a ja kuneva’a ní nda prueba ini ve’e ní. Kakan ní nda prueba nuu página internet gobierno tú iyo. Tú jeen ní nda tiñu ní de ni jini ní ja kuya’vi prueba, kue’en ní. Kuu ní in ñayiví va’a de vachi ni kue’en ní ja jiniñu’un ní. Tú kuneva’a tuni ní kua’a nda prueba ñukua sa’a ja ma ni’in inka ñayiví ja jiniñu’un ji de suni sanaa kuu tivi nda prueba ya’a tú ñu’un va’a ji de nduu jatiñu ní.