Contact Us - Tagalog

Ang Washington State Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington) ay nasasabik na simulan ang pagbibigay ng mas bagong pamamaraan sa customer service na personal para sa talaan ng mahahalagang pangyayari sa buhay (nasa wikang Ingles lang) at paglilisensiya para sa pangangalagang pangkalusugan (nasa wikang Ingles lang). Mangyaring tandaan: Maaaring magbago-bago ang mga serbisyong personal habang pinapalawak at iniaangkop ang mga mandato ng estado.

Mga pangkalahatang tanong tungkol sa pampublikong kalusugan o kung may tanong ka tungkol sa kung saan magpapadala ng sulat

  • 360-236-4501 o
  • 800-525-0127
  • Email

Mga tanong hinggil sa paglilisensiya, pag-renew at reklamo

Pag-order ng katibayan ng kapanganakan, kamatayan o pagpapakasal

Mga Programa at Serbisyo ng Department of Health

Para sa mga gumagamit ng TTY

  • I-dial ang 711 para sa Serbisyo ng Washington Relay

Tulong sa wika (walang bayad)

Telepono: 1-800-525-0127

Makipag-ugnayan at Kumonekta

Feedback ng Department of Health (DOH, Kagawaran ng Kalusugan) | Mga oras at lokasyon ng tanggapan (nasa wikang Ingles)