Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 (COVID-19)

 

Tus Xov Tooj Maj Ceev Qhia Ntaub Ntawv Txog Tus Kab Mob KHAUS VIV-19

Yog tias koj muaj cov nqe lus nug txog tus kab mob KHAUS VIV-19, hu rau 1-800-525-0127 thiab nias 7. Thaum lawv teb xov tooj lawm, hais koj hom lus kom nkag tau rau cov kev pab cuam txhais lus. Tus xov tooj maj ceev yog qhib hu tau hauv hnub Monday pib txij thaum 6 teev sawv ntxov txog 10 teev tsaus ntuj, thiab hnub Tuesday txog Sunday (thiab soj saib rau cov hnub so hauj lwm) 6 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj.

Rov qab mus tsev thiab puas xav tau ib koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19?

Muaj peb txoj hauv kev los mus rau npe (ua Lus Askiv) los sis hu rus xov tooj maj ceev hais txog Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 tau ntawm 1-800-525-0127 thiab nias 7.

Kab Mob Khaus Laus Nas Vais Lav (COVID-19) Koob Tshuaj Tiv Thaiv

Hais txog qhov ntaub ntawv tshiab tam sim no thiab qhia ntxaws txog cov koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 Qhov Ntaub Ntawv Qhia Txog Koob Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob KHAUS VIV-19

Cov tsos mob, cov cim thiab kev tiv thaiv Tus Kab Mob KHAUS VIV-19

Thawj cov tsos mob ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19 yog muaj raws li hauv qab no:

 • Ua npaws los sis ua daus no, hnoos, txog siav los sis ua pa nyuaj, qaug zog, mob leeg los sis mob raws ib ce, mob tob hau, tsis hnov ntxhiab tsw los sis tsis qab los noj tshwm sim tshiab, mob qa, txhaws ntswg los sis los ntswg, xeev siab los sis ntuav, thiab raws plab.
 • Hu rau 911 yog tias kom pom muaj cov cim qhia txog xwm txheej ceev ntawm Tus Kab Mob KHAUS VIV-19 hauv qab no:
  • Muaj teeb meem kev ua pa
  • Mob hauv siab los sis ceev hauv siab xwm yeem
  • Tsis meej pem kiag tam siv
  • Tsis muaj peev xwm teb lus tau
  • Daim di ncauj los sis ntsej muag xiav
 • Cov pab pawg neeg twg muaj kev pheej hmoo?

Kuv yuav tuaj yeem pov thaiv kuv tus kheej thiab kuv tsev neeg tau li cas?

 • Mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv thib peb thaum twg uas koj muaj cai tau txais nws lawm.
 • Nyob twj ywm tom tsev yog tias koj muaj mob.
 • Siv daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntseg thiab nyob li rau fij (ob mev) kom deb ntawm lwm tus thaum koj tawm mus rau tej chaw uas muaj neeg coob sib ti.
 • Zam tej chaw muaj neeg coob thiab cov chaw uas muaj cua lim tsis zoo.
 • Ntxuav koj ob txhais tes yam tsis tu ncua los sis siv tshuaj tua kab mob ntxuav tes.
 • Npog qhov ncauj thaum hnoos thiab txham uas siv koj qhov raws lauj tshib los sis siv ntaub so ntswg.
 • Txhob kov koj lub ntsej muag, qhov ncauj, qhov ntswg los sis ob lub qhov muag.
 • Tu cov npoo hauv koj lub tsev kom huv si.
 • Yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19, sab laj rau koj tus kws kho mob. Yog tias koj tsis muaj tus kws kho mob, sab laj nrog lub chaw muab kev kho mob maj ceev los sis lub chaw muab kev pab cuam kev noj qab haus huv hauv zos uas nyob ze koj. Yog tias koj tsis muaj kev tuav pov hwm li kev pab them, tiv tauj koj lub chaw hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv hauv cheeb tsam.
Kev Kuaj Tus Kab Mob KHAUS VIV-19

Hais txog qhov ntaub ntawv tshiab tam sim no thiab qhia ntxaws txog kev kuaj tus kab mob KHAUS VIV-19, thov mus saib phab vev xaib no hauv koj hom lus: Qhov Ntaub Ntawv Qhia Txog Koob Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob KHAUS VIV-19.

Kev Ceev Tus Kheej Cia thiab Kev Cais Tus Kheej Tawm

Yuav kawm kom paub ntau ntxiv txog tias tej hais los no muaj lub ntsiab lus li cas, thiab yuav cais tus kheej los sis yuav ceev tus kheej ntev npaum li cas, ces mus saib ntawm Qhov Xam Kev Cais Tus Kheej thiab Kev Ceev Tus Kheej lub webpage.

Kev siv cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

Thaum ib tug neeg twg uas muaj tus kab mob HAUS VIV-19 tham lus, hnoos los sis txham, cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tuaj yeem txo tau kev tso cov keeb kab mob vais lav tawm mus rau hauv huab cua tau. Nws yeej tuaj yeem ua rau kis tau tus kab mob KHAUS VIV-19 thiab muaj cov tsos mob me los sis tsis muaj kiag li. Kev siv daim ntaub npov qhov ncauj qhov ntswg pab tiv thaiv tsis pub koj kis tus kab mob KHAUS VIV-19 mus rau lwm tus neeg yam koj tsis paub kiag li. Yam uas xav tias yog kev kis kab mob me rau koj, tab sis tuaj yeem yog tus mob hnyav rau lwm tus neeg tau.

Hauv qab no yog cov lus qhia txog kev siv cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg:

 • Daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav tsim npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg tau haum ruaj khov rau koj ob sab phlu.
 • Siv txoj hlua khawm los sis khi ntawm daim ntaub thaum looj koj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, thiab tsis txhob tuav tom hauv ntej ntawm daim ntaub los sis koj lub ntsej muag.
 • Muab cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas siv rau kev kho mob pov tseg los sis ntxhua daim ntaub npog ntsej muag txhua hnub tom qab koj siv lawm, thiab ntxuav koj ob txhais tes yam tsis tu ncua.
 • Cov me nyuam yaus hnub nyoog qis dua ob xyoos tsis tas yuav rau cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov me nyuam yaus uas muaj hnub nyoog 2 txog 4 xyoos yuav tsum muaj ib tug neeg laus saib xyuas thaum npog qhov ncauj qhov ntswg.
 • Lus txib yuav cov  ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg muaj cov kev zam rau cov neeg uas muaj qee cov mob. Yog tias koj txhawj xeeb, kuaj xyuas nrog koj tus kws kho mob los nrhiav seb txoj hauv kev twg zoo tshaj plaws rau koj.
Mus kav khw thiab mus rau cov chaw uas muaj neeg coob tau yam nyab xeeb dua qub

Muaj ntau yam hais txog koj li kev pov thaiv thiab qhov yuav pab tau lwm tus uas koj tuaj yeem xav txog ua ntej, hauv lub sij hawm, thiab tom qab koj tawm hauv koj tsev mus.

Ua ntej tawm mus:

 • Tsis txhob mus rau lub khw muag khoom los sis lwm qhov chaw uas muaj neeg coob yog tias koj muaj mob, yog tias ua tau. Thov kom tus neeg hauv koj tsev neeg los sis tus phooj ywg mus nqa cov khoom rau koj xwb.
 • Xav txog kev xaj cov zaub, cov tshuaj noj, thiab lwm cov khoom hauv online kom muab xa tuaj rau koj lub tsev.
 • Kuaj xyuas cov kev teem sij hawm tshwj xeeb. Tej zaum cov khw muag khoom yuav muab cov sij hawm qhib ua hauj lwm tshwj xeeb rau cov neeg uas hnub nyoog laus dua 65 xyoos thiab lwm cov neeg uas muaj kev muaj mob tshwj xeeb. Xav txog lub sij hawm uas tsis muaj neeg coob mam li mus tom lub khw, yog tias ua tau.
 • Ntxuav koj ob txhais tes ua ntej koj tawm hauv koj lub tsev mus.

Thaum koj tawm mus rau sab nraum zoov:

 • Siv daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas nws npog koj lub qhov ntswg thiab lub qhov ncauj.
 • Ceev kom nyob sib deb yam tsawg rau fij (ob mev) nyob nruab nrab ntawm koj thiab lwm cov neeg, txawm tias mus sawv hauv txoj kab mus them nyiaj los xij.
 • Npog qhov ncauj thaum koj hnoos thiab txham.
 • Txhob kov koj lub ntsej muag.
 • Yog tias mus kav khw, siv cov tshuaj tua kab mob ntawm tes los sis cov ntaub muaj tshuaj tua kab mob los so ntxuav tus tes tuav ntawm lub laub thawb khoom los sis lub tawb ntim khoom thaum yuav khoom.

Thaum koj rov qab los tsev:

 • Yog koj rau ib daim npog qhov ncauj qhov ntswg, nco ntsoov muab nws ntxhua thiab khaw nws cia kom nyab xeeb, los sis muab nws pov tseg yog hom uas siv tas pom tseg.
 • Ntxuav koj ob txhais tes.
 • Ua raws li cov kev coj ua txog kev nyab xeeb ntawm zaub mov. Tsis txhob tua kab mob rau ntawm cov khoom uas noj tau. Ntxuav cov txiv hmab txiv ntoo thiab cov zaub li ib txwm ua los.
 • Cov lus qhia rau kev mus yuav zaub thaum muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 (ua Lus Askiv).
Cov neeg uas muaj kev pheej hmoo yuav muaj mob hnyav

Cov neeg uas muaj kev pheej hmoo siab yuav muaj mob hnyav tuaj yeem siv cov kev ceev faj rau kev tiv thaiv ntxiv no:

 • Tiv tauj koj tus kws kho mob thaum twg uas koj xav tau kev pab tswv yim. Qee cov chaw kuaj mob siv "cov chaw nkag rau tus neeg mob" los mus sib txuas lus, thiab muaj ntau qhov muaj cov neeg ua hauj lwm uas tuaj yeem txais xov tooj thiab pab tswv yim tau. Txawm li cas los xij, nco ntsoov tias lawv yuav tsis khoom kiag li.
 • Sau cov npe tshuaj uas koj xav tau tas li thiab kuaj xyuas nrog koj lub khw muag tshuaj los sis tus kws kho mob los nrhiav seb lawv puas tuaj yeem muab cov tshuaj uas kws kho mob sau kom mus yuav ntawd ntxiv rau koj. Sau cim tseg txog lwm cov tshuaj noj los sis cov khoom siv uas koj siv thiab soj qab koj cov mob tam sim no raws li kws kho mob qhia.
 • Ceev kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas pom zoo kom txhaj kom raws sij hawm tas li. Nco ntsoov mus txhaj koob tshuaj tiv thiv tus kab mob KHAUS VIV-19 thiab nws koob thib peb thaum koj muaj cai tau txais lawm. Nyem ntawm no los nrhiav lub chaw txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas nyob ze koj.
 • Ua kom paub tseeb tias koj muaj zaub mov txaus thiab cov khoom tu huv rau ntiag tug kom kav ntev yog tias koj yuav tsum tau cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia.
 • Txheeb xyuas qee tus neeg uas tuaj yeem pab koj thiab thov kom lawv hu rau koj hauv lub xov tooj kom paub tseeb tias koj tsis ua cas. Ua kom paub tseeb tias tus neeg no nkag siab tias lawv yuav tsum tsis txhob nkag mus ntsib koj yog tias lawv hnov tsis xis nyob.
 • Soj saib koj li kev noj qab haus huv thiab nrhiav kev kho mob yog tias tsim nyog.
Cev xeeb me nyuam, cov me nyuam mos thiab tus kab mob KHAUS VIV-19

Yam yuav tsum tau paub yog tias koj tab tom cev ceeb me nyuam

 • Cov neeg uas cev xeeb me nyuam los sis cev xeeb me nyuam tsis ntev los no muaj qhov kev pheej hmoo siab yuav muaj mob hnyav los ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19 thaum muab piv rau cov neeg uas tsis muaj cev xeeb me nyuam.
 • Cov neeg uas kis tau tus kab mob KHAUS VIV-19 thaum muaj cev xeeb me nyuam kuj muaj kev pheej hmoo siab rau kev yug me nyuam ua ntej txog sij hawm (yug tus me nyuam ntxov dua 37 lub lim tiam) thiab yug ua ntej sij hawm, thiab tej zaum yuav muaj kev pheej hmoo siab rau lwm cov kev nyuaj rau lub cev xeeb me nyuam.
 • Cov neeg uas muaj cev xeeb me nyuam los sis yuam qhua muaj cev xeeb me nyuam thiab cov uas lawv tau nyob sib ze yuav tsum ua cov kauj ruam no los pab pov thaiv lawv tus kheej los ntawm kev kis rau tus kab mob KHAUS VIV-19.
  • Mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob thiab koob tshuaj txhaj txhawb ntxiv.
  • Looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
  • Nyob kom deb li 6 fij (2 mev) ntawm lwm tus neeg, thiab zam cov neeg coob thiab cov chaw uas muaj kev lim cua tsis zoo.
  • Mus kuaj kom tiv thaiv tsis txhob pub kis kab mob mus rau lwm tus neeg.
  • Ntxuav koj ob txhais tes yam tsis tu ncua thiab npog koj lub qhov ncauj thaum hnoos thiab txham nrog koj lub lauj tshib los sis daim ntaub so ntswg.
  • Tu thiab tua kab mob hauv koj lub tsev yam tsis tu ncua.
  • Soj qab xyuas koj li kev noj qab haus huv txhua hnub.
  • Hu rau koj tus kws kho mob kiag tam siv yog tias koj muaj cov kev txhawj xeeb twg txog koj li cev xeeb tub, yog tias koj muaj mob, los sis yog tias koj xav tias tej zaum koj muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 lawm.

Cev xeeb me nyuam thiab koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19

 • Kev txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 tau txais kev pom zoo rau cov neeg uas muaj cev xeeb me nyuam, kev pub mis rau me nyuam/pub niam mis, xav cev xeeb me nyuam tam sim no, los sis mam li cia kom cev xeeb me nyuam rau yav tom ntej.
 • Qhov pov thawj txog kev nyab xeeb thiab kev siv tau zoo ntawm kev txhaj koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 hauv lub sij hawm cev xeeb me nyuam tab tom zoo tuaj. Qhov ntaub ntawv qhia tias cov txiaj ntsig ntawm kev tau txais koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 pab tau zoo rau cov kev pheej hmoo twg uas paub lawm los sis xav tias yuav muaj ntawm kev txaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob thaum lub cev xeeb me nyuam.
 • Cov neeg uas muaj cev xeeb me nyuam yuav tsum mus txhaj koob tshuaj thib peb ntawm koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 thaum uas lawv muaj cai tau txais lawm.
 • Cov koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 tsis tau ua kom kis tau tus kab mob KHAUS VIV-19, suav nrog hauv cov neeg uas muaj cev xeeb me yuam lawm los sis lawv cov me nyuam mos thiab.
 • Tam sim no tsis muaj pov thawj qhia tias hom tshuaj tiv thaiv kab mob twg, suav nrog cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, yuav tsim ua rau muaj teeb meem kev muaj me nyuam hauv cov poj niam los sis txiv neej li.
 • Puas yog muaj cev xeeb me nyuam los sis muaj cov nqe lus nug ntxiv txog koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19? Nrog koj tus kws kho mob tham los sis tiv tauj rau MotherToBaby (NiamTxogMeNyuamMos), uas muaj lawv cov kws tshaj lij los teb cov nqe lus nug hauv kev hu xov tooj los sis sau ntawv sib tham. Muaj qhov kev pab cuam tsis pub lwm tus paub pab dawb hauv Hnub Monday-Hnub Friday, 8 teev sawv ntxov txog 5 teev yuav tsaus ntuj. Mus saib hauv MotherToBaby (NiamTxogMeNyuamMos)los sau ntawv sib tham kiag tam sim ntawv los sis xa ntawv hauv email, los sis hu rau 1-866-626-6847 (tsuas muaj hauv Lus Askiv thiab Sab Pees Niv nkaus xwb).

Saib xyuas tu cov me nyuam yug tshiab yog tias koj muaj tus kab mob KHAUS VIV-19

 • Cov me nyuam yug tshiab feem ntau ntawm cov neeg uas muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 haum cev xeeb me nyuam tsis muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 thaum uas lawv yug los.
 • Cov me nyuam mos yug tshiab feem ntau uas tau kuaj pom tias muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 muaj cov tsos mob me los sis tsis muaj kiag li thiab zoo lawm xwb. Cov ntawv tshaj qhia hais tias qee cov me nyuam yus tshiab tau tsim uaj cov kev mob nkeeg ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19 hnyav heev.
 • Yog tias koj nyob hauv kev cais tus kheej rau tus kab mob KHAUS VIV-19 thiab muaj me nyuam mos yug tshiab, ua cov kev tiv thaiv hauv qab no kom txog thaum koj ncua sij hawm cais tus kheej tau xaus lawm:
  • Nyob twj ywm hauv tsev kom cais koj tus kheej tawm ntawm lwm tus neeg sab nraud ntawm koj lub tsev.
  • Cais tus kheej (nyob sib deb) ntawm lwm cov neeg hauv yim neeg uas tsis tau kis tus kab mob thiab looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg hauv cov chaw uas nyob sib koom.
  • Kom cov kws muab kev pab cuam uas muaj zog uas twg tau txhaj tshuaj tiv thaiv txwm lawm thiab tsis muaj kev pheej hmoo siab uas yuav mob hnyav los muab kev saib xyuas rau koj tus me nyuam yug tshiab. Yog tias ua tau, nqus koj cov mis yog li ntawd lwm tus neeg muab kev saib xyuas thiaj li tuaj yeem pub tus me nyuam tau. Yog tias koj tab tom pub cov mis hmoov, kom tus kws muab kev pab cuam los npaj cov mis.
  • Ua raws li cov kev tiv thaiv uas pom zoo yog tias koj yuav tsum tau saib xyuas rau koj tus me nyuam yug tshiab ua ntej koj ncua sij hawm kev cais tus kheej tau xaus, suav nrog kev looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum pub mis los sis puag koj tus me nyuam.
  • Soj saib koj tus me nyuam yug tshiab seb puas muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19.
  • Cev xeeb me nyuam, yug me nyuam thiab kev saib xyuas koj tus me nyuam mos uas xav tias muaj los sis paub tseeb hais tias muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 (ua Lus Askiv).
 • Qhov pov thawj tam sim no qhia tias kev pub niam mis zoo li tsis muaj qhov yuav kis tus kab mob vais lav mus rau cov me nyuam mos tau. Cov kev kawm tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia tawm tias cov neeg uas twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob KHAUS VIV-19 lawm tuaj yeem xa cov keeb tiv thaiv kab mob hauv lub cev mus rau lawv tus me nyuam tau dhau ntawm kev pub niam mis. Yog tias koj muaj tus kab mob KHAUS VIV-19 thiab xaiv los pub me nyuam mis/pub niam lub mis:
  • Ntxuav koj ob txhais tes ua ntej pub me nyuam mis/pub niam lub mis.
  • Looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum pub me nyuam mis/pub niam lub mis thiab thaum twg los xij uas koj nyob hauv ncua 6 fij (2 mev) ntawm koj tus me nyuam mos.

Muaj Parent Support Warm Line (Tus Xov Tooj Pab Txhawb Nqa Tus Niam Txiv) xeeb me nyuam los sis cov niam txiv yug me nyuam tshiab twg, los sis lawv tus neeg uas lawv hlub uas xav tau kev pab thiab qhov ntaub ntawv qhia txog kev noj qab haus huv fab hlwb. Hu rau 1-888-404-7763, Hnub Monday- Hnub Friday 9 teev sawv ntxov - 4:30 teev yuav tsaus ntuj (hauv Lus Askiv thiab Lus Sab Pees Niv nkaus xwb). Peb Tus Xov Tooj Pab muaj cov neeg ua hauj lwm los ntawm cov neeg ua hauj lwm pab rau zej tsoom, tus kws pab kho mob uas muaj ntawv tso cai los sis cov niam txiv uas tau ntsib dua kev ntxhov siab/kev nyuaj siab tom qab yug me nyuam tag. Tsab xov tooj uas hu tom qab sij hawm ua hauj lwm yuav hu rov qab tuaj sai li sai tau. Hu rau, xa ntawv los sis xa email tuaj rau peb tau ntawm warmline@perinatalsupport.org.

Kev saib xyuas koj tus kheej thiab koj tsev neeg

Washington Listens (Cov Kev Mloog Los Ntawm Xeev Washington): Yog tias koj yuav tsum tau tham nrog qee tus neeg txog kev ntxhov siab uas muaj los ntawm tus kab mob KHAUS VIV-19, hu rau Washington Listens tau ntawm 1-833-681-0211. Yeej ib txwm muaj qee tus neeg los tham nrog koj hauv Hnub Monday txog Hnub Friday txij li 9:00 teev sawv ntxov txog 9:00 tsaus ntuj thiab cov hnub kawg ntawm lub lim tiam txij li 9:00 sawv ntxov txog 6:00 tsaus ntuj. cov kev pab cuam TTY thiab kev nkag txog kev pab hom lus yuav muaj rau koj. Koj kuj tseem tuaj yeem nrhiav tau cov peev txheej ntaub ntawv ntxiv rau kev noj qab nyob zoo fab hlwb thiab kev xav ntawm no (ua lus Askiv).

 • Saib xyuas kom paub tseeb txog qhov xwm txheej kev sib kis kab mob thoob plaws rau tam sim no thiab cov kev pom zoo ntxiv nrog qhov ntaub ntawv qhia los ntawm cov xov xwm uas ntseeg siab tau, cov chaw hauj lwm hauv cheeb tsam thiab nom tswv, thiab cov kev hloov pauv tshiab los ntawm cov vev xaib chaw hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv ntawm nom tswv.
 • Sau ib daim ntawv teev npe txog cov peev txheej ntaub ntawv hauv zej zog, xws li cov nab npawb xov tooj, cov vev xaib thiab cov as khauj xov xwm rau zej tsoom. Koj tuaj yeem ntxiv cov tsev kawm ntawv, cov kws kho mob, cov koom haum kev noj qab haus huv ntawm nom tswv, cov kev pab cuam zej tsoom, cov chaw muab kev pab cuam zej zog rau cov xov tooj maj ceev txog kev noj qab haus huv fab hlwb thiab cov kev kub ntxhov.
 • Sib txuas lus rau cov neeg hauv tsev neeg thiab cov phooj ywg hauv xov tooj los sis dhau ntawm cov kev pab cuam hauv online.
 • Muaj cov khoom siv rau kev noj qab haus huv xub thawj nyob ntawm tes (xws li xab npum, tshuaj tua kab mob ntxuav tes uas muaj cawv, cov ntaub so ntswg, lub ntsuas kub, cov tshuaj no txo kev ua npaws, thiab cov khoom siv kuaj tus kab mob KHAUS VIV-19 tau tom tsev).
 • Yuav tsum muaj cov tshuaj noj uas koj los sis koj cov neeg hauv tsev neeg noj tas li.

Kev txhawb nqa rau koj cov tswv cuab hauv tsev neeg uas yog cov hluas

 • Nrhiav kev txhawb nqa thiab kev sib txuas yav tom ntej ntawm lawv cov phooj ywg thiab tsev neeg los ntawm kev tham nrog lawv hauv xov tooj, sau ntawv, xa email, los sis hauv xov xwm rau zej tsoom.
 • Yog tias cov xov xwm ua rau lawv muaj kev ntxhov siab, txhob hnov qab so kom txaus. Nrog koj tus me nyuam tham los qhia txog cov ntaub ntawv kom meej uas tej zaum lawv tau txais los ntawm is taws nem los sis lwm cov hauv paus ntawm qhov ntaub ntawv.
 • Tsom rau kev txhawb nqa koj cov me nyuam los ntawm kev txhawb siab rau lawv kom nug cov nqe lus nug thiab pab kom lawv nkag siab txog qhov xwm txheej tam sim no.
 • Tham txog cov kev xav uas lawv muaj thiab hwm txog lawv.
 • Pab lawv qhia txog lawv cov kev xav dhau ntawm cov kev kos duab los sis lwm cov kev ua si.
 • Muab kev nplij thiab ua siab ntev ntxiv dua yav dhau los.

Tsev neeg tej dej num

Txawm tias koj tsev neeg nyob hauv kev cais tus kheej los sis ceev tus kheej cia, nco ntsoov tias nws tsuas yog ib ntus xwb.

Ua kom tsev neeg lub sij hawm teem tseg xwm yeem thaum hais txog lub sij hawm pw, noj mov, thiab tawm dag zog.

Yog koj cov me nyuam koom qhov kev kawm ntawv sib ncua deb rau ntawm lawv cov  tsev kawm ntawv los sis rau lwm lub chaw, ces saib xyuas kom koj cov me nyuam nyob nrog lwm cov kom muaj kev nyab xeeb.

Saib xyuas cov kev xav ntawd xws li kev nyob ib leeg, kev dhuav, ntshai tsam tau tus kab mob, kev nyuaj siab, kev ntxhov siab, thiab kev poob siab yog cov kev qhia tawm feem ntau rau qhov xwm txheej kev ntxhov siab xws li kev sib kis tus kab mob thoob plaws no.

Peb koj tsev neeg ua cov dej num uas muaj kev lom zem thiab muaj txiaj ntsig zoo uas nyob raws li koj tsev neeg thiab cov txiaj ntsig fab kab lig kev cai.

Cov peev txheej ntaub ntawv ntxiv