Liên Hệ Với Chúng Tôi

Câu hỏi chung về sức khỏe cộng đồng hoặc nếu quý vị có câu hỏi về nơi gửi thư

  • 360-236-4501 hoặc
  • 800-525-0127
  • Email

Câu hỏi về cấp phép, gia hạn và khiếu nại

Yêu cầu làm giấy chứng khai sinh, giấy chứng tử hoặc giấy đăng ký kết hôn

Các chương trình và dịch vụ của Department of Health

Người dùng TTY

  • Quay số 711 để sử dụng Dịch vụ Washington Relay

Hỗ trợ ngôn ngữ (miễn phí)

Điện thoại: 1-800-525-0127

Liên hệ và kết nối

Phản hồi Department of Health (DOH, Sở Y tế) | Giờ làm việc và địa điểm (bằng tiếng Anh)