Xét Nghiệm tại Trường Học

This page is being reviewed for updates. The Washington State Department of Health has updated its guidance for what to do if you are sick with COVID-19 or were exposed to COVID-19. This page may have content that is inconsistent with the new guidance.

Bản thân các trường học hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ cho lớp học an toàn và khỏe mạnh để học sinh có thể tập trung vào việc học. Trong thời gian xảy ra đại dịch, chương trình Learn to Return (Tìm Hiểu Để Trở Lại Trường Học) (chỉ Tiếng Anh) của chúng tôi là giải pháp quy mô toàn tiểu bang hỗ trợ trường học chuẩn bị và tiến hành các nỗ lực xét nghiệm COVID-19. Sau khi chương trình kết thúc, các trường học vẫn có thể tiếp cận các nguồn lực xét nghiệm đã giúp ứng phó với các đợt bùng dịch và đảm bảo quá trình học tập không bị gián đoạn.

Các trường học tại tiểu bang Washington nhận được gì

Xét nghiệm miễn phí - Department of Health (DOH, Sở Y Tế) sẽ tiếp tục cung cấp vật tư xét nghiệm miễn phí cho các trường học. Bao gồm cả bộ xét nghiệm tại chỗ và tại nhà.

Hỗ trợ - Educational Service District (Khu Học Chánh Dịch Vụ Giáo Dục) có thể hỗ trợ các trường học và giải đáp các thắc mắc liên quan đến xét nghiệm tại trường.

Sau khi chương trình Learn to Return (Tìm Hiểu Để Trở Lại Trường Học) kết thúc, các dịch vụ sau đây sẽ không còn có sẵn: bồi hoàn chi phí hỗ trợ lao động cho nhân viên tham gia xét nghiệm và hành động giảm thiểu hậu quả COVID-19, Quỹ Tác Động, hỗ trợ 1:1 từ quản lý chương trình Health Commons (Y Tế Chung) và hỗ trợ lao động từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Liên hệ với chúng tôi

Để đặt câu hỏi về việc đặt hàng bộ xét nghiệm, vui lòng liên hệ covidtestingsupport@doh.wa.gov.

Nếu quý vị có các câu hỏi chung về xét nghiệm tại trường học, vui lòng liên hệ với nhân viên điều phối khu vực Educational Service District (ESD, Khu Học Chánh Dịch Vụ Giáo Dục) (bằng Tiếng Anh) của quý vị.

Nguồn Lực Hỗ Trợ

Xét Nghiệm COVID-19 cho Trại Hè và Các Nhóm Chăm Sóc Trẻ Em PreK–12 (PDF) (bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha).