អក្សរខ្មែរ

Washington State Department of Health (DOH) អនុវត្តតាមច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធដែលសមរម្យនិងមិនមានការរើសអើសលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ។ DOH មិនត្រូវបដិសេធ ឬរាក់ទាក់រាប់រកពួកគេផ្ទុយគ្នា ដោយសារតែពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទនោះឡើយ។

Washington State Department of Health:

  • ផ្តល់ជំនួយនិងសេវាកម្មនានាដោយមិនគិតឈ្នួលដល់មនុស្សទូទៅ ដែលគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីនិយាយទាក់ទងដោយប្រសិទិ្ធភាពជាមួយយើង ដូចជា៖
    • អ្នកបកប្រែភាសាមនុស្សគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
    • ពត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមទ្រង់ទ្រាយដទៃផ្សេងទៀត (បោះពុម្ពអក្សរធំៗ កាសែតថតសំឡេង ទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រើប្រាស់អេឡិកត្រូនិច ទ្រង់ទ្រាយដទៃនានាទៀត)
  • ផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលដល់មនុស្សទូទៅ ដែលភាសាដើមរបស់ពួកគេមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស ដូចជា៖
    • អ្នកបកប្រែភាសាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
    • ពត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងភាសាផ្សេងៗទៀត

បើអ្នកត្រូវការសេវាកម្មទាំងនេះ ចូរទាក់ទងទៅ 1-800-525-0127.

បើអ្នកជឿថា DOH មានការបរាជ័យក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ ឬមានការរើសអើងនៅក្នុងរបៀប ផ្សេងទៀតលើមូលដ្ឋាន នៃពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ សញ្ជាតិដើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ជាមួយ៖

Washington State Department of Health
The Center for Facilities, Risk and Adjudication
Attn: Civil Rights Program
PO Box 47890
Olympia, WA 98504-47890
1-800-525-0127
Civil.Rights@doh.wa.gov

អ្នកអាចដាក់បណ្តឹងអយុត្តិធម៌ដោយផ្ទាល់ឬតាមការផ្ញើតាមប៉ុស្តិ៍សំបុត្រ តាមទូរសារ ឬតាមអ៊ីមែល។

អ្នកក៏អាចដាក់បណ្តឹងត្អូញត្អែរពីសិទ្ធិពលរដ្ឋជាមួយនឹង U.S. Department of Health and Human Services (ក្រសួងមនុស្សសាស្រ្តនិងសុខភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិក), Office for Civil Rights (ការិយាល័យសំរាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋ), ដាក់បណ្តឹងអេឡិកត្រូនិចតាមរយៈ Office for Civil Rights Complaint Portal ដែលអាចមានតាមរយៈ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ឬតាមរយៈប៉ុស្តិ៍សំបុត្រឬតាមទូរស័ព្ទ៖

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ពាក្យបណ្តឹងការត្អូញត្អែរគឺអាចមានតាមរយ HHS.