Quy Trình Phàn Nàn và Kỷ Luật

English

Nhà Tập Thể cho Người Cao Niên, Cơ Sở Chăm Sóc Dành Cho Người Tàn Tật và Viện Dưỡng Lão / Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn được quản lý bởi Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội và có thể liên hệ qua số 866-363-4276

Liên Hệ và Kết Nối

Health Systems Quality Assurance Complaint Intake (Ban Tiếp Nhận Đơn Phàn Nàn để Đảm Bảo Chất Lượng Hệ Thống Y Tế)
P.O. Box 47857
Olympia, WA 98504-7857

Điện Thoại: 360-236-4700 | Email