Ka’an ní jín nda sa

Yokaa COVID-19 ja iyo ini ñuu: Ka’an ní nuu 1-800-525-0127, ñukua de kuaxin ní #. Iyo nuu ke’en yu’u.

  • Nda lunes nde 6 a.m. nde 10 p.m.
  • Nda martes nde sábado ji nda kivi iyo viko (vachi ni nuu yu’u Inglés) nde 6 a.m. nde 6 p.m.

Tíin ní kuenta: Nuu ñayiví ka ka’an ní yokaa nduu jini ji nasa ni kee nuu prueba COVID-19 ní. Tágua kuni ní nasa ni kee nuu prueba ní, ka’an ní nuu ñayiví ja taji tatan nuu ní.

Tetiñu ní in mensaje jín tu’un ya’a “Coronavirus” nuu 211211 tágua ni’in ní tu’un ji tu’un jéé nuu yokaa ní. Kenda nda link siki nda tu’un jéé siki COVID-19 nuu ní, suni nda tu’un jéé siki naguá kuu ja iyo ja kuu ni’in nda yayiví ve’e ní, nda empresa, nda suchí skua’a ji kua’a ka.

Tetiñu ní in mensaje jín código postal ní nuu 438-829 (GET VAX) tagua kuni ní ndenu kani vacuna ñati nuu ndee ní.