Mga Paraan ng Paggamot sa COVID-19

Ang mga taong magpopositibo sa COVID-19 at higit na nanganganib na magkasakit nang malubha ay maaaring matulungan ng therapeutics (mga gamot) para sa COVID-19. Ang mga paggamot na ito ay makakatulong para maiwasan ang malubhang pagkakasakit, pagpapaospital, at pagkamatay nang dahil sa COVID-19. Kausapin kaagad ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw ay magpopositibo at higit na nanganganib, dahil kailangang masimulan nang maaga ang mga paggamot upang gumana ang mga ito sa pinakamabisang paraan. Tutulungan ka ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan na alamin kung aling gamot para sa COVID-19 ang pinakamainam para sa iyo.

Ang mga paggamot/gamot para sa COVID-19 ay hindi kapalit ng mga hakbang para sa pag-iwas sa sakit. Inirerekomenda pa rin na ang lahat ng taong kwalipikado ay magpabakuna at magsagawa ng iba pang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ano ang mga Paggamot na Monoclonal Antibody?

Ang mga antibody ay mga protinang ginagawa ng katawan ng tao upang labanan ang mga virus, gaya ng virus na sanhi ng COVID-19. Ang mga antibody na ginawa sa isang laboratoryo ay gumagana sa halos kaparehong paraan ng mga likas na antibody para limitahan ang dami ng virus sa iyong katawan. Tinatawag ang mga ito na mga monoclonal antibody. Kung ikaw ay nanganganib na magkaroon ng malubhang sakit na COVID-19 at nagpositibo sa COVID-19 o malapit na nakasalamuha ng isang taong nagpositibo, maaari mong pag-isipang tumanggap ng paggamot na monoclonal antibody (mAb, antibody na mula sa pag-clone ng isang cell). Maaaring kwalipikado ka para sa paggamot na mAb (bebtelovimab) bilang panggamot sa COVID-19 depende sa iyong edad, kasaysayan ng kalusugan, at sa kung gaano katagal ka nang may mga sintomas.

Ano ang Pre-Exposure Prophylaxis para sa COVID-19?

Ang Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP, paraan para makaiwas sa sakit bago pa malantad) ay gamot na ginawa para hadlangan ang isang virus na dumikit at pumasok sa mga cell ng tao. Hindi tulad ng ibang monoclonal antibody na magagamit sa kasalukuyan, ang Evusheld ay antibody na may pangmatagalang bisa at awtorisado lang na magamit para makaiwas o maprotektahan ang isang tao bago pa siya malantad sa COVID-19. Ang Evusheld ay hindi gamot sa mga sintomas na dulot ng COVID-19 at hindi ibinibigay matapos malantad sa isang taong may COVID-19; ibinibigay ito para maiwasan ang impeksiyon bago malantad.

Ano ang Oral Antivirals?

Nakakatulong ang paggamot na oral antiviral para labanan ng iyong katawan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagpigil sa SARS-CoV-2 virus (ang virus na sanhi ng COVID-19) na dumami pa sa loob ng iyong katawan, pagpapababa sa bilang ng virus na nasa katawan mo, o pagtulong sa iyong immune system. Sa pamamagitan ng pagpapagamot, maaaring hindi gaanong maging malubha ang mga sintomas mo at maaaring bumaba ang tsansang lumala ang iyong sakit at mangailangan ka ng pangangalaga sa ospital. Ang mga paggamot na antiviral para sa COVID-19 ay makukuha ng mga pasyenteng may mga banayad hanggang sa katamtamang sintomas, wala sa ospital, nagkaroon ng mga sintomas nang limang araw o mas kaunti, at lubos na nanganganib na magkasakit nang malubha.

Ano ang Intravenous (IV) Antivirals?

Ang remdesivir (nasa wikang Ingles lang) ay isang kilala nang gamot na antiviral (panlaban sa virus) na aprubado ng Food and Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot) at hindi ipinamamahagi sa kasalukuyan ng Washington State Department of Health (WADOH, Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpigil sa virus na makagawa ng mga kopya ng sarili nito (mag-replicate). Ibinibigay ang remdesivir gamit ang isang karayom na itinutusok sa ugat (sa paraang intravenous o ipinapasok sa ugat) sa loob ng maraming minuto, na tinatawag na IV infusion.

Aprubado ang remdesivir bilang panggamot sa mga nasa hustong gulang at batang wala sa ospital na lubos na nanganganib na magkaroon ng malubhang sakit na COVID-19. Noong Abril 25, 2022, pinalawig ng FDA ang pag-aprubang ito para maisama ang mga batang hindi bababa sa 28 araw na gulang na may timbang na hindi bababa sa 3 kg (humigit-kumulang 6.6 pounds) at nanganganib na magkasakit nang malubha, at dahil dito, ang remdesivir ang kauna-unahang paggamot na aprubado ng FDA para sa mga batang wala pang 12 taong gulang.

Dapat simulan ang remdesivir sa pinakamaagang panahong posible at sa loob ng pitong araw kapag nag-umpisa na ang mga sintomas, kaya mahalagang makipag-ugnayan ang mga taong lubos na nanganganib sa kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan kung sila ay may mga sintomas at magpopositibo sa COVID-19. Ibinibigay ang paggamot sa isang serye ng tatlong IV infusion, na ibinibigay nang isang beses sa isang araw sa loob ng tatlong magkakasunod na araw.

Hindi lahat ng pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay makakapag-alok ng outpatient (hindi nananatili nang matagal sa ospital) na paggamot gamit ang remdesivir – dapat kausapin ng mga pasyente ang kanilang provider ng pangangalagang pangkalusugan upang alamin kung isa itong posibleng opsiyon sa paggamot.

Ginagamit din ang remdesivir upang gamutin ang mga pasyenteng naospital nang may mas malubhang sakit na dulot ng COVID-19. Kung naospital ka nang dahil sa COVID-19, magpapasya ang iyong mga provider ng pangangalagang pangkalusugan kung kailangan ang remdesivir o ang iba pang paraan ng paggamot.

Mga Madalas Itanong

Paano nakakatulong ang mAb sa mga taong may COVID-19?

Ang mga paggamot na mAb na awtorisado ng Food and Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot) ng U.S. para sa emergency na paggamit ay maaaring makatulong sa mga taong lubos na nanganganib (nasa wikang Ingles at Spanish lang) na magkaroon ng malalalang sintomas ng sakit para:

  • Mapababa ang posibilidad na maospital
  • Mas mabilis na gumaling mula sa COVID-19
Sino ang makakatanggap ng paggamot na mAb?

Ginawa ang mAb para sa mga taong:

  • Nagpositibo sa COVID-19
  • May mga banayad hanggang sa katamtamang sintomas ng sakit nang 10 araw o mas kaunti
  • Lubos na nanganganib na magkasakit nang malubha
Puwede ba akong kumuha ng bakuna sa COVID pagkatanggap ng paggamot na monoclonal antibody?

Kung nakatanggap ka ng paggamot na passive antibody (monoclonal antibody therapy o convalescent plasma) matapos mahawahan ng COVID-19, puwede kang makatanggap ng bakuna sa COVID-19 nang may anumang agwat ng panahon pagkatapos ng paggamot. Hindi na kailangan ng mga indibidwal na maghintay nang 90 araw pagkatapos ng kanilang paggamot na passive antibody.

Para sa mga tanong hinggil sa pagkwalipika para sa paggamot na passive antibody, kumonsulta sa iyong provider.

Paano ko maipapakita na nakatanggap na ako ng paggamot na monoclonal antibody?

Ang medikal na provider na nangasiwa sa paggamot na mAb ay maaaring magbigay sa iyo ng dokumentasyong nagpapahayag kung kailan mo natanggap ang paggamot.

Sino ang kwalipikadong makatanggap ng oral antivirals?

Paxlovid: Ang mga nasa hustong gulang at batang pasyente (na 12 taong gulang pataas na may timbang na hindi bababa sa 88 pounds/40 kg) na lubos na nanganganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, kasama na ang pagpapaospital o pagkamatay.

Molnupiravir: Ang mga nasa hustong gulang na lubos na nanganganib na magkaroon ng malubhang COVID-19, kasama na ang pagpapaospital o pagkamatay, at hindi makakakuha o hindi klinikal na angkop na makatanggap ng mga alternatibong opsiyon sa paggamot para sa COVID-19 na awtorisado ng Food and Drug Administration (FDA, Pangasiwaan ng Pagkain at Gamot).

Saklaw ba ng Medicaid/Children's Health Insurance Program (CHIP) ang paggamot?

Oo. Ang Medicaid/Children's Health Insurance Program (CHIP, Programa ng Insurance sa Kalusugan ng mga Bata) ay sumasaklaw sa bayarin sa pangangasiwa (nasa wikang Ingles lang) ng mga paggamot na mAb. Ang bayarin sa pangangasiwa ay ang bayaring sinisingil ng provider ng pangangalagang pangkalusugan upang maibigay sa iyo ang paggamot. Para sa karamihan ng mAb, ang halagang gagastusin para sa mismong produkto ay saklaw ng pederal na gobyerno.

Kung wala akong insurance, makakatanggap pa rin ba ako ng paggamot para sa COVID-19?

Ang therapeutics para sa COVID-19 na binili ng pederal na gobyerno ay ibinibigay nang libre sa mga pasyente. Gayunpaman, maaaring may mga bayaring ipataw ang mga provider para sa pamamahagi, paggamot at pangangasiwa na sasaklawin ng insurance, mga pasyente o ng mga pederal na programa. Upang malaman kung anong uri ng pagsaklaw ang makukuha kapag naghahanap ng therapeutics, mangyaring kumonsulta sa iyong provider.

Puwede bang makatanggap ng paggamot para sa COVID-19 ang mga hindi nakadokumentong indibidwal?

Ang mga hindi nakadokumentong indibidwal ay saklaw ng Alien Emergency Medical Program (AEM, Programang Medikal na Pang-emergency ng Dayuhan) (nasa wikang Ingles lang) para sa:

  • Mga kwalipikadong emergency kung saan isasama ang pagtatasa at paggamot para sa COVID-19. 
  • Mga lugar ng pagsusuri at paggamot kung saan isasama ang opisina, klinika, o telehealth.
  • Mga aprubadong serbisyo. Maaaring saklawin ang mga gamot at serbisyong may kinalaman sa paghinga ng mga indibidwal na magpopositibo sa COVID-19. Kapag posibleng positibo ang resulta ng COVID-19, maaaring saklawin ang mga susunod na pagpapatingin sa doktor at mga gamot.

Paano Mag-apply sa AEM

Mga nasa hustong gulang na may edad na 19 hanggang 64:

Mga nasa hustong gulang na may edad na 65 pataas, bulag, may kapansanan, o nangangailangan ng mga pangmatagalang serbisyo:

Magpagamot para sa COVID-19

Ang programang Test to Treat (Magpasuri para Makapagpagamot) (nasa wikang Ingles lang) ay makakapagbigay ng mas mabilis at mas madaling paraan upang makakuha ng mga paggamot para sa COVID-19 na pansagip ng buhay. Kung magpopositibo ka sa pagsusuri, maaari kang magpatingin sa isang provider ng pangangalagang pangkalusugan (sa site o sa pamamagitan ng telehealth), at kung kwalipikado, makakakuha ka ng reseta para sa iniinom na gamot na panlaban sa virus at makukuha mo na rin ang nasabing gamot sa isang lokasyon lang.

Pumunta sa panghanap ng Test to Treat o tumawag sa 1-800-232-0233 (TTY 1-888-720-7489) upang makahingi ng tulong sa wikang Ingles, Spanish, at sa mahigit 150 iba pang wika. Bukas ang call center mula 8am hanggang hatinggabi ET, 7 araw sa isang linggo, at tutulungan ka nitong makahanap ng lokasyong malapit sa iyo.

Mga Dulugan para sa mga Indibidwal na Walang Insurance

Ang mga indibidwal na walang insurance na nangangailangan ng therapeutics para sa COVID-19 o ng iba pang pagsaklaw sa pangangalagang pangkalusugan ay may access sa:

Ang mga indibidwal na walang insurance ay makakatanggap din ng mga serbisyo sa maraming klinika na bahagi ng sumusunod na Federally Qualified Health Centers (FQHC, Mga Sentrong Pangkalusugan na Kwalipikado ng Pederal na Gobyerno): 

Kailangan mo ba ng tulong para makahanap ng lugar kung saan makakakuha ng gamot? Tumawag sa 1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489) upang maghanap ng lugar ng Test to Treat (nasa wikang Ingles lang).

Mga Karagdagang Dulugan

Available ang COVID-19 hotline ng estado para sagutin ang mga karagdagang tanong. Makikita ang impormasyon ng hotline sa page na Makipag-ugnayan sa Amin.

Para sa iba pang kaalaman tungkol sa therapeutics para sa COVID-19, pumunta sa page na Therapeutics para sa COVID-19 ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit).