တၢ်မၤစၢၤအဂံၢ်ထံးပီးလီလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအိၣ်ဒီးဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကၤအတၢ်ကီတၢ်ခဲ

ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်ကၤလၢထံကီဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်ဒုးကဲထီၣ်သးတၢ်တံာ်တာ်လၢဟံၣ်ဖိဃီတဘျုးဒူၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤအဂံၢ်ထံးတဖၣ် အံၤမၤစၢၤ၀ဲဒၣ်ဟံၣ်ဒူၣ်တဖၣ်လၢအဃုပှ့ၤန့ၢ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢဖိသၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ် ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဟဲလၢ American Academy of Pediatrics (AAP, အမဲရကၤပှၤကူဆါဖိသၣ်စဲၤနီၣ်အတၢ်မၤလိကၠိ) (ဘျးစဲးကိးလၤ၀ါကျိာ်), U.S. Department of Health and Human Services (အမဲရကၤဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်မၤစၢၤပှၤကညီ၀ဲၤကျိၤ) (ဘျးစဲးကိးလၤ၀ါကျိာ်), Washington Women, Infants, and Children (WIC, ပိာ်မုၣ်, ဖိၣ်သၣ်အီၣ်နုၢ်, ဒီးဖိသၣ်)  အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, တၢ်ပၢဆၢ၀ဲတၢ် ဆါဒီးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအ၀ဲၤလီၢ်) (ဘျးစဲးကိးလၤ၀ါကျိာ်), ဒီး U.S. Food and Drug Administration (FDA, အမဲရကၤတၢ်ပၢဆၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ် ကသီ) န့ၣ်လီၤ (ဘျးစဲးကိးလၤ၀ါကျိာ်).

ယဃုဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်မ့တဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် ယကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်?

နဖိအကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢနကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနဖိတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၢ်ဂ့ၢ် န့ၢ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဖဲနမ့အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ပာ်ဃုာ်လၢ WIC အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်-

 • ဆဲးကျိးဘၣ် နလီၢ်က၀ီၤ WIC ကသံၣ်ဒၢး (ဘျးစဲးကိးလၤ၀ါကျိာ်) လၢနကစၢတဲာ်၀ဲမ့ၢ်နမၤကသ့မနုၤလဲၣ်ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်နဖိ တၢ်နူၢ်ထံကမူၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. WIC န့ၣ်ခဲအံၤဟ့ၣ်မၤစၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်တဘျုးကလုာ်ဒ်သိးဟံၣ်ဒူၣ်တဖၣ်ဃုထၢ၀ဲဒၣ်ကသ့အ ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • နကိး၀ဲဒၣ်ကသံၣ်ဒၢးလၢနလီၢ်က၀ီၤမ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူကီၢ်စဲၣ် WIC ကီၢ်စဲၣ်၀ဲၤလီၢ် ဖဲ 1-800-841-1410 မုၢ်ဆၣ် တုၤ မုၢ်ဖီဖး ဂီၤ 8: 00 နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ 5: 00 နၣ်ရံၣ်တက့ၢ်ႋ
 •  သမံသမိးကွၢ်  Washington WIC အပှာ်ယဲာ်သန့ (အိၣ်ထဲကိးလၤ၀ါကျိာ်) လၢတၢ်မၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်လၢ WIC ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Basic Food (ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ) Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, တၢ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ် န့ၢ်ဘါအတၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ) အကဲဘျုးလၢ နလဲၤဃုပှ့ၤန့ၢ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢပနံာ်ကျးတဖၣ်အပူၤ, ဃုာ်ဒီးကသံၣ်ကျးတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. နသူ၀ဲဒၣ် တၢ်ကဲဘျုး တဖၣ်အံၤလၢနကဃုပှ့ၤတၢ်လၢနနီၢ်ကစၢ် မ့တမ့ၢ် အီၤလဲအပူၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးနသ့ၣ်ညါဘၣ်မ့ၢ်နကြၢးဒီး SNAP ဧါန့ၣ်, လဲၤအိၣ်သကိး ဘၣ် Parenthelp123 ပှာ်ယဲာ်သန့ (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဆူ 1-800-322-2588.

ဟံၣ်ဒူၣ်အဂုၤဂၤခဲလၢာ်န့ၣ်သ့-

 • လဲၤကွၢ်ပှ့ၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖဲပနံာ်ကျဲးလၢအစံးတဖၣ် ဒီးကသံၣ်ကျး မ့တမ့ၢ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤလၢအီၤလဲလၢပနံာ်ကျးလၢအမံၤဒိၣ် ဒီးကသံၣ်ကျးတ ဖၣ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤထုးထီၣ်တၢ်တဘျီဃီ-
  • သူဘၣ် Gerber အ MyGerber Baby Expert (ယကဲဘၢၣ်ဖိသၣ်စဲၤနီၣ်) (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) လၢနကမန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဘါ မ့ တမ့ၢ် ပှၤကူၣ်လိာ်တၢၢ်ပီၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးလံာ်အုၣ်သးခီဖျိလီတဲစိ, တၢ်ဆှၢလံာ်, လၢ Facebook Messenger, ၀ဲၤခၠဲး, မ့တမ့ၢ်တၢ်ကိးလီ ဂီၤမူန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်မၤစၢၤနၤသ့လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢ အလီၤဂၤလီၤအသးလၢ နသူအီၤသ့လံတ ဖၣ်န့ၣ် လီၤ.
  • ကိးဘၣ် Abbott အပှၤစူၤကါတၢ်ဂ့ၢ်ဂီၤအူလီကျိၤန့ၣ်တက့ၢ်. 1-800-986-8540
  • သူဘၣ် Abbott အ ဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလံာ်ကွီၣ်ဒိ (အိၣ်လၢကိးလၤ၀ါကျိာ်)- သံကွၢ်ဘၣ် နကသံၣ်သရၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဒီးပိာ် မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် နဖိကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးလၢ နကဆှၢပတံထီၣ်ဘၣ်၀ဲ ဒၣ်ဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ လံာ်ကွီၣ်ဒိခီဖျိ Abbott န့ၣ်လီၤ.
  • ကိးဘၣ် Mead Johnson/Reckitt အပှၤမၤစၢၤပှၤစူၤကါတၢ်ဖၣ်အလီကျိၤ- 1-800 BABY-123 (222-9123)
 • သမံသမိးကွၢ် ပှၤတ၀ၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်-
  • ဃုကွၢ်န့ၢ် Community Action Agency (CAA, ပှၤတ၀ၢဟူးဂဲၤကရၢ) လၢအဘူးကတၢၢ်ဒီးနၤ (အိၣ်လၢကိးလၤ၀ါကျိာ်). နပှၤတ၀ၢ ဖိ CAA တဖၣ်န့ၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်နၤဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်ကသ့ မ့တမ့ၢ် ဒုးဆဲးကျိးနၤဒီးလီၢ်က၀ီးကရၢလၢအိၣ်ဒီး ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံက မူၣ် တဖၣ်လၢအဆါ၀ဲဒၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.
  • ကိးဘၣ် United Way အ 2-1-1 (အိၣ်လၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) (အိၣ်လၢအိးလၤ၀ါကျိာ်) စံၢ်လီၤ 2–1-1 လၢနဆဲးကျိးဒီးပှၤတ၀ၢအတၢ်အိၣ်ယၢၤ အပှၤစဲၤနီၣ်လၢ United Way တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အ၀ဲသ့ၣ်ဃုစၢၤန့ၢ်နၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီကျးဒီးတၢ်လီၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်ဖဲ လၢ နပှ့ၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ် နၢ်ထံဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပှ့ၤဘၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • ကိးဘၣ်သံကွၢ်ဘၣ် နလီၢ်က၀ီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအတၢး (အိၣ်လၢအိးလၤ၀ါကျိာ်) မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆါ၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံ ကမူၣ်စ့ၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ.
  • သံကွၢ်ဘၣ် နဖိကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးလၢဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်မၤဘူၣ်၀ဲဒၣ်နုၢ်ထံ. မ့ၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ် လံာ်နဲၣ်ကျဲအဃိန့ၣ် နဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤဘူၣ်၀ဲနုၢ်ထံလၢအပူၤဖျဲးခီဖျိ Northwest Mother’s Milk Bank န့ၣ်လီၤ (အိၣ်လၢကိးလၤ၀ါကျိာ်).
 • လၢဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်အိၣ်သး၀ဲအံၤန့ၣ်, American Academy of Pediatrics (AAP, အမဲရကၤပှၤကူဆါ ဖိသၣ်စဲၤနီၣ်အတၢ်မၤလိကၠိ) မ့စံး၀ဲ လၢနဆီတလဲ၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢအအိၣ်၀ဲသ့, ဃုာ်ဒီးကျးလၢအမံၤဒိၣ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ်လၢနဖိန့ၣ်မ့တအီ၀ဲဒၣ်တၢ် နုၢ်ထံလၢအ လီၤဆီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.  နဖိန့ၣ်မ့ဘၣ်အီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢအလီၤဆီ တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ် (အိၣ်ထဲလၢကိးလၤ၀ါကျိာ်) မ့တမ့ၢ် တၢ်နုၢ် ထံကမူၣ်လၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢအ့ၤမ့ၤနိၤ ဂာ်ဆံၣ်ထံးဒ်အမ့ၢ်၀ဲဒၣ် Elecare န့ၣ်, သံကွၢ်ဘၣ်နကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢး ဘၣ်ဃာ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တက့ၢ်.
 • သံကွၢ်ဘၣ် နကသံၣ်သရၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဒီးပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် နဖိကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးလၢ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်နုၢ်ထံၣ်ကမူအဒိလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဧါန့ၣ်လီၤ.
နမ့ၢ်ကျဲၣ်ကျီထံဒီးတၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်ဒ်သိးကတူၢ်ယံာ်န့ၣ်မ့ၢ်အပူၤဖျဲးစ့ၢ်စါ?

တပူၤဖျဲးဘၣ်, နကြၢးပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအိၣ်လၢတၢ်ဘိၣ်အလိၤ, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနဖိကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ် ဒၢးဟ့ၣ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်နုၢ်ထံလၢတၢ်ကျဲၣ်ကီ၀ဲန့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဒီး အဒုးကဲထီၣ်စ့ၢ်ကီးနဖိဒ်သိးတဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ် န့ၢ်ဘၣ်တလၢတပှဲၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်၀ဲန့ၣ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်သ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢဟံၣ်သ့စ့ၢ်ဧါ?

American Academy of Pediatrics ထီဒါ၀ဲဒၣ်တဲာ်တဲာ်လၢတၢ်တ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢနနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နုၢ်ထံလၢနတ့အီၤလၢဟံၣ်န့ၣ် အတပူၤဖျဲးဘၣ်ဒီးတဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢလၢပှဲၤလၢနဖိအဂီၢ်ဘၣ်. ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ် သီတနီၤအကျါအတၢ်သံန့ၣ်ဘျးစဲလိာ်အသးဒီးတၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢဘၣ်တၢ်တ့အီၤလၢဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယပှ့ၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤသ့စ့ၢ်ဧါ?

U.S. Food and Drug Administration (FDA) န့ၣ်ပှ့ၤသွီနုာ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါမ့ၤ 16 သီန့ၣ် FDA စံး၀ဲလၢတၢ်ဖိးတၢ်လံၤလၢဘၣ်လိာ်သးဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘၣ်အပတီၢ်တဖၣ်ကဟဲတုၤလီၤ၀ဲဒဆူ အမဲရကၤအကီၢ်ပူၤလၢ နွံလၢကဟဲန့ၣ်လီၤ (အိၣ်လၢကိးလၤ၀ါကျိာ်).

ယဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲသီအတၢ်နုၢ်ထံဆူပဖိစံးစံးဖိသ့ဧါ?

American Academy of Pediatrics (AAP) တအုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတၢ်နုၢ်ထံကမူဆူဖိသးစံး စံးဖိတဖၣ်ဘၣ်. သနာ်က့ AAP စံး၀ဲနဃုပှ့ၤန့ၢ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်မ့တဘၣ်ဘၣ်ဒီး ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်ပူၤဖျဲးလၢနကဒုးအီၣ် ၀ဲဒၣ်ဆူ ဖိသၣ်စံးစံးဖိဘူးထီၣ်တနံၣ်တဖၣ်စှၤကီၤသီသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲဆိအတၢ်နုၢ်ထံဆူယဖိလၢအိၣ်ဖျဲၣ်အသီပှဲၤတဂၤသ့ဧါ?

American Academy of Pediatrics (AAP) တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်လၢဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဆိတဖၣ်န့ၣ် ပူၤဖျဲး၀ဲဒၣ် လၢနကဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်အကတီၢ်ပှဲၤပှဲၤတဖၣ်လၢစှၤနွံဖိသ့၀ဲဒၣ် ဖဲနဃုပှ့ၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်နုၢ်ထံ ကမူၣ်မ့တဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်ယဖိလၢကျီၢ်နုၢ်ထံလၢဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်အလီၢ်သ့ဧါ?

American Academy of Pediatrics စံး၀ဲလၢဖိသၣ်သးနံၣ်အါန့ၢ်ဒံး 6 လါလၢအအီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်နုၢ်ထံမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤ (တမ့ၢ် တၢ်နုၢ်ထံလီၤဆီ) တဖၣ်န့ၣ်, တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ် ကျီၣ်နုၢ်ထံန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဃုထၢတခါလၢနကဒုးအီ၀ဲနဖိတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ် (တအါန့ၢ်တနွံ) သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါကရူၢ်စံး၀ဲလၢ တမ့ၢ်တၢ်အကြၢးဘၣ်လီၤတံၢ် ဒီးတကြၢးဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်အါန့ၢ်တနွံဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲတၢ်ဒုးအီၣ် ကျီၢ်နုၢ်ထံအခါ အကါဒိၣ် လၢကမၤလီၤတံၢ်လၢနဖိဒိးန့ၢ်ဘၣ် ထးဂံၢ်စီလၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဒ်သိးကဒီသဒၢကွံာ်အီၤလၢသွံၣ်ဂံၢ်စၢ်တၢ်ဆါ န့ၣ်လီၤႋ အကါဒိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢဘၣ် ဒုးအီၣ်နဖိလၢ တၢ်အီၣ်အသံၣ်အကာ်လၢပၣ်ဃုာ်ဒီးထးဂံၢ်စီလၢလၢပှဲၤပှဲၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် jarred ဖိသၣ်တၢ်ညၣ်အီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ချံအီၣ်လၢ ပှဲၤဒီးထးဂံၢ်စီတက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်ဒုးအီ၀ဲဒၣ်နဖိဒီးကျီၢ်နုၢ်ထံလၢတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးနဖိအကသံၣ်သရၣ် နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးတက့ၢ်ႋ

ယဒုးအီယဖိဒီးမဲးတဲးလဲးနုၢ်ထံသ့စ့ါဧါ?

မဲးတလဲးနုၢ်ထံန့ၣ်တၢ်တအုၣ်ကီၤအီၤလၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤဘၣ်. သနာ်က့, ထံကီၢ်တနီၤအကျါအုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်နဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်နဖိ ဒီးမဲးတလဲးနုၢ်ထံသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. U.S. Food and Drug Administration ဆိမိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကပှ့ၤသွီနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖိ တၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဖဲ တၢ်နုၢ်ထံကၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယဒုးအီယဖိဒီးတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအနုၢ်ထံသ့စ့ၢ်ဧါ?
 • American Academy of Pediatrics (AAP) တအုၣ်ကီၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဒုးအီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီတၢ်နုၢ်ထံဆူဖိသးစံးလၢ အသးနံၣ်စှၤန့ၢ်ဒံးတနံၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လီၤဆီတဖၣ်ဘၣ်. AAP စံး၀ဲလၢဂ့ၢ်ဂီၤအူအကတီၢ်, နဒုးအီ၀ဲဒၣ်နဖိလၢအသးနံၣ်ဘူးထီၣ်ကပှဲၤဒီးပဲနုၢ်ထံကမူၣ်သ့၀ဲဒၣ် ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ၤပဲနုၢ်ထံကမူၣ်ကဘၣ်ထၢနုာ်ဃုာ်ဒီးဖရိထ့ဒီးခဲ လစံၤယၤန့ၣ်လီၤ. က့ၤဒုးအီကဒါက့ၤနဖိဒီးဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံလၢအဆိအချ့ဖဲနပှ့ၤန့ၢ်အီၤမ့န့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • နတဘၣ်ဒုးအီနဖိဒီး သ့ၣ်အဲလမီၣ်အနုၢ်ထံ မ့တမ့ၢ် တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအနုၢ်ထံတက့ၢ်. တၢ်နုၢ်ထံသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတပာ်ဃုာ်ဒီးဖရိထ့ဒီး ဂာ်ဂံၢ်ဘါလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢနဖိအဂီၢ်ဘၣ်.
 • နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်စူးကါတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအနုၢ်ထံသ့န့ၣ် ကတိၤသကိးတၢ်ဒိးနဖိအကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးတက့ၢ်ႋ
ယဖိန့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံလီၤဆီလၢ Abbott ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကြၢးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

U.S. Food and Drug Administration စံးတ့ၢ်၀ဲလၢ အကပျဲ Abbott ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်နုၢ် ထံကမူၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ် (ဘျးစဲဒီးကိးလၤ၀ါကျိာ်) အအိၣ်ဟဲလၢအခီပနံာ်တၢ်မၤလီၢ်လၢ Sturgis, Michigan အပူၤလၢတၢ်အိၣ် သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံကမူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတခါခါန့ၣ် သံကွၢ်ဘၣ် နဖိကသံၣ်သရၣ်, နၢး(စ), မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ဒၢးလၢဘၣ်ဃာ်ဒီးတၢ်နုၢ်ထံ၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤ.

ယဒုးအီၣ်ယဖိလၢယနုၢ်ထံသ့ဧါ အဒိယဒုးအီၣ်တ့ၢ်ယဖိဒီးဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံန့ၣ်?

ဒုးအီၣ်နဖိလၢနနုၢ်ဒီးပတုာ်ကွံာ်ဖးယံာ် မ့တမ့ၢ် စးထီၣ်ဒုးအီၣ်ကဒီးအသီတဘျီဖဲနတဒုးအီၣ်နဖိလၢနနုၢ်ထံလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်သ့၀ဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ်သ နာ်က့ၤ အကဟံတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်ဒီးလၢာ်ဂံၢ်လၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. La Leche League International has resources

နကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နုၢ်ထံတၢ်ဆီထွဲဒ်လဲ