Stroke and Heart Attack Signs and Symptoms - Lao

ໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຕັນ ແລະ ຫົວໃຈວາຍເປັນເຫດສຸກເສີນສະເໝີ. ແຕ່ເຈົ້າຮູ້ອາການຂອງໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຕັນ ແລະ ຫົວໃຈວາຍບໍ?

ການຮູ້ເປັນພະລັງທີ່ດີ. ຊ່ວຍຊີວິດຄົນໂດຍການຮຽນຮູ້ອາການ ແລະ ລັກຊະນະ, ຮັບຮູ້ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ໂທຫາ 911 ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

ໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຕັນ

  • ມີອາການມຶນຊາ ຫຼື ອ່ອນເພຍຢ່າງກະທັນຫັນຢູ່ໃບໜ້າ, ແຂນ ຫຼື ຂາ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ
  • ມີຄວາມສັບສົນກະທັນຫັນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຂົ້າໃຈຄຳເວົ້າ
  • ຕາຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ທັງສອງຂ້າງມີບັນຫາກະທັນຫັນໃນການເບິ່ງເຫັນ
  • ມີບັນຫາຢ່າງກະທັນຫັນໃນການຍ່າງ, ວິນຫົວ ຫຼື ສູນເສຍການດຸ່ນດ່ຽງ ຫຼື ການປະສານງານ
  • ເຈັບຫົວຮຸນແຮງກະທັນຫັນໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ

ຫົວໃຈວາຍ

  • ເຈັບປວດ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍໜ້າເອິກ
  • ມຶນຫົວ, ປວດຮາກ ຫຼື ຮາກ
  • ເຈັບຄາງກະໄຕ, ຄໍ ຫຼື ຫຼັງ
  • ຄວາມບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ເຈັບຢູ່ແຂນ ຫຼື ບ່າ
  • ຫາຍໃຈຕື້ນ

ເມື່ອເຈົ້າຄິດວ່າມີບາງຄົນອາດຈະເປັນໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຕັນ ແລະ ຫົວໃຈວາຍ, ຢ່າລໍຖ້າ. ໂທຫາ 911 ທັນທີ. ພະນັກງານບໍລິການການແພດສຸກເສີນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອລະບຸ ໂຣກຫຼອດເລືອດສະໝອງຕັນ ແລະ ຫົວໃຈວາຍ ແລະ ນຳຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍໄດ້ໄວ. ເຫດສຸກເສີນທາງການແພດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແລະ ຫາກຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ມີໂອກາດກັບຄືນມາຫາຄອບຄົວ ແລະ ວຽກປະຈໍາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.