Nalasoo Xidhiidh

Su'aalaha guud oo ku saabsan caafimaadka dadweynaha ama haddii aad qabto su'aalo ku saabsan meesha aad boostada ku direyso

Su'aalaha ku saabsan ruqsad siinta, cusbooneysiinta iyo cabashooyinka

Dalbashada shahaadada dhalashada, dhimashada ama guurka

Barnaamijyada iyo Adeegyada Department of Health

Isticmaalayaasha TTY

  • Garaac 711 si aad u hesho adeegga Washington Relay

Caawimaada luuqada (waa bilaash)

Taleefoonka: 1-800-525-0127

Xiriirka iyo Isku xirka

Falcelinta Department Of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) | Saacadaha Xafiiska iyo goobaha (Af-Ingiriis ku qoran)