Contact Us - Marshallese

Washington State Department of Health (DOH, Rā eo an Ejmour ilo Aelōn̄ in Washington) ej  itoklimo in lewaj jibāñ ñan armij ikijen rekoot aorōk (Kajin Pālle wōt) im license in ejmour (Kajin Pālle wōt). Jouj im jela: Jerbal ko ippān armij remaroñ oktak ilo an aelōñ eo laplak im bar wōr oktak ie.

Kajitōk ko ekkut kajitōk kake ejmour ak ñe ewōr am kajitōk kin ia eo kwōj jilkinḷọk mweiuk

  • 360-236-4501 ak
  • 800-525-0127
  • Email

Kajitōk ko kake license, kakāāl, im inepata ko

Ortar e juon pepa in lōtak, mij, ak pālele

Department of Health Būrookraaṃ im Jerbal ko

Ro rej kōjerbale TTY

  • Jiped 711 ñan Jerbal eo an Washington Relay

Jibāñ ilo kajin (ejelọk wōnean)

Talboon: 1-800-525-0127

Tobar im Ippān Doon

Department of Health (DOH, Rā eo an Ejmour) Ḷōmṇak ko | Awa ko an opiij eo im Jikin ko (ilo Kajin Pālle)