ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਨਿਰਨਾ ਕਰ ਸਕੋ।

17 ਦਸੰਬਰ, 2021 – Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ (Pfizer ਜਾਂ Moderna) ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ Johnson & Johnson ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ, Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ) ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ Guillain-Barré syndrome ( ,GBSਗੁਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ mRNA ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ Johnson & Johnson ਟੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਵਾਵਾਂ?

ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕੇਟਰ ‘ਤੇ ਜਾਉ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 438-829 (GET VAX) ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 1-800-525-0127 ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ # ਦਬਾਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ (Moderna/Spikevax ਜਾਂ Pfizer/Comirnaty)ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਭਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕਸੀਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਲਈ 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ wa211.org' ਤੇ ਜਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇਖੋ: ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Washington State Department of Health (ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀਕੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Apple Health (Medicaid), Medicare ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ covid.vaccine@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)।

 • ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਲਈ 800-562-6900 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ)
 • TDD/TYY: 360-586-0241
 • TDD: 800-833-6384
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ (ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੀਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕੋਗੇ।

ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਨਾਂਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ Apple Health (Medicaid), Medicare ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ, U.S. Food and Drug Administration (FDA, ਅਮਰੀਕਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ Washington ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Pfizer (Comirnaty) ਅਤੇ Moderna (Spikevax)  ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ Johnson & Johnson ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ) ਅਤੇ Guillain-Barré syndrome ( ,GBSਗੁਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Pfizer-BioNTech ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ (Comirnaty):

ਇਹ ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ:

 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ (ਤੀਜੀ) ਖੁਰਾਕ
 • 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Comirnaty ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ 5 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ  (Spikevax)  :

ਜਿਸਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ:

 • ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
 • 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

Johnson & Johnson – Janssen ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ:

ਇਹ ਟੀਕਾ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖੁਰਾਕ (ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ) ਟੀਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। Pfizer ਅਤੇ Moderna ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੈਰੀਐਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ mRNA ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ (Pfizer ਅਤੇ Moderna) ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ Johnson & Johnson ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ) ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਅਤੇ Guillain-Barré syndrome ( ,GBSਗੁਲੇਨ-ਬੈਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ), ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ mRNA ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Johnson & Johnson ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
 • FDA ਅਤੇ CDC ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Johnson & Johnson ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, Washington State Department of Health (DOH, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਨੂੰ mRNA ਕੋਵਿਡ-19, ਟੀਕਾ (Pfizer-BioNTec ਜਾਂ Moderna) ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਟ Johnson & Johnson (J&J) ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ।

J&J ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ Centers for Disease Control and Prevention ( ,CDCਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 • Thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS): Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ) ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ J&J ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ TTS ਦੇ 54 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
 • Guillain-Barré Syndrome (GBS): Guillain-Barré syndrome (GBS, ਗੁਲੇਨ ਬੈਰੇ ਸਿੰਡਰੋਮ) ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GBS ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ, J &J, ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ 125 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GBS ਦੀਆਂ 100 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ J&J ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, DOH Moderna ਅਤੇ Pfizer ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ J&J ਟੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ J&J ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ J&J ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ TTS ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ/ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ COVID-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ?

Comirnaty/Pfizer ਅਤੇ ModernaSpikevax/ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Comirnaty/Pfizer ਜਾਂ /SpikevaxModerna ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

Johnson & Johnson-Janssen ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ, ਇੱਕ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਉ (Comirnaty/Pfizer ਲਈ 21 ਦਿਨ, Spikevax/Moderna ਲਈ 28 ਦਿਨ)।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਉਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ COVID-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਬਸਟਟ੍ਰੀਸ਼ ਐਂਡ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟਸ), ਅਤੇ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਮੈਟਰਨਲ-ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਨ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟਿਯੂਬ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ MotherToBaby ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। MotherToBaby ਮਾਹਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਚੈਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ)। MotherToBabyਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ:

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ 12 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਕੇ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, /SpikevaxModerna, ਜਾਂ Johnson & Johnson)।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Comirnaty/Pfizer-BioNTech ਜਾਂ /SpikevaxModerna ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 • ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।
 • ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ
 • ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੋਗੇ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਬ੍ਰਾਂਡ) ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ: MyIR (My Immunization Registry, ਮੇਰੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਜਿਸਟਰੀ) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ MyIR ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ MyIR ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹਾਇਤਾ MyIRmobile ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ Department of Health COVID-19 (ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਹੌਟਲਾਈਨ 833-VAX-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ waiisrecords@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ

ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸੰਕਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਮਊਨੀਟੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦਰ ਉੰਨ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਟੀਕਾ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ:

 • J Johnson & Johnson (Janssen), 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
 • Pfizer-BioNTech, 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
 • Moderna, 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਂਵਾ ਹੈ?

ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਇਰਸ ਭੱਵਿਖ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੂਪਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੋਵਿਡ ਲੱਛਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ” ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਨਵਾਂ ਰੂਪ' ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?

ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਟੀਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ, ਟਰਾਇਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ।

ਹਰੇਕ ਟੀਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੌ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ FDA ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, FDA ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ (EUA) FDA ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। EUA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, EUA ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। Western States Pact (ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ) (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, FDA ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ EUA ਦੀ Scientific Safety Review Workgroup (ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Western States Pact ਕੀ ਹੈ?

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, FDA ਦੁਆਰਾ ਓਰੇਗੋਨ, ਨੇਵਾਡਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਂ ਦਾ ਸਾਹ੍ਮਨਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ FDA ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਫੈਡਰਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ Emergency Use Authorization (EUA( ਲਈ ਵਜੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Western States Scientific Safety Review Workgroup ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

mRNA ਟੀਕੇ (Pfizer ਅਤੇ Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ)

ਉਪਲਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA(mRNA)ਟੀਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

mRNA ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ mRNA ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕੇ(Johnson & Johnson ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ)

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੈਕਟਰ ਟੀਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਇਰਸ)। ਇਹ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ: ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

mRNA ਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA, ਜਾਂ mRNA ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। mRNA ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ" ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟੁਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ mRNA ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ mRNA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ mRNA ਟੀਕੇ CDC ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਾਇਰਸ ("ਵੈਕਟਰ") ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਟੁਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਆਪਣੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਿਉਨ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਨ?

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ mRNA ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਬੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Pfizer, Moderna, and Johnson and Johnson ਟੀਕਾ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਲ (ਭਰੂਣ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਇਰਸ, ਲੈਟੇਕਸ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ; ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਿਲਾਡੇਲ੍ਫਿਯਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਵੈਬਪੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ Pfizer (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), Moderna (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਅਤੇ Johnson & Johnson (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ Johnson & Johnson ਟੀਕਾ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Johnson & Johnson ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਉਸੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਸੈਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਕਨਪੌਕਸ, ਰੁਬੇਲਾ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ COVID-19 ਟੀਕਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਬਾਂਝਪਨ ਜਾਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।

Centers for Disease Control and Prevention (CDC ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਅਤੇ Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਗਰਭਵਤੀ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 45 ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ mRNA ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ, Pfizer-BioNTech ਜਾਂ Moderna) ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CDC ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ CDC ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਵੈਬਪੰਨਾ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

Pfizer/Comirnaty, Moderna/Spikevax, and Johnson & Johnson – Janssen ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ

ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁੱਖਦੀ ਬਾਂਹ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pfizer ਅਤੇ Moderna ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸਨ। Johnson & Johnson ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ।

ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ, 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸੀ।

ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ:

Pfizer/Comirnaty

 • ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
 • ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
 • ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

Moderna/Spikevax

 • ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
 • ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
 • ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

Johnson & Johnson

 • ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
 • ਪੰਜਤਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
 • ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖਦੀ ਬਾਂਹ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾ ਲੜੀ (Pfizer ਜਾਂ Moderna ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ Johnson and Johnson ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,500 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲਈ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਚਾਰਟ (PDF) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) (ਵੀਏਆਰਐਸ)'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ "ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਇਵੈਂਟ" ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। VAERS ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ " VAERS ਕੀ ਹੈ?"

VAERS ਕੀ ਹੈ?

VAERS Centers for Disease Control and Prevention (CDC(ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ)ਅਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਏ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। VAERS ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ (ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਮਰੀਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ VAERS ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).

ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ VAERS ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ।

VAERS ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ VAERS ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CDC ਅਤੇ FDA ਦੀ ਸੰਭਵ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੀ?

ਹਾਂ, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ) (ਏਸੀਆਈਪੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣਾ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੈਬਪੰਨਾ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਟੈਬ ਤੇ ਜਾਉ। (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਕੀ ਮੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ?

ਗੰਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਾਣੇ -ਪਛਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਿਸ, mRNA ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ, ਜਾਂ Pfizer-BioNTech/Comirnaty (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), Moderna/Spikevax (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਜਾਂ Johnson & Johnson–Janssen ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਇਲਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ACIP ਦੇ mRNA ਟੀਕੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵੇਖੋ।

ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

ਕੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 (ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰK-12 ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ K-12 ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੰਨਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Washington State Board of Health )ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ( ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

K-12 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

18 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ Inslee ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ K–12 ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ K-12 ਸਕੂਲਾਂ, ਪਬਲਿਕ K-12 ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਜ-ਕਬਾਇਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ),
 • ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
 • ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, K-12 ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ (PDF) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) (ਦਫਤਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ) ਵੇਖੋ।

ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Jay Inslee ਜੈ ਇੰਸਲੀ ਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਜਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ Department of Health (DOH, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। DOH ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਛੋਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ Certificate of Exemption (COE, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਮਪਸ਼ਨ) ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ K-12 ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ COE ਸੀਓਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ

ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ Pfizer-BioNTech ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਪੇਜ Vaccinating Youth (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ) 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ K-12 ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

State Board of Health (ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ Department of Health ਦੀ ਬਜਾਏ K-12 ਸਕੂਲਾਂ (Revised Code of Washington (RCW, ਆਰਸੀਡਬਲਯੂ) 28A.210.140 (ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਰਾਜ Department of Health ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ Technical Advisory Group (ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਹੋਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਮੇਤ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2021-2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਚੀਲਾਪਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਕੂਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (Pfizer-BioNTech or Moderna) ਦੀ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ (Johnson and Johnson (J&J)/Janssen)ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਡੋਜ਼ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ:

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਰਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 100% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ:

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ. ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ (PDF).

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ/2 ਮੀਟਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ (2 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਕਕਰਣ ਹੋਏ ਹਾਂ?

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। DOH ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੀ ਇਵੈਂਟਾਂ ਜਾਂ 500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਡੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਘੁਟਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰਾ ਕਵਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰਾ ਕਵਰਿੰਗ ਪਹਿਨਣ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ?

ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਜੋਖਮ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜਾਣਾ-ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। DOH ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਕਕਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਛੇ ਫੁੱਟ (ਦੋ ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕੁਝ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੇਪਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਮਝੋ! ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ (Pfizer-BioNTech or Moderna)ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ-ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਟੀਕੇ (Johnson and Johnson (J&J)/Janssen ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ "ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਵਾਏ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਕੀ ਮੇਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ 100%ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਵੈਰੀਐਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੰਕਰਮਣ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾ ਚੁਕੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਕ ਅਲੱਗ –ਥਲੱਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਟੀਕਾ ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਖੁਰਾਕਾਂ

ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ (ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਉਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਗਈ (ਇਸਨੂੰ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਘਟਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਟਨਸ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਨਿਯਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੈਟਨਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

U.S. Food and Drug Administration (FDA), Advisory Committee on Immunizations Practices (ACIP, ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੱਧਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ), ਅਤੇ Western States Scientific Safety Review Workgroup (ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਗਰੁੱਪ) ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਲਈ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ:

 • ਟਿਉਮਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਇਮਿਉਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਇਮਯੂਨ ਦੀ ਕਮੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ DiGeorge ਸਿੰਡਰੋਮ, Wiskott-Aldrich ਸਿੰਡਰੋਮ) ਹੈ
 • ਐਡਵਾਂਸਡ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ HIV ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ
 • ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਉਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੀਕੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 90% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਿਉਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ mRNA ਟੀਕਾ (Moderna ਜਾਂ Pfizer) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ mRNA ਟੀਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਆਪਣੀ mRNA ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ (Pfizer-BioNTech, Moderna ਜਾਂ Janssen) ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ Pfizer ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ Moderna ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Johnson & Johnson (Janssen) ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਮਯੂਨੋਕੌਮਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਤਾਂ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ Janssen ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ (8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ) ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ (Pfizer-BioNTech, Moderna ਜਾਂ Janssen) ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • Janssen ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪੇਜ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ) ਵਧੇਰੀ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰੋਤ

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਵਿਅਕਤੀ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਹੋਮਬਾਊਂਡ

ਟੀਕਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਨੇ'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ covid.vaccine@doh.wa.gov ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।