Stroke and Heart Attack Signs and Symptoms - Haitian Creole

English

kreyòl ayisyen

Estwok ak atak kè toujou reprezante yon ijans. Men, èske w konnen siy Estwok ak atak kè yo?

Konesans se pouvwa. Sove yon vi nan aprann siy ak sentòm yo, rekonèt yo lè yo rive, epi rele 911 pou jwenn èd.

Estwok

  • Pèt sansasyon sibit oswa feblès nan figi, nan bra a oswa janm, espesyalman sou yon bò nan kò a
  • Konfizyon sibit oswa difikilte pou konprann lapawòl
  • Pwoblèm sibit pou wè nan youn oswa toude je yo
  • Pwoblèm sibit pou mache, vètij, oswa pèt ekilib oswa kowòdinasyon
  • Gwo tèt fè mal sibit ki pa gen okenn kòz ke moun te konnen

Kriz kadyak

  • Doulè oswa malèz nan pwatrin
  • Toudisman, kè plen oswa vomisman
  • Doulè nan do, nan machwa, oswa nan kou
  • Malèz oswa doulè nan bra oswa zepòl
  • Souf kout

Depi ou sispèk yon moun ap fè yon stwok oswa yon atak kè, pa rete tann. Rele 911 touswit. Pèsonèl sèvis ijans medikal yo resevwa fòmasyon pou idantifye estwok ak atak kè epi pou yo mennen pasyan an nan yon lopital vit. Ijans medikal sa yo kapab trete epi pi vit pasyan jwenn swen, se plis plis chans l ap genyen pou retounen lakay li nan fanmi li ak woutin li.