Tutu ja ni tava ñuu Washinton Siki nasa iyo vacuna COVID-19 nda ñayiví

Kua'a nuu satiñu, nda viko axi nda ñayiví ja ndukú musu ka jikan de ja ñayiví kani vacuna COVID-19 ji. Nda prueba ya'a kuu ja kachi ñuu Washington ja iyo va'a. Iyo sava nuu ja vachi ni in nda prueba ya'a kuu ja jikan de.

Kundiki ní ta in ka'an tu'un ja koo jika ní ini ve'e de sa'a tu'va ní maa ní tágua sa'a ní prueba ja jikan nuu ní.

CDC tarjeta vacuna COVID-19 ní

 • Iyo tiñu tú kuu maa tutu, in copia axi in foto tutu ya'a.
 • Chizó de ja kani ndi'i vacuna ní ta ja ni ya'a ja uu semana ja ni kani ja uu jichi:
  • Johnson & Johnson: Juōn wā, melim ñan 18 yiiō im rittolak
  • Moderna: Ruo wā ko emōj kōmmane 28 raan ettolak jān doon ñan 6 yoo im rittolak
  • Novavax: Ruo wā ko emōj kōmmane 21 raan ettolak jān doon ñan 12 yiiō im rittolak
  • Pfizer: Kani uni jichi nda suchí luli ja iyo ji 6 yoo nde 4 kuiya. Ndi uu jichi xinañu’un ja kani ji nuu 21 kivi de ja uni jichi kani nuu 8 semana ja ni kani ja uu jichi.
  • Pfizer: Ruo wā ko emōj kōmmane 21 raan ettolak jān doon ñan 5 yiiō im rittolak
COVID-19 Vaccination Record Card Sample

Nda tu'un ya'a kuu ja jiniñu'un ja tiin ní kuenta ta inka ñayiví ke'en ji tarjeta ní:

Certificado vacuna COVID-19 axi nda código QR

Certificate of COVID-19 Vaccination - Sample

Ejemplo A:
Certificado vacuna COVID-19. Kuu tava ní nuu MyIRmobile.com.
WA verify SMART Health Card QR code - Sample

Ejemplo B:
WAverify.org Código QR
QR Code Endorsed Partner App. - Sample

Ejemplo C:
Código QR ja kee nuu yokaa in ñayiví ja ni chi'in ji sivi ji (Iyo nda aplicación ja síin kaa)

Tutu ja tava nuu ñuu WA ja kachi ja nduu na kue'e ka ndo'o ní

 • Certificate of Immunization Status (CIS, Certificado ja kachi ja ni kani tatan) ja ni tava nuu Washington State Immunization Information System.
 • Nú ndee letra nda'a jiniñu'un ja kundee firma in tee ja taji tatan.
Certificate of Immunization - Sample

Naguá kuu ka ja kuu kuatiñu ní tágua ste'en ní ja ni kani vacuna COVID-19 ní.

 • In tutu ja kachi nasa iyo ní ja taji in ñayiví ja satatan

Tú iyo tu'un ja nduu jaku'un ini ní siki nasa iyo vacuna ní, ka'an ní nuu 1-800-525-0127, ñukua de kuaxin ní #