Gagana fa'a Sāmoa

Washington State Department of Health (DOH) aiaia ina ia galulue faatasi ma le Tulafono o Aia Tatau ole Mamalu Lautele ma ia aua ne'I faailogalanu ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e ai mea faaletonu ole tion/mafaufau, poo tama pe teine. DOH ma ia 'aua ne'I faatu'iese i tagata pe ese foi le faiga ona e ese le gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, e iai faaletonu ole tino/mafaufau, pe tama pe teine.

Washington State Department of Health:

  • Saunia Auaunaga fai fua ma fesoasaoni I tagata e iai manaoga faapitoa ina ia mafai ona talanoa malamalama ma I matou, e pei:
    • Faamatala Upu e faaaoga Taga faatino
    • Faamatalaga tusitusia I isi ituaiga (faalapopoa mataitusi, pu'eleo ae faalogologo, poo masini e alu ile eletise, ma isi ituaiga tusitusiga)
  • Saunia Auaunaga fai fua mo tagata ele se latou gagana le Faa-Peretania, e pei :
    • Faamatala/Faaliliu Upu Pasia
    • Faamatalaga tusitusia I isi Gagana

Afai e te manaomia nei auaunaga, faafesootai 1-800-525-0127.

Afai e te talitonu DOH ua le mafai ona maua se fesosoani mo nei auaunaga po ua faailogalanu I soo seisi itu ona ole gagana, lanu, tagatanuu moni, tausaga, poo se tama pe teine, e mafai ona faaulu mai lau faitioga ile:

Washington State Department of Health
The Center for Facilities, Risk and Adjudication
Attn: Civil Rights Program
PO Box 47890
Olympia, WA 98504-47890
1-800-525-0127
Civil.Rights@doh.wa.gov

E mafai foi ona e oo mai e fauulu lau faitioga e oe lava ia pe, lafo mai pe faaaoga mai masini meli vave, poo le imeli.

E mafai foi ona faaulu mai lau faitioga ile ofisa o faitioga o aia tatau ale U.S Department of Health and Human Services (Matagaluega Soifua Maloloina ma Auaunaga mo le Mamalu Lautele), Office of Civil Rights (Ofisa mo Aia Tatau mo le lautele), e faaaoga ai masini alu ile eletise i totonu ole Office for Civil Rights Complaint Portal, o loo maua lea ile upega tafa'i lagi: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pe lafo mai pe telefoni mai ile:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Pepa faatumu mo faitioga e maua mai lea ile upega tafa'I lagi HHS.