Contact Us - Somali

Washington State Department of Health (Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington) waxay ku faraxsan tahay inay billoowdo bixinta adeegga tooska ah ee macaamiisha ee wax laga badelay looguna talagalay diiwaannada muhiimka ah (Ingiriis kaliya) iyo Ruqsada daryeelka caafimaadka (Ingiriis keliya). Fadlan ogoow: Adeegyada tooska ah ee shaqsiyaadka waxbaa iska badeli kara maadaama gobalku doonaayo in la balaariyo waxna laga badelo.

Su'aalaha guud oo ku saabsan caafimaadka dadweynaha ama haddii aad qabto su'aalo ku saabsan meesha aad boostada ku direyso

Su'aalaha ku saabsan ruqsad siinta, cusbooneysiinta iyo cabashooyinka

Dalbashada shahaadada dhalashada, dhimashada ama guurka

Barnaamijyada iyo Adeegyada Department of Health

Isticmaalayaasha TTY

  • Garaac 711 si aad u hesho adeegga Washington Relay

Caawimaada luuqada (waa bilaash)

Taleefoonka: 1-800-525-0127

Xiriirka iyo Isku xirka

Falcelinta Department Of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) | Saacadaha Xafiiska iyo goobaha (Af-Ingiriis ku qoran)