Stroke and Heart Attack Signs and Symptoms - Marshallese

Naninmij in stroke im heart attack aoleb ien rej idin naninmij. Botab kwojela ke kakolle ko an naninmij in stroke im heart attack?

Ewor kajur ilo jelalokjen. Kejbarok juon mour ilo am katak kin kakolle im kakolkol ko, kili ilo ien aer walok, im kurlok 911 nan jiban.

Naninmij in stroke

  • Jidimkij an mij ak mojno iturin mejam, beim, ak neem, elabtata ilo juon rajet in enbwinnim
  • Jidimkij an poktak ak ebin melele am kenono
  • Jidimkij am lolakjen kin juon ak maj ko ruo
  • Jidimkij an bin am etetal, addeboulul, ak kwojaje pelane kwe make
  • Jidimkij an lukkun metak boram im kwojaje ej walok jen ta

Naninmij in heart attack

  • Emetak ubōm ak āinwōt aer ubon
  • Addeboulul, mōḷañḷōñ ak moṃṃōj
  • Metak jimwin neem, kenwam, ak likim
  • Aban ak metak beim ak aeram
  • Kajjinok

Ilo ien kwoj lomnak juon armij ej bok naninmij in stroke ak heart attack, jab kattar. Kurlok 911 ilo ien eo wot. Rijerbal ro rej komadmod idin naninmij im jorraan emoj aer bok katak in kaminene nan kalikar naninmij in stroke im heart attack im an mokaj aer boklok rinaninmij eo nan aujbitol. Idin naninmij kein remaron komadmodi im an mokajlok an rinaninmij eo maron bok jiban in komadmod, elablok an maron rool nan mweo imon im kommani men ko ekka an kommani.