ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

សំណួរ​ទូទៅ​អំពី​សុខភាព​សាធារណៈ ឬប្រសិនបើ​អ្នកមាន​សំណួរ​ថាត្រូវ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ទៅណា​

សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណ ការបន្តជាថ្មី និងការប្ដឹងតវ៉ា

ការស្នើសុំទិញសំបុត្រកំណើត មរណភាព និងអាពាហ៍ពិពាហ៍

កម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់ Department of Health

អ្នកប្រើប្រាស់ TTY

  • ទូរសព្ទទៅលេខ 711 ដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីសេវាកម្ម Washington Relay

ជំនួយផ្នែកភាសា (ឥតគិតថ្លៃ)

លេខទូរសព្ទ៖ 1-800-525-0127

ទំនាក់ទំនង និងភ្ជាប់

មតិកែលម្អសម្រាប់ Department of Health (DOH, ក្រសួងសុខាភិបាល) | ម៉ោងធ្វើការ និងទីតាំង (ជាភាសាអង់គ្លេស)