Українська

Washington State Department of Health (DOH) дотримується чинних федеральних законів про цивільні права і не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі. DOH не відрізняє людей і не ставиться до них по-різному через їх расу, колір шкіри, національне походження, вік, інвалідність чи стать.

Washington State Department of Health:

  • Для ефективної взаємодії надає безкоштовну допомогу та послуги людям з обмеженими можливостями, а саме:
    • послуги кваліфікованих сурдоперекладачів;
    • письмову інформацію в інших форматах (великий шрифт, аудіо, доступні електронні формати, інші формати).
  • Надає безкоштовні послуги перекладу людям, для яких англійська не є основною мовою, а саме:
    • послуги кваліфікованих перекладачів;
    • письмову інформацію іншими мовами.

Якщо вам потрібні такі послуги, зверніться до 1-800-525-0127.

Якщо ви вважаєте, що у DOH вам не надали таких послуг або іншим чином дискримінували вас за ознакою раси, кольору шкіри, національного походження, віку, інвалідності чи статі, ви можете подати скаргу:

Washington State Department of Health
The Center for Facilities, Risk and Adjudication
Attn: Civil Rights Program
PO Box 47890
Olympia, WA 98504-47890
1-800-525-0127
Civil.Rights@doh.wa.gov

Ви можете подати скаргу особисто, відправити її поштою, факсом чи електронною поштою.

Ви також можете подати скаргу про порушення громадянських прав до .S. Department of Health and Human Services (Міністерства США з питань охорони здоров'я та соціальних служб), Office for Civil Rights (Управління з цивільних прав), в електронному вигляді через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступний за посиланням https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, поштою чи по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Форми для подання скарг доступні за посиланням HHS.