Kev Kho Kab Mob COVID-19

Cov neeg kuaj muaj kab mob COVID-19 thiab muaj feem xyuam ntau rau kev muaj mob nyhav yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm cov kev kho kab mob COVID-19(kev siv tshuaj kho). Cov kev kho mob no tuaj yeem tiv thaiv tau kab mob yog yam cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev tiv thaiv kev muaj mob nyhav, kev tau mus pw tsev kho mob, thiab kev ploj tuag los ntawm tus kab mob COVID-19. Nrog koj tus kws pab kho mob tham tam sim ntawv yog koj kuaj tau muaj kab mob thiab muaj feem xyuam kis kab mob vim kev pib kho ua ntej thiaj siv tau txais txiaj ntsig zoo. Koj tus kws pab kho mob yuav pab taug xyuas txoj hau kev siv tshuaj kho kab mob COVID-19 rau koj.

Kev kho mob/kev siv tshuaj kho kab mob COVID-19 tsis yog kev siv hloov rau kev tiv thaiv kab mob. Tseem xav kom txhua leej uas muaj cai tau txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob paub thiab siv lwm cov hau kev los mus tiv thaiv txoj kev sib kis kab mob COVID-19.

Kev Kho Mob Siv Tshuaj Monoclonal Antibody Yog Dab Tsi?

Cov tshuaj Antibody yog cov roj protein uas neeg lub cev tsim tau los tiv thaiv kab mob vais lav, xws li tus kab mob vais lav uas chiv keeb ua kab mob COVID-19. Cov tshuaj antibody uas tsim nyob rau hauv tsev kuaj ntsuas ua hauj lwm tau thooj li cov roj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev uas lub cev tsim los coj los mus txo tus kab mob vais lav nyob rau hauv koj lub cev. Cov tshuaj no hu ua tshuaj monoclonal antibody. Yog koj muaj feem xyuam yuav muaj mob nyhav rau kab mob COVID-19 thiab koj kuaj tau muaj kab mob COVID-19 los sis tau nyob ze rau tus neeg kuaj tau kab mob, koj yuav tau xyuas kev kho mob siv monoclonal antibody (mAb, tshuaj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev hu ua monoclonal antibody). Tej zaum koj tsim nyog yuav tau txais ib txoj kev kho mob uas siv tshuaj mAb (bebtelovimab) los kho kab mob COVID-19 no raws li koj lub hnub nyoog, keeb kwm kev noj qab haus huv, thiab ncua sij hawm koj tau muaj cov tsos mob tshwm sim.

Tshuaj Tiv Thaiv Ua Ntej Raug Kab Mob rau Kab Mob COVID-19 Yog Dab Tsi?

Tshuaj Tiv Thaiv Ua Ntej Raug Kab Mob (PrEP) yog kev siv tshuaj noj uas tsim tsa los thaiv kev tsuas kab mob vais lav los sis kev nkag mus rau hauv tib neeg cov hlab roj yeej noob. Tsis zoo li lwm cov tshuaj monoclonal antibody uas muaj nyob rau niaj hnub no, Evusheld yog ib yam tshuaj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev uas tau txais kev tso cai siv rau kev pov hwm los sis tiv thaiv tib neeg ua ntej lawv raug rau kab mob COVID-19 xwb. Evusheld tsis yog siv los kho tsos mob tshwm sim yeeb vim kis kab mob COVID-19 thiab yuav tsis muab siv tom qab mus raug rau tej tus neeg muaj kab mob COVID-19; nws siv tiv thaiv kev kis kab mob ua ntej raug rau tus mob.

Tshuaj Noj Tiv Thaiv Kab Mob Vais Lav Yog Dab Tsi?

Kev kho siv tsuaj noj tiv thaiv kab mob vais lav yuav pab tau koj lub cev tawm tsam tau kab mob COVID-19 los cheem txo tau kab mob vais lav SARS-CoV-2 (tus kab mob vais lav chiv ua tus kab mob COVID-19) los ntawm kev tsim kev tiv thaiv ntau npaug nyob rau hauv koj lub cev, los txo cov kab mob vais lav nyob sab hauv koj lub nrog cev, los sis pab koj qhov kev ua hauj lwm tiv thaiv kab mob hauv nrog cev. Kev tau txais txoj kev kho, koj tuaj yeem tau txais cov tsos mob nyhav kom sib thiab tej zaum yuav txo tau kev ua rau koj cov mob nyhav tuaj thiab kev yuav tau mus pw tsev kho mob. Kev kho mob siv tshuaj tiv thaiv kab mob vais lav kho kab mob COVID-19 muaj rau cov neeg mob uas muaj tsos mob me mus txog rau theem nrab, cov uas tsis mus pw hauv tsev kho mob, cov uas muaj tsos mob tshwm sim rau sij hawm tsib hnub los sis tsawg dua, thiab cov muaj feem xyuam yuav muaj mob nyhav zoo.

Tsuaj Tiv Thaiv Kab Mob Vais Lav Hno Raws Hlab Ntshav (IV) Yog Dab Tsi?

Remdesivir (Lus Askiv xwb) yog ib hom tshuaj tsim los tiv thaiv kab mob vais lav uas Food and Drug Administration (FDA, Koom Haum Tswj Hwm Khoom Noj thiab Tshuaj) tau tso cai thiab tsis tau muaj faib siv los ntawm Washington State Department of Health (WADOH, Xeev Vos Sees Tas Feem Tuav Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv). Nws ua hauj lwm los thaiv kev kab mob vais lav los ntawm kev theej tus kheej ntau tuaj (kev xeeb ntau tuaj). Remdesivir yog siv koob txhaj rau hauv hlab ntshav (txhaj rau hauv leeg) sij hawm dhau mus, uas hu ua tshuaj IV.

Remdesivir tau txais kev tso cai siv kho cov neeg laus uas tsis mus pw kho hauv tsev kho mob thiab cov me nyuam yaus uas muaj feem xyuam rau kev mob kab mob COVID-19 nyhav. Nyob rau Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 25, 2022, FDA tau muab kev pom zoo ntxiv siv rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog yam tsawg 28 hnub uas nyhav yam tsawg 3 kg (muaj li ntawm 6.6 phaus) thiab cov uas muaj feem xyuam yuav muaj kab mob nyhav, tau tsim muaj kev kho mob siv tshuaj Remdesivir uas tau txais kev pom zoo thawj zaug los ntawm FDA rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog qis dua 12 xyoos.

Yuav tsum tau pib siv Remdesivir kom sai li sai tau, thiab nyob rau hauv sij hawm xya hnub suav txij pib muaj cov tsos mob tshwm sim, yog li ntawv nws yog qhov tseem ceeb rau cov neeg muaj feem xyuam muaj mob zoo tau los tiv tauj rau lawv tus kws pab kho mob yog hais tias lawv muaj cov tsos mob tshwm sim thiab kuaj tau muaj kab mob COVID-19. Qhov kev kho yog yuav tau txhaj pem koob tshuaj hno leeg IV, txhaj ib zaug rau ib hnub rau sij hawm peb hnub sib law.

Tsis yog txhua qhov chaw muab kev saib xyuas mob tuaj yeem muab kev kho mob siv tshuaj Remdesivir rau cov neeg mob uas tsis pw kho hauv tsev kho mob – cov neeg mob yuav tau nrog lawv tus kws pab kho mob tham saib seb puas ntxim muaj hau kev kho.

Kuj tseem muab Remdesivir siv los kho cov neeg mob uas tau pw tsev kho mob uas muaj mob nyhav yeeb vim kab mob COVID-19. Yog tias koj tau mus pw tsev kho mob yeeb vim kab mob COVID-19, koj cov kws pab kho mob yuav txiav txim saib seb puas yuav tau siv lwm txoj hau kev kho uas siv tshuaj Remdesivir.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Tshuaj mAb pab tau cov neeg muaj kab mob COVID-19 li cas?

Kev kho mAb tau txais kev tso cai los ntawm Teb Chaws Meskas Lub Koom Haum Food and Drug Administration (FDA, Koom Haum Tswj Hwm Khoom Noj thiab Tshuaj) rau kev siv thaum muaj mob nyhav uas tuaj yeem pab tau cov neeg uas muaj feem xyuam kis kab mob zoo (Ua Lus Askiv thiab Lus Mev xwb) rau cov tsos mob tshwm sim ntawm tus kab mob txhawm rau:

  • Txo kev yuav tau mus pw hauv tsev kho mob
  • Kho kom zoo rov los ntawm kab mob COVID-19 kom sai tuaj
Leej twg tuaj yeem txais kev kho mob siv tshuaj mAb?

MAbs tsim tsa los rau cov neeg uas:

  • Kuaj tau muaj kab mob COVID-19
  • Muaj cov tsos kab mob tshwm sim me mus txog rau theem nrab rau sij hawm 10 hnub los sis tsawg dua
  • Muaj feem xyuam ntau rau kev yuav muaj mob nkeeg nyhav
Kuv puas tuaj yeem txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID tom qab tau txais kev kho tshuaj monoclonal antibody?

Yog koj tau txais kev kho tshuaj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev (kev kho tshuaj monoclonal antibody los sis convalescent plasma) tom qab tau kis kab mob COVID-19, koj tuaj yeem tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 sij hawm twg los tau tom qab tiav qhov kev kho mob. Cov neeg tsis tag yuav tos txog 90 hnub mus ntxiv lawm tom qab xaus lawv qhov kev kho mob siv tshuaj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev.

Cov lus nug hais txog kev muaj cai tau txais kev kho mob siv tshuaj tiv thaiv kab mob hauv nrog cev, sab laj nrog koj tus kws kho mob.

Kuv yuav qhia li cas tias kuv tau txais kev kho mob uas siv tshuaj monoclonal antibody?

Qhov chaw muab kev pab kho mob uas kho tshuaj mAb tuaj yeem muab ntaub ntawv rau koj uas qhia txog tias koj tau txais kev kho mob thaum twg.

Leej twg tsim nyog tau txais tshuaj noj tiv thaiv kab mob vais lav?

Paxlovid: Cov neeg mob uas yog neeg laus thiab cov me nyuam mos (muaj hnub nyoog 12 xyoos nce uas nyhav yam tsawg 88 phaus/40 kg) uas muaj feem xyuam yuav ua rau muaj kab mob COVID-19 nyhav, xws li kev tau mus pw tsev kho mob los sis kev tuag.

Molnupiravir: Cov neeg laus uas muaj feem xyuam yuav ua rau muaj kab mob COVID-19 nyhav, xws li kev tau mus pw tsev kho mob los sis kev tuag, thiab rau cov muaj hau kev xaiv rau kev kho mob COVID-19 uas tau txais kev tso cai los ntawm Food and Drug Administration (FDA, Koom Haum Tswj Hwm Khoom Noj thiab Tshuaj) uas nkag tsis tau rau los sis tau txais kev kho mob tsim nyog.

Qhov kev kho mob puas muaj Medicaid/Children's Health Insurance Program (CHIP)?

Muaj. Medicaid/Children’s Health Insurance Program (CHIP, Khoos Kas Pab Kev Tuav Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv Rau Cov Me Nyuam Yaus) tau pab them rau tus nqi khiav hauj lwm (Ua Lus Askiv xwb) rau cov kev kho mob siv tshuaj mAb. Tus nqi khiav hauj lwm yog tus nqi uas tus kws pab saib xyuas kev noj qab haus huv sau nqi txhawm rau muab kev kho mob rau koj. Tag nrho cov tshuaj mAb, tus nqi yam tshuaj tau txais kev pab them los ntawm tsoom fwv.

Yog tias kuv tsis tau txais kev tuav pov hwm, kuv puas tuaj yeem tau txais qhov kev kho mob rau kab mob COVID-19?

Cov kev kho kab mob COVID-19 uas tau txais kev tshwm nyiaj yuav los ntawm tsoom fwv yog muab rau cov neeg mob yam tsis sau nqi. Txawm li cas los xij, cov kws kho mob tuaj yeem muaj cov nqi them nyiaj rau, nqi kho mob thiab nqi khiav hauj lwm uas tuaj yeem tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm qhov chaw muab kev tuav pov hwm, cov khoos kas pab neeg mob los sis tsoom fwv. Txhawm rau kom paub hom kev pab them nqi duav roos uas muaj thaum nrhiav kev kho mob, thov sab laj rau koj tus kws pab kho mob.

Cov neeg tsis muaj ntaub ntawv puas tau txais qhov kev kho mob rau kab mob COVID-19?

Cov neeg tsis muaj ntaub ntawv tuaj yeem tau txais kev pab them nqi duav roos los ntawm Alien Emergency Medical Program (Khoos Kas Pab Kho Mob Thaum Muaj Mob Nyhav (AEM Program) Alien (Ua Lus Askiv xwb) txhawm rau:

  • Kev muaj cai tau txais kev pab thaum muaj mob nyhav uas muaj kev ntsuam xyuas thiab kev kho kab mob COVID-19. 
  • Cov chaw muab kev kuaj kab mob thiab pab kho mob muaj xws li chaw khiav hauj lwm, chaw kho mob me, los sis chaw hu qhia kev kho mob kev deb.
  • Cov kev pab cuam uas tau txais kev pom zoo. Cov neeg uas kuaj tau muaj kab mob COVID-19 tej zaum yuav tau txais kev pab cov kev pab cuam kev siv tshuaj noj thiab kho kab mob rau hla ua pa. Cov kev kuaj tau uas ntxim yuav muaj kab mob COVID-19 tej zaum yuav muaj kev pab them nqi rau kev mus kho mob thiab kev siv tshuaj noj

Kev Thov Siv AEM

Cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 19 mus txog 64 xyoos:

Cov neeg laus muaj hnub nyoog 65 xyoos los sis loj dua, tsis pom kev, xiam oob qhab, los sis yuav tau muaj kev pab cuam rau ncua sij hawm ntev:

Nrhiav Kev Kho Kab Mob COVID-19

Lub khoos kas Test to Treat (Kuaj kom paub Kho) (Ua Lus Askiv xwb) tuaj yeem muab kev nkag tau ceev thiab yooj yim rau kev kho kab mob COVID-19 tuav txoj sia. Yog koj kuaj tau muaj kab mob, koj tuaj yeem mus cuag kws pab kho mob (tsis hais yuav nyob rau ntawm qhov chaw pab kho mob los sis hu kho kev deb), thiab yog muaj cai tau txais, mus thov tshuaj noj kev kho kab mob  tiv thaiv kab mob vais lav thiab thov yuav tshuaj los noj ntxiv—tag nrho nyob rau ib qho chaw.

Mus saib qhov chaw qhia Khoos Kas Test to Treat  los sis hu rau 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489) txhawm rau pab ua Lus Askiv, Lus Mev, thiab lwm yam lus uas ntau tshaj 150 hom. Qhov chaw tuav kev hu xov tooj qhib thaum 8 teev sawv ntxov txog rau thaum ib tag hmo Sij Hawm Nyob Rau Cheeb Tsam Sab Hnub Tuaj, 7 hnub tau ib lim tiam, thiab yuav pab koj nrhiav qhov chaw kho mob nyob ze koj.

Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam rau Cov Neeg Uas Tsis Muaj Kev Tuav Pov Hwm

Cov neeg uas tsis muaj kev tuav pov hwm uas yuav tsum tau muaj kev kho kab mob COVID-19 los sis lwm qhov chaw muab kev pab them nqi duav roos rau kev saib xyuas mob uas tuaj yeem nkag tau rau:

Cov neeg tsis tau txais kev tuav pov hwm kuj tseem tuaj yeem nrhiav tau cov kev pab cuam nyob rau hauv ntau qhov chaw kho mob me uas yog ib feem koom hauj lwm ntawm Federally Qualified Health Centers (FQHC, Cov Chaw Lis Hauj Lwm Tuav Kev Noj Qab Haus Huv Kom Zoo Tsim Nyog Hauv Nom Tswv) hauv qab no: 

Puas xav tau kev pab nrhiav chaw yuav tshuaj noj kho mob? Hu rau 1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489) txhawm rau nrhiav Test to Treat (Ua Lus Askiv xwb) qhov chaw kuaj mob.

Cov Chaw Muab Ntaub Ntawv Qhia Paub Ntxiv

Lub xeev muaj tus xov tooj muab kev pab ceev rau kab mob COVID-19 los teb cov lus nug uas muaj ntxiv. Tus xov tooj muab kev pab ceev muab lus qhia paub nyob rau hauv Nplooj vas sab Txuas Lus Rau Peb

Txhawm rau muab lus qhia paub ntxiv hais txog kev kho mob rau kab mob COVID-19, mus saib Centers for Disease Control and Prevention (Cov Chaw Khiav Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob) Nplooj vas sab qhia txog Kev Kho Mob Rau Kab Mob COVID-19.