Báo Cáo Bắt Buộc trong Ngành Y Tế

Năm 2006, Cơ Quan Lập Pháp Washington đã chỉ đạo Bộ Y Tế thông qua các quy tắc về việc báo cáo bắt buộc đối với những người hành nghề chăm sóc sức khỏe có hành vi thiếu chuyên nghiệp hoặc không thể hành nghề an toàn. Cơ quan lập pháp đã bổ sung thêm yêu cầu báo cáo bắt buộc vào năm 2008.

Quy tắc báo cáo bắt buộc có trong Chương 246-16 WAC. Các quy tắc này bao gồm các báo cáo về tất cả các bác sỹ thuộc phạm vi quản lý của bộ trưởng bộ y tế, ban và hội đồng. Theo nội dung này, những người hành nghề chăm sóc sức khỏe, hãng sở, cơ sở chăm sóc sức khỏe và những người khác đều bắt buộc phải báo cáo.

Tài Nguyên Khác

RCW 18.130.070 | RCW 18.130.080 | WAC 246-16