Ni kee ja ndo’o ní COVID-19

Tú ni kee ja ndo'o ní COVID-19, iyo ja kuu sa'a ní tágua koto ní maa ní ji inka ka ñayiví tágua nduu naguá kundo'o ji.

Naguá sa'a ní tú ni kee ja ndo'o ní kue'e

Kindoo ní ve'e ní de koo jika ní nuu inka ñayiví. Tú nda tu'un jéé siki nasa koo jika ní nuu ñayiví (vachi ni nuu yu'u Inglés) ja tanuni Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Ve'e nuu jito ji jekani nda kue'e) ji Washington State Department of Health (DOH, Ve'e nuu jito ja Sa'a tátan). Tú jiniñu'un ní ja chindeé nuu ní iini iyo jika ní nuu ñayiví, kuu ni'in ní ja chindeé Care Connect Washington.

  • Koo jika ní nuu ta'an ve'e ní. Tú kuu, kindasi ní ini in ve'e nuu nduu iyo inka ñayiví de kuatiñu ní inka bañu.

Koto ní nasa sa'a kue'e ní. Tú ni xi'in kue'e ní, axi ni xtuu inka kue'e ja sa'a xeen ka, ka'an ní nuu ñayiví ja satatan jín ní. Ka'an ní nuu 9–1–1 tú ni xtuu nde ni in nda kue'e ya'a ja sa'a COVID-19:

  • Nduu kuu xtaa tachi ní
  • Jatu axi yani'ní ndika ní
  • Naa ini ní
  • Nduu kuu xndikoo ní tu'un
  • Ñii ní, ñii yu'u ní axi ñii tiñuu ní ndiyaa, ndikuxi axi ni kundi'i, kuu nasa kaa ñii maa ní

Kuatiñu ní in ja kuu kasi ní yu'u ní jín xitin ní tú jiniñu'un ja koo ñayi ní nuu inka ñayiyí, vese iyo ní ini ve'e ní. Nda ka ñayiví ja iyo ini ve'e ní suni jiniñu'un ja kasi ji yu'u ji.

Kachi tu'un ní nuu inka ñayiví tágua jekituu kue'e. Ka'an ní jín nda ñayiví ja ni iyo ñati nuu ní (vachi ni nuu yu'u Inglés) de kachi ní nuu ji ja sanaa ni iyo ñati ji nuu kue'e COVID-19. In ñayiví ja ndo'o ji kue'e kuu skuikin ji COVID-19 vese ncha'a xtuu kue'e ji. Tá kachi tu'un ní nuu ñayiví ja ni iyo ñati nuu ní, kuu sa'a ji in prueba de kindasi ji ini ve'e ji tágua sukua ma kutenuu ka virus nuu inka ñayiví.

  • Tú ni jatiñu ní in nda prueba ja sa'a ini ve'e, de tú ni kee ja ndo'o ní kue'e chu'un ní tu'un nuu yokaa COVID-19 ja iyo ini ñuu Washington nuu 1–800–525–0127. Ya'a chindeé nuu tiñu ja nandukú ñayiví ja ni iyo ñati nuu kue'e (vachi nuu yu'u Inglés) de sukua nduu jitenuu ka kue'e ini ñuu yo. Kuu ka'an ní yokaa nda lunes nde 6 nde 22 horas, de nda martes nde domingo (ji nda kivi iyo viko) nde 6 nde 18 hora. Iyo nuu ke'en yu'u tú jiniñu'un ní.
  • Tú ni jatiñu ní in nda prueba ja sa'a ini ve'e, kakan ní in código ja kachi tu'un nuu WA Notify (Tu'un ja kachi WA) tágua kachi tu'un ní nuu inka ñayiví ja jatiñu WA Notify ja sanaa ni iyo ñati ji nuu kue'e.

Ka'an ní jín ñayiví ja taji tatan nuu ní —tú neva'a ní in, axi clínica ja iyo ini ñuu ní tágua ni'in ka ní tu'un. Kuu kachi nda de nasa sa'a ní tágua kundiki ní nda tu'un ya'a iini nduva'a ní. Suni kachi de nuu ní siki nda kue'e ja xeen sa'a tágua koto ní maa ní, ji tágua ndukú ni ja chindeé nuu ní tú jiniñu'un ní.

Kua'a ní tu'un ja kivi tachi nuu iyo ní tú kuu sa'a ní. Tú kuu, nakune ní ventana, naxtíin ní ventilador ní, sama ní filtro HVAC axi kuatiñu ní in kaa ja sa'a ndoo tachi ja nani HEPA.

Vese ja ni nduva'a ní kue'e COVID-19 de ja jinu kivi ja yindasi ní, kánuu ja koto ka ní maa ní jín nda ta'an ní. Kuu sa'a ní sukua tú kani ní maa ní vacuna COVID-19 axi kani ní inka jichi maa ní, kasi ní yu'u ní tú iyo ní nuu iyo kua'a ñayiví, ma ki'in ní nuu kututu kua'a ñayiví, nanda'a ní ji naxtíin ní WA Notify nuu yokaa ní.