Maternal Mortality Review Panel

Kake Maternal Mortality Review Panel im Wāwen Etaale

Department of Health (DOH, Rā eo an Ejmour) ej lale Kumi eo an Etaale Jimwe ko an Kōrā ro ewōr nejier wōtōt an walok ilo Maternal Mortality Review Law (Kakien ko ikijen Etaale Jimwe kein an Kōrā) (Revised Code of Washington (RCW, Kakien eo emōj an kakāāl ilo Washington) 70.54.450) (ilo Kajin Pālle wōt). Rijeje eo an Ejmour ej karōk ro rej bōk kunaer ilo Maternal Mortality Review Panel (MMRP, Kumi eo an Etaale Jimwe ko an Kōrā ro ewōr nejier). Ilowaan Doulul eo ewōr rijerbal in ejmour im ro elap aer jellā kake jimwe in ejmour ilowaan Aelōñ eo an Washington jān jikin ko rej oktak.

Ro uwaan doulul eo rej ruainene in bōk kunaer ilo juōn ien etaale jimwe ko an kōrā ro ewōr nejir im jerbal ainwōt jōt ro rej rōjañ ikijen taktō ak naan. Jerbal in etaale ej karōk in wōr jelalakjān, kautej, im lap kōjbarōk ie. Ej koba ippān an kōmman bwe en emanlak ejmour im kwalok kin dike doon, dike ia eo ro jōt rej itok jān e, im kwalok wōt ñe eman ippam juōn kain.

MMRP ej etaale mej an armij ro rekar mej ilo ien bōrọro ak ilowaan juōn yiiō elikin bōrọro. Ñan kajojo case, Ro uwaan kumi eo ej taale rekoot ko ebin walok, koba ippān melele ko kake deḷọñ ilowaan ọjpitōl, nōmba ko aurōk, rekoot in taktō, im riboot ko. Pepa ko im kōmmeḷeḷe ñan ien etaale jimwe ko an kōrā ro ewōr nejier rejjab aikuj in duojlak; Doulul eo emo an kwalok jabdewōt melele ko rej māroñ in kwalok kin armij ro.

MMRP ej kwalok ewi ian mej ko rekar kōmman jān bōrọro im rekar kōjbarōk. Jān case kein, kumi eo ej kōmman rōjañ ko ñan kabōjrak jekjek ko rej juōn wōt jān aer bar walok. Aolep kajojo yiiō, MMRP im DOH rej likit rōjañ ko imaan ñan juōn riboot ñan aelōñ eo.

Ta ko jekar loe jān 2023 Riboot: Etaale Mej ko an Kōra ro ewōr nejier, 2017–2020

Department of Health emōj an lelak 2023 Riboot eo an Maternal Mortality Review Panel ñan Washington State Legislature (Kien eo an Aelōñ eo an Washington), ta ko jej loe jān mej ilo 2014 ñan 2020 im rōjañ ko ej pedped ion mej ko jān 2017 ñan 2020. 

Maternal Mortality Review Panel 2017–2020 Pāpode 2023 Report (PDF) (ilo Kajin Pālle wōt)

Riboot eo ej koba ippān juōn laajkrak jān American Indian Health Commission (Doulul eo an Ejmour ilo India ilo Amedka) (ilo Kajin Pālle wōt), nae etan Tribal and Urban Indian Leadership Recommendations (Rōjañ ko jān Bwij im Tōl eo ilo India) (ilo Kajin Pālle wōt).

Washington State Maternal Mortality Review Panel (MMRP) ekar eman an lale mej ko an kōrā ro ewōr nejir jān 2017–2020 im Department of Health emōj an kwalok riboot in an kien ikijen ta kein emōj an loe im rōjañ ko jān Kumi eo. Kumi eo emōj an kōmmane jijino rōjañ ko im makūtkūt ñan jibāñ kadiklak an wōr mej an kōrā ro ewōr nejir im kōmman bwe en eman lak wāwen lale ñan aolep armij ilo aelōñ eo. Rōjañ kein rej koba ilo riboot eo. Riboot im rōjañ eo rekar etal ñan committee ko an lale ejmour ilo Kien kār Pāpode 2023.

Riboot eo ej kwalok:

 • Joñan nōmba in an mej lak kōrā ro ewōr nejier ilo Washington ejja wōtōt. Kōmmeḷeḷe ko jān etto ikijen mej ko an kōrā ro ewōr nejier im ekar walok ikōtaan 2000 im 2020 ej kwalok joñan nōmba in an mej kōrā ro ewōr nejier ilo aelōñ eo oktak ilo ien, ak ekka an joñan eo wōt im ejjab laplak wōtōt an laplak ilo lalin. 
 • Nōmba in an mej lak kōrā ro ewōr nejier ilo Washington emōj an diiklak jān etto ñan raan ilo aolepen lalin. 
 • Botaab, oktak in lale eo aurōk ej jān ia eo kwoj itok jān e, joñan jāān, im ia eo kwoj pād ie ilo kiaptōl, ak jikin ko ejelok jabdewōt.
 • Riboot eo ekāāl tata ej kwalok kin kakien, taktō, im rōjañ ko ilo jikin jerbal jān torre in lale mej ko an kōrā ro ewōr nejeir jān 2017–2020 im kōmmeḷeḷe ko jān 2014–2020 mej ko. 
 • Kumi eo emōj aer loe 224 bōrọro-unin mej ko jān 2014–2020. Ej kwalok wōtōt mej ko jān jabdewōt unin ilo ien bōrọro ak ilowaan juōn yiiō in an jemlak bōrọro eo am. 
 • Ilo 224 ian mej kein, Kumi eo emōj an kwalok 97 bōrọro-epāāke mej (ainwōt an moj kwalok mej jān an kār eñtaan an bōrọro, makūtkūt ko rej walok ilo an jino jān bōrọro, ak jekjek(ko) rejjab koneek ñan ta ko rej walok elikin bōrọro).
 • Ekar wōr 15.9 bōrọro-koneek mej ko ilo aolep 100,000 lōtak ilo 2014–2020 ilo Washington, ediklak jān joñan eo ilo U.S. im ej 18.6 bōrọro-epāāke mej ko ilo kajojo 100,000 lōtak ilo ien in.
 • Unin mej eo elap kin bōrọro-koneek ñan mej ej jān wōt nañinmej ko ilo mwil (32 bōjjāān), jān wōt an juōn bōk māke mour eo an im lap an idāāk uno. Unin ko jōt ej bōtōktōk (12 bōjjāān) im kinej (9 bōjjāān). 
 • Kumi eo emōj an loe 80 bōjjāān in bōrọro-koneek mej ko rekar kōjbarōk, melelein ekar wōr jidik mej ekar oktak ñe juōn unin im ekar etal ñan mej emōj an oktak.
 • Ilo Washington, nōmba in bōrọro-epāāke mej ko ñan ro rejjab rikilmej im jān Spain im ro rejjab jān Spain ak jān Hawaii im armij ro jān enne ko ilo Pacific ekar elaplak kin 2.5 alen ian joñan eo ñan ro rejjab jān Spain ak rej rimouj.
 • Ilo Washington, joñan bōrọro-epāāke mej ilo an jab Spain ak Amedka India im jān Alaska armij ekar 8.5 alen elaplak jān joñan eo ñan ejjab jān Spain armij rimouj.
Rōjañ ko an Kumi eo ñan Kadiklak Jimwe ko an Kōrā ro emōj an wōr nejier

Ekkar ñan ta ko emōj ad loe ilo 2017–2020 mej ko, MMRP emōj an kōmman rōjañ ko ñan jibāñ kadiklak an mej kōrā ro ewōr nejier im kōmman bwe en eman lak ejmour ñan armij ro mōkta lak, ien eo, im elikin bōrọro. Rōjañ kein rej ñan:

 1. KŌMMAN BWE EN JAKO DIKE RO JŌT & KELET WŌT RO REMAN IPPĀM 
  Kwalok unin an wōr dike jān ia eo ej itok jān e, kōlar in kil, kelet wōt ro eman ippeir, im jook ilo bōk jibāñ ilo ien eo kwoj jinoe nañinmej.
 2. KWALOK KIN EJMOUR IN KALMENLAKJEN & BWOD IN KŌJERBALE UNO KO REKAJUR
  Kalaplak an māroñ in kwalok kin ejmour an kalmenlakjāñ, kabōjrak kōjerbale uno ko rekajur, jikriin, im uno ñan armij ro rej bōrọro im lale armij.
 3. KALAPLAK AN EMAN EJMOUR IM KŌJERBALE
  Kalaplak an jimwe im eman lale ilo ejmour ilo am kōmman bwe en eman lak im kobaiki, kōmman bwe en laplak kōjerbale telehealth, im kaḷaplak an rol jāān
 4. KAKAJUR LALE ILO JIKIN TAKTŌ
  Kōmman bwe en kajur lak im wōr lale ilo ien bōrọro im eṃōjōnji im eman, ej jerbal, ekkar ñan manit, im ewōr rijerbal
 5. TŌPAR AIKUJ KO AN ARMIJ
  Tōpar aikuj ko an armij ro rej bōrọro im jibāñ armij ro ilo an lale ikijen em, ṃōñā, jāān, wāwen itotak, lale ajiri, lale jikin taktō, im jerbal ko jōt rej ekkar ñan manit. 
 6. KWALOK & KABŌJRAK AN WŌR JORĀĀN
  Kabōjrak jorāān ilo ien bōrọro eo ippān jikin ko rej pedped ion armij ro rekar mour wōt im jerbal ko ekkar im ej tōl jān manit.
Kobaiki MMRP Rōjañ ko

Kio ke 2023 Maternal Mortality Review Report emōj an walok ñan aolep, DOH enij kio kwalok ien ko rej bellak ñan loblej, im jenij kōnnaan kake ta ko jej loe ilo riboot, rōjañ, im makūtkūt ko ilju jeklaj im jenij kobaiki. Jej rōjañ jabdewōt armij ak doulul ñan kwalok ipped wāwen kōjerbale rōjañ ko an Kumi eo, būlaan in kōjerbale, ak ḷōmṇak in kōjerbale. Ñe ewōr am kajitok ak naan ko im kwoj konan bwe DOH ej kwalok riboot eo ippān tiim ak doulul eo am, tōpar tok kij ilo maternalmortalityreview@doh.wa.gov.

Jān ien eo ekar kōmman riboot eo mōkta lak, ilo 2019, DOH im ro mottan emōj aer jerbal e wāwen kobaiki rōjañ ko jān riboot eo. Enin ej jōt waanjoñak.

Centers of Excellence for Perinatal Substance Use

Ekkar ñan CDC, nōmba in kōrā ro ewōr aer nañinmej in opioid-epāāke nañinmej ilo ien kemour laplak (ilo Kajin Pālle wōt) jān 131% ilo 2010 ñan 2017. Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP, Jerbal in Lale Onean Ejmour im Jerbal), im ej lale jān U.S Agency for Healthcare Research and Quality (Agency ilo Ekatak ko an Ejmour im Joñan an Eman), emōj an walok ñan loblej (ilo Kajin Pālle wōt) melele ko jān 2017 ej kwalok ke juōn niñniñ eo ej nañinmej in Neonatal Abstinence Syndrome (NAS, nañinmej eo walok ilo torre eo niñniñ ejañin lōtak) aolep 19 minit ilo U.S, ak 80 niñniñ ko rej kab lōtak ej bōk nañinmej aolep raan. Joñan nōmba in niñniñ ko rej lōtak ippān NAS ej laplak kin 82% ilo aolepen lalin ilo 2010 ñan 2017. Laplak ko rekar walok ñan eitin aolep aelōñ im jikin ko. Ekkar ñan 2018 Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP, Projeek in Lale Onean Ejmour im Jerbal), kōmmeḷeḷe (ilo Kajin Pālle wōt), Aelōñ eo an Washington ewōr an nōmba in 9.8 kajojo 1,000 NAS ilo niñniñ ko rej kab lōtak ilo ọjpitōl.

Maternal Mortality Review Panel (MMRP) emōj an loe ke opioid rekar pād ilo mej ko rej jān an bōrọro-unin mej ko jān wōt an lap an ebbōk uno jān 2014-2016. Kumi eo rekar rōjañ in kobaiki kōṃanit ko ewōr-kein kamol ie im kein jerbal ko rej kōjbarōk rinañinmej im tōl ko rej kwalok im unin ko jōt rej tōl an wōr mej ibwiljin armij ro ilo Washington rej bōrọro im emōj aer lōtak. Ñan uak ta ko Kumi eo ekar loe im rōjañ ko aer, Aelōñ eo an Washington Department of Health (DOH), Health Care Authority (HCA, Ritōl ro an Ejmour) im Washington State Hospital Association (WSHA, Doulul eo an Ọjpitōl ilo Aelōñ eo an Washington) ekar koba ippān ñan kōmmane Centers of Excellence for Perinatal Substance Use (COE, Jikin eo ñan Jibāñ ikijen Uno ñan Armij ro rej Bōrọro) (ilo Kajin Pālle wōt).

COE ej juōn būrookraaṃ in kamol eo ej bellak ñan ọjpitōl in lōtak ko ilo aelōñ eo an Washington. Unin būrookraaṃ in ej ñan kile jerbal ko aurōk an ọjpitōl ko rej lōtak im ro rej lale ilo aer jibāñ armij ro rej bōrọro im ewōr aer nañinmej ikijen kōjerbale uno im ñan kwalok kin ta ko rej eman lak ilo jerbal ko ad ippān armij ro rej bōrọro.

Ñan an māroñ in Center of Excellence, ọjpitōl in lōtak ko rej aikuj in loore ta ko ruwalitōk aikuj ko. Aikuj ko, koba ippān kōmmeḷeḷe in wāwen jerbal, rej pād ilo Centers of Excellence (ilo Kajin Pālle wōt). 

Juon ekatak in būrookraaṃ eo ekar jinoe ilo Oktoba, 2021, ippān 13 ọjpitōl ko rekar deḷọñ ilo AIM Bundle: Lale ñan Kōrā rej Bōrọro im ewōr aer Nañinmej in Opioid (ilo Kajin Pālle wōt). DOH, koba ippān Washington State Hospital Association (WHSA, Doulul eo an Ọjpitōl ilo Aelōñ eo an Washington) kar jinoe SUD Learning Collaborative (Ekatak Ippān Doon) (ilo Kajin Pālle wōt) ilo Eprōḷ 2022. Būrookraaṃ in ej jibāñ jerbal ko an ọjpitōl bwe en juōn Center of Excellence. COE būrookraaṃ eo ej bōk an jāān jān Enhancing Reviews and Surveillance to Eliminate Maternal Mortality (ERASE MM, Kalaplak Lale im Etaale ñan Jolok an Lōñlak MEj an Kora) grant eo ekar etal im lelak nebar jān Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Jikin Kantūrol Nañinmej im Bobrae).

Ñan melele ko relaplak, tōpar Tibbs Christensen, Ritōl an Ejmour an Kōrā, tiffany.tibbschristensen@doh.wa.gov.

Grant jidik ko ikijen Mwil im Ejmour an Kōrā

2019 riboot eo ej kwalok juōn an unin an wōr mej ko bōrọro-epāāke mej ej jekjek ko ikijen mwil im ejmour, koba ippān bōk māke mour eo am im lap am idaak uno. Jōt ian bar unin ko ñan mej ej koba ippān jabwe kalmenlakjan kake ejmour ikijen mwil, uno, im kein jibāñ ko, koba ippān jook im kelet wōt ro rej eman ippam ej epāāke ejmour in mwil.

Maternal Behavioral Health Mini Community Grant (Jāān ñan Jibāñ Jukjukun pād eo Ediik ikijen Ejmour in Mwil an Kōrā ro ewōr nejier) ien ej pedped ion Maternal Mortality Review Panel rōjañ ñan "Kalaplak jelalakjān im wāwen jerbal ñan jikin taktō, rinañinmej, im baamle ikijen nañinmej ko an ejmour in mwil im elikin bōrọro, im uno ko im kein jibāñ ko rej bellak ñan jibāñ."

Jāān ko ñan grant kein an jukjukun pād rej bellak ilo Enhancing Reviews and Surveillance to Eliminate Maternal Mortality (ERASE MM, Kalaplak Etaale im Jolok an Wor Mej ko Ippān Kora) (ilo Kajin Pālle wōt) projeek, nebar ñan DOH jān Centers for Disease Control and Prevention; Preventative Health Services Block Grant (Grant eo ej Jibāñ ikijen Kōjbarōk Ejmour); Maternal and Child Health Block Grant (Jāān eo ej Jibāñ ikijen ejmour an kōrā ro ewōr nejier im Ajiri ro); im Maternal Infant Health Opioid Legislative Funding (Jāān in jibāñ ikijen Ejmour an Ajiri ro ewōr aer Nañinmej in Opioid).

Ro rekar māroñ in tōprak ñan Grant an Kōrā ro ewōr nejier im Ejmour ikijen Mwil 2021–2023

Jikin Lotak eo an Jukjukun pād

Etale Aolepen: Ñan kadiklak bwod ko im kwalok jerbal in ejmour an mwil ilo kauwōtata ko ikijen kōrā ro ewōr nejir im ajiri, enij kōmmane (1) elikin ruo-wiik jikin ippān doon ko ñan baamle ko an ien ko mōkta jān lōtak im elikin lōtak im rej loore juōn waanjoñak an jukjukun pād ñan ejmour an kōrā ro ewōr nejir ejmour ilo aer deḷọñ im jibāñ ejmour in kalmenlakjen an kōrā ro rej bōrọro, im (2) ekatak eman ñan aolep jokdoon ia eo rej itok jān im kōmmane koneek ko ñan jikin taktō ñan an karōk im kōmman oktak ikijen melele ko ikijen manit ñan kwalok lale eo ejjab nana, im ej loore manit.

University of Washington

Etale Aolepen: Perinatal Mood and Anxiety Disorders (PMAD ko, Kwalok nañinmej ko ikijen mwil ilo ien bōrọro im ikkum lak) ibwiljin jinen ak jemen ajiri ilo NICU im (1) kalaplak PMAD jellā im jerbal ilo NICU ilo ekatak ko im wāwen ebbōk jelalakjen anḷain, (2) lelak jibāñ ikijen jelalakjen NICU baamle ko kake PMAD ko im jibāñ ko rej pād, im (3) kōmman bwe en eman lak PMAD jikriin ilo kilāāj in lale NICU ajiri ro.

Western Washington University

Etale Aolepen: Perinatal Support Pathway (PSP, Kōmmane juōn Ial in Jibāñ ro rej Bōrọro), juōn lain-kajuron ñan armij ro rej bōrọro jān inepata ko rediik-ñan-lap, ilo (1) lelak jelalakjen ikijen jikin jerbal ko ilo Whatcom Bukwōn kake ejmour in mwil an armij ro rej bōrọro, jikriin eo eman tata, im lelak ñan PSP, im (2) kōmman PSP ilo ekatak ko an ro turid ilo juōn ien kōnnaanōk im ej nae etan ien Listening Visits (Loe Lak im Roñjake).

First Five Fundamentals

Etale Aolepen: Kōmmane jilu makūtkūt ko rej kalōk ion jerbal ko emōj aer kōmman im kalaplak jibāñ ko ñan armij ro rej bōrọro ñan ro rej kajin-Spanish im Rikilmej im Jān Africa Amedka baamle ko ilo am (1) kalaplak am māroñ in bōk Jibāñ ñan kumi ko; (2) kalaplak jellā kake im joñan an lap PMAD ko; im (3) kalaplak jukjukun pād ippān doon im jellā an baamle ilo PMAD ko im jibāñ ko an jukjukun pād rej bellak ñan jibāñ baamle ko ilo intōnet.

Providence Health Care Foundation

Etale Aolepen: Jibāñ Maternal Medication-Assisted Treatment (MMAT, Uno ko an Kōrā ro ewōr Nejeir im ej Jibāñ ikijen Uno) būrookraaṃ jān (1) lelak ien lale im jelalakjen ñan taktō ro kake MMAT būrookraaṃ; (2) kakajur ṃōñā-kiki-kwon būrookraaṃ in jibāñ eo; im (3) kōmman bwe en wōr ekatak kake Lotak, im ej kwalok aurōk ion kelet ko rej kōmman ilo ien keotak eo.

Ñan melele ko relaplak, tōpar: Tiffany Tibbs Christensen, Ritōl ñan Ejmour an Kōrā ro ewōr Nejier, tiffany.tibbschristensen@doh.wa.gov 

Kajeoñ in deḷọñ ilo MMRP ñan Aelōñ eo an Washington

Joñan raan in elelak pepa emōj an mootlak ñan deḷọñ ilo Aelōñ eo an Washington Maternal Mortality Review Panel (MMRP) ñan juōn jilu-yiiō kumi (2023–2025). Jenij bar kabbōk ilo 2025 ñan ien eo an yiiō ko jilu renij bar beddo. 

Ilo ien kabbōk ko, MMRP ej bukōt rijellā ro wōtōt:

 • Ejmour ilo bwij ak ritōl ro an ejmour ilo India im jikin ejmour ko
 • Uno, nōōj, im jerbal ko rej jellā kake bōrọro, ien lōtak, ajiri ro rej kab lōtak, ak lale ajiri, ainwōt rijerbal in ọjpitōl, juōn eo ej kakajur ikijen joñan an eman menono im bōtōktōk, juōn eo ej jibāñ ikijen jelalakjān ilo ien keotak, nōōj, rijerbal ippān armij, im ro jōt. Emāroñ in bar koba ippān rijerbal ro ilo ejmour an kōrā ilo jikin taktō ko, nañinmej ikien ūb, ekatak im uno in tumor ko, ak nañinmej in enbwinnin.
 • Ọjpitōl in lōtak ak ro rej rijerbal ilo jikin ka lōtak
 • Armij ro rej etaale mej ko, nañinmej, ak juōn eo ej lale enbwinnin armij
 • Ejmour ikijen mwil im rijerbal ro
 • Ro rej jerbal ñan aelōñ
 • Ro elap aer jellā kin ejmour im unin an wōr nañinmej (waanjoñak., dike armij, kōjerbale em) wōtōt aer jelōt an kōrā ro ewōr nejeir mej, rilale kōrā ro rej bōrọro im alikkar in bōrọro.
 • Armij ro elap jellā ko aer kake makūtkūt ko an Department of Health (waanjoñak., jōraan im kabōjrak pōk ko, Special Supplemental Nutrition Program Women, Infants, and Children (WIC, Būrookraam Aurok ikijen Moña ñan Kōra, Ajiri, im Niñniñ), rikatak, CPS, EMS, bar jōt.)
 • Armij ak doulul im rej kwalok joñan armij ro elap aer jelōt bōrọro-epāāke mej ak bōrọro-unin mej im an dik wāwen jibāñ ñan jerbal ko an ejmour.
  • Ilo Washington, ej koba ippān aolep ro rekar bōrọro im/ako ro emōj aer ion e lōtak IM rej Rikilmej, Amedka India/Jān Alaska, Jān Hawaii/Jāñ Alaska, Medicaid (Apple Health) ro rej kōjerbale, ñan ro ediik aer jāān, ak jekjek ko ikijen ejmour in kalmenlakjen im mwil ainwōt nañinmej in opioid ak burumoj.
  • Ej bar koba ippān armij ro rej epāāke ro rej tōpar aikuj kein.

Riit elaplak kake jerbal in ad ijin (ilo Kajin Pālle wōt)

Ñe ewōr am kajitok, jouj tōpar Ritōl an kumi eo an Etaale Jimwe ko an Kōrā ro ewōr nejier ilo maternalmortalityreview@doh.wa.gov

 

Kalaplak Kien

Washington state kien eo ikijen an kōrā ro ewōr nejier mej (ilo Kajin Pālle wōt) ej lelak ñan Department of Health māroñ ñan bōk rekoot ko, rekoot in jerbal, im riboot in elikin an jako ej epāāke unin mej ko an kōrā ro ewōr nejier. Kien eo ej bar kwalok kōjbarōk ñan ro ewōr aer rekoot im ñan ro uwaan kumi eo rej bōk kunaer ilo ien etaale. Maroñ im kōjbarōk ekar kōtlak an Rā eo im Kumi ñan kwalok ewi ian mej ko rekar kōjbarōk im kwalok jorāān ko rekar tōl ñan mej kein.

Ilo 2019, aelōñ eo an Washington ekar kalaplak kien eo ñan jibāñ im kakajur im etaale ko rekar kōmman jān Kumi eo an Maternal Mortality Review Panel. Kien eo ekar oktak ñan karōk juōn Kumi im wāwen jerbal in etaale unin an kōrā mej ilo Washington. Oktak ko jōt rej koba ippān:

 • Aikuj an kwalok kin bwij.
 • Kalaplak jellā kake ejmour an kōrā ilo mōkta jān lōtak, ien lōtak, im kōrā ro rej nōōj, im rijerbal, wōtōt armij ak doulul im rej kwalok eloñ armij ro rekar jorāān jān mej an kōrā im diik an māroñ in lale kōrā.
 • Kōmmeḷeḷe ko ikijen etaale an kōrā mej emāroñ in ajeeded ippān Centers for Disease Control and Prevention, jikin ejmour, jerbal ko an lale an kōrā ro ewōr nejier mej wōtōt American College of Obstetrics and Gynecology District VIII (Kaḷōj in Nañinmej ko an Kōrā im Bukwōn VIII an Taktō in Kōrā an Amedka).
 • Kōjerbale rekoot ko jān Department of Children, Youth and Families (Rā eo an Ajiri, Jodikdik im Baamle).
 • Aikuj an ọjpitōl im jikin lōtak ko kōmman jerbal in tomak ñan riboot mej ko rej walok ilo ien bōrọro ak iumin 42 raan in bōrọro ñan juōn eo ej etaale mej ak etaale ejmour, eo im enij kōmmane juōn ien etaale mej kin teej ko elap an rōjañ. Bukwōn ko enij rol lak 100 bōjjāān ñan teej ko. (Ñan melele ko relaplak ikijen riboot im etaale mej, lale Kein Jibāñ kein ilal.)
Kein Jibāñ ko im Riboot ko Remootlak

Kōmmeḷeḷe im mweiuk ko jōt rej epāāke 2023 riboot in mej an kōrā ro ewōr nejier enij bellak.

Riboot ko remootlak in etaale kōrā ro ewōr nejeir im remej

Kōmmeḷeḷe ko im Kain Jibāñ ko Rejako

Ewi wāwen aō māroñ in koba?

Department of Health ej karuninene am ḷōmṇak ikijen an Maternal Mortality Review Panel māroñ in tōpar kōttōpar eo am emōj an karōk jān kien eo. Ejelak nej ien roñjake an loblej (ñan ñe aikuj ñan kakāāl Washington Administrative Code (Code in Ritōl an Washington). Bōtaab, jej rōjañ ro jōt ñan kwalok ḷōmṇak ko aer ippān Department of Health rijerbal.

Ñan kajitok ko, kwalok melele, ak kwalok kōjjeḷā ilo MMRP riboot rej duoj, jouj tobar kij ilo maternalmortalityreview@doh.wa.gov