Makipag-ugnayan sa Amin

Mga pangkalahatang tanong tungkol sa pampublikong kalusugan o kung may tanong ka tungkol sa kung saan magpapadala ng sulat

  • 360-236-4501 o
  • 800-525-0127
  • Email

Mga tanong hinggil sa paglilisensiya, pag-renew at reklamo

Pag-order ng katibayan ng kapanganakan, kamatayan o pagpapakasal

Mga Programa at Serbisyo ng Department of Health

Para sa mga gumagamit ng TTY

  • I-dial ang 711 para sa Serbisyo ng Washington Relay

Tulong sa wika (walang bayad)

Telepono: 1-800-525-0127

Makipag-ugnayan at Kumonekta

Feedback ng Department of Health (DOH, Kagawaran ng Kalusugan) | Mga oras at lokasyon ng tanggapan (nasa wikang Ingles)